Økologi og naturforvaltning

Bachelor / Økologi og naturforvaltning

Utfordringene knyttet til utnyttelse av naturressursene er store. Studiet fokuserer på miljøutfordringer, og gir grunnleggende kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag. Du lærer hvordan denne kunnskapen anvendes i forvaltning av natur og miljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Lundefugl

Lundefugl

Foto
Ergates
Hva blir du?
Utdanningen gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer. Du blir også godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen Naturforvaltning, Miljø- og naturressurser, Skogfag, Økologi eller Naturbasert reiseliv. Andre studier ved NMBU eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle.
Hva lærer du?

Du får kunnskap om botanikk, zoologi, økologi, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene. Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen. Du skal kunne forstå nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder. Målet med graden er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, på nasjonalt og globalt nivå.

Kort om studiet

Første del av studiet gir en bred faglig plattform hvor du tar emner innen naturvitenskap, forvaltningsfag og samfunnsfag. Dette gir mulighet for spesialisering innen mange fagfelt. Siste del er viet valgfrie fag som du kan rette inn mot dine interesser. Aktuelle fordypninger kan være vilt- og fiskeforvaltning, vannressursforvaltning, skogfag, ressursøkonomi eller miljørett og arealplanlegging. Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser. Vi er opptatt av at du skal opparbeide deg kompetanse både på den faglige teorien og de praktiske utfordringene naturressursforvaltning innebærer. Det legges vekt på semesteroppgaver/gruppearbeid med tverrfaglige og praktiske problemstillinger. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.