Økologi og naturforvaltning

Bachelor / Økologi og naturforvaltning

Utfordringene knyttet til utnyttelse av naturressursene er store. Studiet fokuserer på miljøutfordringer, og gir grunnleggende kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag. Du lærer hvordan denne kunnskapen anvendes i forvaltning av natur og miljø.

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Lundefugl

Lundefugl

Foto
Ergates
Hva blir du?
Utdanningen gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer. Du blir også godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen Naturforvaltning, Miljø- og naturressurser, Skogfag, Økologi eller Naturbasert reiseliv. Andre studier ved NMBU eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle.
Hva lærer du?

Du får kunnskap om botanikk, zoologi, økologi, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene. Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen. Du skal kunne forstå nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder. Målet med graden er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, på nasjonalt og globalt nivå.

Kort om studiet

Første del av studiet gir en bred faglig plattform hvor du tar emner innen naturvitenskap, forvaltningsfag og samfunnsfag. Dette gir mulighet for spesialisering innen mange fagfelt. Siste del er viet valgfrie fag som du kan rette inn mot dine interesser. Aktuelle fordypninger kan være vilt- og fiskeforvaltning, vannressursforvaltning, skogfag, ressursøkonomi eller miljørett og arealplanlegging. Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser. Vi er opptatt av at du skal opparbeide deg kompetanse både på den faglige teorien og de praktiske utfordringene naturressursforvaltning innebærer. Det legges vekt på semesteroppgaver/gruppearbeid med tverrfaglige og praktiske problemstillinger. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Brukerkurs i matematikk 10 Obligatorisk emne
Generell zoologi 5 Obligatorisk emne
Innføringskurs i naturforvaltning 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Insekter og edderkoppdyr 5 Obligatorisk emne
Grunnleggende økologi 5 Obligatorisk emne
Plantediversitet 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Jordlære 5 Minst en av B
Geologi 10 Minst en av B
Skogforvaltning 10 Minst en av D
Innføring i skogforvaltning 5 Minst en av D
GIS - praktisk introduksjon 5 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Vern og forvaltning av norsk natur 5 Obligatorisk emne
Kartlegging av natur 10 Obligatorisk emne
Miljø- og ressursøkonomi 5 Obligatorisk emne
Virveldyr 10 Obligatorisk emne
Generell økologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett 5 Obligatorisk emne
Limnologi / ferskvannsøkologi 10 Velg minst et emne C
Viltbiologi og forvaltning 15 Velg minst et emne C

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Tverrfaglig konsekvensanalyse 10 Obligatorisk emne
Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk 5 Velg minst et emne C