Master (2-årig)
Heltid
Bioinformatikk og anvendt statistikk

Bioinformatikk og anvendt statistikk er et spennende og raskt voksende fagfelt i grenselandet mellom statistikk, informatikk og biovitenskap.

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag, med karakter C eller bedre og minst 80 studiepoeng innen retningsspesifikke fagområder (detaljert beskrivelse under).

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen matematisk-naturvitenskapelige fag, med karakter C eller bedre og minst 80 studiepoeng innen retningsspesifikke fagområder*.

  *Retningsspesifikke emner innen følgende områder: matematikk, statistikk, bioinformatikk, programmering, datavitenskap, genetikk/genomikk, biokjemi, molekylærbiologi.

  De retningsspesifikke fagområdene må dekke:

  For retning bioinformatikk:

  For retning anvendt statistikk

  • Viderekommen statistikk (f.eks. STAT200 / STAT210)
  • Minst 20 studiepoeng matematikk.

  Kandidater som mangler enkelte viderekommende emner kan ta disse som en del av mastergraden etter avtale med studieveileder. Bachelorgrad i bioteknologi, retning bioinformatikk, fra NMBU kvalifiserer for opptak til retning bioinformatikk.

  Kandidater med bioingeniørutdanning oppfordres til å ta et år med enkeltemner for å kvalifisere til opptak til masterprogrammet. Studieplan for enkeltemneåret avtales med studieveileder.

To kvinnelige studenter diskuterer statistikk med rapporter og dataskjermer foran seg

Som samfunn genererer vi mer og mer data, i en større hastighet enn noen gang før i menneskets historie. Det er derfor et økende behov for mennesker som kan tolke og analysere ulike datasett. Mastergraden i bioinformatikk og anvendt statistikk gjør deg i stand til å håndtere og analysere slike data, og formidle resultatene.

I starten av starten av studiet fordyper du deg i enten bioinformatikk eller anvendt statistikk på bakgrunn av din tidligere utdanning. 

Du kan skrive masteroppgaver eksempelvis innen

 • Bioinformatikk: genetikk, biokjemi, mikrobiologi og eukaryot genomikk.
 • Anvendt statistikk: åpner for metodestudier, i tillegg til anvendte studier innenfor eks. rettsgenetikk, matvitenskap, kjemometri, økologi og økonomi.

Karrieremuligheter

Du blir i stand til å arbeide med anvendte analysemetoder inn mot ulike fagfelt i offentlig virksomhet og industri. Du kan for eksempel arbeide innen biomedisinsk forskning, med klimaovervåkning eller som analytiker i en foredlingsbedrift. Du kan også jobbe i bank eller forsikringsbransjen. Du vil kunne utvikle modeller og prognoser for vidt forskjellige fenomer, som for eksempel populasjoner eller epidemier. Dessuten kan du gå videre med akademisk utdanning innen forskning og undervisning.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Har solide og generelle kunnskaper i statistikk/bioinformatikk og spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven
  • Har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier innenfor anvendt statistikk og/eller bioinformatikk, terminologi og metode, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever slik kompetanse
  • Har grunnleggende kunnskap innen, og god oversikt over bioinformatiske fagfelt som genomikk, transkriptomikk, proteomikk og sekvensanalyse (i studieretning bioinformatikk)
  • Har grunnleggende kunnskap innen og god oversikt over statistiske temaer som modellering, estimering, prediksjon og validering (i studieretning anvendt statistikk)

  Ferdigheter:

  • Har evnen til å bruke etablerte og relevante metoder for å gjennomføre analyser av statistiske/bioinformatiske problemer, for eksempel knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, og vurdere løsninger til disse
  • Kan tolke egne resultater i lys av eksisterende faglige teorier og sette dem inn i en faglig kontekst, og formidle faget på et detaljert og avansert nivå, både muntlig og skriftlig
  • Kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • Evner å sette seg inn i aktuelle praktiske problemstillinger, presisere problemstillingen teoretisk og finne fram til egnede analytiske og/eller numeriske løsningsmetoder
  • Behersker bruken av egnede analyse og programmeringsverktøy

  Generell kompetanse:

  • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye fagområder, og kan bidra til å løse tverrfaglige problemer og komplekse sammfunnsutfordringer
  • Er i stand til å bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom en bred teoretiske og praktiske plattform, og gjennom spesialiserte kunnskap
  • Kan kommunisere og samarbeide faglig, både på norsk og engelsk, med andre fagspesialister
  • Kan jobbe selvstendig, både teoretisk og praktisk, og evner å forstå og bruke vitenskapelig litteratur på en objektiv og kritisk måte
 • Det er muligheter for å ta emner ved andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

  Utenlandsstudier kan innpasses ett eller to semestre i løpet av første studieår, etter avtale med studieveileder.

 • Obligatoriske fellesemner inkludert i studieprogrammet er STAT340 Anvendte metoder i statistikk og STIN300 Statistisk programmering i R. Studentene velger en spesialisering innen bioinformatikk eller anvendt statistikk; BIN310 Utvalgte emner i mikrobiell genomikk og BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk er obligatoriske ved spesialisering innen bioinformatikk, og STAT351 Statistisk teori er obligatorisk ved spesialisering innen anvendt statistikk.

  Det er generelt ikke anledning til å ha grunnemner (100-nivå) i dette masterstudiet. Minst 30 studiepoeng av emnene (utenom masteroppgaven) skal være på masternivå (300-nivå). Maksimum 30 studiepoeng med valgemner på videregående bachelornivå (200-nivå) kan inngå i graden når man tar en masteroppgave på 60 studiepoeng. Valgfrie emner kan tas ved andre institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

  Det anbefales å ta en masteroppgave på 60 studiepoeng, men ved avtale er det mulig også å skrive oppgaver på 30 eller 45 studiepoeng.

  Studieplaner M-BIAS

  Se studieplaner for master i bioinformatikk og anvendt statistikk

  • Biologiens skifte fra en datafattig til en datarik vitenskap krever en ny generasjon analytikere med forståelse både for biologiens egenart og for statistikk og kvantitativ forskningsmetode. Etter endt utdanning kan du gjøre bioinformatiske eller statistiske analyser, samarbeide med spesialister fra andre fagfelt, nyttiggjøre deg resultater fra bioinformatikk og anvendt statistikk, og bidra til å videreutvikle disse fagfeltene. Med en mastergrad i bioinformatikk fra NMBU vil du kunne mye biologi og dessuten beherske et register av statistiske og informatiske metoder. I anvendt statistikk legges det mer vekt på metodenes generelle egenskaper og hvordan man kan anvende statistiske metoder på problemstillinger fra andre fagfelt.
  • Bioinformatikk og anvendt statistikk er fagfelt i rask utvikling. Det legges derfor stor vekt på at studiet skal gi studentene en bred plattform innen informatikk, matematikk og statistikk, samt kjemi og relevante biologiske fag der det er naturlig. Videre legges det vekt på at studentene lærer å studere, dvs. finne fram til stoff og tilegne seg nytt stoff på egen hånd, slik at de er i stand til å oppdatere kunnskapen sin også etter at studiet er avsluttet. Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, semesteroppgaver og selvstudium. Studentene evalueres underveis i studiet og ved avsluttende eksamener. Det blir lagt vekt på å vurdere kunnskaper, forståelse og innsikt i teori, praktiske ferdigheter i å løse oppgaver, modellere og anvende teorien, og evne til å framstille analyser og resultater skriftlig og muntlig.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet, og ved slutteksamener. Det legges også vekt på å teste forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under arbeidet med masteroppgaven.
  • Undervisningen gis på engelsk ved behov, og det meste av litteraturen er på engelsk.

Studieveileder(e):

Simon Gustafson Bruerberg

Simon Gustafson Bruerberg

Rådgiver