Detaljer om emnet STAT200

STAT200 Regresjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Hilde Vinje
Medvirkende: Hilde Vinje
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
300
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Estimering og testing i enkle og multiple lineære regresjonsmodeller og i logistiske regresjonsmodeller. Indikatorregressorer. Regressorutvelgelse. Residualanalyse og metoder for modellundersøkelse. Prediksjon. Praktisk bruk av statistisk programvare.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Studentene lærer å analysere data ved hjelp av lineær og logistisk regresjon, både enkel og multippel regresjon, og med innslag av kategoriske variabler.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske analyser med metodene nevnt i Kunnskap. De skal kunne bruke forskjellige modeller på samme data og være i stand til å validere modellene og avgjøre hvilke som egner seg best. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene samt svakheter og begrensinger med analysene og modellene. De skal forstå viktigheten av å ha gode data (eksempelvis representativitet, uavhengighet) for å kunne trekke nyttige og riktige konklusjoner fra en undersøkelse. 

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært på problemstillinger i sitt studium og  senere i yrkeslivet og utføre analyser på egne data. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til statistiske resultater som de genererer eller som blir presentert for dem og vurdere holdbarheten av disse resultatene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeprosjektarbeid, selvstendig prosjektarbeid, øvingsgrupper, selvstudium.
Læringsstøtte:

Lærer er alltid tilgjenglig. Gruppeundervisning med hjelpelærer.

Canvas, E-mail til emneansvarlig; ellen.sandberg@nmbu.no

Pensum:
Lærebok oppgis på første forelesning og i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende grunnemne i statistikk.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske prosjektoppgaver.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.Merk at eksamensoppgavene er på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter på 25 tilfeldige besvarelser sammen med faglærer.
Merknader:
Eksamensoppgavene gis kun på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer, regneøvelser: 30 timer, selvstudium: 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ECN201 og ECN202. Full reduksjon.
Undervisningstid:

Forelesninger : 2 timer daglig.

Regneøvinger: 2 timer daglig.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått