Underveis i ph.d.-utdanningen

Underveis i ph.d.-utdanningen er det opplæringsdelen og forskningsarbeidet som er mest i fokus tidlig i forskerutdanningen, mens skriving av avhandlingen får mer og mer fokus etter hvert.

Et tips som ingen er uenig i: Start tidlig med avhandlingsarbeidet, og øv deg på å både skrive og snakke om forskningen din for ulike målgrupper!

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen kan du lese mer om under "Oppstart av ph.d.-utdanningen".

Et selvstendig forskningsarbeid under aktiv veiledning

Et selvstendig forskningsarbeid skal foregå i samarbeid med veiledere og innebære deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsarbeidet består av innhenting av forskningsresultater, analyse og vitenskapelig publisering. Hovedveileder har faglig og administrativt hovedansvar for ph.d.-kandidatens utdanning og er ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. 

 • Skrive noe generelt om forskningsarbeidet - at det tar utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen, at det foregår på ulike måter alt etter fagområde, at ulike regler gjelder, personvern, dyreforsøk, tillatelser osv osv

 • Veiledergruppen skal

  • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag relevant for forskningsarbeidet
  • følge opp ph.d.-kandidatens faglige utvikling i forhold til prosjektplanen
  • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
  • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
  • drøfte resultater og tolkningen av disse
  • drøfte rammene for avhandlingen; oppbyggingdisposisjon, språklig form, kildebruk osv.
  • gi kandidaten veiledning i etiske problemstillinger knyttet til forskningsarbeidet og avhandlingen. Les mer på sidene Forskningsetikk ved NMBU og Forskningsetikk for ansatte.

  Endring av veileder(e)

  Ph.d.-kandidat eller veileder kan sammen eller hver for seg be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Fakultetet har ansvar for straks å utpeke ny veileder ved langvarig sykdom, permisjon e.l. Søknad om endring av veileder gjøres ved å fylle ut og sende inn NMBU 2.2 Endring av veiledere (se skjemasiden).  

 • Krav til en doktorgradsavhandling er nedfelt både i NMBU forskriftens § 10 i og i fakultetenes utfyllende regler.

  Doktorgradsavhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard, bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et høyt faglig nivå slik at arbeidet kan publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. 

  Avhandlingen kan være en monografi eller en sammenstilling av flere delarbeider i form av vitenskapelige manuskripter og/eller artikler. 

  Artikkelbasert avhandling

  En artikkelbasert avhandlingen består av flere delarbeider – manuskripter eller publiserte artikler. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal avhandlingen også inneholde et innledningskapittel ("kappe") som i et helhetlig perspektiv sammenfatter de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeidene. Du (ph.d.-kandidaten) skal være eneforfatter av innledningskapitlet/"kappen".

  Monografi

  En monografi er ganske enkelt en samlet tekst som utførlig beskriver et emne. En avhandling som skrives i form av en monografi er strukturert i ulike kapitler med en innledning og en konklusjon og du (ph.d.-kandidaten) selv er eneforfatter for hele verket. Monografi er det fortsatt gjeldende innen noen fagmiljø.

  Hvis forskningsarbeidet leder fram til et nytt "produkt"

  Den vitenskapelige avhandlingens hovedkomponent kan også bestå av et nytt produkt eller en systematisert materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv.

  I slike tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.

   En artikkelbasert ph.d.-avhandling er sammensatt av 3 deler:

  1. Innledningskapitlet («Kappen») (det er her du begynner å bruke malen)
  2. Artiklene*
  3. Eventuelle vedlegg

  *Dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidskrift skal du inkludere post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets PDF-versjon) i avhandlingen. Dersom arbeidet er publisert i Gull Open Access tidsskrift eller frikjøpt hos utgiver (Hybrid Open Access) kan du inkludere forlagets PDF-versjon i avhandlingen. Les mer her om definisjon av post-print, tillatelse fra forlag osv. og om Gull Open Access eller Hybrid Open Access.  

  Skrivesenteret ved NMBU tilbyr rådgivning og bistand i skriveprosessen. Du kan lese om Skrivesenterets tilbud her.

 • Fakultetene har laget egne veiledere som gir veiledning for hvordan du bør skrive innledningskapittelet («Kappen»). Se lenke til en veileder fra ditt fakultet her:

 • Det finnes en mal for å skrive ph.d.-avhandlingen som du kan benytte når du begynner å arbeide med selve avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen (skriving, innlevering til bedømmelse, og trykking). Malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU.

  På denne måten sikres det at all tekst, figurer og bilder fremkommer riktig ved trykking.

  Manuskripter eller artikler produseres som regel i A4-format.

  Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge, er dette også noe du kan gjøre selv.

   En artikkelbasert ph.d.-avhandling er sammensatt av 3 deler:

  *Dersom en artikkel er publisert i et abonnementstidskrift skal du inkludere post-print versjonen (versjon etter fagfellevurdering men før forlagets PDF-versjon) i avhandlingen. Dersom arbeidet er publisert i Gull Open Access tidsskrift eller frikjøpt hos utgiver (Hybrid Open Access) kan du inkludere forlagets PDF-versjon i avhandlingen. Les mer her om definisjon av post-print, tillatelse fra forlag osv. og om Gull Open Access eller Hybrid Open Access.  

  Litt informasjon om malen som det kan være greit å vite om på forhånd:

  • Den er kun laget i Word. Font, fontstørrelse og linjeavstand er fastsatt.
  • Malen starter med å velge språk fra første side, norsk eller engelsk i tittelsiden.
  • Malen er ikke låst, det er fullt mulig å legge til sider, eller endre på rekkefølgen.
  • Det er brukt tittel- og index-komponenter for å lette arbeidet med titler og innholdsfortegnelse. Det er lurt å foreta oppdateringer av komponentene underveis, og å gjøre en ekstra sjekk så du vet at de henger sammen riktig hele veien.
  • Husk å legge inn blanke sider der det er hensiktsmessig, for eksempel etter side 2 og side 4.
  • Stilgalleriene inneholder de mest aktuelle stilene (under fanen Hjem)
  • Når du er ferdig med å skrive og skal gjøre om til PDF, er den enkleste fremgangsmåten å skrive til PDF.
   Da opprettholdes størrelsen 17x24 cm samt riktig størrelse på figurer og bilder.

  Lenke til mal for doktorgradsavhandling

 • Les om blant annet disse temaene på Universitetsbibliotekets nettsider "Publisere ved NMBU":

  • Hvordan du kan publisere slik at forskningsresultater blir åpent tilgjengelige (Open Access) 
  • Hvordan du registrerer dine forskningsresultater og kompetanseprofil (CV) i CRIStin verktøyet
  • Hvordan du digital tilgjengeliggjør dine forskningsresultater i Brage - NMBUs åpne vitenarkiv 
 • Fakultetene er ansvarlige for fremdriftsrapporteringen og gjennomføring av de obligatoriske seminarene.

  Fremdriftsrapportering

  Ph.d.-kandidaten skal levere en årlig fremdriftsrapport på fastsatt skjema NMBU 2.1 Fremdriftsrapport (se fakultetsvise Nettskjema). Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom utdanningsplanen og datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Datahåndteringsplanen

  Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Les mer informasjon om datahåndtering og datahåndteringsplan her. 

 • Du skal gjennomføre 3 faste seminarer i løpet av ph.d.-utdanningen - et startseminar, en midtveisevaluering (vektlegges særlig) og et sluttseminar. Fakultetene er ansvarlige for at de tre obligatorske seminarene blir gjennomført.

  Startseminaret

  Startseminaret skal gjennomføres i første semester og helst før inngåelse av ph.d.-avtale og utdanningsplan. Målet er få innspill på prosjektplanen og hjelp til å finne relevante emner og aktiviteter som skal inngå i utdanningsplanen.

  Midtveisevalueringen

  Midtveisevaluering skal gjennomføres når kandidaten har fullført maksimum to årsverk av utdanningstiden. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer, et medlem fra veiledergruppen og ett medlem fra samme fakultet eller utenfra. Evalueringsgruppen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift, og skal gi tilbakemelding, på fastsatt skjema NMBU 2.4 Midtveisevaluering til kandidaten, veiledergruppen og fakultetet.

  Sluttseminaret

  Sluttseminaret gjennomføres når arbeidet med avhandlingen nærmer seg ferdigstilling. Målet er å få innspill til det avsluttende arbeidet med avhandlingen og til forberedelsene til prøveforelesning/disputas.

  Les mer informasjon om de obligatoriske seminarene her.

 • Underveis i utdanningenkan det hende det skjer ting som fører til redusert framdrift i for eksempel gjennomføring av kurs, forskningsarbeidet eller skrivearbeidet.

  Dersom det oppstår forsinkelser som kan påvirke avtaleperioden, dvs. at du mener du har behov for forlengelse, må NMBU 2.2 Endring i avtaleperiode som du finner på ph.d.-skjemasiden, fylles ut og sendes til fakultetets ph.d.-rådgiver. Ved lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner (som foreldrepermisjon og sykefravær) må ph.d.-kandidaten sende dokumentasjon/ bekreftelse til ph.d.-rådgiveren for å få fraværet registrert i Felles studentsystem (FS).