Oppstart av ph.d.-utdanningen

Les om opptak til NMBUs ph.d.-program, ph.d.-avtalen, veiledergruppen, utdanningsplan og datahåndteringsplan nedenfor. Fakultetene kan i tillegg ha noe mer detaljerte/spesifikke informasjon på sine ph.d.-nettsider.

Ph.d.-kandidater ved Veterinærhøgskolen finner informasjon ved å følge denne lenken.

 • Fakultetene ved NMBU har opptaksmyndighet for egne ph.d.-program, og vurderer og godkjenner kvalifikasjonene til de som ansettes som "stipendiater ved NMBU". Fakultetene behandler også søknader fra "eksternt ansatte stipendiater" og fra andre som ønsker å ta en ph.d.-utdanning ved NMBU.

  Opptak til et ph.d.-program ved NMBU krever kvalifikasjoner i form av utdanning, engelskkunnskaper og fullfinansiering av hele opptaksperioden (se nedenfor). 

  Stipendiat ved NMBU?

  En "stipendiat-stilling" har alltid fullført doktorgradsutdanning fram til doktorgrad som mål, og opptak til doktorgradsprogram (innen en bestemt tidsfrist) er derfor et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

  Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Fakultetet kan ved behov be om at "NMBU 1.1 Søknad om opptak" fylles ut og sendes til fakultetet.

  Eksternt ansatte stipendiater kan være ansatt ved en annen FoU-institusjon, eller et forskingsinstitutt, mens "andre eksternfinansierte søkere" kan være ansatt i ulike stillinger i andre typer private eller offentlige virksomheter.

  Er du "eksternt ansatt" stipendiat, eller har en "ekstern" finansiering?

  Er du ansatt som stipendiat ved et forskningsinstitutt, for eksempel NIBIO, Nofima, Veterinærinstituttet, eller på annen måte har sikret finansiering av en ph.d.-utdanning, og ønsker opptak ved ett av NMBUs ph.d.-program må du sende inn "NMBU 1.1 Søknad om opptak" innen to måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. Søknaden sendes til fakultetet som er ansvarlig for ph.d.-programmet du søker opptak til.  

  I tillegg til søknaden (som er et Word-skjema) må du fylle ut ett digitalt skjema som benyttes for å innhente sensitive personopplysninger som personnummer, kopi av pass m.m. som ikke kan skrives inn i Word-dokumentet (jf. GDPR-reglementet).

  Fakultetene må innhente følgende informasjon både fra deg som søker kombinert stilling/opptak og deg som kun søker om opptak til ph.d.-program:

  • Den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
  • Engelskkunnskaper
  • Pass dersom søker ikke er norsk statsborger
  • Fullfinansiering av hele opptaksperioden
  • Forslag om veiledere og beskrivelse av tilknytning til fagmiljø
  • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
  • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
  • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
  • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
  • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.

  Behandling og vedtak

  Fakultetet behandler søknad om opptak og fatter vedtak normalt innen fire uker etter mottak.

  Fakultetet kan for å behandle søknaden kreve at søker ettersender eventuell manglende dokumentasjon.

  En forutsetning, men ikke en garanti for opptak, er at kravene til utdanning, finansiering og engelskkunnskaper er oppfylt.

  Opptak til et ph.d.-program ved NMBU kan begrenses av potensielle ph.d.-prosjekters relevans for forskningsmiljøene, fakultetets ph.d.-veilederkapasitet eller andre forhold.

 • Alle skal ha en veiledergruppe

  Som ph.d.-kandidat ved NMBU skal du ha en hovedveileder og en eller flere medveiledere. Til sammen utgjør disse veiledergruppen din. NMBUs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for veiledningsforholdet.

  For å bli oppnevnt som veileder for en ph.d.-kandidat, kreves det at en person har doktorgrad innenfor fagfeltet og at vedkommende er aktiv forsker. 

  Hovedveileder må ha kompetanse i veiledning enten i form av tidligere veiledningserfaring eller gjennomført veilederopplæring. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved det fakultetet du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen. I spesielle tilfeller kan du ha ekstern (ikke-NMBU-tilsatt) hovedveileder. Dersom hovedveileder er ekstern skal det oppnevnes minst én veileder fra NMBU.

  Samarbeidet med veilederne

  Veilederne er dine nærmeste samarbeidspartnere, og det er viktig at dere tidlig i forløpet går gjennom hvilke forventninger dere har til dette samarbeidet. Bruk gjerne skjemaet Forventningsavklaring mellom ph.d.-kandidat og veileder(e) som hjelpeverktøy når dette diskuteres.

  Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger for doktorgradsarbeidet og ph.d.-avhandlingen din. De skal drøfte og vurdere hypoteser, metoder, datainnsamling og datahåndtering, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg for og gjennomføring av fremstillingen (som i praksis betyr avhandlingen); som disposisjon, språklig form og dokumentasjon. Og de skal gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag.

  Veilederne skal også rettelede deg i forskningsetiske spørsmål knyttet til ph.d.-prosjektet og avhandlingen, men som på andre områder i forskerutdanningen har du samtidig selv et ansvar for å sette deg inn i slike problemstillinger etter hvert som de dukker opp / blir relevante i forskningsarbeidet ditt. Bruk også andre kilder (nettressurser, kurs og seminarer) og fagpersoner - som forskningsgruppen du tilhører - for å drøfte forskningsetiske spørsmål. Dette inkluderer også medforfatterskap, som dukker opp så snart du begynner å skrive om forskningen din / forskningen du er en del av.

  Det er slått fast i ph.d.-regelverket at en ph.d.-kandidat skal ha regelmessig kontakt med veilederne sine. Du og veilederne har en gjensidig plikt til å holde hverandre orientert om fremdriften i arbeidet og vurdere den i forhold til fremdriftsplanen dere sammen har satt opp. Kontakthyppigheten skal fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen. Veilederne har plikt til å følge opp såkalte "faglige forhold" som kan føre til forsinkelser i gjennomføringen av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen kan fullføres innenfor normert tid.

  Endringer i veiledergruppen?

  Av ulike grunner kan det oppstå behov for å gjøre endringer i veiledergruppen din. Reglene er slik at både du og veileder - sammen eller hver for dere - har rett til å be fakultetet om å oppnevne ny veileder for deg.

  En veileder kan ikke gå ut av veilederrollen før en ny veileder er oppnevnt. Fakultetet har ansvar for straks å utpeke ny veileder ved langvarig sykdom, permisjon e.l.

  Søknad om endringi sammensetningen av veiledergruppen gjøres ved å fylle ut og sende inn skjema NMBU 2.2.3 Endring i veiledergruppen.

 • Opptak til et ph.d.-program og dermed til ph.d.-utdanningen, formaliseres gjennom en skriftlig avtale, en utdanningsplan og en datahåndteringsplan, senest fire måneder etter oppstartdato.

  Du skal inngå en ph.d.-avtale med fakultetet

  NMBU 1.2 Ph.d.-avtale inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere og fakultetet, og med eventuelle involverte eksterne parter. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering, veiledning, rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater.

  Ved samarbeid med en ekstern part

  Dersom du har finansiering fra, er ansatt hos eller mottar andre bidrag fra en ekstern part som et forskningsinstitutt, eller en bedrift i offentlig eller privat sektor, skal den eksterne parten også involveres når du inngår ph.d.-avtalen. Dersom det skulle være behov for å avtaleregulere andre forhold enn de som er omtalt i ph.d.-avtalen, kan dette gjøres i form av vedlegg til ph.d.-avtalen. Ved spørsmål kontakt gjerne juridisk seniorrådgiver vegard.arnhoff@nmbu.no.

  Endringer i ph.d.-avtalen / behov for forlengelse av ph.d.-avtalen?

  Hvis det underveis i ph.d.-utdanningen blir behov for "merkbare" eller viktige justeringer av noen av forholdene som er regulert i ph.d.-avtalen, må du gi fakultetet beskjed om dette, gjerne via ph.d.-rådgiveren. Noen endringer vil du måtte søke om, andre tar fakultetet til etterretning. Nødvendig/etterspurt dokumentasjon arkiveres i doktorgradsmappa di, eventuelt som et tillegg eller en justering av ph.d.-avtalen.

  Av ulike årsaker, kan det underveis i ph.d.-utdanningen skje ting som fører til forsinkelser i ph.d.-utdanningen, i forhold til varigheten som var planlagt og som er godkjent av fakultetet.

  De fleste ph.d.-kandidater ved NMBU har to forhold å holde styr på; ansettelsen/jobben (ved et av fakultetene ved NMBU eller hos en "ekstern" arbeidsgiver) og studieretten/utdanningen (ved et av fakultetene ved NMBU ). Det kan være forvirrende! På nettsiden du er inne på nå, dreier informasjonen seg mest om formaliteter som sikrer studieretten og utdanningen din (og ikke ansettelses-/arbeidstakerforhold).

  Ved såkalte lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner, som sykefravær eller foreldrepermisjon, har du rett på forlengelse (både av en eventuell stipendiatstilling du er ansatt i og) av studierettsperioden på ph.d.-programmet du er tatt opp til. For å få fraværet registrert i studentdatasystemet til NMBU - Felles studentsystem (FS) - som holder styr på studieretten og eventuelle forlengelser av den, studiepoengene du tar i opplæringsdelen og til slutt "gradsoppnåelse" og vitnemål, må du sende dokumentasjon/bekreftelse på fraværet til ph.d.-rådgiveren ved fakultetet du tilhører. Har du spørsmål om ansettelsen/arbeidskontrakten din og ev. forlengelse av den må du kontakte de som jobber med personalsaker (personalrådgivere/-konsulenter) ved fakultetet ditt.

  Ved behov for forlengelse av studierettsperioden/ph.d.-avtalen din av andre årsaker enn "lovhjemlet fravær eller forsinkelse", må du søke om og begrunne søknaden ved hjelp av skjema NMBU 2.2.1 Endring avtaleperiode, som du fyller ut og sender til fakultetets ph.d.-e-postadresse.  

 • Du skal ha en utdanningsplan

  Som fersk ph.d.-kandidat ved NMBU skal du i samarbeid med veiledergruppen lage en utdanningsplan, og denne planen skal du få godkjent av fakultetet. NMBU 1.3 Utdanningsplan skal inneholde prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for arbeidet med ph.d.-prosjektet, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan, og plan for opphold ved andre institusjoner (i inn- og utland).

  Opplæringsdelen

  Opplæringsdelen er den delen av forskerutdanningen som du får studiepoeng for. Fakultetene stiller ulike krav til omfanget av og innholdet i opplæringsdelen, les mer om spesifikasjoner for ditt fakultetet, men ingen ph.d.-kandidat ved NMBU (uansett fakultets-tilhørighet) skal ha mindre enn 30 eller mer enn 60 studiepoeng (ECTS) i opplæringsdelen sin.

  Opplæringsdelen må være slik at den sammen med forskningen og arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning, og bør i tillegg til faglige emner inneholde opplæring som gir generell kompetanse (se nedenfor).

  Helt fra starten er det bra å være klar over at opplæringsdelen skal være gjennomført, bestått, og godkjent av fakultetet før du kan levere avhandlingen inn til bedømmelse.

  Nivå og alder på emner

  For å kunne inngå i opplæringsdelen må emnene være på master- eller ph.d.- nivå (bachelor-emner godtas ikke), og minst 20 studiepoeng bør avlegges etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved oppstart. For ph.d.-kandidater som har tatt forskerlinje, gjelder at hele opplæringsdelen skal være tatt etter opptak til forskerlinjen.

  Forskningsetikk er obligatorisk

  Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen din. PHI401, MINA 400 eller VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke fakultetet om å få dette emnet godkjent inn i opplæringsdelen din. Du må levere emnebeskrivelse og karakterutskrift/kursbevis til fakultetet slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. Fakultetet rådfører seg med NMBUs etikkutvalg dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.

  Generelle ferdigheter

  Ph.d.-kandidater forventes også å tilegne seg generelle ferdigheter – for eksempel prosjektledelse, presentasjonsteknikk og formidling, vitenskapelig skriving o.l.

  MERK: Det er ikke alle emner og kurs som gir generiske kunnskaper og ferdigheter som gir studiepoeng. I tillegg kan ditt fakultet ha egne regler for hvor mange slike emner/ kurs du kan inkludere i opplæringsdelen din.

  Emner ved NMBU

  Se NMBUs emnetilbud i emnekatalogen. Oppmeldingsfristene finner du i Akademisk kalender.

  Emner ved andre universiteter/læresteder

  Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at du får egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. Du må selv finne emner/kurs ved andre universiteter.

  NMBU er med i NOVA University Network (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). NOVA arrangerer kurs for ph.d.-kandidater innen ulike fagområder.

  Du bør passe på og sette deg inn i reglene for opptak og orientere deg om frister for å søke, melde deg opp til eksamen osv. ved de universitetene/lærestedene hvor du ønsker å ta emner/kurs.

  Her kan du finne informasjon om emner som arrangeres via Nasjonale Forskerskoler.

  Du som er ansatt ved NMBU kan få stipend til korte opplæringsopphold  ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i EU.  Oppholdet må godkjennes av lederen din og være nyttig og relevant for ditt arbeidsområde, samt at det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved NMBU. Informasjon om dette kan finnes på siden for Ansattmobilitet gjennom Erasmus+.

  Spesialpensum

  Innen tema eller fagområder der det ikke foreligger egnet undervisningstilbud, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som element i opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå NMBU 3.1 Avtale om spesialpensum med ditt fakultet. For å bli meldt opp i emnet må du fylle inn skjemaet og trykke send. Skjemaet går til ph.d.-rådgiver ved ditt fakultet.  

  Endringer i utdanningsplan og/ eller opplæringsdelen

  Hvis du ser at du må bytte ut ett eller flere emne i opplæringsdelen, må du fylle ut og sende inn skjema NMBU 2.2.2 Endring i opplæringsdelen. Fakultetet avgjør om du kan få bytte ut emner eller ikke.

 • Forskningsrådet og EU krever datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer. NMBU krever også at alle ph.d.-kandidater har en datahåndteringsplan.

  Datahåndteringsplanen (DMP) skal beskrive hva slags type forskningsdata som genereres i ph.d.-prosjektet og omfanget av disse. I tillegg skal det beskrives hvor dataene skal lagres underveis i prosjektet og hvordan de vil bli arkivert og eventuelt tilgjengeliggjort etter at prosjektet er avsluttet.

  Datahåndteringsplanen skal være et levende dokument, og kan endres underveis i ph.d.-løpet. Ph.d.-kandidat og hovedveileder skal, som minimum, i forbindelse med fremdriftsrapporteringen gå gjennom datahåndteringsplanen og vurdere behov for justeringer.

  Verktøy og tjenestetilbydere for å lage en god datahåndteringsplan

  Det anbefales at du lager datahåndteringsplanen ved hjelp av Sikts DMP-verktøy, eller ved hjelp av Data Stewardship Wizard verktøyet (spesielt for forskningsdata innen livsvitenskap). Det finnes imidlertid flere andre verktøy, og noen av dem finner du nedenfor.

  Kurs i datahåndtering høsten 2023

  19. oktober: Handling personal data in research (5 t)


  6. oktober - 10. november (6 x 3t): Life Science RDM course (arr.: ELIXIR og Digital Life)


  Se intranettsidene for en oversikt over ulike kurs for ansatte ved NMBU.

  Les mer om disse temaene: