Forskningsetikk

En hånd tegner på en tavle ved siden av en labyrint med en rød strek som sirkler seg gjennom labyrinten.

Forskningsetikk er et sett med verdier og normer som skal sørge for at forskning gjennomføres med høy integritet og på en etisk forsvarlig måte.

Det omfatter god vitenskapelig praksis, å ta hensyn til mennesker og dyr som berøres av forskningen, og forskningens bredere samfunnsansvar.

Forskningen ved NMBU skal gjennomføres etter anerkjente etiske prinsipper og gjeldende lovverk.

Etiske retningslinjer

Ansatte og studenter ved NMBU har et ansvar for at forskningen utføres i tråd med anerkjente etiske prinsipper. Nasjonale forskningsetiske retningslinjer står sentralt, og i tillegg har NMBU egne etiske retningslinjer.

Universitetets etiske retningslinjer skal danne grunnlag for refleksjon omkring etiske spørsmål, og være en veileder for studenter og ansatte når de må håndtere etiske dilemma og manøvrere i situasjoner hvor det ikke er opplagt hva som er riktig og galt.

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere og studenter ved NMBU, for innleid personale og styrende organ.

Forskningsetikk for ansatte ved NMBU

Forskningsetisk forum NMBU

 • Brudd på forskningsetiske normer kan ha varierende alvorlighetsgrad. Det kan være mindre faglige uhell, slurv eller feil, via gråsone-tilfeller og etisk problematisk praksis, og til alvorlige brudd som utgjør markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget.

  Vitenskapelig uredelighet er alvorlige brudd på forskningsetiske normer og omfatter forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd. For å kvalifisere til vitenskapelig uredelighet må bruddene være begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. 

  Forskningsetikkloven gir forskningsinstitusjonene ansvar for å behandle saker om mulige brudd på forskningsetiske normer, både mindre alvorlige saker og alvorlige brudd som kan være vitenskapelig uredelighet.

  Ved NMBU skal mistanker om brudd på forskningsetiske normer først behandles og søkes løst ved det aktuelle fakultetet. NMBUs Forskningsetisk utvalg er NMBUs redelighetsutvalg og behandler saker der det dreier seg om mulig vitenskapelig uredelighet.

  Enhver begrunnet mistanke om alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer mot en ansatt ved NMBU, eller en student ved et av universitetets doktorgradsprogram, skal meldes. Dersom eksterne, uten tilknytning til NMBU som ansatt eller student, ønsker å varsle om mulig brudd på forskningsetiske normer, ta kontakt med sekretariatet for NMBUs Forskningsetisk utvalg.

 • Akademisk frihet og forskningens uavhengighet er bærende prinsipper i universitetets virksomhet.

  Søken etter sannhet er forskningens grunnleggende verdi. Samfunnet vårt er avhengig av pålitelig og uavhengig forskning som ikke er styrt av andre interesser, som politiske, religiøse, organisatoriske eller kommersielle interesser.

  Akademisk frihet innebærer at NMBUs forskere har:

  • Frihet til å stille spørsmål – også ved det autoriteter anser som etablert kunnskap og forståelse, og ved saker som det knytter seg sterke interesser eller følelser til.
  • Frihet til å avgjøre hvilket materiale og hvilke metoder man vil benytte. 
  • Frihet til å legge frem hypoteser, resultater og uttale seg faglig i offentligheten.

  Universitetet som institusjon har ikke meninger i faglige spørsmål. Når enkeltforskere fra NMBU uttaler seg, med tittel og institusjonstilhørighet, gjør de det som fagpersoner og ikke på vegne av NMBU.

  Akademisk frihet er imidlertid ikke uten begrensninger, og kommer med et ansvar.

  Forskningen har forpliktelser overfor samfunnet og må ta hensyn til hvilke konsekvenser forskning kan ha for individer, samfunnet, og naturen.

  For å unngå at det oppstår tvil om forskningens uavhengighet skal NMBU og enkeltforskere være åpne om finansieringskilder, roller og mulige interessekonflikter. 

  Når forskning utføres i samarbeid med andre eller på oppdrag, kan ulike forventninger og interesser sette uavhengigheten under press. Derfor inngås det avtaler mellom NMBU og eksterne aktører, ved forskningssamarbeid eller forskningsoppdrag. I rapporter, evalueringer og liknende som er utført på oppdrag, skal finansieringskildene oppgis.