Publisere ved NMBU

Person skriver på pc

Open Access, forskningsresultater og forskningsdata

Cristin: System for registrering av forskningsresultater.

Brage: NMBUs åpne institusjonelle vitenarkiv. 

NORA: Norwegian Open Research Archive. Nasjonal søketjeneste for de institusjonelle arkivene og Open Access-tidsskrifter i Norge.

DataVerseNO: NMBUs åpne dataarkiv.

Brage

 • Brage er NMBUs digitale fulltekstarkiv, som inneholder vitenskapelige artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og annet materiale produsert av ansatte og studenter ved NMBU. Alt innhold ligger åpent tilgjengelig i fulltekst på Internett (Open Access). Arkivet høstes av søketjenester som for eksempel Google og det norske arkivet NORA, som inneholder materialet fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner. 

   

 • Masteroppgaver

  Alle masterstudenter ved NMBU skal levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven i WISEflow. Den vil bli automatisk overført til Brage, og publisert etter sensur og klagefrist. Oppgaver med konfidensialitet og utsatt offentliggjøring vil bli ivaretatt som før.

  Se mer informasjon for masterstudenter.

  Studentoppgaver - Veterinærhøgskolen

  Studenter på Veterinærhøgskolen skal levere elektronisk versjon av den ferdig sensurerte oppgaven til NMBUs digitale arkiv Brage. Dette gjelder bacheloroppgaver, fordypningsoppgaver og forskerlinjeoppgaver. Oppgaven skal lastes inn i Brage – selv om du klausulerer oppgaven din.

  Trinn-for-trinn veileder for registrering av oppgaven i Brage.

  Informasjon fra Studieavdelingen: Skjema og maler.

  Innlevering av tidligere oppgaver

  Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for publisering av tidligere innleverte oppgaver.

 • Ph.d.-kandidaten følger frister for innlevering og rutiner knyttet til avslutningsfasen av utdanningen. Den endelige avhandlingsfilen (med omslag) som trykkeriet sender til trykking skal ph.d.-kandidaten selv laste inn i Brage før disputas, samt sørge for at fakultetet også mottar filen.

  Rutiner og informasjon om doktorgradsavhandlinger beskrives under Avslutning.

  Mer informasjon om Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger

 • Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter skal egenarkiveres i Brage. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik arkivering (deponering) i forfatterens institusjonsarkiv. Forlagets versjon/endelig versjon av artikkelen kan arkiveres hvis artikkelen er publisert åpent (Open Access). Hvis artikkelen ikke er publisert åpent, skal siste aksepterte versjon etter fagfellevurdering av artikkelen arkiveres. Denne versjonen av artikkelen er også kjent som post-print.

  Dokumentet (PDF/word) skal lastes opp via CRIStin samtidig som du registrerer artikkelen der.

  1) Behold retten til egenarkivering når du undertegner publiseringsavtalen med forlaget

  Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget. Når publiseringskontrakten undertegnes må artikkelforfatteren passe på at han/hun beholder retten til egenarkivering. Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatterne retten til egenarkivering. Om forlagets standardavtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke avtaleteksten nedenfor.

  Avtaletekst - fremgangsmåte:
  Stryk det som ikke passer i avtalen du har fått fra forlaget, og sett inn følgende tekst:

  • Norsk versjon:
   [Forfatteren] overfører til forlaget rettighetene til verket med unntak av følgende rettigheter som [forfatteren] vil beholde:
   Retten til å egenarkivere en kopi av verket i Brage, databasen for digitale utgivelser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor dokumentet vil gjøres tilgjengelig på nett i fulltekst.
  • Engelsk versjon:
   In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains:
   The right to self-archive a copy of the work in Brage, the institutional repository at the Norwegian University of Life Sciences, through which the copy will be available electronically. The work means last submitted version after peer-review. The work is made available in the repository without embargo.

  For engelske avtaler kan du også bruke tjenesten "author addendum" hos SPARC (Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition). Fyll ut web-skjema med artikkelinformasjon og du får en ferdig utfylt avtaletekst.

  2) Publiseringsavtalen med forlaget er allerede undertegnet

  Om du allerede har undertegnet publiseringsavtalen, kan du i etterkant få tillatelse til egenarkivering. Enkelte forlag gir generell tillatelse til egenarkivering - se i publiseringskontrakten du har underskrevet. Andre forlag gir ikke generell tillatelse og du må da be om tillatelse til egenarkivering. Fremgangsmåten for dette er beskrevet nedenfor.

  Tillatelse fra forlag (artikkel)
  Før du egenarkiver artiklene dine må du ha tillatelse fra forlaget.
  Du kan bruke skjemaet: Tillatelse fra forlag (Request to use materials published in one of your journals).

  Tillatelse fra forlag (artikkel i avhandling)
  NB! Før du publiserer artiklene dine elektronisk i din avhandling, må du ha tillatelse fra forlaget. De fleste forlagene godtar Postprint-versjon av artikkelen, se Definisjoner.
  Du kan bruke skjemaet: Tillatelse fra forlag (Request to use materials published in one of your journals).

  Tillatelse fra medforfatter
  Før du egenarkiver artiklene dine må du ha tillatelse fra eventuelle medforfattere.
  Du kan bruke skjemaet: Tillatelse fra medforfatter (Request to publish material on the Internet).

  Har du spørsmål eller problemer med egenarkivering? Ønsker du hjelp med å kontakte forlagene?
  Kontakt Brage-gruppen.

  Definisjoner

  Preprint er versjonen av et vitenskapelig dokument før det blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter kommentarer fra en fagfelle.

  Postprint er den endelige versjonen av et vitenskapelig dokument, med kommentarer fra fagfeller innarbeidet - eller uten, hvis det opprinnelige dokumentet ble akseptert. Denne skal ikke ha forlagets/tidsskriftets layout, logo og sidetall.

  Forlagets PDF-versjon er den endelig publiserte versjonen med forlagets/tidsskriftets logo, layout og sidetall.

 • Publiseringer i Brage reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven), og medfører ingen begrensninger i opphavsmannens enerett til å råde over sitt åndsverk ved å framstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten. Publisering i Brage forutsetter derfor at forfatter har godkjent dette.

  Opphavsretten handler om de rettigheter åndsverkets skaper har til sine verk og retten til å bestemme bruken av disse. Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene er de som gir rett til å råde over verket. De ideelle rettighetene er bl.a. krav på navngivelse og vern mot krenkende gjengivelse, m.v.

  For innholdet i Brage betyr dette at forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukerne tillatelse til bl.a. å kopiere og sitere fra verket samt videreformidle det til andre. En forutsetning er at navn på forfatter(e) og utgiver oppgis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Med kommersiell bruk forstås her de tilfeller der tredjepart ønsker kommersiell utnyttelse av materialet. Det må heller ikke foretas endringer i verket.
  Disse betingelsene er beskrevet nærmere på Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

  Om opphavsrett ved egenarkivering av artikler i Brage

  Egenarkivering av artikler innebærer at du som forfatter av en vitenskapelig artikkel kan publisere en kopi av denne i Universitetets åpne institusjonelle arkiv Brage. Siden det her er snakk om åpne arkiv på Internett, blir det også enklere å dele dine forskningsresultater med kolleger. Forskning viser dessuten at artikler som er åpent tilgjengelige på Internett er mer synlige og blir mer sitert (får høyere "impact") enn artikler som kun er tilgjengelige via abonnementstjenester.

  For artikler som er publisert av et forlag må godkjenning innhentes fra forlaget før parallellpublisering i Brage. De fleste forlag krever vanligvis at forfattere av vitenskapelige artikler overlater rettigheter for artikkelen til dem. Forfatteren kan med andre ord miste de økonomiske rettighetene til eget verk og må be om tillatelse til å videredistribuere artikkelen, lage opptrykk etc.

  Et økende fokus på fri tilgang til egen forskning ved institusjonene har medført at de fleste utgivere nå tillater parallellpublisering i institusjonelle arkiv, ved at forfatter selv egenarkiverer sin artikkel. Imidlertid varierer utgivernes betingelser for dette. Du bør derfor sjekke ”ditt” forlags betingelser i Sherpa/Romeo listen.

  Om opphavsrett og doktoravhandlinger i Brage

  Monografi - her har forfatter full opphavsrett i henhold til åndsverksloven og står fritt til å gi tillatelse til publisering av avhandlingen i Brage.

  Artikkelbasert - består av et antall artikler og en sammendragsdel. Den siste har forfatter full opphavsrett over og står fritt til å gi tillatelse til publisering i Brage av denne. For artiklene gjelder de samme begrensningene som for egenarkivering av artikler (se over). Det må her innhentes tillatelse fra forlag (og eventuelle medforfattere) før en artikkel kan publiseres i Brage.

  Det er generelt et inntrykk at forlagene er mer velvillige i sine betingelser når en artikkel inngår som del av en avhandling, enn når det gjelder frittstående artikler.

  Om opphavsrett og publisering av masteroppgaver i Brage

  Forfatter har full opphavsrett i henhold til åndsverksloven.

  Universitetet har vedtatt at masteroppgaver skal publiseres i Brage. Ved å publisere oppgaven i Brage vil den bli trygt oppbevart og være tilgjengelig i fremtiden for deg og andre via en permanent nettadresse. Dette gjør det enkelt for deg å lenke til oppgaven i søknader og referanser.

Kontaktinformasjon

E-post: brage@nmbu.no

Cristin, forskningsdata og Open Access

 • Forskningsdokumentasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. Fristen for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2023 er 31. januar 2024.

  Logg inn i ny versjon av Cristin

  Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

  Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres og lastes opp i Cristin-systemet. Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng.

  Se utregning av poeng for vitenskapelige publikasjoner.

  Andre publikasjoner, foredrag m.m.

  Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m. bør registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

  Registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

  Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må påse at:

  • Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar for det foregående året.
  • Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017). Les mer informasjon her.
  • Prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks. EU og andre) er registrert på vitenskapelige arbeider.

  MERK: Ca. 60% (prosent) av publikasjonene blir automatisk importert til Cristin fra databasene Scopus og Norart/Nasjonalbiblioteket. Sjekk likevel at alle dine publikasjoner for gjeldende år finnes i Cristin. Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

  Egenarkivering/ opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

  NMBU støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig. Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må derfor påse at fulltekst versjon av alle artikler egenarkiveres i Cristin. 

  • Slik egenarkiverer/ laster du opp artikler i Cristin.
  • For artikler som ikke er "Gull Open Access", eller ikke omfattet av avtalen med Wiley, Elsevier, Taylor & Francis, SpringerNature m.fl., må siste godkjent versjon etter fagfellevurdering (uten forlagets layout og logo) tas vare på og egenarkiveres/lastes opp i Cristin. Ta kontakt med korresponderende forfatter om du ikke selv har kopi av denne versjonen. 
  • For Gull Open Access, eller frikjøpte artikler hos utgiver er det forlagets versjon (pdf) som skal egenarkiveres/lastes opp.
  • For artikler publisert åpent av forlagene Wiley, Elsevier, Taylor & Francis og SpringerNature m.fl. med korresponderende forfatter fra NMBU, er det også forlagets versjon (pdf) som skal egenarkiveres/lastes opp. Les mer om avtalene under Avtaler om åpen publisering.
  • Bruk knappen "Levér fulltekstdokument" ved registrering i Cristin. Publikasjonen overføres med denne handlingen til NMBU Brage som er NMBUs institusjonelle vitenarkiv.

  Registrering av prosjekter i Cristin

  Ansatte ved NMBU oppfordres til å registrere forskingsprosjekter som finansieres av Forskningsrådet, EU eller andre i Cristin systemet. Prosjektkodene må fortsatt registreres i det gamle Cristin systemet. Les mer informasjon her.

  Hva gjør superbrukerne ved fakultetene?

  Gjennomgår og godkjenner vitenskapelige publikasjoner før de rapporteres. Dette gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.

  Hva gjør Universitetsbiblioteket?

  Sjekker embargo og rettigheter på alle vitenskapelige arbeider som er lastet opp i Brage NMBU (via Cristin) før de publiseres på internett. Mer informasjon om dette under Brage - Egenarkivering av artikler i fulltekst.

  Forfatteradresser

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") eller senternavn kan brukes der det er aktuelt. NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter alene er IKKE tilstrekkelig adresse. 

  Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Les mer informasjon her.

  Cristin-superbrukere ved fakultetene

  Frister

  • 31. januar: Registrering av publikasjoner for det foregående året
  • 30. november: Foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1

  Nyttige nettsider

  Registrering av noen vanlige publikasjonstyper

  Spørsmål om Cristin: cristin@nmbu.no

 • Forskningsdata er de registreringer/rapporteringer/nedtegnelser som oppstår i løpet av et forskningsprosjekt. Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller et avsluttet prosjekt skal arkiveres og gjøres tilgjengelige i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiv.

  NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata er i tråd med den nasjonale strategien. Dette innebærer blant annet at forskningsdata så langt det er mulig skal gjøres åpent tilgjengelige for gjenbruk og videreformidling.

  Forskere ved NMBU kan benytte DataVerseNO for åpen arkivering av forskningsdata. Arkiverte datasett tildeles en DOI, og versjonskontroll sørger for at alle endringer registreres og synliggjøres.

  Kanskje er det mer aktuelt å velge et arkiv innenfor ditt eget fagområde. Nettsiden re3data.org gir deg oversikt over et stort antall forskningsdataarkiv fra hele verden.

  Universitetsbiblioteket står for den daglige forvaltningen av arkivet, inkludert vurdering av alle datasett før publisering, og er behjelpelig med veiledning. Ta kontakt med oss på open-data@nmbu.no, så finner vi ut om vår arkivløsning passer for deg.

  Mer om forskningsdata ved NMBU

  Nyttige lenker

  Besøk arkivet:

  Eksterne ressurser:

 • NMBU tar del i en rekke publiseringsavtaler som gir mulighet til å publisere open access uten ekstra kostnad.

  Gjeldende avtaler er med forlagene Elsevier, Springer, Taylor & Francis, American Chemical Society (ACS), SAGE, Oxford University Press og Wiley. Disse avtalene lar forskere publisere åpent uten publiseringsavgift (med noen unntak).

  En rekke tidsskrifter, særlig de utgitt av akademiske foreninger, inngår ikke i avtalene.

  For enkelte avtaler inngår kun hybride tidsskrifter (open access er valgfritt), mens andre også omfatter gulltidsskrift (open access er eneste mulighet) (se tabell). Utgifter utover APC, for eksempel ekstra sider, fargeillustrasjoner og språkvask, må dekkes av forfatter/fakultet.

  Finn ut om et tidsskrift inngår i avtale ved å søke opp tittel i Kanalregisteret. Vi gjør oppmerksom på at registeret viser flere avtaler enn hva NMBU tar del i - sjekk at NMBU er ført opp under deltakende institusjoner (oversikt finnes ved å gå inn på tidsskrifttittel).

  Journal Checker Tool lar deg undersøke om et tidsskrift er godkjent under PlanS.

  Korresponderende forfatter skal være tilknyttet NMBU og registrere dette ved innsending av manuskript. Publikasjoner gis åpne lisenser for videre bruk og deling. Som standard anbefales CC-BY.

  Oversikt over avtalene:

  Hybrid/ GullKvoteordningStartSluttDatoer basert på
  ElsevierHybrid, 15% rabatt for gullNei04.02.2231.12.24Aksept
  SpringerHybridJa01.01.2331.12.24Aksept
  T&FHybridJa01.01.2331.12.24Aksept
  ACSBeggeJa01.01.2331.12.24Aksept
  SAGEHybrid, 20% rabatt for gullNei01.01.2431.12.24Aksept
  OxfordHybridNei01.01.2331.12.24Aksept
  WileyHybridNei01.01.2331.12.24Aksept

  Mer informasjon om Open Access

Kontaktinformasjon