Masteroppgave ved REALTEK

REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS

Det er mange ting å huske på som masterstudent. Her finner du informasjon som er felles for alle masterstudenter på Realtek.

 

 • Melding om valg av oppgave

  • 1. juni (for de som skal skrive masteroppgaven det påfølgende vårsemesteret)
  • 1. november (for de som skal skrive masteroppgaven det påfølgende høstsemesteret)
  • Du må levere nettskjemaet "Melding om valg av gradsoppgave" ca. ett år før du leverer inn masteroppgaven.

  Innlevering av kontrakt

  Oppmeldingsfrist masteremne

  • Høstsemesteret: 15. september
  • Vårsemesteret: 1. februar

  Oppmeldingsfrist for spesialpensum

  • Høstsemesteret: 15. september
  • Vårsemesteret: 1. februar

  Avtale om konfidensiell oppgave

  • Bør leveres med "Kontrakt for gradsoppgave", men leveres senest innen følgende frister:
  • Frist høstsemesteret: 15. november
  • Frist vårsemesteret: 15. april
  • Leveres til studieveileder-realtek@nmbu.no for godkjenning. Signert skjema legges ved oppgaven som vedlegg i WISEflow.

  Søknad om utsatt innlevering

  Innleveringsfrist for gradsoppgave

  • Høstsemesteret: 15. desember kl. 12.00
  • Vårsemesteret: 15. mai kl. 12.00
  • (Hvis fristen faller på en fridag, er innleveringsfristen påfølgende virkedag)
 • Du må ha bestått alle obligatoriske emner og krav i utdanningsplanen før oppstart av semesteret der du skal levere masteroppgaven. Dersom du mangler emner, eller er usikker på om dette gjelder deg, ta kontakt med studieveileder.

  Studenter bes om å til en hver tid holde seg oppdatert på sin studieprogresjon i StudentWeb og sørge for at alle krav blir møtt.

  Sjekk din utdanningsplan opp mot gjeldende studieplan for ditt studieprogram og ditt kull. Dersom du ligger etter med obligatoriske emner i planen, vil masteroppgaven kunne bli forsinket til et senere semester.

  En femårig mastergrad med alle obligatoriske emner og masteroppgave utgjør 300 studiepoeng.

  En toårig mastergrad med alle obligatoriske emner og masteroppgave utgjør 120 studiepoeng.

 • Alle våre studieprogrammer har informasjonsmøter for valg av masteroppgave året før oppgaven skal skrives.

  Her presenteres aktuelle veiledere og prosjekter eller problemstillinger. 

  (Husk at du må være logget inn med din NMBU-bruker for å få tilgang til presentasjonene nedenfor.)  

  Institutt/fagområdeDato 2024Veiledere/prosjekter (sist oppdatert i 2022)Presentasjon 2024
  Anvendt robotikk13. mars kl. 12:15 i TF1-101-ALFAAktuelle prosjekter
  Miljøfysikk og fornybar energi28. februar kl. 12:15 i TF1-102 (Auditoriet)Aktuelle prosjekterMiljøfysikk
  Lektorutdanning i realfag
  (didaktisk master)
  15. januar kl. 12:05-12:35 i TF1-101-ALFALektor (didaktisk oppgave)
  Teknologi og produktutvikling
  (tidligere Maskin, prosess- og produktutvikling)
  21. februar kl. 12:15 i TF1-102 (Auditoriet)Aktuelle prosjekter Teknologi og produktutvikling
  Datavitenskap/Data Science24. januar kl. 12:00 i TF1-102 (Auditoriet)Aktuelle prosjekter Datavitenskap
  Byggeteknikk og arkitektur24. april kl. 12:15 i TF1-102 (Auditoriet)
  Geoinformatikk (tidligere Geomatikk)6. mars kl. 12:15 i TF3-103
  Vann- og miljøteknikk13. mars kl. 12:15Aktuelle prosjekter
  Veiledere
  Industriell økonomi6. mars kl 12:15 i TF1-102 (Auditoriet) Industriell økonomi
  FotonikkAktuelle prosjekter

  .

  Administrativt informasjonsmøte om masteroppgaven for 4. årsstudenter:

  ..

  Administrativt informasjonmøte om masteroppgaven for 5. årsstudenter:

  ..

  TIPS:

  Et tips for å finne veileder er å ta kontakt med emneansvarlige/faglig ansvarlige i emner med tema du kunne tenkt deg å skrive oppgave innenfor. Kanskje er de interessert i å være veileder for deg, eller vet hvem du kan ta kontakt med. Hvis du har en idé til en oppgave, ta kontakt med faglige ansatte på det studieprogrammet der temaet er aktuelt. Du kan finne en oversikt over faglige og vitenskapelige ansatte på siden for fakultetet.

  De fleste har veileder fra det instituttet studieprogrammet deres tilhører, men du står fritt til å søke ut veileder fra et annet institutt, eller fra et annet fakultet på NMBU. Hovedveileder være ansatt på NMBU, men tilleggsveileder kan være eksternt ansatt.  

  To studenter kan utføre masteroppgaven sammen, enten helt eller delvis. Se mer informasjon om dette i NMBUs studieforskrift.

  Alle masterstudenter bes sette seg inn i gjeldende bestemmelser fra NMBUs studieforskrift Del V Gradsoppgaver og Del VI Grader og vitnemål før de starter med oppgaven.

 • Når veileder er avtalt skal du fylle ut og levere nettskjemaet "Melding om valg av gradsoppgave" (lenke nedenfor).  

  Alle studenter som skal skrive masteroppgave og er tatt opp på et studieprogram på Realtek må levere dette nettskjemaet. Dette gjelder også Realtek-studenter med hovedveileder fra et annet fakultet på NMBU.

  Skulle det skje endringer i valg av veileder eller tidspunkt for innlevering av masteroppgaven etter at meldingen er levert, trenger du ikke levere en ny melding. Send en e-post til studieveileder med ny info.

  Frist for innlevering av melding om valg av gradsoppgave

  Frist for innlevering av melding er ca. et år før masteroppgaven skal leveres: 1. juni for de som skal levere vårsemesteret året etter, eller 1. november for de som skal levere høstsemesteret året etter.  

  Du leverer melding om valg av gradsoppgave via dette nettskjemaet.

 • Du fyller ut kontrakten for gradsoppgaven sammen med hovedveilederen din. 

  Vi anbefaler at du fyller ut kontrakten så nøye som mulig, siden den er ment som en sikkerhet for deg. Tenk gjennom og avklar hvem som skal stå for eventuelle utgifter, patentrettigheter, veilederansvar (dersom du har flere veiledere) osv. Hvis dere er to studenter som skriver sammen bør det stå noe om plikter overfor hverandre, hva som skjer hvis en blir syk eller ikke bidrar som avtalt osv. Jo mer utfyllende kontrakt, desto lettere er det å håndtere situasjoner som måtte oppstå underveis. 

  Frist for innlevering av kontrakt for gradsoppgave

  Avhenger av når du skal levere masteroppgaven: senest 1. desember for innlevering av masteroppgave i vårsemesteret og senest 15. august for innlevering av masteroppgave i høstsemesteret. 

  Her finner du malen for kontrakten.

  Du leverer kontrakt for gradsoppgave via dette nettskjemaet. 

  Tilleggsdokumenter som er relevante for din masteroppgave (utsatt publisering/konfidensiell oppgave/samarbeid med ekstern bedrift etc.) finnes på siden for Skjema og maler for studenter

 • Du kan melde deg opp til aktuelt masteroppgave-emne i StudentWeb i starten av semesteret du skal levere masteroppgaven. Hvilket emne som gjelder for deg, avhenger av hvilket fagområde din hovedveileder tilhører. Se listen nedenfor.

  Endelig godkjenning av oppmelding til masteroppgave-emnet gjøres av studieadministrasjonen. Før du meldes opp, tas det en siste sjekk av din utdanningsplan for å sikre at alle obligatoriske krav er møtt før du går i gang med masteroppgaven. Dersom noe mangler, vil du bli kontaktet av studieveilederne. Merk at du som student selv også er ansvarlig for å påse at alle obligatoriske krav for din grad er møtt før du starter med masteroppgaven.

  Oppmeldingsfrist for gradsoppgaver følger NMBUs akademiske kalender.

  Hvilken emnekode masteremnet får i din utdanningsplan, avhenger av veilederen din og ved hvilket fagområde vedkommende tilhører:

  • M30-AQFOOD: Aquatic Food Production
  • M30-BA: Byggeteknikk og arkitektur
  • M30-DV: Datavitenskap/Data Science
  • M30-GEOM: Geomatikk
  • M30-IØ: Industriell økonomi
  • M30-LUN: Lektor i realfag
  • M30-MF: Miljøfysikk og fornybar energi
  • M30-MPP: Maskin, prosess- og produktutvikling
  • M30-RB: Anvendt robotikk
  • M30-VM: Vann- og miljøteknikk

  Det er ikke mulig å melde seg av vurdering til masteroppgaven etter oppmelding. 

 • Masterstudenter kan få støtte på opptil kr. 5000 per student. Budsjettet må spesifiseres i kontrakten mellom student og veileder for gradsoppgaven (du kan sende inn budsjettet i ettertid hvis du allerede har levert kontrakten, men du må sende det inn så raskt som mulig). Veileder må godkjenne budsjettet, men det er studenten som disponerer midlene.

  Midler er øremerket og kan kun brukes til:

  • Utgifter til feltreise (https://dfo.no/sites/default/files/40-reiseregning-fra-1.januar-2022.xlsm).
  • Innkjøp av utstyr og materiale til laboratorieøvelser som er nødvendig for gjennomføring av mastergradsarbeidet.
  • Innkjøp av lisenser til analyseprogrammer som er nødvendig for gjennomføring av mastergradsarbeidet.
  • Utgifter til konferanser der studenten skal presentere sitt arbeid i forbindelse med gradsoppgaven.

  Kostnader til trykking av masteroppgave er ikke inkludert i støtteordningen (masteroppgaven leveres kun digitalt til NMBU). Du kan heller ikke bruke den økonomiske støtten til bøker eller deltagelse på kurs eller konferanser (med unntak av konferanser der du skal presentere arbeidet ditt med gradsoppgaven).

  For å få utgiftene refundert, må du levere inn originalkvitteringer i pdf-format. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringene. Du leverer krav om refusjon av utlegg samlet når du har levert masteroppgaven. Fyll ut dette nettskjemaet for å få utgifter refundert.

 • Hvis du skriver masteroppgave for et annet fakultet, må du forholde deg til retningslinjene for masteroppgaver på dette fakultetet. I tillegg må du fylle ut nettskjemaet til Realtek for melding om valg av gradsoppgave, se info lenger opp på denne siden. Masterkontrakten leverer du både til det fakultetet du skriver for og til Realtek.

  Merk at oppgaven uansett skal godkjennes som del av ditt studieprogram av programrådet. Enkelte studieprogram (Byggeteknikk og arkitektur og Industriell økonomi) krever også at medveileder er ansatt ved Realtek.

 • Hvis du ønsker å skrive en utvidet masteroppgave på 60 studiepoeng, må du søke om dette til fakultetet samtidig som du leverer melding om valg av gradsoppgave.

  Undervisningsutvalget vedtok i møte 6/17:

  Realtek kan tilby 60 sp masteroppgaver i særskilte tilfeller etter søknad til Undervisningsutvalget på Realtek og hvor følgende betingelser er oppfylt:

  • Veiledning skal ikke gå utover øvrig veiledningskapasitet på instituttet (f.eks. ved at masteroppgaven i hovedsak veiledes av ekstern veileder)
  • Instituttleder har godkjent masteravtalen.

  Søknad om utvidet masteroppgave på 60 sp sender du til studieveileder-realtek@nmbu.no 

  Du må levere kontrakt innen gjeldende frist for det første semesteret du skal skrive oppgave.

Fant du ikke det du lurte på?

Har du spørsmål angående masteroppgaven som du ikke fikk svar på her? Kontakt studieadministrasjonen på e-post: studieveileder-realtek@nmbu.no