Skrive Gradsoppgave
Retningslinje masteroppgave

Retningslinjer for studenter og veiledere ved gjennomføring av masteroppgaver ved NMBU

Student og veileder plikter å sette seg inn i de regler og forskrifter som gjelder for gradsstudenter ved NMBU. Les spesielt nøye de deler i Forskrift om studier ved NMBU som omhandler bachelor- og masteroppgaven og spesialpensum.

Mastergradsoppgaven skal vise forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne. Oppgaven skal være en opplæring i å kunne identifisere problemer innenfor et fagområde i studiet og analysere og behandle disse på en vitenskapelig måte, samt å kunne produsere en skriftlig vitenskapelig oppgave om dette. Emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven inneholder mer utdypende informasjon om de krav som stilles til masteroppgaven.

I hovedsak gjelder retningslinjene for både bachelor og mastergradsopgaver. Artiklen vil bli oppdatert i løpet av vår 2019 i forhold til hva som spesifikt gjelder for bachelor- i forhold til mastergradsoppgaver.

Retningslinje masteroppgave

I god tid før arbeidet med gradsoppgaven begynner

Fakultetene holder informasjonsmøter for studentene om masteroppgaven, som det er viktig å delta på. 

Valg av oppgave og veileder

Tidspunkt for valg av masteroppgave vil avhenge av tema for oppgaven, kontakt ditt fakultet for korrekt frist.

Når studenten skal velge masteroppgave må vedkommende ta kontakt med studieveileder ved eget fakultet, eventuelt det fakultet som dekker det fagområdet man ønsker å jobbe med. Studenten kan også ta direkte kontakt med aktuelle veiledere. Flere av fakultetene har egne nettsider med oversikt over aktuelle oppgaver og tidspunkt for informasjonsmøter.

Når student og veileder gjør avtale om valg av masteroppgave, skal de melde inn dette til fakultet som veileder er tilknyttet via skjema Melding om valg av gradsoppgave. Studenten har ansvar for at skjema blir levert fakultetet innen fastsatt frist.

Fakultetet godkjenner valg av tema og veiledere for den enkelte student. Alle masterprogramstudenter har krav på å få tildelt en faglig hovedveileder i forbindelse med gjennomføringen av masteroppgaven. Fakultetet har ansvar for at den enkelte student mottar slik veiledning som studenten har krav på.

Kontrakt med fremdriftsplan og møteplan

Student og veileder skal sammen utarbeide kontrakt for masteroppgaven ved bruk av skjema Kontrakt - gradsoppgave. Ta kontakt med studieveileder på det aktuelle fakultetet for informasjon om frist for innlevering av kontrakt, fristene kan variere. 

Studentens ansvar

 • Studenten har selv ansvar for at kontraktsskjemaet leveres/sendes til det fakultetet veileder er tilknyttet.
 • Studenten er ansvarlig for å undervisningsmelde seg til gradsoppgaven på StudentWeb. Fakultetet innvilgere undervisningsmeldingen når gyldig kontrakt foreligger. Frem til oppmeldingen er innvilget vil det stå "Avventer behandling" i Studentweb
 • Studenten er ansvarlig for kontrollere at han/hun både er undervisnings- og vurderingsmeldt til masteroppgaven innen oppmeldingsfristen - 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret. Studenten må også ha betalt semesteravgift.
 • Studenten må selv sørge for oppmelding til eventuelt spesialpensum (5, 10 eller 15 studiepoeng) på StudentWeb innen oppmeldingsfristen - 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret.

Veileder og studentens felles ansvar

 • Både student og hovedveileder er gjensidig ansvarlige for at man i startfasen blir enige om rammene for veiledningsforholdet (fremdriftsplan, forventninger til og omfang av veiledningen osv.). Dersom det er flere veiledere, skal det fremgå av kontrakten hva slags ansvar hver enkelt veileder har.
 • Når hoved- og tilleggsveileder(e) er ansatt på ulike fakultet ved NMBU, avtales det en prosentvis fordeling av veiledningsansvaret.

Møteplan

Veileder og student skal ved kontraktinngåelse avtale en møteplan for hele veiledningsperioden, dvs. frem til avtalt innlevering. Begge parter forplikter seg til å holde møteplanen.

 • Planen skal sikre jevnlig oppfølging og være realistisk. 
 • Planen skal ta utgangspunkt i fremdriftsplanen og sørge for at milepælene blir nådd.
 • Det bør planlegges minimum gjennom et oppstartsmøte, en grundig gjennomgang skriftlig og muntlig midtveis og en gjennomlesning med tilbakemelding i sluttfasen. 
 • For studenter som har datainnsamling, felt- eller laboratoriearbeid, bør det settes opp et møte etter at denne perioden er ferdig, for en gjennomgang av innsamlede data.

Rettigheter og budsjett

Rettigheten til innsamlede data og eventuell publisering av disse bør diskuteres, jfr. NMBUs retningslinje knyttet til Intellectual Property Rights (IPR). Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell må Konfidensiell gradsoppgave skjema fylles ut i samarbeid med veileder. 

Vær konkret i punktet for budsjett for oppgaven, og foreta klarering av hvordan utgifter til felt, laboratoriearbeid, reiser, trykking av oppgaver osv. er tenkt dekket.

Spesialpensum

Masteroppgaver kan inneholde et spesialpensum. Avtale om spesialpensum skal fremkomme av kontrakten og skjema Avtale om spesialpensum (minimum 5 studiepoeng) som skal inngås med veileder og skal godkjennes av fakultetet som hovedveileder er tilknyttet.

Spesialpensumet skal være på masternivå og skal gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med oppgaven. Dette kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en større bredde i faget enn universitetets emner kan gi. Hvis spesialpensumet inngår i referanselitteraturen til masteroppgaven, må arbeidet med dette pensumet innebære en vesentlig utvidelse i forhold til hva som bør forventes av arbeid med referanselitteraturen.

For mer informasjon om gjennomføringen av muntlig diskusjon av Spesialpensum se tema muntlig diskusjon lenger ned på siden.

Helse, miljø og sikkerhet

Både student og veileder plikter å følge NMBUs retningslinjer for HMS.

Feltarbeid

Alle studenter som jobber i felt (inn- og utland) har selv ansvar for å inngå eventuelle forsikringsavtaler som gjelder ved ulykker under feltperioden. Studenten har selv ansvar for kontakt med egnet helsepersonell og må sørge for vaksinering før og under feltarbeid. Les mer om forsikringer og vaksiner. Studenter som jobber i felt (inn- og utland) er også ansvarlig for å fylle inn feltkort for deltaker. Ved feltarbeid i utlandet har studenten i tillegg ansvar for skaffe til veie visum, oppholdstillatelse og evt. andre nødvendige papirer til det aktuelle land før avreise. 

Student og veileder plikter å følge NMBUs retningslinjer for feltarbeid og ekskursjoner.

Labratorie- og verkstedsarbeid

Studenter med laboratorie- eller verkstedsarbeid plikter å følge fakultetets regler og forskrifter for bruk av lokaler og utstyr. Ved arbeid i labratorier plikter studenten å gjennomgå grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhet før arbeidet påbegynner. Informasjon om laboratoriesikkerhet. Studenter med arbeid som innebærer bruk av ulikt utstyr tilhørende fakultetet plikter å bruke utstyret etter de regler som fakultetet har.

Veiledningen

Veileders plikter

Veileder plikter normal å gi studenten 40 timers veiledning inkludert sensurering av masteroppgaver på 30 studiepoeng og 80 timers veiledning inkludert sensurering ved 60 studiepoengs oppgave. Begge parter oppfordres til å føre tidsregnskap. Hovedveileder er normalt intern sensor.

I timene inngår alle oppgaverelaterte aktiviteter som blant annet:

 • forberedelse og planlegging av oppgaven
 • feltarbeid
 • laboratoriearbeid
 • statistikkhjelp
 • gjennomlesning og tilbakemelding på manuskript
 • generell kommunikasjon mellom student(er) og veileder(e).

Om veileder skal være borte sammenhengende i en lengre periode, må det være klarert med studenten hvordan informasjon skal utveksles og hvem som kan bistå studenten i perioden veileder er borte. Det er veileders plikt å ta ansvar for at studenten har andre som kan ta del i veiledningen ved planlagt fravær.

Veileder må sørge for å avpasse antall masteroppgaver han/hun er veileder for i forhold til øvrige undervisningsoppgaver. Det er veileders ansvar å påse at man har den kompetansen som er nødvendig for veiledning av masteroppgaven, inkludert tilstrekkelig kompetanse til å veilede studenten i nødvendige statiske analyser. Veileder skal påse at det finnes biveiledere dersom deler av oppgaven er utenfor hovedveileders kompetansefelt eller dersom veileder mangler kompetanse til å gi tilstrekkelig veiledning i statistisk analyse. Dette bør avklares og innlemmes i kontrakten.

Veileder forplikter seg til å motivere studenten til kontakt og kontinuitet i arbeidet. Veileder skal rettlede studenten i utforming av masteroppgaven og gi faglig og metodisk tilbakemelding på arbeidet. I dette inngår også oppmerksomhet rundt forskningsetikk, metodebruk og andre aktuelle etiske og rettslige forhold (inkludert god forskningspraksis, publisering, oppdragsforskning, offentlighet og konfidensialitet samt beskyttelse av dyr, mennesker og miljø involvert i forskningen). 

Veiledningen skal følge studenten gjennom alle momentene i læringsmålene.

Veiledere kan ta kontakt med skrivesenteret hvis de ønsker å bruke verktøyet Jing for å gi tilbakemeldinger på studentens oppgave.


Studentens ansvar ved veiledning

Dersom studenten opplever å ikke få en tilfredsstillende veiledning i tilknytning til masteroppgaven, eller det oppstår en konflikt eller mer prinsipielle motsetninger mellom student og hovedveileder, er det studentens ansvar å melde eventuelle problemer videre til fakultetet. Studenten kan ta kontakt med studieveileder.

Klausulering/konfidensiell oppgave

Forskning skal i utgangspunktet være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan masteroppgaver holdes tilbake fra offentligheten i et visst antall år, vanligvis mellom 2 og 5 år, men aldri permanent. Klausulering skal være avklart med veileder før innlevering av oppgaven og bør diskuteres ved kontraktsinngåelse. 

For oppgaver som utføres ved en virksomhet, kan det være hensiktsmessig å inngå avtale mellom NMBU og bedrift/institusjon. Avtalen bør regulere særlige forhold som gjelder publisering.

Underveis i arbeidet med oppgaven

Frister

Studenten har selv et ansvar for å holde jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), samt å følge fremdrifts- og møteplan.

Både student og veileder skal kjenne til hvilke frister som gjelder for arbeidet med masteroppgaven og følge de oppsatte fristene. Oppfølging av fremdriftsplan er viktig for å unngå utsetting av leveringstidspunkt. Det understrekes at studenter kan få avslag på søknader om utsatt innleveringsfrist dersom det er grunner som studenten(e)/veileder burde forutsatt.

Ressurser og tips i arbeidet med oppgaven 

Bruk:

aktivt under arbeidet med å skrive gradsoppgaven. Her finner du blant annet informasjon om hvordan skrive akademiske tekster, kildehenvisning og litteraturliste, referanseverktøy, e-læring som grunnleggende krav i akademisk skriving, tips til informasjonssøking, litteratursøking og referansehåndteringsverktøyet OneNote, kurs i presentasjonsteknikk og mye annet.

Tidligere masteroppgaver som omhandler tema med tilsvarende problemstillinger eller er skrevet på liknende tema kan gi nyttig innsikt i hvordan det skriftlige produktet skal utformes. Disse finnes i Brage

Det er ingen NMBU-standard for font, linjeavstand eller margbredde. Kontakt fakultet for nærmere informasjon. 

Studenten anbefales å sette seg godt inn i tilgjengelig informasjon om plagiering. Se skrivesenterets side om Akademisk skriving og referering og gjennomgå e-læring om plagiering.

Sykdom, permisjon eller utsatt innleveringsfrist

Studenten kan søke om utsatt frist for innlevering av masteroppgaven ved sykdom eller andre særskilte grunner (f.eks. undervisningsoppgaver ved NMBU, tyngre studenttillitsverv, omsorgsarbeid eller uforskyldte problemer med oppgaven). Studenten sender søknaden til det fakultetet han/hun er tilknyttet under arbeidet med gradsoppgaven på eget søknadsskjema Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgaver. Det kreves skriftlig redegjørelse for årsaken til forsinkelsen, dokumentasjon for behovet for forlenget frist (eksempelvis sykmelding), tidsangivelse for behovet for utsettelse, samt ny fremdriftsplan for fullføring som fylles ut i samarbeid med veileder(e).

Dersom studenten på grunn av uforskyldte problemer med oppgaven søker utsatt frist for innlevering av masteroppgaven, skal søknaden inneholde en begrunnelse fra veileder.

Søknad om utsatt frist må studenten fremme uten ubegrunnet opphold etter at årsaken til forsinkelsen har inntruffet (senest en måned før innleveringsfrist med mindre legeattest foreligger). Det kan gis inntil 3 måneders utsettelse. Helt unntaksvis kan det gis ytterligere utsettelse, men kun én gang. Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning.

Dersom studenten skal ha permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder i forkant av permisjonsperioden. Studenten må levere revidert kontrakt til fakultetet.

Ved sykdom, permisjon eller lignende hos veileder, er fakultetet ansvarlig for å utpeke ny veileder.

Gradsoppgave som ikke er levert innen fristens utløp kan ikke leveres senere i revidert eller supplert form. I slike tilfeller mister studenten studieretten. Hvis studenten søker og får nytt opptak, må ny oppgave utarbeides innenfor et nytt tema.

Avslutning

Trykking, innlevering og muntlig diskusjon av oppgaven

Frist for levering av masteroppgave:

  • Vårparallell: 15. mai kl. 15.00
  • Høstparallell: 15. desember kl. 15.45

Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen påfølgende arbeidsdag.

Studenten er ansvarlig for at masteroppgaven leveres med NMBUs vedtatte forsidemal. Trykking av masteroppgaven må bestilles i god tid. SiÅS/Rotator blir ofte benyttet, ellers har NMBU rammeavtaler med noen trykkerier. Sjekk med fakultetet om de ønsker ekstra eksemplarer av masteroppgaven, i tillegg til de to eksemplarene som skal leveres til Studentenes Informasjonstorg (SiT).

Husk å sjekke at korrekt tittel på mastergradsoppgaven er registrert på StudentWeb før du leverer oppgaven. Ved behov for å endre tittel på oppgaven - følg bruksanvisning.

Mastergradsoppgaven leveres i elektronisk versjon (pdf-format) via NMBUs åpne institusjonelle arkiv (Brage). Minst to (2) trykte innbundne eksemplarer, identiske med innlevert oppgave i Brage, skal leveres til SiT for registrering og stempling. Husk at kvittering for innlevering i Brage (som sendes til din e-postadresse) må fremvises. Etter at de trykte inbundne eksemplarene er stemplet og registrert av SiT må du levere disse til fakultetet ditt.

Ved konfidensiell oppgave, må skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med hver av de to innbundne oppgavene ved innlevering på SiT.

Sensurfristen for masteroppgave (30 og 60 studiepoeng) er 6 uker fra innleveringsfristen.

Det skal være minst to sensorer, derav minst en ekstern, for bedømmelse av gradsoppgavene. Det er fakultetet som oppnevner sensorer og det skal skrives kontrakt mellom fakultet og ekstern sensor om gjennomføring av sensuren.

Muntlig diskusjon

Gradsoppgaven og evt. spesialpensum skal diskuteres muntlig innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Veileder fastsetter tidspunkt for diskusjonen i samråd med studenten og sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor.

For studenter med spesialpensum, starter dagen med eksaminasjon i spesialpensumet. Karakter i spesialpensumet meddeles etter at ekstern sensor og veiledere har diskutert prestasjonen fra eksaminasjonen. Det er ekstern sensor som bestemmer karakteren og meddeler studenten karakteren.

Den muntlige diskusjonen av mastergradsoppgaven innledes av en presentasjon av oppgaven (ca 20-30 min), hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Denne etterfølges av en muntlig diskusjon med sensorene. Både ekstern og intern sensor, samt alle veiledere er normal tilstede under den muntlige diskusjonen. Hensikten med diskusjonen er å gi studenten en tilbakemelding om sterke og svake sider med oppgaven, samt å kartlegge studentenes vurderingsevne, forståelse, egeninnsats og selvstendighet. Det gis ikke separat karakter på diskusjonen, men diskusjonen er en del av vurderingen av mastergradsoppgaven, og diskusjonen kan være justerende for den endelige karakteren på mastergradsoppgaven.

Ved muntlig diskusjon av gradsoppgave utført av en studentgruppe kan sensorene foreta en individuell vurdering av kandidatene. Kandidater som har skrevet masteroppgave sammen kan oppnå forskjellig sensur på sin masteroppgave. Studenter som  leverer en felles oppgave kan kun unntaksvis gjennomføre separate diskusjoner av oppgaven.

En student som ikke møter til muntlig diskusjon av oppgave, og som ikke har fått innvilget utsettelse, vil få registrert "ikke møtt" på oppgaven. Studenten mister da studieretten.

Dersom en masteroppgave er bedømt til F (stryk), skal sensorene i samråd med studenten(e), vurdere grunnlaget og hensiktsmessigheten av at det gjennomføres en muntlig diskusjon.Karakterbeskrivelser.

 

Klage på sensur

For klage på karakter på gradsoppgave gjelder vanlige rutiner for klage. Dersom klage på karakter fører til endret vurdering på skriftlig arbeid, må nytt muntlig forsvar gjennomføres. 

Published 3. november 2016 - 15:00 - Updated 15. januar 2019 - 15:13