Retningslinje gradsoppgave

Forskrifter og bestemmelser

Student og veileder plikter å sette seg inn i bestemmelser og forskrifter som gjelder for gradsstudenter ved NMBU. Les spesielt nøye de deler i Forskrift om studier ved NMBU som omhandler gradsoppgaver og spesialpensum.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven skal vise forståelse, selvstendighet og være en faglig fordypning innen gradens fagområde. Ansvarlig fakultet fastsetter om en bacheloroppgave skal inngå som en obligatorisk del av programmet.

Kontakt ditt fakultet for nærmere informasjon om hvilke krav og frister som gjelder for din oppgave.

Masteroppgave

Mastergradsoppgaven skal vise forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne. Oppgaven skal være en opplæring i å kunne identifisere problemer innenfor et fagområde i studiet og analysere og behandle disse på en vitenskapelig måte, samt å kunne produsere en skriftlig vitenskapelig oppgave om dette.

Emnebeskrivelsen for mastergradsoppgaven inneholder mer utdypende informasjon om de krav som stilles til masteroppgaven.

Informasjonsmøter om gradsoppgaver

Fakultetene holder informasjonsmøter for studentene om masteroppgaven. Det er viktig å delta. 

Valg av oppgave og veileder

Tidspunkt for valg av bachelor- eller masteroppgave vil avhenge av tema for oppgaven, kontakt studieveileder ved ditt fakultet for korrekt frist.

Når studenten skal velge masteroppgave må vedkommende ta kontakt med studieveileder ved eget fakultet, eventuelt det fakultet som dekker det fagområdet man ønsker å jobbe med. Studenten kan også ta direkte kontakt med aktuelle veiledere. Flere av fakultetene har egne nettsider med oversikt over aktuelle oppgaver og tidspunkt for informasjonsmøter.

Når student og veileder gjør avtale om valg av masteroppgave, kan dette meldes inn dette til fakultet som veileder er tilknyttet via skjema melding om valg av gradsoppgave. Studenten har ansvar for at skjema blir levert fakultetet innen fastsatt frist.

Fakultetet godkjenner valg av tema og veiledere for den enkelte student. Alle masterprogramstudenter har krav på å få tildelt en faglig hovedveileder i forbindelse med gjennomføringen av masteroppgaven. Fakultetet har ansvar for at den enkelte student mottar slik veiledning som studenten har krav på.

Kontrakt med fremdriftsplan og møteplan. 

Student og veileder skal sammen utarbeide fastsatt kontrakt for gradsoppgave. Ta kontakt med studieveileder på det aktuelle fakultetet for informasjon om frist for innlevering av kontrakt, fristene kan variere. 

Studentens ansvar

 • Studenten har selv ansvar for at kontrakten leveres/sendes til det fakultetet hovedveileder er tilknyttet.
 • Studenten er ansvarlig for å undervisningsmelde seg til gradsoppgaven på StudentWeb. Fakultetet innvilger undervisningsmeldingen når gyldig kontrakt foreligger. Frem til oppmeldingen er innvilget vil det stå "Avventer behandling" i Studentweb
 • Studenten er ansvarlig for kontrollere at han/hun både er undervisnings- og vurderingsmeldt til gradsoppgaven innen oppmeldingsfristen - 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret. Studenten må også ha betalt semesteravgift.
 • Studenten må selv sørge for oppmelding til eventuelt spesialpensum på StudentWeb innen oppmeldingsfristen - 1. februar for vårsemesteret eller 15. september for høstsemesteret.

Veileder og studentens felles ansvar

 • Både student og hovedveileder er gjensidig ansvarlige for at man i startfasen blir enige om rammene for veiledningsforholdet, fremdriftsplan, forventninger til og omfang av veiledningen osv. Dersom det er flere veiledere, skal det fremgå av kontrakten hva slags ansvar hver enkelt veileder har.
 • Når hoved- og tilleggsveileder(e) er ansatt på ulike fakultet ved NMBU, avtales det en prosentvis fordeling av veiledningsansvaret.

Møteplan

Veileder og student skal ved kontraktinngåelse avtale en møteplan for hele veiledningsperioden, dvs. frem til avtalt innlevering. Begge parter forplikter seg til å holde møteplanen.

 • Planen skal sikre jevnlig oppfølging og være realistisk. 
 • Planen skal ta utgangspunkt i fremdriftsplanen og sørge for at milepælene blir nådd.
 • Det bør planlegges minimum et oppstartsmøte, en grundig gjennomgang skriftlig og muntlig midtveis og en gjennomlesning med tilbakemelding i sluttfasen. 
 • For studenter som har datainnsamling, felt- eller laboratoriearbeid, bør det settes opp et møte etter at denne perioden er ferdig, for en gjennomgang av innsamlede data.

Frister

Studenten har selv et ansvar for å holde jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), samt å følge fremdrifts- og møteplan.

Både student og veileder skal kjenne til hvilke frister som gjelder for arbeidet med gradsoppgaven og følge de oppsatte fristene. Oppfølging av fremdriftsplan er viktig for å unngå utsetting av leveringstidspunkt. Det understrekes at studenter kan få avslag på søknader om utsatt innleveringsfrist dersom det er grunner som studenten(e)/veileder burde forutsatt.

Personvern - behandling av personopplysninger

Oppgaver som innebærer å samle inn, registrere, behandle, eller lagre personopplysninger er meldepliktig. Norsk senter for forskingsdata (NSD) fungerer som personvernrådgiver for prosjekter som gjennomføres ved NMBU og som håndterer forskningsdata med personopplysninger. 

Rettigheter og budsjett

Rettigheten til innsamlede data og eventuell publisering av disse bør diskuteres.

Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell, se avsnitt om dette lenger ned, må skjema for slike oppgaver fylles ut i samarbeid med veileder og følge med ved innlevering av oppgaven. Vær konkret i punktet for budsjett for oppgaven, og foreta klarering av hvordan utgifter til felt, laboratoriearbeid, reiser osv. er tenkt dekket.

Spesialpensum

Masteroppgaver kan inneholde et spesialpensum. Avtale om spesialpensum skal fremkomme av kontrakten og av fastsatt skjema, om spesialpensum, og skal inngås med veileder og godkjennes av fakultetet som hovedveileder er tilknyttet. Spesialpensum skal være på minimum 5 studiepoeng.

Spesialpensumet kan kun knyttes til masteroppgaver, ikke bacheloroppgaver, og skal gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med oppgaven. Dette kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en større bredde i faget enn universitetets emner kan gi. Når spesialpensumet inngår i referanselitteraturen til masteroppgaven, må arbeidet med dette pensumet innebære en vesentlig utvidelse i forhold til hva som bør forventes av arbeid med referanselitteraturen.

For mer informasjon om gjennomføringen av muntlig presentasjon av Spesialpensum se tema muntlig presentasjon lenger ned på siden.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Både student og veileder plikter å følge NMBUs regler for HMS.

Feltarbeid

Alle studenter som jobber i felt (inn- og utland) har selv ansvar for å inngå eventuelle forsikringsavtaler som gjelder ved ulykker under feltperioden. Studenten har selv ansvar for kontakt med egnet helsepersonell og må sørge for vaksinering før og under feltarbeid. Studenter som jobber i felt (inn- og utland) er også ansvarlig for å fylle inn feltkort for deltaker. Ved feltarbeid i utlandet har studenten i tillegg ansvar for skaffe til veie visum, oppholdstillatelse og evt. andre nødvendige papirer til det aktuelle land før avreise. Student og veileder plikter å følge NMBUs retningslinjer for feltarbeid og ekskursjoner.

Laboratorie- og verkstedsarbeid

Studenter med laboratorie- eller verkstedsarbeid plikter å følge fakultetets regler og forskrifter for bruk av lokaler og utstyr. Ved arbeid i laboratorier plikter studenten å gjennomgå grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhet før arbeidet påbegynner. Studenter med arbeid som innebærer bruk av ulikt utstyr tilhørende fakultetet plikter å bruke utstyret etter de regler som fakultetet har.

Veiledningen

Veileders plikter

Veileder plikter normal å gi studenten 20 timers veiledning inkludert sensurering av bacheloroppgaven. 40 timers veiledning inkludert sensurering av masteroppgaver på 30 studiepoeng, 60 timers veiledning inkludert sensurering av masteroppgaver på 45 studiepoeng og 80 timers veiledning inkludert sensurering ved 60 studiepoengs oppgave. Begge parter oppfordres til å føre tidsregnskap. Hovedveileder vil normalt være intern sensor på gradsoppgaven.

I timene inngår alle oppgaverelaterte aktiviteter som blant annet:

 • forberedelse og planlegging av oppgaven
 • feltarbeid
 • laboratoriearbeid
 • statistikkhjelp
 • gjennomlesning og tilbakemelding på manuskript
 • generell kommunikasjon mellom student(er) og veileder(e).

Om veileder skal være borte sammenhengende i en lengre periode, må det være klarert med studenten hvordan informasjon skal utveksles og hvem som kan bistå studenten i perioden veileder er borte. Det er veileders plikt å ta ansvar for at studenten har andre som kan ta del i veiledningen ved planlagt fravær.

Veileder må sørge for å avpasse antall gradsoppgaver han/hun er veileder for i forhold til øvrige undervisningsoppgaver. Det er veileders ansvar å påse at man har den kompetansen som er nødvendig for veiledning av oppgaven, inkludert tilstrekkelig kompetanse til å veilede studenten i nødvendige statiske analyser. Veileder skal påse at det finnes biveiledere dersom deler av oppgaven er utenfor hovedveileders kompetansefelt eller dersom veileder mangler kompetanse til å gi tilstrekkelig veiledning i statistisk analyse. Dette bør avklares og innlemmes i kontrakten.

Veileder forplikter seg til å motivere studenten til kontakt og kontinuitet i arbeidet. Veileder skal rettlede studenten i utforming av gradsoppgaven og gi faglig og metodisk tilbakemelding på arbeidet. I dette inngår også oppmerksomhet rundt forskningsetikk, metodebruk og andre aktuelle etiske og rettslige forhold (inkludert god forskningspraksis, publisering, oppdragsforskning, offentlighet og konfidensialitet samt beskyttelse av dyr, mennesker og miljø involvert i forskningen). Veiledningen skal følge studenten gjennom alle momentene i læringsmålene.

Veiledere kan ta kontakt med skrivesenteret hvis de ønsker å bruke verktøyet Jing for å gi tilbakemeldinger på studentens oppgave.

Studentens ansvar ved veiledning

Dersom studenten opplever å ikke få en tilfredsstillende veiledning i tilknytning til masteroppgaven, eller det oppstår en konflikt eller mer prinsipielle motsetninger mellom student og hovedveileder, er det studentens ansvar å melde eventuelle problemer videre til fakultetet. Studenten kan kontakte studieveileder om dette.

Klausulering og båndlegging

Forskning skal i utgangspunktet være åpen og tilgjengelig for offentligheten.  

Båndlegging

Dersom spesielle hensyn tilsier det, kan publisering av en gradsoppgaver utsettes (båndlegges) for en periode på inntil fem (5) år, men aldri permanent. Eventuell båndlegging utover fem år må avgjøres av universitetsstyret etter begrunnet søknad. NMBU benytter gradsoppgavens tittel på karakterutskrift og vitnemål, det anbefales derfor å være bevist på at tittelen på oppgaven ikke inneholder klausulert informasjon.

 • Slik båndlegging/utsettelse skal være avklart med veileder før innlevering av oppgaven og bør diskuteres ved kontraktsinngåelse.
 • Vanlige årsaker for utsatt publisering kan være dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked. 
 • Avtale om utsettelse må inngås før innlevering av oppgaven. For oppgaver som utføres ved en virksomhet, kan det være hensiktsmessig å inngå avtale mellom NMBU og bedrift/institusjon. Avtalen bør regulere særlige forhold som gjelder publisering. 
 • Skjema for båndlegging av gradsoppgaver skal inneholde opplysning om varighet og årsak til båndleggingen og må leveres sammen med oppgaven for sensurering. Gradsoppgaven vil da ikke bli publisert.

Benytt skjemaet: Utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave

Klausulering - lovpålagt

Gradsoppgaver som helt eller delvis inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt, skal klausuleres (skjermes for innsyn) i samsvar med reglene om taushetsplikt i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven/fvl.) § 13. NMBU benytter gradsoppgavens tittel på karakterutskrift og vitnemål, det anbefales derfor å være bevist på at tittelen på oppgaven ikke inneholder klausulert informasjon.

Avtale om klausulering settes opp på fastsatt skjema, signeres og legges ved oppgaven ved innlevering.

Lovbestemt taushetsplikt (jf. forvaltningsloven (fvl.) § 13) foreligger blant annet der oppgaven inneholder:

 1. opplysninger om noens personlige forhold*
 2. opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts‐ eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
 3. opplysninger undergitt taushetsplikt som studenten får fra et forvaltningsorgan,
 4. opplysninger som er mottatt fra private under taushetsløfte i forbindelse med studie‐/forskningsarbeidet, og
 5. opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med studenten.

*Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for at opplysningene kan brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder (jf. fvl. § 13a, pkt. 3).

Benytt skjemaet: Konfidensiell gradsoppgave i hht. forvaltningsloven

Ressurser og tips i arbeidet med oppgaven 

Vi anbefaller å benytte ressursene som er tilgjengelig via bilioteket og skrivesenteret aktivt under arbeidet med å skrive gradsoppgaven. Her finner du blant annet informasjon om hvordan skrive akademiske tekster, kildehenvisning og litteraturliste, referanseverktøy, e-læring som grunnleggende krav i akademisk skriving, tips til informasjonssøking, litteratursøking og referansehåndteringsverktøyet OneNote, kurs i presentasjonsteknikk og mye annet.

Tidligere masteroppgaver som omhandler tema med tilsvarende problemstillinger eller er skrevet på liknende tema kan gi nyttig innsikt i hvordan det skriftlige produktet skal utformes finnes i Brage. Kontakt studieveileder ved fakultetet for tilgang til tidligere bacheloroppgaver.

Det er ingen egen NMBU-standard for font, linjeavstand eller margbredde. Kontakt fakultet for nærmere informasjon. 

Studenten anbefales å sette seg godt inn i tilgjengelig informasjon om å skrive akademisk tekst og hvordan du refererer korrekt for å unngå å plagiere. Se skrivesenterets side om akademisk skriving og referering og gjennomgå e-læring om plagiering.

Sykdom, permisjon eller utsatt innleveringsfrist

Studenten kan søke om utsatt frist for innlevering av gradsoppgaven ved sykdom eller andre særskilte grunner (f.eks. undervisningsoppgaver ved NMBU, tyngre studenttillitsverv, omsorgsarbeid eller uforskyldte problemer med oppgaven). Studenten sender søknaden på fastsatt søknadsskjema for utsatt innlevering av gradsoppgaver. Fristforlengelse innvilges kun én gang. Ved behov for utsettelse grunnet helsemessige årsaker kan ytterligere frist innvilges.

I vårsemester kan det søkes utsettelse til 15. juni, 15. juli, 15. august eller til 15. desember (nytt semester). I høstsemester kan det søkes til 15. januar, 15. februar, 15. mars eller 15. mai (nytt semester). 

Søknad om utsatt frist må studenten fremme uten ubegrunnet opphold etter at årsaken til forsinkelsen har inntruffet (senest en måned før innleveringsfrist med mindre legeattest foreligger).  Studenten har i slike tilfeller ikke rett til ytterligere veiledning. Hvis studenten innvilges utsatt innleveringsfrist utover tre måneder, må studenten semesterregistrere seg for det nye semesteret og oppgaven må vurderingsmeldes for det nye innleveringssemesteret.  

Det kreves skriftlig redegjørelse for årsaken til forsinkelsen, dokumentasjon for behovet for forlenget frist (eksempelvis sykmelding), tidsangivelse for behovet for utsettelse, samt ny fremdriftsplan for fullføring som fylles ut i samarbeid med veileder(e). Dersom studenten på grunn av uforskyldte problemer med oppgaven søker utsatt frist for innlevering av gradsoppgaven, skal søknaden inneholde en begrunnelse fra veileder.

Søknad om utsatt innleveringsfrist behandles av fakultetet hvor hovedveileder for gradsoppgaven tilhører.

Dersom studenten skal ha permisjon etter at det er inngått avtale om gradsoppgave, plikter studenten å revidere kontrakt for masteroppgave sammen med veileder i forkant av permisjonsperioden. Studenten må levere revidert kontrakt til fakultetet.

Ved sykdom, permisjon eller lignende hos veileder, er fakultetet ansvarlig for å utpeke ny veileder.

Gradsoppgave som ikke er levert innen fristens utløp kan ikke leveres senere i revidert eller supplert form. I slike tilfeller mister studenten studieretten. Hvis studenten søker og får nytt opptak, må ny oppgave utarbeides innenfor et nytt tema.

Innlevering, sensurering og muntlig presentasjon av gradsoppgaven

Frister for levering av gradsoppgave:

  • Vårparallell: 15. mai kl. 15.00
  • Høstparallell: 15. desember kl. 15.45

Husk:

 • Gradsoppgaven leveres med NMBUs vedtatte forside- og baksidemal.  
 • Sjekk at korrekt tittel på gradsoppgave er registrert på StudentWeb før oppgaven leveres. Ved behov: Video som viser hvordan du endrer tittel på oppgaven.
 • Huskeliste ved innlevering av gradsoppgave gir nærmere informasjon om elektronisk innlevering av gradsoppgaven. 
 • Ved gradsoppgave med utsatt publisering (båndlegging) eller oppgave med lovpålagt klausulering, må (respektivt) skjema for dette benyttes og sendes til wiseflow@nmbu.no (fire) 4 uker før innleveringsfristen samt leveres som vedlegg i WISEflow sammen med oppgaven ved innlevering.
 • Sensurfristen for gradsoppgave er 6 uker fra innleveringsfristen.
 • Det skal være minst to sensorer, derav minst en ekstern, for bedømmelse av gradsoppgavene. Det er fakultetet som oppnevner sensorer og det skal skrives kontrakt mellom fakultet og ekstern sensor om gjennomføring av sensuren.

Sensurering

 • Sensurfristen for gradsoppgave er 6 uker fra innleveringsfristen.
 • Det skal være minst to sensorer, derav minst en ekstern, for bedømmelse av gradsoppgavene. Det er fakultetet som oppnevner sensorer og det skal skrives kontrakt mellom fakultet og ekstern sensor om gjennomføring av sensuren.

Muntlig presentasjon

Fakultetet informerer nærmere om muntlig presentasjon med mer. Masteroppgaven og evt. spesialpensum skal ha en muntlig presentasjon innen 6 uker etter innlevering av oppgaven. Veileder fastsetter tidspunkt for presentasjonen i samråd med studenten og sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor.

For studenter med spesialpensum, starter dagen med eksaminasjon i spesialpensumet. Karakter i spesialpensumet meddeles etter at ekstern sensor og veiledere har diskutert prestasjonen fra eksaminasjonen. Det er ekstern sensor som bestemmer karakteren og meddeler studenten karakteren.

Den muntlige presentasjonen av mastergradsoppgaven innledes av en offentlig fremlegging av oppgaven (ca 20-30 min), hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Denne etterfølges av en muntlig diskusjon med sensorene. Både ekstern og intern sensor, samt alle veiledere er normal tilstede under den muntlige diskusjonen. Hensikten med diskusjonen er å gi studenten en tilbakemelding om sterke og svake sider med oppgaven, samt å kartlegge studentenes vurderingsevne, forståelse, egeninnsats og selvstendighet. Det gis ikke separat karakter på diskusjonen, men diskusjonen er en del av vurderingen av mastergradsoppgaven, og diskusjonen kan være justerende for den endelige karakteren på mastergradsoppgaven.

Ved muntlig presentasjon av masteroppgave utført av en studentgruppe kan sensorene foreta en individuell vurdering av kandidatene. Kandidater som har skrevet masteroppgave sammen kan oppnå forskjellig sensur på sin masteroppgave. Studenter som  leverer en felles oppgave kan kun unntaksvis gjennomføre separate diskusjoner av oppgaven.

En student som ikke møter til muntlig presentasjon av oppgave, og som ikke har fått innvilget utsettelse, vil få registrert "ikke møtt" på oppgaven. Studenten mister da studieretten.

Dersom en masteroppgave er bedømt til F (stryk), skal sensorene i samråd med studenten(e), vurdere grunnlaget og hensiktsmessigheten av at det gjennomføres en muntlig presentasjon. Oversikt over karakterbeskrivelser. 

Dersom gradsoppgave er bedømt til F (stryk) og skal omarbeides - fyll ut skjemaet:

Klage på sensur

For klage på karakter på gradsoppgave gjelder vanlige rutiner for klage. Dersom klage på karakter fører til endret vurdering på skriftlig arbeid, må nytt muntlig forsvar gjennomføres. 

Published 3. november 2016 - 15:00 - Updated 7. november 2022 - 14:39