Retningslinjer opptak

1. Krav om utdannings/yrkes-bakgrunn

I rammeplanene for PPU og PPU-yrkesfag fra Kunnskapsdepartementet er de overordnede opptakskriteriene fastsatt. Som det fremgår av rammeplanen for PPU skal den enkelte institusjon fastsette krav til undervisningskompetanse, og disse er ved NMBU synliggjort gjennom emnegrupper i realfag. For yrkesfag naturbruk er det ingen fastsatte emnegrupper og søkeren sin emnesammensetning vurderes ut ifra programområdene oppgitt under punkt 1.1.

I samsvar med kompetanseforskriften, er det krav om 60 studiepoeng for å undervise i et fag. Videre skal vurderingen av søkerens faglige kompetanse gjøres på bakgrunn av beskrivelsene av emnegrupper for fagene. For å få godkjent et realfag må derfor søkeren ha den faglige bredden som emnegruppen viser (eller tilsvarende) i tillegg til faglige dybde i form av emner på høyere nivå. En detaljert beskrivelse av innholdet i hver enkelt emnegruppe finnes på denne siden og særskilte krav og unntak tilknyttet enkelte emnegrupper er beskrevet her.

Det er krav om at alle søkere har mastergrad, med unntak for PPU-yrkesfag naturbruk, der det også vurderes opptak på bakgrunn av bachelorgrad, videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk med påfølgende yrkesteoretisk utdannnelse, eller realkompetanse innen naturbruk. Alle søkere til naturbruk må kunne dokumentere relevant yrkespraksis.

1.1 Søkere med høyere utdanning

Søkere med bakgrunn fra universiteter og høgskoler med undervisningskompetanse i minst ett av følgende realfag

 • Biologi
 • Fysikk
 • Informatikk
 • Geofag
 • Kjemi
 • Matematikk
 • Naturfag

og/eller en av disse programområdene i utdanningsprogram for naturbruk

 • Naturbruksbasert produksjon
 • Naturbasert aktivitet
 • Akvakultur
 • Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
 • Fiske og fangst
 • Heste- og hovslagerfag
 • Landbruk og gartnernæring
 • Reindrift
 • Skogbruk
 • Landbruk
 • Gartnerinæring
 • Naturforvaltning
 • Landbruk

I tillegg kan kompetanse i valgfrie programfag i naturbruk (se udir.no) eller særskilte fordypninger knyttet til prosjekt for fordypning ligge til grunn for opptak.

1.1.1 Søkere som kvalifiserer til både realfag og naturbruk

Søkere som har undervisningkompetanse i et realfag samt kvalifiserer til opptak innen et programområde i utdanningsprogram for naturbruk blit tatt opp til et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger.

1.2 Søkere med realkompetanse.

Søkere med yrkesfaglig bakgrunn fra et eller flere programområder i naturbruk samt nok relevant yrkespraksis. Gjelder kun opptak til PPU-Yrkesfag.

2. Særskilte krav og unntak for enkelte emnegrupper 

Krav til naturfag som undervisningsfag:

 • 60 studiepoeng, med minst 10 studiepoeng innen rene fysikk-, kjemi- og biologiemner.
  • Kravet for fysikk kan ikke oppfylles med Fys100 eller tilsvarende emner.
  • Kravet for kjemi kan ikke oppfylles med Kjm100 eller tilsvarende emner.
 • Minst 150 studiepoeng innen rene fysikk-, kjemi-, biologi- og geofagemner.

Statistikk og informatikk som en del av emnegruppen i matematikk:

 • Inntil 20 studiepoeng kan bestå av informatikk eller statistikkemner. En inkludering av slike emner forutsetter at kravene om faglig bredde og dybde er opprettholdt.

For sivilingeniører fra NMBU/NTNU som søker opptak:

 • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NTNU må kun dokumentere 52,5 sp i matematiske fag, da de øvrige 7,5 sp godkjennes som generell matematikkompetanse som inngår i teknologiutdanningen.
 • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NMBU må kun dokumentere 55 sp i matematiske fag, da de øvrige 5 sp godkjennes som anvendelse av matematikk og regning i teknologifag, som en del av emnegruppen i matematikk ved NMBU som inngår i teknologiutdanningen.
 • For opptak til undervisningsfagene biologi, kjemi og fysikk kreves det 60 studiepoeng i faget for alle søkere, også søkere med mastergrad i teknologi/sivilingeniør.

For veterinærer som søker opptak:

 • Med utgangspunkt i NMBUs emnegruppe i biologi mangler veterinærstudenter ved NMBU følgende emner eller tilsvarende for å dekke emnegruppen i biologi: BOT100, ECOL100 og BOT130.
 • Programrådet i biologi gjør oppmerksom på at ZOOL100 vil være nyttig for veterinærstudenter med tanke på den zoologiske diversiteten emnet inneholder og til senere undervisning av skoleelever i felt.
 • Søkere som har annen utdanning, tilleggsutdanninger el.l. må vurderes individuelt av opptakskomiteen ved PPU.

3. Sortering og rangering

Alle søkere som tilfredsstiller krav om utdannings/yrkes-bakgrunn (punkt 1) vil bli sortert og rangert.

3.1 Sortering av søkere

Søkere til PPU og PPU-Yrkesfag plasseres i en av tre søkergrupper avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med høyere utdanning (punkt 1.1) blir plassert i gruppe 1 eller 3. Søkere med realkompetanse (punkt 1.2) blir plassert i gruppe 2. Søkere som kvalifiserer til opptak under begge punkter plasseres i den gruppen som er mest gunstig for søkeren. Disse søkergruppene har atskilte opptak og rangeringskriterier er forskjellige mellom gruppene.

Gruppe 1: Nyutdannede søkere med gradsutdanning, det vil si doktorgrad eller mastergrad (eller tilsvarende) fra universiteter og høgskoler, uteksaminert de to siste årene (det året opptaket foregår samt kalenderåret før dette). Opptak til praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag i naturbruk i denne gruppen forutsetter dokumentert yrkespraksis i tillegg til gradsutdanning. Yrkespraksis kan være ulønnet arbeid som arbeid på egen gård, studierelatert arbeid o.l.

Gruppe 2: Søkere med yrkespraksis i naturbruk uten mastergrad i naturbruksrelevante fag    

a) Minimum 2 års yrkespraksis og treåring profesjonsrettet bachelorgrad med yrkesfaglig relevans for ett eller flere programområder i naturbruk.

b) Minimum 4 års yrkespraksis i naturbruk, videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller tilsvarende og minimum to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring.

c) Minimum 5 års bred yrkespraksis i naturbruk der søkerens realkompetanse kan fastsettes til to års yrkesteori ut fra en samlet vurdering av søkerens yrkeserfaring og profesjonsrettete kurs og studier etter videregående opplæring.

Gruppe 3: Søkere med gradsutdanning, det vil si doktorgrad eller mastergrad (eller tilsvarende) fra universiteter og høgskoler. Opptak til praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag i naturbruk i denne gruppen forutsetter dokumentert yrkespraksis i tillegg til gradsutdanning. Yrkespraksis kan være ulønnet arbeid som arbeid på egen gård, studierelatert arbeid o.l.

3.2 Rangering av søkere

Søkere rangeres innad i de forskjellige gruppene basert på sine kvalifikasjoner.

Gruppe 1: Rangeres i følgende rekkefølge: Grad (a) – Antall fag (b) – Karakterer (c).

a) De med doktorgrad har fortrinnsrett over de med mastergrad eller tilsvarende.

b) Antall fag søkeren har undervisningskompetanse i, innen realfagene og innen yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk.

c) Gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. Her omregnes karakterene etter gjeldende kriterier ved REALTEK.

Gruppe 2: Søkere med yrkeserfaring uten mastergrad rangeres etter en samlet vurdering av yrkeserfaringens og profesjonsutdanningens lengde og relevans for programområder i naturbruk.

Gruppe 3: Rangeres ved hjelp av poenggivning av grad (a) og erfaring (b). Søkere med lik poengsum rangeres på bakgrunn av karaktersnitt (c).

a) Grad:

Doktorgrad = 9 poeng

Mastergrad eller tilsvarende = 6 poeng

b) Antall år i undervisningsstilling og relevant yrkeserfaring:

Mer enn 8 år = 8 poeng

8 – 5 år = 6 poeng

4 – 1 år = 2 poeng

Omsorgsarbeid:

Mer enn 6 år = 2 poeng

5 – 2 år = 1 poeng

c) Gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. Her omregnes karakterene etter gjeldende kriterier ved REALTEK.

4. Annen informasjon tilknyttet opptaket

Opptak utenom de vedtatte kriteriene

Opptakskomitéen kan på grunnlag av spesielle faglige, pedagogiske eller personlige forhold ta opp søkere utenom de vedtatte kriteriene. Det totale studenttallet skal imidlertid ikke overskride vedtatt opptakstall. Spesielle faglige, pedagogiske eller personlige forhold må dokumenteres.

Opptakstall og opptaksprosessen

Kunnskapsdepartementet setter kandidatmåltall for alle PPU-studiene. På bakgrunn av dette har Universitetsstyret ved NMBU vedtatt opptaksrammen for programmet med antallet studieplasser. Etter at alle søkere er sortert og rangert så vil opptakskomiteen til PPU, oppnevnt av Dekan på REALTEK, kvalitetssikre vurderingen, og på bakgrunn av opptaksrammen, bestemme hvor mange som skal få tilbud om heltids- eller deltidsstudier.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til PPU er 15. april.

Dokumentasjon

Opptaket forutsetter at det i søknaden er vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søkere må innen angitte frister dokumentere at utdanningen som inngår i opptaksgrunnlaget er avsluttet før man begynner PPU.

Mottak av studieplass

Søkere som er tatt opp til PPU må innen angitte frister melde fra om de tar studieplassen og levere politiattest, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.

Klage

Søkerne har 3-ukers klagefrist for å klage på avgjørelser om opptak.

 

 

Published 28. desember 2018 - 12:52 - Updated 3. desember 2020 - 10:53