Retningslinjer for opptak til PPU ved NMBU

Oversikt over faglige krav og beskrivelse av opptaksprosessen.

 • For PPU - realfag er det krav om at alle søkere har mastergrad. For søkere med profesjonsutdanning som farmasi, veterinærmedisin og medisin, regnes deres utdanning som femårige mastere. 

  For opptak til PPU-yrkesfag naturbruk vurderes opptak på bakgrunn av enten bachelorgrad, videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk med påfølgende yrkesteoretisk utdannelse, eller realkompetanse innen naturbruk. Yrkesteoretisk utdannelse vil si utdannelse på et høyere nivå enn fagbrev og videregående opplæring. Eksempler er fagskole og studiepoeng fra universitet/høgskole. Alle søkere til naturbruk må kunne dokumentere relevant yrkespraksis.  Søkere må dokumentere arbeidsattest eller tjenestebevis som viser start- og ev. sluttdato samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis.  

  I rammeplanene for PPU og PPU-yrkesfag fra Kunnskapsdepartementet er de overordnede opptakskriteriene fastsatt. Som det fremgår av rammeplanen for PPU skal den enkelte institusjon fastsette krav til undervisningskompetanse, og disse er ved NMBU synliggjort gjennom emnegrupper i realfag. For yrkesfag naturbruk er det ingen fastsatte emnegrupper og søkeren sin emnesammensetning vurderes ut ifra programområdene oppgitt under punkt 2.

  I samsvar med kompetanseforskriften, er det krav om 60 studiepoeng for å undervise i et fag. Videre skal vurderingen av søkerens faglige kompetanse gjøres på bakgrunn av beskrivelsene av emnegrupper for fagene. For å få godkjent et realfag må derfor søkeren ha den faglige bredden som emnegruppen viser (eller tilsvarende) i tillegg til faglige dybde i form av emner på høyere nivå. En detaljert beskrivelse av innholdet i hver enkelt emnegruppe er oppgitt under punkt 2. Fagområdene spesifisert innen hvert av realfagene må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. Dersom ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres en helhetlig vurdering av den enkelte søkers fagbakgrunn.  

 • Søkeren må ha 60 studiepoeng i minst ett av følgende realfag/og eller en av følgende programområder i utdanningsprogram for naturbruk. Fagområdene (definert som kulepunkter) spesifisert innen hvert av realfagene må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde.

  Søkeren står selv ansvarlig for å dokumentere oppnådde studiepoeng i emner som dekker fagområdene.

   • Celle- og molekylærbiologi
   • Evolusjonsbiologi
   • Floristikk og faunistikk
   • Fysiologi
   • Økologi

   For veterinærer som søker opptak: 

   • Med utgangspunkt i NMBUs emnegruppe i biologi mangler veterinærstudenter ved NMBU følgende emner eller tilsvarende for å dekke emnegruppen i biologi: BOT100, ECOL100 og BOT130. 
   • Programrådet i biologi gjør oppmerksom på at ZOOL100 vil være nyttig for veterinærstudenter med tanke på den zoologiske diversiteten emnet inneholder og til senere undervisning av skoleelever i felt. 
   • Søkere som har annen utdanning, tilleggsutdanninger el.l. må vurderes individuelt av opptakskomiteen ved PPU. 

   • Elektromagnetisme 
   • Mekanikk 
   • Moderne fysikk (herunder kvantefysikk/relativitetsteori) 
   • Måleteknikk 
   • Termofysikk 

   • Geologi 
   • Geofysikk 

   • Programmering 
   • Algoritmer og datastrukturer 

   Minst to av følgende fagområder 

   • Databaser/datamodellering/dataanalyse 
   • Digitalteknikk/reguleringsteknikk 
   • Operativsystemer og nettverk/datakommunikasjon 
   • Systemutvikling/menneske-maskin-interaksjon 
   • Uorganisk kjemi 
   • Organisk kjemi 
   • Analytisk kjemi 
   • Fysikalsk kjemi 
   • Biokjemi 
   • Kalkulus 
   • Analysens grunnlag 
   • Lineær algebra 
   • Numerikk 
   • Statistikk 

   Statistikk og informatikk som en del av emnegruppen i matematikk: 

   • Inntil 20 studiepoeng kan bestå av informatikk eller statistikkemner. En inkludering av slike emner forutsetter at kravene om faglig bredde og dybde er opprettholdt

   For sivilingeniører fra NMBU/NTNU som søker opptak: 

   • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NTNU må kun dokumentere 52,5 sp i matematiske fag, da de øvrige 7,5 sp godkjennes som generell matematikkompetanse som inngår i teknologiutdanningen. For å få dekket opptakskravet om 52,5 sp, anbefaler vi at du supplerer utdanningen med matematiske emner. Eksempelvis MA1301 Tallteori eller MA2401 Geometri.  
   • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/siv.ing. fra NMBU må kun dokumentere 55 sp i matematiske fag. De øvrige 5 sp godkjennes som anvendt matematikk som inngår i teknologiutdanningen. For å få dekket opptakskravet om 55 sp, anbefaler vi at du supplerer teknologiutdanningen med matematiske emner på 200-nivå, som for eksempel MATH280 eller MATH270. For opptak til undervisningsfagene biologi, kjemi og fysikk kreves det 60 studiepoeng i faget for alle søkere, også søkere med mastergrad i teknologi/sivilingeniør. 
  • Dersom faget (60 studiepoeng) er naturfag må studenten ha emner i biologi, fysikk og kjemi som er relevant for skolens naturfag. Det må være minimum 10 studiepoeng fra hvert av fagene biologi, fysikk og kjemi. Et eksempel er dersom er søker har en mastergrad i kjemi, må søker dekke fagområdene i kjemi og ha 10 studiepoeng henholdsvis i biologi og fysikk  

   Under finner du info om fagområdene i hvert enkelt fag.  

   Innen fysikk: 

   • Mekanikk 
   • Termofysikk og elektromagnetisme 
   • Måleteknikk 

   Innen biologi:  

   • Økologi 
   • Floristikk og faunistikk 
   • Celle- og molekylærbiologi 

   Innen kjemi:  

   • Generell kjemi 
   • Organisk kjemi 
   • Uorganisk kjemi 
  • Programområder i naturbruk:

   • Naturbruksbasert produksjon 
   • Naturbasert aktivitet 
   • Akvakultur 
   • Anleggsgartner og idrettsanleggsfag 
   • Fiske og fangst 
   • Heste- og hovslagerfag 
   • Landbruk og gartnernæring 
   • Reindrift 
   • Dyrefag 
   • Skogbruk 
   • Landbruk 
   • Gartnerinæring 
   • Naturforvaltning 
   • Landbruk 

   I tillegg kan kompetanse i valgfrie programfag i naturbruk (se udir.no) eller særskilte fordypninger knyttet til prosjekt for fordypning ligge til grunn for opptak

 • Alle søkere som tilfredsstiller krav om utdannings/yrkes-bakgrunn (punkt 1) vil bli sortert og rangert.

  3.1 Sortering av søkere

  Søkere til PPU og PPU-Yrkesfag plasseres i en av tre søkergrupper avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med høyere utdanning blir plassert i gruppe 1 eller 3. Søkere med realkompetanse blir plassert i gruppe 2. Søkere som kvalifiserer til opptak under begge punkter plasseres i den gruppen som er mest gunstig for søkeren. Disse søkergruppene har atskilte opptak og rangeringskriterier er forskjellige mellom gruppene.

  Gruppe 1: Nyutdannede søkere med gradsutdanning, det vil si doktorgrad eller mastergrad (eller tilsvarende) fra universiteter og høgskoler, uteksaminert de to siste årene (det året opptaket foregår samt kalenderåret før dette). Opptak til praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag i naturbruk i denne gruppen forutsetter dokumentert 2 års yrkespraksis i tillegg til gradsutdanning. Yrkespraksis kan være ulønnet arbeid som arbeid på egen gård, studierelatert arbeid o.l.

  Gruppe 2: Søkere med yrkespraksis i naturbruk uten mastergrad i naturbruksrelevante fag

  a) Minimum 2 års yrkespraksis og treåring profesjonsrettet bachelorgrad med yrkesfaglig relevans for ett eller flere programområder i naturbruk.

  b) Minimum 4 års yrkespraksis i naturbruk, videregående opplæring fra yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk eller tilsvarende og minimum to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring.

  c) Minimum 5 års bred yrkespraksis i naturbruk der søkerens realkompetanse kan fastsettes til to års yrkesteori ut fra en samlet vurdering av søkerens yrkeserfaring og profesjonsrettete kurs og studier etter videregående opplæring.

  Gruppe 3: Søkere med gradsutdanning, det vil si doktorgrad eller mastergrad (eller tilsvarende) fra universiteter og høgskoler. Opptak til praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag i naturbruk i denne gruppen forutsetter dokumentert yrkespraksis i tillegg til gradsutdanning. Gradsutdanningen kan inngå i de to årene når den er praktisk orientert omkring naturbruksfag. Yrkespraksis kan være ulønnet arbeid som arbeid på egen gård, studierelatert arbeid o.l.

  3.2 Rangering av søkere

  Søkere rangeres innad i de forskjellige gruppene basert på sine kvalifikasjoner.

  Gruppe 1: Rangeres i følgende rekkefølge: Grad (a) – Antall fag (b) – Karakterer (c).

  a) De med doktorgrad har fortrinnsrett over de med mastergrad eller tilsvarende.

  b) Antall fag søkeren har undervisningskompetanse i, innen realfagene og innen yrkesfaglig utdanningsprogram naturbruk.

  c) Gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. Her omregnes karakterene etter gjeldende kriterier ved REALTEK.

  Gruppe 2: Søkere med yrkeserfaring uten mastergrad rangeres etter en samlet vurdering av yrkeserfaringens og profesjonsutdanningens lengde og relevans for programområder i naturbruk.

  Gruppe 3: Rangeres ved hjelp av poenggivning av grad (a) og erfaring (b). Søkere med lik poengsum rangeres på bakgrunn av karaktersnitt (c).

  a) Grad:

  • Doktorgrad = 9 poeng 
  • Mastergrad eller tilsvarende = 6 poeng 

  b) Antall år i undervisningsstilling og relevant yrkeserfaring:

  • Mer enn 8 år = 8 poeng 
  • 8 – 5 år = 6 poeng 
  • 4 – 1 år = 2 poeng 
  • Omsorgsarbeid:
   • i) Mer enn 6 år = 2 poeng
    • ii) 5 - 2 år = 1 poeng

  c) Gjennomsnitt av karakterene ved opptakstidspunktet. Her omregnes karakterene etter gjeldende kriterier ved REALTEK.

 • Opptakstall og opptaksprosessen

  Kunnskapsdepartementet setter kandidatmåltall for alle PPU-studiene. På bakgrunn av dette har Universitetsstyret ved NMBU vedtatt opptaksrammen for programmet med antallet studieplasser. Etter at alle søkere er sortert og rangert så vil opptakskomiteen til PPU, oppnevnt av Dekan på REALTEK, kvalitetssikre vurderingen, og på bakgrunn av opptaksrammen, bestemme hvor mange som skal få tilbud om heltids- eller deltidsstudier. 

  Opptak utenom de vedtatte kriteriene

  Opptakskomitéen kan på grunnlag av spesielle personlige forhold ta opp søkere utenom de vedtatte kriteriene, eksempelvis aleneansvar for egne barn eller mistet sin partner. Personlig forhold må dokumenteres. Det totale studenttallet skal imidlertid ikke overskride vedtatt opptakstall, som er 89 studieplasser. 

  Hvordan søke opptak

  Slik søker du opptak til Praktisk- pedagogisk utdanning.  

  Kontakt 

  Har du noe spørsmål om opptak kan du ta kontakt med Opptakskontoret ved NMBU på opptak@nmbu.no