Andre studier
Heltid
Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole.

Studiet kan tas på heltid eller deltid.

Søknadsfrist:

15. april.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

89

Opptakskrav:

Opptak til PPU krever relevant faglig bakgrunn samt dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk på fastsatt nivå.

Faglige opptakskrav til Praktisk-pedagogisk utdanning finner du her.

Språkkravene finner du her.

 • PPU - Realfag

  For å bli tatt opp til PPU i realfag må søker ha mastergrad og minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett realfag, som oppfyller bestemte fagkrav. Det må være undervisningsfag som NMBU tilbyr fagdidaktikk i. Ved NMBU tilbys fagdidaktikk i biologi, fysikk, geofag, kjemi, matematikk, informatikk og naturfag – inklusive tverr- og underdisipliner.

  Kombinasjon realfag- og naturbruksdidaktikk

  For søkere som hovedsakelig søker opptak til PPU i realfag, kan du også bli vurdert til opptak i naturbruksdidaktikk. Søker må da dokumentere 60 studiepoeng i et av programområde i naturbruk og relevant naturbrukspraksis. Kvalifiserte søkere får tilbud om integrert studieløp i naturbruksrettet realfagsdidaktikk der man oppnår didaktisk kompetanse innen begge retninger.

  PPU - Naturbruk

  For å bli tatt opp til PPU yrkesfag naturbruk ved NMBU må søkeren oppfylle ett av disse kravene:  

  • Bachelorgrad knyttet til programfag i naturbruk og to års relevant yrkespraksis
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning utover videregående nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis.
  • Realkompetansevurdering kan utføres for søkere som er 25 år og eldre og har minst fem års relevant yrkespraksis. Realkompetanse kan vurderes for opptakskravene i kulepunktet over, vanligvis for vurdering av relevant yrkespraksis som yrkesteoretisk utdanning utover videregående nivå, relatert til programområder og programfag innen utdanningsprogram for naturbruk. Evt. fritak/innpassing skal føres på vitnemålet og dokumentasjon av realkompetanse vil følge vitnemålet.

    

  Kombinasjon naturbruk- og realfagsdidaktikk

  For søkere som hovedsakelig søker opptak til PPU-naturbruk, kan du også bli vurdert til opptak i realfagsdidaktikk. Søkere må da dokumentere et realfag på/med minimum 60 studiepoeng.  Kvalifiserte søkere får tilbud om integrert studieløp i realfagsretta naturbruksdidaktikk der du oppnår didaktisk kompetanse innen begge retninger. 

  Utfyllende regler og faglig krav for opptaket ved NMBU finner du her. 

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Har du bakgrunn i realfag og naturbruk og vil lære mer om bærekraftig utvikling? Med PPU fra NMBU får du en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, og kvalifikasjoner til å jobbe som lærer i ungdomsskole eller videregående skole.

NMBU tilbyr tre studieløp i PPU:

 • PPU i realfag
 • PPU i naturbruk
 • PPU i kombinasjonen realfag og naturbruk

Studenter ved PPU yrkesfag i naturbruk på NMBU er blant de mest fornøyde PPU-studentene i landetDet viser en ny, nasjonal undersøkelse av studenters oppfatning av sitt PPU-studium, som er gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Studer PPU på heltid eller deltid
Du kan selv velge om du vil studere heltid (1 år) eller deltid (2 år). Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året. I tillegg til samlingsukene vil du ha tolv uker med praksis.

Jobber du allerede som lærer, men mangler PPU? Snakk med skolen din om å søke stipend for å gjennomføre PPU.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

I tillegg er det en egen ordning med Lånekassen dersom man jobber som lærer i Finnmark eller Nord-Troms.

 

Karrieremuligheter

Norske skoler trenger flere kvalifiserte lærere.

Praktisk-pedagogisk utdanning gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med andre yrkesområder enn skolen. Du kan for eksempel jobbe med formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Her kan du lese om hva noen av våre tidligere studenter jobber med

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  • har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap som er forsknings- og erfaringsbasert
  • har forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet trinn 8-13
  • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen og evne til å holde seg oppdatert om planverket
  • har kunnskap om barne- og ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
  • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om barn og unges rettigheter
  • har kunnskap om inkludering og mangfold i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • har kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner
  • har kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling og evne til å omsette den til i egen undervisningspraksis.

  Ferdigheter:

  • kan skape motiverende og inkluderende læringsmiljø og læringsfellesskap i fag og yrke
  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning i lys av relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
  • kan utforme, legge til rette for og lede undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser, og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov
  • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder i fag og yrker og bruke tilpassede digitale verktøy
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • kan etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
  • kan vurdere skolens samfunnsmessige rolle og bidra til denne gjennom egen undervisning og kollegasamarbeid.

  Generell kompetanse:

  • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse innenfor et faglig og kollegialt praksisfellesskap
  • kan styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
  • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og utdanningspolitiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
  • kan formidle og drøfte pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger
  • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med relevante aktører
  • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
  • kan stimulere til yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
 • Det er mulig å gjennomføre fire uker praksisopplæring i utlandet, da helst som en gruppe. Det blir informert om mulighetene knyttet til utenlandspraksis tidlig på høsten. På PPU får studenter tilbud om å gjennomføre deler av praksisopplæringen i Tanzania. Tilbudet gis i samarbeid med Sokoine University of Agriculture og oppholdet er på fem uker, med én uke med reise og forberedelser og fire uker praksisopplæring på en eller flere skoler i Morogoro-området. 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning heltid er et fulltidsstudium over 1 år og har følgende oppbygging:

  • Didaktikk ( 30 studiepoeng)
  • Pedagogikk (30 studiepoeng)
  • Praksis i skolen( 60 dager)

  Les mer om studiets oppbygging.

  • Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU tilbyr dagens og fremtidens skole og samfunn en etterspurt kompetanse. Samfunnet har behov for høyt kvalifiserte fagfolk i realfag og naturbruk. Behovet for kvalifiserte realfagslærere og naturbrukslærere er stort i skolen!

   Vår PPU har en visjon om å fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Ved NMBU har vi en visjon om å fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Det betyr at vi utdanner lærere som kan se elever, undervisning og skole i lys av natur, miljø og samfunn. Denne visjonen er grunnlaget for undervisning i fag- og yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksisopplæring.

  • PPU er praksisbasert, erfaringsbasert, deltakerbasert, samarbeidsbasert, forskningsbasert og utviklingsorientert. PPU har, på samme måte som skoler og virksomheter vi utdanner lærere for, varierte og eksemplariske arbeids- og læringsmåter. Utdanningen inneholder obligatoriske aktiviteter som utføres individuelt og i grupper i emnene praksisopplæring, didaktikk og pedagogikk. Undervisningen er i stor grad basert på aktiv studentdeltakelse.
  • Emnene didaktikk har en avsluttende muntlig eksamen. Emnene integrerer det arbeidet studenten har gjort i praksisopplæring, selvstudier og i obligatoriske aktiviteter.

   Emnene i pedagogikk har en langsgående vurdering med en skriftlig og en muntlig del.

   Emnet praksisopplæring vurderes med karakterene Bestått/Ikke bestått. For å få Bestått må studenten ha fått godkjent alle planer og rapporter og fått vurderingen.

   I tillegg vil det gjøres en skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studietiden. Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Les mer om skikkethet.  

Studieveileder(e):

Gayathiri Eelavendan

Gayathiri Eelavendan

Rådgiver