Bachelor
Heltid
Kjemi

Vil du bidra til å løse energiutfordringer, finne mer bærekraftige løsninger i industrien eller jobbe med miljøvern? Kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen. 

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

41,5 / 46,1

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

 • REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Fra Reform -94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * NMBU godkjenner også 3NA. (3NA er et utgått fag, men forklaringen er: For elever fra Reform 94 kan også 3NA godkjennes. 3NA er faget NA4320 fra VKII naturforvaltning på videregående skole i reform 94).

Med en bachelor i kjemi åpner du opp en verden av spennende muligheter innen blant annet fornybar energi, helse og miljø, enten du vil studere videre eller gå rett ut i jobb.  

Vi har også et samarbeid med universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe et helt semester med nordlys og isbjørn som en del av studiehverdagen.   

Se studieplaner for Bachelor i kjemi

Karrieremuligheter

Én ting er helt sikkert: Det vil alltid være behov for folk som kan kjemi i arbeidsmarkedet. Som kjemiker kan du jobbe med alt fra medisin, energi og forsvar til helse og mat. De tidligere studentene våre jobber både på laboratorier, i konsulentselskaper, offentlige virksomheter og ved forskningssentre. Når du har fullført bachelorgraden, kan du velge å gå rett videre på masterstudiet, noe som vil gi deg enda større valgmuligheter i jobbmarkedet. I tillegg til en mastergrad i kjemi, kan mange også gå videre på en master i bioteknologi, miljø- og naturressurser eller matvitenskap.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • En bachelorkandidat i kjemi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  GENERELL KOMPETANSE:

  Har et solid naturfaglig fundament, med mest spesiell kompetanse innen kjemi, og forstår nødvendigheten av å samarbeide på tvers av fagområder.

  Kan formidle opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig og muntlig, og gjennom praktiske demonstrasjoner.

  Kan kommunisere faget skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte.

  Har innsikt i relevante fag og yrkesetiske utfordringer, inkludert helse, miljø og sikkerhet.

  Kan strukturere arbeidet slik at vedkommende får en jevn arbeidsbelastning.

  Kan overholde innleveringsfrister og tar ansvar for egen læring.

  Kan oppdatere sin kunnskap i fagfeltet, ved å innhente fagstoff fra ulike kilder.

  Kan delta i tverrkulturelle og internasjonale arbeidsgrupper.

  Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter.

  Kan delta i faglige diskusjoner innen sitt fagområde.

  KUNNSKAPER:

  Har grunnlag innen fysikk, matematikk og statistikk som er nødvendig for å forstå kjemiske reaksjoner og prosesser, samt stoffers egenskaper og deres oppførsel.

  Har breddekunnskap innen relevante teorier og problemstillinger, samt instrumentering som nyttes innen fagfeltet.

  Forstår faget på en slik måte at vedkommende kan oppdatere sin kunnskap og forståelse innen faget, fagets historie, egenart og ikke minst dets plass i samfunnet.

  Har kunnskaper om hvilket bidrag kjemi kan ha på miljø og en bærekraftig utvikling.

  Har kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål innenfor kjemiske fagområder.

  Viser kjennskap til hvordan historiske, tekniske og teoretiske innovasjoner kan brukes til å utvikle nye kjemiske metoder.

  Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til bruk av kjemiske metoder.

  FERDIGHETER:

  Behersker relevant instrumentering, utstyr, teknikker og det fagspråk som brukes i kjemifaget.

  Kan til en viss grad anvende og kombinere kunnskap og metoder fra grunnleggende fag på praktiske og teoretiske problemer innen kjemiens fagområder.

  Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette for å belyse problemstillinger knyttet til kjemifagområdet.

  Kan bruke relevante faglige verktøy og teknikker for å gjennomføre enkle forsøk, analyser og statistiske undersøkelser.

 • Det anbefales at studentene benytter seg av muligheten for å dra på utveksling, innenfor normert studietid, via universitetets og instituttets utvekslingsavtaler. Det er i tillegg mulig med mer individuelt tilpasset utvekslingsopphold for å få økt kompetanse på et område som hverken NMBU eller partnerinstitusjonen dekker. Utvekslingsopphold anbefales gjennomført i løpet av 3. - 6. semester. Mer om utveksling her: www.nmbu.no/student/utveksling
 • Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi og kjemi, matematikk, ex. phil., generell kjemi, statistikk og fysikk. I andre studieår bygges studiet ut med fordypningsemner innen organisk kjemi, biokjemi, og uorganisk kjemi. I det tredje studieåret tar studentene emner i analytisk og fysikalsk kjemi.

  Bachelorgraden i kjemi er et treårig studium som inneholder grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner og valgfrie emner.

  Oversikt over emner for Bachelor i kjemi, med studieoppstart fra 2023:


  Emner - år 1

  • Samfunnet generelt, og industrien spesielt, ønsker kandidater med realfaglig bakgrunn. Kunnskap om kjemi er viktig for å løse både globale og lokale energi- mat-, miljø- og forurensningsproblemer. Den største arena for kjemikere er innen analytisk kjemi. Kompetanse i kjemi er dessuten basis for all farmasøytisk og bioteknologisk forskning og industri.

  • Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Det legges også opp til gruppe- og prosjektarbeid i flere av emnene. Aktuelle samfunnsspørsmål, inkludert etiske spørsmål knyttet til kjemifaget, vil bli tatt opp i studiet. Laboratorieundervisning utgjør en viktig del av studiet.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet (mappeevaluering) og ved avsluttende prøver. Herunder vurderes både de teoretiske og de praktiske kunnskapene. Det legges vekt på å teste forståelse og handlingskompetanse.
  • Undervisningen foregår på norsk, men mesteparten av litteraturen er på engelsk.

Studieveileder(e):