NMBU bærekraftsarena: Grønne og smarte byer

NMBU bærekraftsarena: Grønne og smarte byer

Grønne byer.

Arenaens aktiviteter og prosjekter skal baseres på en bred bærekraftstilnærming med fokus på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Den sosiale bærekraften vil ha et spesielt fokus på mennesker både individuelt og samfunnsmessig.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Prosjektet er en del av NMBUs bærekraftsarenaer 2021- 2024

Bærekraftsarenaen Grønne og smarte byer – GreenSmart - vil bruke ressurser på utvikling og koordinering av fagområdene ved NMBU gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til FoU samt utvikling av tverr/transfaglige kurs og studieprogrammer, inkludert EVU-kurs. Arenaen skal utvikle og etablere møteplasser og seminarserier, både fysisk og digitalt, nasjonalt og internasjonalt, for å bidra til å gjøre NMBU enda mer attraktivt som forsknings-, utdannings- og innovasjonsarena. Møteplasser for ansatte, studenter og eksterne er viktige gjensidige læringsarenaer og GreenSmart skal også være en arena i tett dialog med «omverdenen».

NMBU – «Bærekraftsuniversitetet» - har en unik faglig syntese av miljø- og biovitenskap, bioproduksjon, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi som gjør NMBU i stand til å bidra til å løse komplekse utfordringer og muliggjøre en bærekraftig fremtid i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette prosjektet har utspring fra National Centre for Urban Agriculture og god forankring i NMBUs strategi. GreenSmart skal bidra til å realisere NMBUs overordnede satsing: «Felles innsats for en bærekraftig framtid». NMBU har fire innsatsområder som støtter den overordnede satsningen: tverrfaglighet i forskning, utdanning og innovasjon, det digitale samfunn, læring for livet og mennesket som ressurs. Bærekraftsarenaen GreenSmart er forankret i alle sju fakulteter samt Læringssenteret og Vitenparken.  Arenaen har stor faglig bredde, men likevel fokus på kretsløp, samt at eksterne aktører er engasjert gjennom partnerskapet Pådriv.

GreenSmart skal utvikle en «digital tvilling» for arenaen og arenaens aktiviteter. Dette gjøres for å være en maksimalt åpen arena – både nasjonalt og globalt, men også for å minimalisere arenaens fotavtrykk. Læringssenteret vil bidra aktivt til arenaens transfaglige kunnskapsproduksjon og -deling internt og eksternt. Arenaens aktiviteter og prosjekter skal baseres på en bred bærekraftstilnærming med fokus på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Den sosiale bærekraften vil ha et spesielt fokus på mennesker både individuelt og samfunnsmessig.

Mål

GreenSmart har opphav i NCUA som ble åpnet i 2019 med urbant landbruk (UA) som kjerneaktivitet. NCUA vil i løpet av 2021 nå alle målene satt i 2018; etablere et nasjonalt senter med seminarvirksomhet, samhandling mellom alle fakultetene og eksterne aktører. Videre har NCUA søkt om og fått DIKU-prosjektet TRANSTIKK og skal utvikle og etablere et tverr/transfaglig masterprogram i UA fra høsten 2021. Stikkord er transfaglighet i tett samhandling med eksterne aktører og koordinering av faglige ressurser. NCUA har vært en god plattform for å søke prosjekter; nå NCUA er medsøker på flere prosjekter innen sirkulær økonomi.

Det er denne plattformen som nå skal videreutvikles og breddes ut gjennom GreenSmart, og fortsatt ha kretsløp og bærekraft som bærende elementer med inspirasjon fra EU-prosjektet SiEUGreen. Vi knytter også til oss våre internasjonale samarbeidspartnere i EU, UK, Minnesota, Kalifornia, Kina og Australia til å bidra på digitale undervisningsplattformer innen våre fag, i et internasjonalt utdanningsmarked med utgangspunkt i NMBUs særegenhet.

GreenSmart utvider partnerskapet med Vitenparken, Læringssenteret og flere satsinger på NMBU. Vi knytter til oss SFI’en earthresQue og deres fokus på kretsløp for jord- og vannressurser. Videre hvordan UA kan inkluderes i bærekraftig boligplanlegging der ikke minst de sosiale virkningene av UA blir vurdert. GreenSmart skal også se på bærekraftig bygg i kretsløp med bruk av fornybare og resirkulerte materialer, inkluderer livssyklusanalyser. Arenaen skal ha fokus på konkrete prosjekter, som etablering av skolehage, der Institutt for lærerutdanning (ILU) og Vitenparken samhandler. Arenaen skal videre utforme veiledere til kommunene for hvordan de kan bruke plan- og bygningsloven for å tilrettelegge for UA i planarbeidet, slik regjeringen ønsker i Nasjonal strategi for urbant landbruk.

GreenSmart vil ta utgangspunkt i helheten omkring sikrulær økonomi og UA ved å bruke biologi, teknologi, planlegging, økonomi og samfunnsfagene som grunnlag for FoU knyttet til «grønne og smarte byer», som ivaretar både folkehelse og gjenbruk av bygningsmaterialer. Gjennom arbeidet med master i urbant landbruk, utvikles studentaktiv læring ved hjelp av transfaglige samhandlingsgrupper i utdanningen og dette er tenkt overført til andre fagområder, emner, masterprogrammer og EVU-kurs. Dette vil også bidra til å bringe inn til nye samarbeidspartnere i GreenSmart. Med GreenSmart, med videreutvikling med flere aktører og et enda større fokus på formidling og studentmedvirkning, vil vi kunne bidra til stor endring i samhandlingen innen og mellom fakultetene. Vi bringer sammen fagmiljøer som er på samme fakultet, men som har hatt lite med hverandre å gjøre. Samtidig ser vi at tilstøtende fagområder befinner seg på ulike fakultet, og GreenSmart kan skape samhandlingsarenaen for begge disse.

GreenSmart vil ha et spesielt fokus på innovasjon. Dette vil være gjeldende både på og utenfor campus. Eik Ideverksted og Ard Innovasjon har roller knyttet til studentinnovasjon og oppstartsselskaper. GreenSmart vil etablere et strukturert samarbeid med disse for å bidra til nytt grønt næringsliv innenfor bærekraftige rammer. Utenfor campus vil dialog med ulike inkubatorer være en del avplattformens aktiviteter.

GreenSmart har ambisjoner om å bli en «produsent» av aktuelle forbilder og demonstrasjonarenaer til NMBUs Bærekraftsportal for på denne måte profilere og inspirere omverdenen og akademia både nasjonalt og internasjonalt.

Mer om prosjektet

GreenSmart vil bruke ressurser på utvikling og koordinering av fagområdene ved NMBU gjennom samarbeidsprosjekter knyttet til FoU samt utvikling av tverr/transfaglige kurs og studieprogrammer, inkludert EVU-kurs. Arenaen skal utvikle og etablere møteplasser og seminarserier, både fysisk og digitalt, nasjonalt og internasjonalt, for å bidra til å gjøre NMBU enda mer attraktivt som forsknings-, utdannings- og innovasjonsarena. Møteplasser for ansatte, studenter og eksterne er viktige gjensidige læringsarenaer og GreenSmart skal være en arena i tett dialog med «omverdenen». Det er lagt inn egeninnsats for å oppnå dette og tildelte ressurser vil bli brukt til prosjektledelse/organisering, masteroppgaver, inspirasjon- og læringsaktiviteter og til etableringen av en skolehage på NMBU.

NMBU er partner i Pådriv. GreenSmart vil være et naturlig kontaktpunkt mot Pådriv på vegne av NMBU. GreenSmart vil søke om partnerskap i andre byer hvor Pådriv nå er etablert/etableres. Dette vil bidra til at NMBU blir en aktiv «spiller» utenfor Osloområdet, noe som kan bidra til nye samarbeidsprosjekter med universiteter og aktører over hele landet. Eik Ideverksted og Ard Innovasjon har roller knyttet til studentinnovasjon og oppstartsselskaper. GreenSmart vil etablere et strukturert samarbeid med disse for å bidra til nytt grønt næringsliv innenfor bærekraftige rammer.