AnkerAnkerVisjon, samfunnsoppdrag og verdier


Vår visjon - Kunnskap for livet

NMBU skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.


Vårt samfunnsoppdrag


Vårt generelle oppdrag

Som universitet skal NMBU utdanne fremragende kandidater, utføre forskning av høy kvalitet som løfter frem nye perspektiver, og skape innovasjon. NMBU skal bidra til en kunnskapsbasert og åpen offentlig debatt og medvirke til å heve befolkningens tillit til forskningens metoder og resultater.

Vi skal ha et åpent og respektfullt samarbeid med verden rundt oss, både med offentlig og privat sektor. Vi skal sørge for at felleskapets midler brukes effektivt og målrettet og kommer hele samfunnet til gode. NMBU skal være et internasjonalt anerkjent universitet.


Vårt spesielle oppdrag

Verden står overfor store, komplekse utfordringer på områder som klimaendringer, miljøforurensning, befolkningsvekst, migrasjon, fattigdom, folke- og dyrehelse, tilgang på mat og vann, energi, bruk og vern av naturressurser og arealer.

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FN i 2015, som utgangspunkt for felles innsats for klodens fremtid. NMBU har en unik faglig syntese av miljø- og biovitenskap, bioproduksjon, veterinærmedisin, teknologi, arealplanlegging og økonomi som gjør oss skreddersydd til å bidra til å løse disse utfordringene og muliggjøre en bærekraftig fremtid i tråd med bærekraftsmålene. Løsningene vil i stor grad finnes i skjæringsflatene og i samspillet mellom våre fagområder.

NMBU har et særlig ansvar: Vi skal bidra til å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner. Våre studenter skal utrustes med et tankesett for bærekraft. De skal ha kunnskap, kompetanse og ferdigheter som kreves for å møte de store globale samfunnsutfordringene.

Vi dyrker sterke fagmiljøer og samarbeid på tvers av fag og disipliner, som fremmer nyskaping og innovasjon.


AnkerVåre verdier

Verdiene viser hvordan vi samhandler både internt og med verden omkring oss. 

Åpenhet og gjensidig respekt 
Det akademiske livet er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaring, arbeid og faglige ståsted. Ansatte og studenter er ansvarlige medborgere og medmennesker i det akademiske samfunnet. 

Store ambisjoner 
Vi setter oss høye mål og stiller krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan oppfylle sitt faglige potensial. Vi skal fremme ambisjoner hos våre ansatte og studenter.

Akademisk frihet 
Akademisk frihet og forskningens uavhengighet er bærende prinsipper i universitetets virksomhet. 

Samspill og fellesskap
Vår virksomhet skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen. Vi skal bygge inkluderende kultur, arbeidsmiljø og faglige fellesskap tuftet på åpenhet, toleranse og samhandling.

Anker 

Mulighetsrommet 2019-2023

Vi ser en stadig tydeligere satsing på bærekraft i samfunnet. Det har ført til store muligheter for våre fagområder på NMBU.

I løpet av strategiperioden vil NMBU bli samlokalisert. At det er en satsing nettopp på våre fagområder er ikke tilfeldig. NMBU består av to tidligere institusjoner med sterke tradisjoner: Norges landbrukshøgskole (senere Universitetet for miljø- og biovitenskap) ble etablert i 1859 og Norges veterinærhøgskole i 1936. Den gangen handlet det om å bygge landet. I dag handler det fortsatt om fremtidens livsgrunnlag – om kunnskap for livet på denne kloden.

Vårt faglige mangfold, unike syntese av sterke fagmiljøer og samlokaliseringen på campus Ås, gjør oss spesielt godt rustet til å bidra til det grønne skiftet som Norge og verden trenger.

Vi skal fortsette å utvikle en helhetlig, moderne og bærekraftig campus, og vi forventer vekst i antall ansatte og studenter. NMBU skal, sammen med de andre institusjonene på campus Ås, være et nasjonalt kraftsenter i bioøkonomien. Økt samarbeid er nøkkelen til suksess, både internt, med andre forskningsinstitusjoner og med verden rundt oss.


 

Overordnet satsing

Felles innsats for en bærekraftig framtid

Denne strategien svarer på NMBUs overordnede satsing: «Felles innsats for en bærekraftig framtid». Dette er en strategisk satsning på fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor miljø- og biovitenskap og inn mot verdens bærekraftsmål.

NMBU har en faglig profil som legger til rette for et bredt bærekraftperspektiv. Det setter oss i en unik posisjon til å bidra med ny kunnskap for å nå bærekraftsmålene. 

En felles innsats krever åpenhet og samspill med omverdenen rundt oss, både med privat og offentlig sektor og innad i sektoren. Utstrakt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Kunnskap skal deles.

NMBU skal:


 • være en premissleverandør for beslutninger og prosesser i samfunnet og det foretrukne universitetet for dem som søker kunnskap innen våre fagområder.
 • utdanne kandidater som er kompetente, reflekterte og har internasjonalt perspektiv som kan bidra til endring og utvikling.
 • utføre forskning på høyt internasjonalt nivå og ha forskningsgrupper som er blant de internasjonalt ledende. 
 • videreføre satsing på fremragende utdanning og forskning. 
 • legge til rette for at forskningen og utdanningen gir innovasjon og verdiskapning for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • øke internasjonalt samarbeid, forskermobilitet og utveksling av studenter ved å inngå strategisk samarbeid med internasjonalt og nasjonalt anerkjente aktører innenfor våre fagfelt. EU har en særlig prioritet.
 • stimulere til økt forskningsformidling av høy kvalitet innenfor våre fagområder.

 

Innsatsområder

NMBU har valgt ut fire innsatsområder som skal støtte opp om vår overordnede satsning. De globale utfordringene vi står overfor krever at vi møtes, samhandler og skaper nytt på tvers av tradisjonelle fagområder og etablerte strukturer. Tverrfaglighet i forskning, utdanning og innovasjon løftes frem som det første av de fire innsatsområdene. 

Vårt andre innsatsområde er det digitale samfunn. Den digitale tidsalder endrer både premissene og mulighetene for å møte bærekraftsutfordringene. En bred styrking på dette området er nødvendig, og vi vil bidra til å transformere fremtiden gjennom en bred faglig satsing på digitalisering og ny teknologi.

En verden i endring stiller høye krav til omstilling og kontinuerlig læring. Dette gjelder så vel for studenter og ansatte, som for samfunnet rundt oss. Det tredje innsatsområdet handler om å styrke grunnlaget for læring hele livet. 

Menneskene er vår fremste ressurs. NMBU skal være en organisasjon hvor ansatte og studenter kan ta ut sitt potensial i et mangfoldig, stimulerende og trygt arbeids- og læringsmiljø. Vårt fjerde satsingsområde handler om å legge til rette for kreativitet og vekst, både for NMBU som organisasjon og for individet. 


AnkerTverrfaglighet

En rekke av de komplekse samfunnsutfordringer som NMBU jobber med, må løses gjennom samarbeid mellom miljøer med utfyllende kompetanser og perspektiver. Dette forutsetter at våre forskere og studenter har solid faglig dybde innen enkeltdisipliner. Samtidig må kompetansen brukes til å løse problemer i samarbeid med og på tvers av forskjellige fagmiljø – både nasjonalt og internasjonalt. Det forutsetter at vi legger innsats i å fremme tverrfaglig samarbeid, og at barrierer for dette identifiseres og fjernes.

Det er nødvendig å legge godt til rette for konstruktivt faglig samarbeid og tett integrasjon mellom forskning, utdanning og innovasjon for å håndtere de store utfordringene vi står overfor. Våre studenter og ansatte skal utrustes med faglig og tverrfaglig arbeidskompetanse. Det får de gjennom utvikling av framtidsrettede studieprogrammer, godt tuftet på NMBUs læringsfilosofi, forankret i forskning og drevet av inspirerende læringsmiljøer som inviterer til både fordypning og samarbeid.

NMBU skal:

 • utvikle tverrfaglighet som et generelt bærende prinsipp og arbeidsmetode for forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
 • bygge kultur som investerer i, og stimulerer til, samarbeid på tvers av fagområder.  
 • trene studenter og ansatte til å samhandle i team, og etablere arenaer for integrasjon av forskning, utdanning og innovasjon, som tverrfaglige prosjektemner og idéverksteder.

AnkerDet digitale samfunn

Det digitale samfunn transformerer våre liv, vår tilværelse og fremtid. En stadig økende strøm av digital informasjon, tilgang til store datamengder og analysekapasitet, automatisering, kunstig intelligens og utvikling av smarte samfunn, definerer og beskriver et mulighetsrom og en utfordring for bærekraftig utvikling. 

NMBU vil forstå hvordan den 4. industrielle revolusjon kan muliggjøre et bærekraftig samfunn. Vi vil også utfordre den digitale utviklingen gjennom å omforme verdikjeder, endre arbeidslivet og påvirke menneskelig atferd. Utdanning, forskning og innovasjon vil bidra til den teknologiske utviklingen, og til forståelse av hvordan den påvirker samfunnsutviklingen og individet. Akademia har et spesielt ansvar for å fremme kritisk tenking og utvikling av demokratiske verdier i møtet med økende informasjonsstrømmer og store samfunnsendringer.  

Den raske digitale utviklingen skaper muliggjørende teknologier som kan omforme vår utøvelse av forskning, utdanning, innovasjon, formidling, ledelse og forvaltning. Et økende tilfang av data og nye måle- og analysemetoder vil styrke våre muligheter til å studere komplekse problemstillinger innenfor og mellom alle våre fagområder. NMBU skal bygge videre på sterke tradisjoner og nasjonal kompetanse innen anvendt dataanalyse og teknologi for å heve kompetansen innen forskning og utdanning, og for å drive framtidsrettet innovasjon. 

Utdanningsprogrammene må følge den teknologiske utviklingen og fremme kritisk tenkning og forståelse av muliggjørende teknologier og kulturer. Hensiktsmessig pedagogisk bruk av ny digital teknologi vil bidra til økt kvalitet, tilpassede læringsmiljøer og forsterket læringsutbytte. Digitalisering vil fremme fleksibilitet i undervisning, og øke tilgangen til læringsressurser for læring hele livet. 

Digitale løsninger skal også bidra til mer åpenhet og effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse i alle ledd av organisasjonen. Det fordrer at kompetansen på bruk og utvikling av systemene er gode.

NMBU skal:

 • utnytte og bidra til faglig utvikling og transformasjon av utdanning, forskning og innovasjon knyttet til den 4. industrielle revolusjon.
 • utvikle og benytte ny teknologi og metode for å styrke kvaliteten på forskning, utdanning, innovasjon og formidling, og for å øke effektiviteten i administrasjon og forvaltning.
 • ha et framtidsrettet utdanningstilbud og tilhørende forskning som bidrar til digital kompetanseheving og utvikling i samfunnet.
 • utvikle og utnytte digitale ressurser i utdanningen som bidrar til mer effektive læringsmiljøer, bedre læring og bedre vurdering av læringsutbytte.
 • ha nødvendig kompetanse for å kunne utvikle, anskaffe og implementere digital infrastruktur, og for å sikre god informasjonssikkerhet og godt personvern.

AnkerLæring hele livet

Samfunnet og arbeidslivet er i rask endring. Stadig flere vil ha et kontinuerlig behov for ny kunnskap og å utvikle nye ferdigheter i takt med endringene i tiden, og det å lære seg å lære blir en stadig viktigere del av en akademisk dannelse.  Utdanning blir dermed et begrep med fornyet meningsinnhold.  Det er et behov for en forskende tilnærming til utdanning og for en justering av hva som forstås med formell kunnskap. 

NMBU skal tilby utdanning og utøve forskning som stimulerer til læring gjennom hele livet.  Vår innsats skal ta utgangspunkt i vår læringsfilosofi som vektlegger læring som prosess og der ansvar for egen læring står sentralt. Både undervisere, forskere og studenter må ha god innsikt i hvordan læring oppstår og hvordan kompetanse bygges. NMBU skal være en lærende organisasjon preget av nysgjerrighet, pågangsmot og kreativitet.  

For å møte dette skal NMBU utvikle helhetlige, livslange læringsløp innen våre fagområder, der læring hele livet ligger til grunn for hvordan vi utvikler både ordinære studieprogrammer og etter- og videreutdanning.    


NMBU skal:

 • utvikle livslange læringsløp med fleksible og tilgjengelige kursporteføljer for næringsliv, offentlig forvaltning og andre som søker kunnskap innenfor våre fagområder.
 • tilby forskningsbasert undervisning og utdanne kandidater med både faglig dybde og generiske kompetanser som er internasjonalt konkurransedyktige i fremtidens arbeidsliv.
 • styrke det pedagogiske kompetanseutviklingstilbudet for undervisere, og stimulere til en forskende tilnærming i undervisningen.
 • øke tilbudet av etter- og videreutdanning innen våre fagområder for arbeidslivet.
 • styrke tilbudet om kompetanseutvikling for ansatte ved NMBU.

AnkerEt samlet universitet

Kunnskap er vår styrke. NMBU skal bestå av faglig kompetente og ambisiøse mennesker som trives, respekteres og får brukt sine evner i et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. Vi skal rekruttere talentfulle studenter og medarbeidere. Ved vårt universitet skal både studenter og ansatte oppleve en klar tilhørighet og stolthet til det akademiske felleskapet.

NMBU ønsker en kultur preget av åpenhet, fellesskap, likestilling og mangfold der vårt verdigrunnlag er fremtredende i all kommunikasjon og aktivitet internt og eksternt.

Vår campus skal være åpen og attraktiv for vårt nærmiljø, og universitetet skal være en foretrukken medspiller i kommunalt og regionalt samarbeid. 


NMBU skal:

 • sikre at samlokaliseringen i 2020 styrker og skaper nye muligheter for forskning, utdanning og innovasjon, fremmer faglig og administrativ synergi og felles og helhetlig utnyttelse av utdannings- og forskningsinfrastrukturen.
 • gjennomføre målrettet rekruttering av nye medarbeidere og studenter som gjenspeiler ambisjonen om å skape fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
 • utvikle universitetet til et sted for trivsel, godt lærings- og arbeidsmiljø med moderne forsknings- og utdanningsinfrastruktur.
 • videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.
 • legge til rette for medvirkning og medbestemmelse i utviklingen av egen arbeids- og studieplass.
 • bidra til et godt samarbeid kommunalt og regionalt.