Andre studier
Heltid
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid

Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU er for deg som ønsker å bli en motiverende og faglig sterk realfags- eller naturbrukslærer, og som vil bidra til å forme fremtidens skole.

Søknadsfrist:

15 April

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

89

Opptakskrav:

NMBU tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger. 

PPU i realfag

For å bli tatt opp til PPU i realfag må søker ha mastergrad i et realfag, inkludert et realfag med/på minimum 60 studiepoeng. Dersom faget (60 studiepoeng) er naturfag må studenten ha emner i biologi, fysikk og kjemi som er relevant for skolens naturfag. Hvert enkelt fag som inngår i naturfag må bestå minimum av 10 studiepoeng, for eksempel 10 studiepoeng fysikk, 10 studiepoeng kjemi osv. I realfag inngår fagene biologi, fysikk, geofag, kjemi, matematikk, informatikk og naturfag – inklusive tverr- og underdisipliner.

NMBU tilbyr didaktikkfordypning i samtlige realfag.

Kombinasjon realfag- og naturbruksdidaktikk

For søkere som har undervisningskompetanse i minst ett realfag samt kvalifiserer til opptak innen et programområde i utdanningsprogram for naturbruk tilbys integrert studieløp  i naturbruksrettet realfagsdidaktikk der du oppnår didaktisk kompetanse innen begge retninger.

PPU i naturbruk 

For å bli tatt opp til PPU yrkesfag naturbruk ved NMBU må søkeren oppfylle minst ett av disse kravene: 

 • Bachelorgrad knyttet til programfag i naturbruk og to års relevant yrkespraksis 
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdannelse utover videregående nivå og fire års relevant yrkespraksis
 • Realkompetansevurdering kan utføres for søkere som er 25 år og eldre og har minst fem års relevant yrkespraksis. Realkompetanse kan vurderes for opptakskravene i kulepunktet over, vanligvis for vurdering av relevant yrkespraksis som yrkesteoretisk utdanning utover videregående nivå, relatert til programområder og programfag innen utdanningsprogram for naturbruk. Evt. fritak/innpassing skal føres på vitnemålet og dokumentasjon av realkompetanse vil følge vitnemålet.

NMBU tilbyr naturbruksdidaktikk i samtlige programområder i utdanningsprogram for naturbruk, og NMBUs lærerutdanning samarbeider med Naturbruksskolenes forening og FosFor.

Kombinasjon naturbruk- og realfagsdidaktikk

For søkere som har undervisningskompetanse innen et programområde i utdanningsprogram og samtidig kvalifiserer for undervisning i minst ett realfag, tilbys integrert studieløp i realfagsretta naturbruksdidaktikk der du oppnår didaktisk kompetanse innen begge retninger.

Her finner mer info om faglig krav og retningslinjer for PPU ved NMBU

Her finner du info om hvordan du søker opptak til PPU og viktige frister knyttet til opptaket

 • NMBU tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning innen realfag og yrkesfag naturbruk. Studenter som kvalifiserer til opptak til både realfag og naturbruk får tilbud om et kombinasjonsstudium der de får pedagogisk og didaktisk kompetanse innen begge retninger.

  Realfag

  For å bli tatt opp til PPU innen realfag må søkeren ha en mastergrad som inneholder minst ett realfag som gir kompetanse til å undervise. For å få et fag godkjent er det krav om faglig dybde, i form av 60 studiepoeng, i tillegg til faglig bredde. Den faglige bredden er definert av NMBU sine emnegrupper innen matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geofag, informatikk og naturfag, eller tilsvarende emner som dekker de samme fagområdene i de enkelte fagene.

  Naturbruk

  For å bli tatt opp til PPU innen yrkesfag naturbruk må søkeren enten ha

  • en master- eller bachelorgrad i naturbruk eller
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå og 2 års yrkesteoretisk utdannnelse
  • realkompetanse innenfor et programområde innen utdanningsprogram for naturbruk

  I tillegg må samtlige søkere til naturbruk dokumentere all relevant yrkespraksis.

  Utdypende informasjon om faglige krav står beskrevet i NMBU sine retningslinjer for opptak til PPU.

  Politiattest

  Studiet krever politiattest med tilsvarende innhold som nevnt i politiregisterloven §39 første ledd.

  Språkkrav

  PPU ved NMBU har utvidet språkkrav - karakter 3 i norsk fra videregående skole, eller tilsvarende kompetanse.

Undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU.

Har du bakgrunn i realfag og naturbruk og vil lære mer om bærekraftig utvikling? Med PPU fra NMBU får du en verdifull kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring, og kvalifikasjoner til å jobbe som lærer i ungdomsskole eller videregående skole.

NMBU tilbyr tre studieløp i PPU:

 • PPU i realfag, med fagdidaktikk innen matematikk, kjemi, biologi, fysikk, geofag, naturfag og informatikk
 • PPU i naturbruk, med yrkesdidaktikk i alle fag- og yrkesområder i utdanningsprogrammet
 • PPU i kombinasjonen realfag og naturbruk, med fag- og yrkesdidaktikk både i et av realfagene i kombinasjon med naturbruk

Studenter ved PPU yrkesfag i naturbruk på NMBU er blant de mest fornøyde PPU-studentene i landetDet viser en ny, nasjonal undersøkelse av studenters oppfatning av sitt PPU-studium, som er gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Studer PPU på heltid eller deltid
Du kan selv velge om du vil studere heltid (1 år) eller deltid (2 år). Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem uker det andre året. I tillegg til samlingsukene vil du ha tolv uker med praksis.

Jobber du allerede som lærer, men mangler PPU? Snakk med skolen din om å søke stipend for å gjennomføre PPU.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Fått tilbud om plass på PPU? Klikk her for å komme til semesterstartsiden.

 

Karrieremuligheter

Du kan bli lærer eller lektor i videregående skole og i grunnskolen. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning, voksenopplæring, formidlings- og informasjonsarbeid i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet. Klikk her for å lese intervjuer med noen av våre tidligere studenter.

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap som er forsknings- og erfaringsbasert
  • har forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet trinn 8-13
  • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen og evne til å holde seg oppdatert om planverket
  • har kunnskap om barne- og ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
  • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om barn og unges rettigheter
  • har kunnskap om inkludering og mangfold i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • har kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner
  • har kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling og evne til å omsette den til i egen undervisningspraksis.

  Ferdigheter

  • kan skape motiverende og inkluderende læringsmiljø og læringsfellesskap i fag og yrke
  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning i lys av relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
  • kan utforme, legge til rette for og lede undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser, og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov
  • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder i fag og yrker og bruke tilpassede digitale verktøy
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • kan etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere
  • kan vurdere skolens samfunnsmessige rolle og bidra til denne gjennom egen undervisning og kollegasamarbeid.

  Generell kompetanse

  • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse innenfor et faglig og kollegialt praksisfellesskap
  • kan styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
  • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og utdanningspolitiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
  • kan formidle og drøfte pedagogiske og fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger
  • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med relevante aktører
  • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
  • kan stimulere til yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
 • Det er mulig å gjennomføre en del av praksisopplæringen i utlandet.
 • Utdanningen kan gjennomføres over 1 år (PPU-heltid), eller 2 år (PPU-Deltid), og består av de tre emnene pedagogikk, didaktikk og praksisopplæring.

  Det tilbys tre studievarianter avhengig om man er tatt opp til realfag, naturbruk eller en kombinasjon av de to:

  PPU i realfag med følgende emner

  • Fagdidaktikk i realfag (PPFD300)
  • Pedagogikk for realfag (PPPE300)
  • Praksis (PPRA300)

  PPU i naturbruk med følgende emner

  • Yrkesdidaktikk i naturbruk (PPYD300)
  • Pedagogikk for naturbruk (PPPE310)
  • Praksis (PPRA300)

  PPU kombinert av realfag og naturbruk med følgende emner

  • Fagdidaktikk i realfag, Yrkesdidaktikk i naturbruk (PPFY300)
  • Pedagogikk (PPPE300/PPPE310)
  • Praksis (PPRA300)

  Fravær og krav om oppmøte

  Det er krav om 80 % oppmøte på samlingene. I praksisopplæringen vil sykemelding for inn til 3 dager godkjennes, uten at praksisopplæringen i skolen må forlenges. Med mer enn 3 dager sykemelding vil praksisopplæring utvides tilsvarende antall dager.

  • Praktisk-pedagogisk utdanning ved NMBU tilbyr dagens og fremtidens skole og samfunn en etterspurt kompetanse. Vår PPU har en klar visjon om utdanning for bærekraftig utvikling. Denne visjonen er grunnlaget for undervisning i fag- og yrkesdidaktikk, pedagogikk og praksisopplæring.
  • PPU er praksisbasert, erfaringsbasert, deltakerbasert, samarbeidsbasert, forskningsbasert og utviklingsorientert. PPU har, på samme måte som skoler og virksomheter vi utdanner lærere for, varierte og eksemplariske arbeids- og læringsmåter. Utdanningen inneholder obligatoriske aktiviteter som utføres individuelt og i grupper i emnene praksisopplæring, didaktikk og pedagogikk. IKT blir brukt både i samlinger, i mellomperiodearbeid og i praksisopplæringen. Undervisningen er i stor grad basert i studentaktive læringsformer.
  • Emnene didaktikk har en avsluttende muntlig eksamen. Emnene integrerer det arbeidet studenten har gjort i praksisopplæring, selvstudier og i obligatoriske aktiviteter. Eksamen skal synliggjøre studentens kunnskaper, utøvelse og utvikling i det å ta utgangspunkt i læreplaner og legge til rette for undervisning, elevenes læring og vurdering i faget og yrket. Vurderingen gis med karakteruttrykkene A-F.

   Emnene i pedagogikk har en langsgående vurdering med en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig del er et pedagogisk refleksjonsnotat som beskriver studentens kompetanser ved avslutningen av studiet. Notatet tar utgangspunkt i det gruppebaserte utviklingsarbeidet i studiet og det studenten har erfart og reflektert over i praksisopplæring, i samlinger og i litteraturstudier. Den skriftlige delen teller 40% av den totale karakteren i emnet. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i det pedagogiske refleksjonsnotatet i tillegg til nye refleksjoner som studenten har gjort seg. Karakteren på muntlig del teller 60% av karakteren i emnet. Vurderingen gis med karakteruttrykkene A-F.

   Emnet praksisopplæring vurderes med karakterene Bestått/Ikke bestått. For å få Bestått må studenten ha fått godkjent alle planer og rapporter og fått vurderingen Bestått på hver av praksisperiodene. Vurderingen Ikke bestått innebærer at en ny praksisperiode må gjennomføres. Praksisopplæring har et omfang på 60 dager. Den er veiledet og skal foregå i både grunnskole og videregående opplæring, trinn 8-13. En dag praksisopplæring tilsvarer en praksislærers normale arbeidsdag. Arbeidsoppgavene i praksisopplæring er forberedelse til undervisning, undervisning, vurderingsarbeid, tid til veiledning med praksislærer, deltakelse i fag- og team-møter, samtaler med ledere/fagforeningsleder/klassekontakt, samt tid til eget studie- og utviklingsarbeid.

Studieveileder(e):