Master (2-årig)
Heltid
Fornybar energi

Norges behov for fornybar energi øker. Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre bærekraftige energiprosjekter. 

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Relevant bachelorgrad.

 • Bachelor, eller tilsvarende, i fornybar energi, økonomi, miljø/naturressurser, realfag eller ingeniørvitenskap, med en relevant fordypning. Studentens bakgrunn kan legge føringer for valgmulighetene i masterstudiet. Det kreves minst karakter C i snitt på bachelorgraden.

  Språkkrav.

Studenter på fornybar energi som spiller Klimaspillet.
Vannkraftverk.
Havvindmøller.

Norges behov for fornybar energi øker, men de positive effektene av utbygginger må balanseres mot naturvern og andre samfunnsinteresser. I dette studiet lærer du hva som skal til for at fornybare energiprosjekter og energieffektivisering kan gjennomføres på en god måte. 

Du får en allsidig kompetanse innen tekno-økonomi-miljø analyser og systemanalyse med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Sentrale spørsmål i utdanningen:
Hvordan kan vi...

 • Maksimere den fornybare energiproduksjonen?
 • Minimere klimagassutslippene?
 • Øke den økonomiske bærekraften i energiproduksjonen?
 • Minimere konfliktene tilknyttet energiproduksjon?

Du får god faglig innsikt, og skal kunne balansere ulike hensyn mot hverandre. Du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng og forvalte disse på hensiktsmessig vis. Dette faglige overblikket er viktig for at vi som samfunn skal kunne møte fremtidens energibehov og klare å gjennomføre det grønne skiftet. 

Du finner en oversikt over studieplanen her. 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for jobber hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner. Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører. Du blir kvalifisert til å lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar energi. Utdanningen gir et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av fornybar energi-prosjekter.

Her kan du lese om Øyvind som fikk relevant jobb i god tid før han fullførte mastergraden sin. 

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på fornybar energi jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Har solid kunnskap om energisystemet og fornybar energi, spesielt bioenergi, vindkraft og vannkraft.
  • Har inngående kunnskap om analyse, planlegging og etablering av anlegg for fornybar energi.

  Ferdigheter:

  • Kan kombinere og anvende kunnskap fra fagområdene energiteknologi, økonomi og miljø i tekno-økonomi-miljø analyser, energisystemanalyser og energisystemmodeller.
  • Kan klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger.
  • Kan gjennomføre fullstendig analyse basert på innsamlede data, vitenskapelige- og faglige publikasjoner.

  Generell kompetanse:

  • Har et solid tverrfaglig fundament.
  • Behersker kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder.
  • Kan kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte, både skriftlig og muntlig.
 • Fornybar energi er et viktig globalt tema. Hvordan det enkelte land velger å håndtere samfunnets krav om økt fornybar energi og bærekraft varierer stort. I tillegg er energi i dag er en internasjonal handelsvare. Et internasjonalt perspektiv er derfor veldig viktig.

  Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Populære destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Tyskland, Østerrike og Canada.

  Studentens bachelorbakgrunn kan legge føringer for valg av emner og institusjon.

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • Programmet er toårig og består av obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie emner. De obligatoriske emnene er vind- og vannkraft (FORNY300), tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft (MINA320), prosjektøkonomi for fornybar energi (MINA330), bioenergi (FORNY310), operasjonsanalyse (BUS230) og analyse av fornybare energisystemer (FORNY360). I tillegg må ett metodeemne velges. Hvilke metodeemne som kan velges er gitt i utdanningsplanen. Studiet avsluttes med en gradsoppgave i fornybar energi på 30 studiepoeng (M30-FORNY).

  Studenter som har en annen bakgrunn enn en bachelor i fornybar energi eller tilsvarende må består fornybare energikilder- og teknologier (FORNY200) og tverrfaglig konsekvensanalyse (MINA250), i tillegg til de overnevnte emnene.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Klimaendringer og bærekraftig utvikling skaper stor oppmerksomhet om fornybar energi. Myndigheter og selskaper verden over satser på vindkraft, vannkraft, solkraft, bioenergi og energieffektivisering for å nå ambisiøse klimamål. I forbindelse med etablering av nye anlegg for fornybar energi må økonomi, teknologi og miljø sees i sammenheng og avveies for å skape gode løsninger. I masterstudiet bygger vi videre på grunnleggende kompetanse tilegnet i bachelorstudiet. Både myndigheter som vedtar politikk og gir tillatelser og utbyggere og konsulenter som utvikler prosjektene for å realisere det grønne skiftet anvender tekno-økonomi-miljø analyser og systemanalyse. Gjennom dybdekunnskap om metoder og praktiske øvelser i utredning av nye anlegg for fornybar energi, systemanalyse og energieffektivisering vil du kunne se ulike disipliner og hensyn i sammenheng og avveie disse, og dermed skape gode løsninger.
  • I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og prosjektoppgaver, øvinger, selvstendig arbeid, seminarer og utferder.

   Kunnskap innen fornybar energi oppnås i stor grad gjennom forelesninger og selvstudium, i tillegg til gruppe -og prosjektoppgaver, seminarer og utferder. Gjennom oppgaver, gruppe- og prosjektoppgaver og seminarer lærer kandidaten å anvende kunnskapen fra de ulike fagområdene. Kandidaten oppnår kompetansen innen tverrfaglighet gjennom støttefagene og i emner med fokus på tverrfaglige prosjektoppgaver. Kompetansen innen kommunikasjon og samarbeid oppnås også gjennom gruppe- og prosjektoppgaver, i tillegg til aktiv deltagelse i undervisningen.

  • Evalueringsformene er varierte og består av skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver og muntlig eksamen eller presentasjoner. Oppnådd kunnskap testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen og presentasjoner. Ferdigheter testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver og presentasjoner. Den generelle kompetansen testes gjennom prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen og presentasjoner.
  • Selv om målgruppen for programmet er norskspråklig, gis flere av emnene på engelsk. Dette gjør at vi kan gi tilbud til utenlandske studenter fra samarbeidsuniversiteter. Det er også lagt til rette for at gjestestudenter kan ta frie emner.

Studieveileder(e):

Marianne Mjelde

Marianne Mjelde

Rådgiver