Petriskål
Foto: NMBU

Faggruppe for bakteriologi og mykologi har tre hovedarbeidsområder: undervisning, forskning og rutinevirksomhet (bakteriologisk og mykologisk diagnostikk).

Om faggruppe for bakteriologi og mykologi

 • Vi underviser veterinær- og dyrepleierstudenter i bakteriologi, mykologi og smittevern. I tillegg underviser vi i vitenskapelig publisering og bidrar til den nasjonale forskerskolen National Graduate School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA).

  Videre veileder vi prosjekter for bachelorstudenter (ved blant annet dyrepleierstudiet), masterstudenter, veterinære fordypnings- og forskerlinjestudenter og PhD-studenter.

  Oversikt over noen emner vi underviser i: 

  VET350 Husdyrets grunnleggende behov og miljø 

  VET357 Veterinær mikrobiologi

  VET331 Differensiering i akvamedisin 

  VET322 Smittevern 

  VETFORSK403 Vitenskapelig publisering

  DYR202 Forsøksdyrlære

  DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære 

  DYR214 Laboratoriediagnostikk

 • Vi driver et kvalitetssikret laboratorium som utfører undersøkelser for identifikasjon av bakterier og sopp i prøver fra produksjondyr, hest, familiedyr og bier, samt forekomst av bakterier i vannanlegg som f.eks. akvarier og fisketanker.

  Laboratoriet ledes av Sabrina Rodriguez Campos og drives av ingeniører og veterinærer fra gruppa vår.
  I juni 2022 ble laboratoriet godkjent som Training Center av European College of Veterinary Microbiology under veiledning av Dr. Sabrina Rodriguez Campos (DipECVM).

Pågående forskningprosjekter

 • Høsten 2019 ble det sett en økning i tilfeller av akutt hemoragisk diarésyndrom (AHDS) hos hund etter et utbrudd av en hundesykdom i Sørøst-Norge. Bakterien Providencia alcalifaciens ble dyrket fra disse hundene i uvanlig høy forekomst, ofte sammen med Clostridium perfringens.

  I dette prosjektet forsøker vi, i samarbeid med NMBU Dyresykehuset - smådyr, Veterinærinstituttet og Waltham Petcare Science Institute, å forstå hvorvidt P. alcalifaciens kan ha en mulig rolle som kausalt agens for AHDS hos hund.

  Involverte fra oss: Eiril Soltvedt, Sabrina Rodriguez Campos, Simen Foyn Nørstebø, Helene Karlsen, Anja Aardal, Aud Kari Fauske. 

  Les mer på prosjektsiden.

 • HUNT Én Helse er et underprosjekt av HUNT4, et samarbeidsprosjekt mellom HUNT/NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet. Prosjektet har som hovedformål å bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og i miljøet.

  Prosjektet har tatt utgangspunkt i innsamling av avføringsprøver fra dyr som hører til deltakere i HUNT 4. Prøvene undersøkes via metagenomikk ved å kartlegge alt mikrobielt DNA som finnes i prøvene. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende undersøkelses av avføringsprøver fra mennesker i HUNT4.

  Involvert fra oss: Ane Mohn Bjelland, Mari Røken, Sabrina Rodriguez Campos.

  Les mer på prosjektsiden.

 • Atlantisk torsk mangler MHC klasse II, en viktig del av det adaptive immunforsvaret hos pattedyr med betydning for hvordan immunsystemet oppfatter antigener fra blant annet bakterier. Torsken har likevel et funksjonelt immunsystem og oppnår spesifikk beskyttelse mot sykdom etter vaksinering.

  Prosjektet ledes av UiO og søker å forstå torskens immunsystem ved hjelp av nye, molekylære verktøy. Vår gruppe bidrar med en smittemodell for vibriose.

  Involverte fra oss: Henning Sørum. 

  Les mer på Forskningsrådets sider.

 • Økt bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler.

  Involverte fra oss: Ane Mohn Bjelland, Aleksandra Bodura Göksu.

  Les mer på prosjektsiden.

 • Leptospirose er en meldepliktig B-sykdom som forårsakes av spiralbakterien Leptospira og som kan forekomme hos ulike dyrearter og hos menneske. Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) er leptospirose en av de viktigste (re-)emerging infeksiøse sykdommene verden over. Rotter og andre gnagere kan være et naturlig reservoar. Vi tar sikte på å avklare rollen til mulige verter for sykdommen i Norge og å forstå virulensmekanismer av disse bakteriene bedre.

  Involverte fra oss: Silje Hansen, Aleksandra Bodura Göksu, Sabrina Rodriguez Campos.

  Les mer på prosjektsiden.

 • I mange land er subklinisk endometritt en viktig årsak til nedsatt fruktbarhet etter inseminering av storfe, men forekomsten av subklinisk endometritt hos norsk rødt fe (NRF) er ikke kjent. NMBU Veterinærhøgskolen og Geno har satt i gang et prosjekt for å kartlegge forekomst og betydning av subklinisk endometritt hos NRF-kyr, og vår gruppe bidrar med karakterisering av mikrobiota i endometrium for å undersøke hvorvidt bakterier kan være en bidragende faktor til subklinisk endometritt.

  Involverte fra oss: Simen Foyn Nørstebø.

 • Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Irland, Frankrike, Storbritannia og Norge, og har som formål å øke bærekraft i saueproduksjon, blant annet ved å utvikle bedre metoder for kunstig inseminering av sau. Vår gruppe bidrar med undersøkelser av mikrobiota i cervix for å øke forståelsen av ulike faktorer med mulig betydning for transport av spermier gjennom cervix til uterus.

  Involverte fra oss: Sabrina Rodriguez Campos, Simen Foyn Nørstebø, Özgün Candan Onarman Umu. 

  Les mer på prosjektsiden.

Nyheter fra faggruppen