DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Hege Lund

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig, 7 uker hver vår.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.

Om dette emnet

Innhold:

 • Bakteriologi og smittevern
 • Parasittologi
 • Virologi
 • Immunologi
 • Hematologi
 • Legemiddellære

Undervisningen i infeksjonsbiologi er delt inn i 5 temaer, mens legemiddellære gjennomgås sist i blokka. Undervisningen i bakteriologi og smittevern, parasittologi, virologi, immunologi, og hematologi presenteres, til dels, på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, praktiske kurs, gruppeoppgaver i bakteriologi og hygiene og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med tverrfaglige gruppeoppgaver som presenteres muntlig for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Ved «ikke bestått» må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Legemiddellære undervises i form av forelesninger og kollokvier med temaoppgaver og gjennomgang av disse.

Dette lærer du

Formål:

"Infeksjonsbiologi og legemiddellære" dekker fagområdene hematologi, bakteriologi og smittevern, virologi, parasittologi, immunologi og legemiddellære. Formålet med blokka er å gi studentene en oversikt over ulike typer mikroorganismer (bakterier, sopp, virus, parasitter) som kan smitte dyr og mennesker, hvordan disse mikroorganismene kan forårsake skade og eventuelt klinisk sykdom, og hvordan kroppen reagerer mot dem. Dette er den første systematiske tilnærmingen til sykdom og sykdomsforsvar og blokka gir et viktig grunnlag for å forstå hvordan sykdom kan komme til uttrykk hos dyr som studentene møter i klinikken. Blokka representerer et viktig fundament for smittevern og immunprofylakse for å forebygge smitte mellom dyr, og mellom dyr og mennesker. Studentene får også en innføring i metodikk for å kunne gjennomføre praktiske hematologiske undersøkelser. Blokka gir videre en oversikt over de vanligste legemidler som brukes til dyr slik at studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene for optimal legemiddelhåndtering og legemiddelbruk

Generelle kunnskapsmål:  Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten ha kunnskap om

 • viktige virus, bakterier og parasitter og hvordan disse smitter mellom dyr ogmellom dyr og mennesker  

• betydningen av renhold, desinfeksjon og hygiene i arbeidet med å forebygge smitte

 • ha kunnskap om hensiktsmessig prøvetakning for hematologiske analyser og for aktuelle analyser for påvisning av bakterier og parasitter hos dyr

• hovedprinsippene for hvordan kroppens immunforsvar virker 

 • bruk og håndtering av de vanligste legemiddelgruppene til dyr

Generelle ferdighetsmål: Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten kunne anvende den teoretiske kunnskapen til å 

• håndtere dyr med smittsomme sykdommer og iverksette hygieniske tiltak for å hindre smittespredning

 • informere dyreeiere om vaksinasjonsrutiner og parasittbehandling 

• håndtere blodprøver på en slik måte at resultater av blodanalyser (hematologiske og biokjemiskeparametere) er representative 

• håndtere legemidler på en forsvarlig måte og kjenne bruksområdene for de enkelte legemiddelgruppene. Finne frem til aktuelle legemidler ved å bruke Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen.

 • Læringsaktivitetene i infeksjonsbiologi legges til rette som en integrert del i fem temaer, mens legemiddellære gjennomgås til slutt. Undervisningen i bakteriologi og smittevern, virologi, parasittologi, immunologi og hematologi gis i form av forelesninger, kurs og organiserte kollokvier og gruppeoppgaver i særskilte emner. I tillegg skal studentene arbeide med tverrfaglige gruppeoppgaver der det leveres en skriftlig besvarelse på alle oppgavene. Til slutt skal hver gruppe presentere en oppgave for resten av kullet og undervisere. Hele gruppearbeidet vurderes som bestått/ikke bestått. Dersom en gruppe får ikke bestått må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Undervisningen i legemiddellære gis i form av forelesninger og kollokvier.
 • Litteratur og læringsmål er detaljert beskrevet på blokkens hjemmeområde på Canvas.
 • Alle foregående blokker i studiet.
 • Skriftlig digital campusvbaser avsluttende eksamen på 4 timer

  Tillatte hjelpemidler: Ingen

  Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer. • Det er obligatorisk oppmøte på laboratoriekurs i hematologi, bakteriologi og parasittologi. Laboratoriekursene utgjør til sammen 9 kurstimer og foregår på kurssal mikrobiologi. Arbeidet med de tverrfaglige gruppeoppgavene og presentasjon av disse er obligatorisk. Det er obligatorisk oppmøte på kollokvier i legemiddellære.

  Det tillates inntil 10 % fravær med legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et spesialtilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått.

  Alle fagene tidligere i studiet er anbefalte forkunnskaper

 • Krav til utstyr:

  Det skal brukes laboratoriefrakk ved laboratoriekurs.

 • B-DYR
 • INFLLDP 10 SP