NMBU Bærekraftsarena: Bærekraftige matsystemer

Arenaen vil bygge en felles, tverrfaglig forståelse av bærekraft i matsystemer. Dette skal skje gjennom produksjon og formidling av kunnskap i tillegg til at arenaen skal stimulere til endring og kritisk refleksjon.

Bakgrunn

Det er bred enighet om at nasjonale og globale matsystemer må gjennomgå transformasjonsendringer for å møte FNs bærekraftsmål og for å kunne takle dagens miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer.

FN løftet Sustainable Food Systems til toppen av den internasjonale agendaen under Food System Summit i New York i 2021.

I Norge blir aktører i de nasjonale matsystemene i økende grad bedømt ut fra hvordan deres evne bidra til matsikkerhet, og menneskers og planetens helse.

Det er i økende grad blitt en samfunnsmessig konsensus om at det er behov for å transformere matsystemer slik at vi bedre kan møte fremtidige utfordringer.

Arenaen vil derfor arbeide tverrfaglig slik at det utvikles en felles forståelse av utfordringene en står overfor. I tillegg skal det legges til rette for innovasjon og utvikling som bringer oss videre i en bærekraftig reting.

Aenaen involvere alle NMBUs fakulteter, samt ulike samarbeidspartnere fra forskjellige sektorer innen forskning, utdanning og formidling.

Mål

Hovedformålet er å bygge en felles, tverrfaglig forståelse av bærekraft i matsystemer. Dette vil skje gjennom produksjon og formidling av kunnskap hvor det stimuleres til transformativ endring. En viktig del vil være kritisk refleksjon over vår egen rolle som forskere ved NMBU som aktører i dagens matsystem.

Arenaen vil bygge et dynamisk, tverrfaglig miljø som støtter innovasjon i matsystemtenkning på tvers av skalaer som spenner fra mikronivå (f.eks. Mikrober) til makronivå (f.eks. Transnasjonale matsystemer).

Den overordnede systemtilnærmingen vil være sentral, inkludert et mangfold av kunnskapsprodusenter for å dekke hele matsystemet.

SFS-arenaens hovedmål vil være å fremme tverr- og tverrfaglig forskning og utdanning ved å organisere felles aktiviteter innenfor NMBU, og å synliggjøre NMBU og arenaens aktiviteter gjennom ulike kommunikasjonsplattformer (f.eks. seminarer, debatter, offentlige medier). Arenaen vil også utvikle søknad(er) til tilgjengelige, relevante utlysninger, for eksempel innenfor EU Farm2Fork-initiativet eller et SFI.

Mer om prosjektet

Bærekraftige matsystemer vil ha ulike aktiviteter som styrker evnen til å levere kunnskap innen bærekraft om matsystemer. Arenaen vil bidra med workshops, seminarer og skriveaktiviteter. I tillegg vil arenaen arbeide med:

• Såkornmidler til skriveverksteder rettet mot sampublisering på tvers av prosjekter/fakulteter og skriving av nye søk

• Samarbeid på tvers av universitetsfakultetene om undervisning og studentaktiviteter i matsystemrelaterte emner. Spesielt i forbindelse med tilhørende forslag til etablering av et MSc-program i Sustainable Food Systems. Her planlegges tre nye kurs i tillegg kan det bli etablert kurs for videreutdanning i samarbeid med SEVU.

• Det planlegges seminarer om matsikkerhet, matsikkhetskriser. I tillegg til debatter både internt og eksternt.

• Det planlegges ulike studentaktiviteter som lunsdiskusjoner, seminarer, masteremne-lanseringer og forskningspraksisplasser.

Deltakere

Ola Westengen
Ola Westengen
Førsteamanuensis
Leder
Hanne Fjerdingby Olsen
Hanne Fjerdingby Olsen
Postdoktor
Leder
Angela Schwarm
Angela Schwarm
Førsteamanuensis
Animal nutrition, ruminants
Phillip Pope
Phillip Pope
Professor
Microbial ecologist, meta-omics

Tidslinje

Bærekraftsarenaen opprettet
Bærekraftsarenaen opprettet
1. september 2022

Publikasjoner

Lignende prosjekter

NMBUs bærekraftsarenaer
NMBUs bærekraftsarenaer

Universitetet har opprettet flere bærekraftarenaer.

Relevante studier