Master (2-årig)
Heltid
Miljøvitenskap

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, eller hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Relevant bachelorgrad. Opptaksgrense C i snitt

 • Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak
  Informasjon om dokumentasjon av språkkunnskaper finner du her: www.nmbu.no/dokumentasjon-av-sprakkunnskaper

  Opptak til studieprogrammet krever Bachelorgrad fra universitet eller høyskole, eller tilsvarende (minimum 180 studiepoeng) som omfatter:

  - Basiskunnskaper i naturvitenskapelige fag som matematikk/statistikk, biologi, kjemi, fysikk på minimum 60 stp.

  - Fordypning på minimum 80 stp innenfor ett eller flere av disse fagene: geologi/grunnvann, jord/planteernæring, limnologi/hydrologi, miljøkjemi/radiokjemi, biologi/økologi, naturforvaltning/ressursfag.

  - Studenter med en tidligere mastergrad fra Norge vil ikke bli prioritert.

Vannforurensning
Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen
Sandstein erosjon

Miljøvitenskap er et internasjonalt fag der vi skal løse sammensatte problemstillinger innen jord og miljø, limnologi og vannressurser, geologi, og radioøkologi. I løpet av studiet lærer du å forstå det komplekse samspillet i naturen og se menneskeskapte biologiske, kjemiske og geologiske endringer. Du får både teoretisk og praktisk kompetanse til å forstå klimaendringer, effekter av forurensninger i miljøet og forvaltning av naturressurser på en bærekraftig måte. Vi har et av landets største fagmiljø innen miljøvitenskap. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. Du vil i løpet av mastergraden oppnå en tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Dette er en etterspurt kompetanse i dagens arbeidsmarked!

Studieprogrammet omfatter en rekke ulike temaer innen miljøvitenskap og fokuserer spesielt på temaene:

 • Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.
 • Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet, helse og biologi.
 • Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.
 • Limnologi og hydrologi ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.
 • Ressursforvaltning omhandler økt bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
 • Radioøkologi kobler sammen radioaktivitet i miljøet med biologiske effekter sett i sammenheng med andre toksiske stoffer.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

Visste du at masterprogrammet ble kåret til "Norges beste masterprogram for biologiske fag" i 2020?

 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for en rekke stillinger hvor miljøproblematikk håndteres. Stort sett alle som har fullført mastergrad de siste årene har fått en relevant jobb innen 6 måneder etter avsluttet studie.  

Du blir en faglig rådgiver som kan gjøre følgende:  

 • Risikovurdering av problemstillinger innen miljøvitenskap
 • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking i felt
 • Analyse av prøver tatt i felt
 • Anbefaling, planlegging og iverksetting av forebyggende og akutte tiltak
 • Faglig syntese og vurderinger

Det er mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er for eksempel kommuner, Miljødirektoratet, Statsforvalteren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere. I privat sektor er en rekke nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Multiconsult, Veidekke, Lindum, og Norges geotekniske institutt (NGI), med flere. 

Videre forskerutdanning er også et alternativ. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer (lektor). 

Her kan du lese hva noen av våre tidligere studenter jobber med i dag. 

 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Inngående kunnskaper om samspillet i naturen med spesiell vekt på forurensing, bærekraft og klimaendringer.
  • God innsikt i hvordan geologi, jord og vann påvirker økosystemet og derav sårbarhet for menneskelig aktivitet.
  • Helhetlig forståelse av biogeokjemiske prosesser i terrestriske og akvatiske miljøer og påvirkning av stoffers mobilitet og toksisitet.
  • Analysere komplekse og tverrfaglige problemstillinger innen miljøvitenskap.

  Ferdigheter:

  • Planlegge, gjennomføre og vurdere prøvetaking og analyser etter faglig relevante metoder for å identifisere stoffer i jord, bergarter, vann eller biota.
  • Vurdering av risiko og sårbarhet for påvirkninger i miljøet og evaluere avbøtende tiltak.
  • Anvende sin kunnskap for å bevare, restaurere, stabilisere og bruke miljø og naturressursene på en bærekraftig måte.
  • Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder.
  • Bruke, forstå og vurdere metoder og teorier knyttet til miljø, klimaendringer, naturressurser og arealbruk.
  • Analysere, strukturere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur innen fagområdet. Kan gjennomføre et avgrenset prosjekt på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.

  Generell kompetanse:

  • Selvstendig evne til å sette seg inn i problemstillinger og gjennomføre praktisk og teoretisk problemløsning.
  • Kan anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter.
  • Behersker kommunikasjon, samarbeid og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø.
  • Formidle større selvstendige arbeider.
  • Bruke det norske og engelske begrepsapparatet innen fagområdet.
 • Vi legger til rette for at studenter kan ta deler av studiet i utlandet, gjennom muligheten for å reise på utveksling til læresteder over hele verden. Mer informasjon finnes på NMBUs nettsider for utveksling.

 • Som student på miljøvitenskap har du stor frihet i valg av emner, som gir deg mulighet til å fordype deg i fagområdene du er interessert i. Studiet starter med et introduksjonemne til masterstudiet i miljøvitenskap. I tillegg tar alle et emne i tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft i løpet av mastergraden. Studentene spesialiserer seg ved å ta minst to av følgende hovedemner:

  • MILJØ300 Globale miljøendringer og jordsystemet
  • FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi
  • GEO300 Videregående hydrogeologi
  • GEO310 Paleomiljø og klimaendringer
  • JORD310 Jordforurensing og bærekraft
  • JORD330 Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser
  • KJM351 Eksperimentell radioøkologi
  • VANN300 Vannforurensning
  • VANN310 Tiltaksplanlegging i vannforvaltning

  Emner definert som forutsatte forkunnskaper for de enkelte hovedemnene inngår i fordypningen.

  I studieprogrammet inngår det en obligatorisk masteroppgave på 30, 45 eller 60 stp. Det kan inngå ett emne på inntil 10 studiepoeng på 100-nivå, aktuelle emner er STAT100, JORD100, KJM120 og GEO100.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Miljøvitenskapelig kompetanse er etterspurt i arbeidsmarkedet!

   Det er stort behov for fagpersoner som har en helhetlig forståelse av samspillet i naturen, som har en solid kompetanse til å vurdere hvordan menneskelige aktiviteter påvirker miljøet og som kan vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes ut ifra et naturvitenskapelig grunnlag. Etter endt studie skal kandidatene ha handlingskompetanse som kan bidra til å identifisere, bevare, restaurere og bruke miljøgoder, naturressursene og økosystemtjenestene på en bærekraftig måte.

  • Ved siden av forelesninger (teori) er felt- og laboratorieundervisning (praksis) sentrale i studiet. Prøvetaking, behandling og analyse etterfølges av tolkning av data. Bearbeidede data kan anvendes til å vurdere forskjellige tiltak og illustrere sammenheng mellom tilstandsform og biologisk opptakseffekt. Videre kan databearbeiding gi grunnlag for å kvantifisere betydningen av ulike prosesser (modellering). Nyttig erfaringer kan fås ved arbeidslivspraksis i en relevant virksomhet. Det tilstrebes god balanse mellom selvstendig arbeid og arbeid i grupper, med presentasjon av resultater både skriftlig og muntlig. Masteroppgaven vil utgjøre et selvstendig arbeid på 30, 45 eller 60 stp.
  • Emner med stor andel av praktiske felt- og laboratorieøvelser vil i stor grad ha mappevurdering både i grupper og individuelt. Semesteroppgaver utgjør enten hele eller deler av flere emner som inngår i masterstudiet. Mange av emnene på 300-nivå har en avsluttende prøve (muntlig eller skriftlig) i tillegg til selvstendig arbeid.

   Masteroppgaven presenteres og diskuteres med intern og ekstern sensor. Karakteren på masteroppgaven fastsettes av sensorene i fellesskap.

  • MINA-fakultet har ulike utdanningsprosjekter finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-DIR) hvor det er mulighet for studenter å ta enkeltemner ved våre partneruniversiteter.

Studieveileder(e):

Marte Lise Lægreid

Marte Lise Lægreid

Rådgiver