Master (2-årig)
Heltid
Miljøvitenskap

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, strålevern eller hvordan menneskers bruk påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst 2023

Opptakskrav:

Relevant bachelorgrad. Opptaksgrense C i snitt

 • Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak

  Opptak til studieprogrammet krever Bachelorgrad fra universitet eller høyskole, eller tilsvarende (minimum 180 studiepoeng) som omfatter:

  - Basiskunnskaper i naturvitenskapelige fag som matematikk/statistikk, biologi, kjemi, fysikk på minimum 60 stp.

  - Fordypning på minimum 80 stp innenfor ett eller flere av disse fagene: geologi/grunnvann, jord/planteernæring, limnologi/hydrologi, miljøkjemi/radiokjemi, biologi/økologi, naturforvaltning/ressursfag.

  - Studenter med en tidligere mastergrad fra Norge vil ikke bli prioritert.

Bilde av studenter som jobber i felt
Bilde av student i felt
Bilde av studenter i felt

Du lærer å forstå det komplekse samspillet i naturen og se menneskeskapte biologiske, kjemiske og geologiske endringer. Du får kompetanse til å forstå klimaendringer, effekter av forurensninger i miljøet og forvalte naturressurser på en bærekraftig måte. Miljøvitenskap er et internasjonalt fag der du skal løse sammensatte problemstillinger innen miljøkjemi, geologi, radioaktivitet, dekommisjonering, strålevern, limnologi og jordvitenskap.

Studieprogrammet omfatter en rekke ulike temaer innen miljøvitenskap og fokuserer spesielt på temaene:

 • Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.
 • Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet, helse og biologi.
 • Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.
 • Limnologi og hydrologi ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.
 • Ressursforvaltning omhandler økt bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
 • Radioøkologi kobler radionuklider i miljøet med konsekvens- og risikovurderinger basert på radiokjemi og strålevern.
 • Radioøkotoksikologi kobler sammen radioaktivitet i miljøet med biologiske effekter sett i sammenheng med andre toksiske stoffer.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

Visste du at masterprogrammet ble kåret til "Norges beste masterprogram for biologiske fag" i 2020?

 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for en rekke stillinger hvor miljøproblematikk håndteres.

Du blir en faglig rådgiver som kan gjøre følgende:

 • Risikovurdering av problemstillinger innen miljøvitenskap, strålevern og atomberedskap
 • Planlegging og gjennomføring av prøvetaking i felt
 • Analyse av prøver tatt i felt
 • Anbefaling, planlegging og iverksetting av forebyggende og akutte tiltak
 • Faglig syntese og vurderinger

Det er mange aktuelle arbeidsgivere, både offentlig og privat. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. På statlig nivå er Miljødirektoratet, NVE, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens vegvesen typiske arbeidsgivere.

I privat sektor er en rekke nærings- og interesseorganisasjoner aktuelle, som for eksempel Multiconsult, Veidekke, Lindum, NGI - Norges geotekniske institutt, Norsk nukleær dekommisjonering med flere.

Videre forskerutdanning er også et alternativ. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer (lektor).

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på miljøvitenskap jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Inngående kunnskaper om samspillet i naturen med spesiell vekt på forurensing, bærekraft og klimaendringer.
  • God innsikt i hvordan geologi, jord og vann påvirker økosystemet og derav sårbarhet for menneskelig aktivitet.
  • Helhetlig forståelse av biogeokjemiske prosesser i terrestriske og akvatiske miljøer og påvirkning av stoffers mobilitet og toksisitet.
  • Analysere komplekse og tverrfaglige problemstillinger innen miljøvitenskap.

  Ferdigheter:

  • Planlegge, gjennomføre og vurdere prøvetaking og analyser etter faglig relevante metoder for å identifisere stoffer i jord, bergarter, vann eller biota.
  • Risiko- og sårbarhetsvurdere påvirkninger i miljøet og vurdere avbøtende tiltak.
  • Anvende sin kunnskap for å bevare, restaurere, stabilisere og bruke miljø og naturressursene på en bærekraftig måte.
  • Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder.
  • Bruke, forstå og vurdere metoder og teorier knyttet til miljø, klimaendringer, naturressurser og arealbruk.
  • Analysere, strukturere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur innen fagområdet. Kan gjennomføre et avgrenset prosjekt på en selvstendig måte i tråd med etiske normer.

  Generell kompetanse:

  • Selvstendig evne til å sette seg inn i problemstillinger og gjennomføre praktisk og teoretisk problemløsning.
  • Kan anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter.
  • Behersker kommunikasjon, teamarbeid og samarbeid i et internasjonalt fagmiljø.
  • Formidle større selvstendige arbeider.
  • Bruke det norske og engelske begrepsapparatet innen fagområdet.
 • Studenter har fleksibilitet med hensyn til å ta deler av studiet i utlandet. Det er mulighet for utveksling til læresteder over hele verden. Mer informasjon finnes på NMBUs nettsider for utveksling.
 • Emnet MILJØ302 Introduksjon til masterstudiet i miljø og naturressurser (5 stp.) og emnet MINA300 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft (5 stp.) er obligatorisk for alle studentene. Studentene spesialiserer seg ved å ta minst to av følgende hovedemner:

  • MINA300 Globale miljøendringer og jordsystemet
  • FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi
  • GEO300 Videregående hydrogeologi
  • GEO310 Paleomiljø og klimaendringer
  • JORD310 Jordforurensing og bærekraft
  • JORD330 Jordhelse og bærekraftig bruk av jordressurser
  • KJM351 Eksperimentell radioøkologi
  • VANN300 Vannforurensning

  Emner definert som forutsatte forkunnskaper for de enkelte hovedemnene inngår i fordypningen.

  I studieprogrammet inngår det en obligatorisk masteroppgave på 30 eller 60 stp. Det kan inngå ett emne på inntil 10 stp. på 100-nivå, aktuelle emner er STAT100, JORD100, KJM120 og GEO100.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Miljøvitenskapelig kompetanse er etterspurt i samfunnet:

   Det er stort behov for fagpersoner som har en helhetlig forståelse av samspillet i naturen, som har en solid kompetanse til å vurdere hvordan menneskelige aktiviteter påvirker miljøet og som kan vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes ut ifra et naturvitenskapelig grunnlag. Norge har stort behov for nukleær kompetanse innen forvaltning, strålevern og konsekvensvurderinger, bl.a. med avvikling av våre forskningsreaktorer.

   Studiet tilbyr spesialiseringer innenfor sentrale fagområder av høy samfunnsmessig relevans innenfor naturmiljø slik som miljøgifter og økotoksikologi, radioøkologi og strålevern, jord og miljø, geologi, limnologi og vannressurser. Etter endt studie skal kandidatene ha handlingskompetanse som gjør at de på en bærekraftig måte kan: 1) bidra til å identifisere, bevare, restaurere og bruke miljøgoder, naturressursene og økosystemtjenestene, 2) vurdere risiko og konsekvens av nukleære kilder, håndtering av avfall, dekommisjonering og tiltak mot radioaktiv forurensning.

  • Ved siden av forelesninger (teori) er felt- og laboratorieundervisning (praksis) sentrale i studiet. Prøvetaking, behandling og analyse etterfølges av tolkning av data. Bearbeidede data kan anvendes til å vurdere forskjellige tiltak og illustrere sammenheng mellom tilstandsform og biologisk opptakseffekt. Videre kan databearbeiding gi grunnlag for å kvantifisere betydningen av ulike prosesser (modellering). Nyttig erfaringer kan fås ved arbeidslivspraksis i en relevant virksomhet. Det tilstrebes god balanse mellom selvstendig arbeid og arbeid i grupper, med presentasjon av resultater både skriftlig og muntlig. Masteroppgaven vil utgjøre et selvstendig arbeid på 30 eller 60 stp.
  • Emner med stor andel av praktiske felt- og laboratorieøvelser vil i stor grad ha mappevurdering både i grupper og individuelt. Semesteroppgaver utgjør enten hele eller deler av flere emner som inngår i masterstudiet. Mange av emnene på 300-nivå har en avsluttende prøve (muntlig eller skriftlig) i tillegg til selvstendig arbeid.

   Masteroppgaven presenteres og diskuteres med intern og ekstern sensor. Karakteren på masteroppgaven fastsettes av sensorene i fellesskap.

  • MINA-fakultet har ulike utdanningsprosjekter finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høgere utdanning (DIKU) hvor det er mulighet for studenter å ta enkeltemner ved våre partneruniversiteter.

Studieveileder(e):