Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Master (toårig) 2 år heltid

Studenter

Foto
Shutterstock.com

Brenner du for et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være med å skape det vi skal leve av i fremtiden? Da har vi et nytt og spennende studie for deg!

Opptakskrav

Bachelor, 180 stp

Søknadsfrist 

15. april

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +47 67 23 01 11

 

Studiekvalitet:

Student- og kandidatundersøkelser

Masterprogrammet i bioøkonomi ved NMBU gir deg en unik mulighet til å lære om biobasert verdiskaping og forretningsutvikling i et tverrfaglig læringsmiljø. I flere av emnene vil undervisningen bli gjennomført i samarbeid mellom fagmiljøer fra ulike fakulteter ved NMBU. Det første studentkullet startet opp på programmet høsten 2021.

Du bruker aktivt din egen bakgrunn fra studier og arbeid gjennom hele masterstudiet i bioøkonomi. Mye av studiet er prosjektbasert og du jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med ledende biobaserte bedrifter. I løpet av studietiden får du mulighet til å bygge nettverk gjennom blant annet tverrfaglige prosjekter og internships.

Et mer bærekraftig samfunn, med vekt på fornybarhet og sirkulærøkonomi, forutsetter økt bruk av biologiske ressurser. For å sette biobasert verdiskaping ut i livet, trengs det nyskaping og utvikling av nye teknologier, produkter og markeder. Biobaserte næringer må også være økonomisk lønnsomme. Dette skaper et behov for kandidater som kan forene kunnskap om biologiske ressurser, biobasert produksjon og bedriftsøkonomi.

Studiet er opprettet på initiativ fra Innovasjon Norge, og utviklet i nært samarbeid med i bionæringen. Her kan du lese mer om ny master i bioøkonomi.

Oppbygging
Masterprogrammet i bioøkonomi består av en obligatorisk del, en fordypningsdel og en valgfri del. Den obligatoriske delen dekker hele første semester og deler av andre og tredje semester. Denne delen inkluderer emner i bioøkonomi og biobasert produksjon og ett metodefag, og tilpasses din fagbakgrunn, med innføringsemner i enten biovitenskapelige- eller bedriftsøkonomiske fag.

I andre og tredje semester må du velge fordypningsemner innen mat/akvakultur eller skog/bioraffinering. I tredje semester kan du også ta valgfrie emner på tvers av fakultetene ved NMBU. Du har mulighet til å bruke hele eller deler av tredje semester til utveksling.

Obligatorisk internship er lagt til tredje semester. Dette gjennomføres som praksis hos bedrifter og virksomheter i biobaserte næringer. Du vil ta del i relevante prosjekter eller oppgaver i bedriften. I fjerde og siste semester skriver du masteroppgaven. Det legges til rette for at internshipet kan knyttes til arbeidet med masteroppgaven.

Her kan du lese om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

Som masterkandidat i bioøkonomi kvalifiserer du til stillinger med krav til tverrfaglig kompetanse innen biologi, teknologi og økonomi. Du vil kunne få jobb i bedrifter som driver med bioenergi, bioraffinering, matindustri og akvakultur. Eksempelvis Borregaard, Norske Skog Saugbrugs, Aker Biomarie, Orkla, Tine, og i offentlige virksomheter knyttet til biobasert verdiskaping.

Aktuelle ansvarsområder for kandidater i bioøkonomi vil være prosjektledelse, rådgiving, prosessledelse, strategi, politikkutforming og forvaltning.

Hva lærer du?

I studiet får du kunnskap om bioøkonomiens omfang, teknologisk utvikling og potensial for verdiskaping og forretningsutvikling.

Du får innsikt i tema som innovasjon, sirkulærøkonomi, fornybarhet og bærekraftsledelse. Du lærer om biologiske prosesser, biobasert produksjonsteknologi og bedriftsøkonomi innenfor et av fordypningsområdene skog/bioraffinering og mat/akvakultur. I tillegg får du innsikt i politiske, sosiale og etiske spørsmål knyttet til utviklingen av bioøkonomien.

Læringen vil foregå i tverrfaglige team med vekt på forståelse og analyse av biobasert produksjon fra ulike fagperspektiver.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBU har institusjonelle avtaler for studentutveksling med en rekke universiteter, deriblant fem av de samarbeidende universitetene i "European Master in Bioeconomy". Dette inkluderer universitetet i Øst-Finland, Hohenheim i Tyskland, Wageningen i Nederland, BOKU i Østerrike og AgroParis Tech i Frankrike.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptak til masterstudiet krever en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på et relevant felt innen natur- eller samfunnsvitenskap, fra NMBU eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Søkerne må ha fullført studier på minst 180 studiepoeng, og utdanningen må omfatte en spesialisering som er relevant for masterprogrammet, tilsvarende 80 studiepoeng.

Søknaden til masterprogrammet i bioøkonomi skal inneholde et motivasjonsbrev. Kvalifiserte søkere inviteres til et kandidatintervju på bakgrunn av motivasjonsbrevet. Kandidatintervju og motivasjonsbrev vil bli vurdert som grunnlag for opptak i tillegg til den formelle søknaden. Alle søkere vurderes individuelt.

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2022.

Studieår : 1

Semester: høst

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Bioenergi - marked og bærekraft 5 15 sp
Matvaremarkeder og politikk 5 15 sp
Produktkvalitet Akvakultur 5 15 sp
Anvendt Akvakultur 10 15 sp
Muskelmat -råvare og teknologi 10 15 sp
Prosessteknologi I 5 15 sp
Bærekraftige matproduksjonssystemer 5 15 sp
Skogens biologi, økologi og produksjon 5 15 sp
Skogprodukter og materialteknologi 5 15 sp
Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket 10 15 sp
Biogassteknologi 5 15 sp
Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Global miljøpolitikk og forvaltning 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Politisk økologi 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Utvikling og globale utfordringer 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Bærekraftig entreprenørskap 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Miljøledelse og bærekraftrapportering 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Bærekraftledelse 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder 10 Obligatorisk emne
Innovasjon i biobaserte næringer 5 Obligatorisk emne
Trelastindustri 10 Valgfritt
Flerbruk i skog 10 Valgfritt
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Kvalitativ metode 5 5 sp
Kvantitative metoder 5 5 sp
Forskningsmetode i samfunnsøkonomi 5 5 sp
Mitt lederskap 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Ledelse i kunnskapsorganisasjoner 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Globale utfordringer II. Miljø- og samfunnsmessige utfordringer i næringslivet 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Økonomi og bærekraft 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Klimaøkonomi 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Globale matsystemer og matsikkerhet 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Industrielle rettigheter 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Produktutvikling innen næringsmidler 10 Andre valgfrie emner til fordypning
Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet 5 Andre valgfrie emner til fordypning
Internship 10 Obligatorisk emne
Planlegging av masteroppgave 0 Obligatorisk emne
Marinressurser - forskning og innovasjon 7.5 Valgfritt
Bærekraft og dyrevelferd i akvakultur 5 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Obligatorisk emne