Master (2-årig)
Heltid
Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Brenner du for et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være med å skape det vi skal leve av i fremtiden? Da har vi et spennende studieprogram for deg!

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

 • Opptak til masterstudiet krever en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på et relevant felt innen natur- eller samfunnsvitenskap, fra NMBU eller andre utdanningsinstitusjoner. Søkere må ha fullført studier med et omfang på minst 180 studiepoeng, og som omfatter en spesialisering innen biovitenskapelige eller økonomiske fag tilsvarende 80 studiepoeng.

  Søknaden til masterprogrammet i bioøkonomi skal inneholde et motivasjonsbrev. Kvalifiserte søkere inviteres til et kandidatintervju på bakgrunn av motivasjonsbrevet. Kandidatintervju og motivasjonsbrev vil bli vurdert som grunnlag for opptak i tillegg til den formelle søknaden. Alle søkere vurderes individuelt.

Studenter

Masterprogrammet i bioøkonomi ved NMBU gir deg en unik mulighet til å lære om biobasert verdiskaping og forretningsutvikling i et tverrfaglig læringsmiljø. I flere av emnene vil undervisningen bli gjennomført i samarbeid mellom fagmiljøer fra ulike fakulteter ved NMBU. Det første studentkullet startet opp på programmet høsten 2021.

Du bruker aktivt din egen bakgrunn fra studier og arbeid gjennom hele masterstudiet i bioøkonomi. Mye av studiet er prosjektbasert og du jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med ledende biobaserte bedrifter. I løpet av studietiden får du mulighet til å bygge nettverk gjennom blant annet tverrfaglige prosjekter og internships.

Et mer bærekraftig samfunn, med vekt på fornybarhet og sirkulærøkonomi, forutsetter økt bruk av biologiske ressurser. For å sette biobasert verdiskaping ut i livet, trengs det nyskaping og utvikling av nye teknologier, produkter og markeder. Biobaserte næringer må også være økonomisk lønnsomme. Dette skaper et behov for kandidater som kan forene kunnskap om biologiske ressurser, biobasert produksjon og bedriftsøkonomi.

Studiet er opprettet på initiativ fra Innovasjon Norge, og utviklet i nært samarbeid med i bionæringen. Her kan du lese mer om ny master i bioøkonomi.

Her kan du lese mer om studielivet ved NMBU.

Link til plan for studiets oppbygning

 

 

Amalie Lundervold, tidligere student på master i biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.

 

 

- Hvis du ønsker å være med å skape det vi skal leve av i fremtiden, liker å kombinere det teoretiske med det praktiske og har et ekstra engasjement for bærekraftig utvikling av de verdifulle bioressursene våre, bør du velge master i bioøkonomi. Med denne utdanningen får du mye kompetanse som næringslivet etterspør! 

 

Møt noen av våre kandidater

Karrieremuligheter

Som masterkandidat i bioøkonomi kvalifiserer du til stillinger med krav til tverrfaglig kompetanse innen biologi, teknologi og økonomi. Du vil kunne få jobb i bedrifter som driver med bioenergi, bioraffinering, matindustri og akvakultur. Eksempelvis Borregaard, Norske Skog Saugbrugs, Aker Biomarie, Orkla, Tine, og i offentlige virksomheter knyttet til biobasert verdiskaping. Aktuelle ansvarsområder for kandidater i bioøkonomi vil være prosjektledelse, rådgiving, prosessledelse, strategi, politikkutforming og forvaltning.  

 

Har du spørsmål til studierådgiver?

Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

 • Masterutdanningen i bioøkonomi gir følgende læringsutbytte:

  Kunnskap om:

  • Bioøkonomiens omfang, samfunnsmessig betydning, utviklingstrender, teknologiske muligheter og potensial for verdiskaping.
  • Sentrale begreper og definisjoner i bioøkonomien, inkludert tema som sirkulærøkonomi, livsløpsanalyse, fornybarhet, reguleringer og bærekraftsledelse.
  • Utvalgte teorier og metoder innen biovitenskapelige og økonomiske fag som grunnlag for en tverrfaglig forståelse av biobasert verdiskaping og forretningsutvikling.
  • Den biologiske, teknologiske og økonomiske kompleksiteten i biobasert produksjon med tilhørende politiske, sosiale og etiske spørsmål innenfor minst ett fordypningsområde.

  Ferdigheter:

  • Har evne til å analysere, planlegge og gjennomføre tverrfaglige innovasjons- og utviklingsprosesser i biobaserte produksjoner.
  • Forstår hvordan organisasjoner, grupper og team fungerer, og kan koordinere og lede prosjektarbeid på tvers av naturfag og samfunnsfag.
  • Har evne til å kommunisere, samhandle og etablere samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, interessenter, næringer og sektorer i bioøkonomien.

  Generell kompetanse:

  • Kan gjennomføre avanserte analyser av bærekraftig verdiskaping i bioøkonomien.
  • Kan analysere teoretiske, metodiske og politiske problemer og avveininger både individuelt og i team.
  • Har evne til å identifisere kunnskapsbehov og sette sammen ulike kompetanser for tverrfaglig problemløsning.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt med veiledning.
 • NMBU har institusjonelle avtaler for studentutveksling med en rekke universiteter, deriblant fem av de samarbeidende universitetene i "European Master in Bioeconomy". Dette inkluderer universitetet i Øst-Finland, Hohenheim i Tyskland, Wageningen i Nederland, BOKU i Østerrike og AgroParis Tech i Frankrike.

 • Masterprogrammet består av en obligatorisk del, en fordypningsdel og en valgfri del.

  Den obligatoriske delen utgjør 90 studiepoeng. Dette inkluderer; 25 studiepoeng fordelt på tre obligatoriske emner i bioøkonomi og biobasert produksjon i første og andre semester, 20 obligatoriske studiepoeng i naturvitenskapelige eller økonomiske emner, et metodeemne på 5 studiepoeng og internship på 10 studiepoeng i tredje semester, og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng i fjerde semester. I andre og tredje semester må studentene velge 20 studiepoeng fordypningsemner. I tredje semester kan studentene ta inntil 10 studiepoeng med valgfrie emner. Det vil også være mulig å bruke hele eller deler av tredje semester til utveksling ved andre universiteter.

  Studentene kan velge fordypning fra ulike temaområder i bioøkonomien; mat, akvakultur, skog og bioraffinering. Studentenes valg av studieplan vil til en viss grad avhenge av bachelorgraden, på grunn av kravene til forkunnskaper i en del av de oppførte emnene. Det er en forutsetning at studentene gjennomfører reelle tverrfaglige studieprogrammer. Studenter med bakgrunn i naturvitenskapelige fag må ta emner som tilsvarer minst 20 studiepoeng innen økonomiske emner, mens studenter med bakgrunn i økonomi og samfunnfag må ta minst 20 studiepoeng innen naturvitenskapelige emner. Det vil også bli lagt inn grunnleggende emner i natur- og samfunnsfag i introduksjonskursene.

  Internship i tredje semester er obligatorisk. Det vil bli gjennomført som praksis hos bedrifter og virksomheter i biobaserte næringer. Studentene skal tilbringe to til tre perioder i bedriften i løpet av semesteret, der de skal delta i løpende oppgaver eller relevante prosjekter. Det blir lagt til rette for at internshipet kan knyttes til masteroppgaven, slik at praksisperioden kan brukes til å utvikle forskningsdesign og forberede innsamling av data.

  Link til plan for studiets oppbygning

  • Overgangen til et mer bærekraftig samfunn med vekt på fornybarhet og sirkulærøkonomi forutsetter økt bruk av biologiske ressurser. For å realisere biobasert verdiskaping i praksis, vil det være behov for nyskaping og utvikling av nye teknologier, produkter og markeder. Samtidig må biobaserte næringer være økonomisk lønnsomme. Dette vil skape behov for kandidater som kan integrere kunnskap om biologiske ressurser, biobasert produksjon og bedriftsøkonomi.
  • Undervisningen i masterprogrammet er basert på tverrfaglighet og prosjektbasert læring med utgangspunkt i reelle bedriftseksempler.

   Det vil bli lagt opp til et omfattende samarbeid med eksisterende bedrifter innen den biobaserte verdikjeden gjennom hele studiet. Masterprogrammet er basert på en filosofi om at tverrfaglig kompetanse kan oppøves, at mangfold er en kilde til kreativitet, og at gjentakende samhandling mellom studenter med ulik faglig bakgrunn i grupper og team stimulerer til tverrfaglige ferdigheter. Det vil være utstrakt bruk av tverrfaglige grupper, som blander studenter fra natur- og samfunnsfagene.

   I flere av emnene vil undervisningen bli gjennomført i et nært samarbeid mellom fagmiljøer fra ulike fakulteter ved NMBU. Bruk av digital teknologi i undervisningen vil bli prioritert, spesielt som en plattform for tverrfaglig samhandling mellom studenter, bedrifter og andre utdanningsinstitusjoner.

  • Studentene vil bli vurdert på grunnlag av gjennom løpende prosjektarbeid og presentasjoner, samt avsluttende muntlige og skriftlige eksamener, både individuelt og i grupper. Evnen til å analysere og strukturere komplekse problemer ut fra en tverrfaglig vitenskapelig tilnærming til problemløsning, vil være et viktig vurderingskriterium.

  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU §17-4.

Studieveileder(e):

Benedikte Merete Markussen

Benedikte Merete Markussen

Seniorrådgiver