Master (5-årig)
Heltid
Miljøfysikk og fornybar energi

Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp matematikk som skal dekke Matematiske metoder I, II og III i ingeniørutdanningen (for eksempel tilsvarende MATH111, MATH112 og MATH113 ved NMBU) i tillegg til statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på to år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover to år.

Tre studenter gjør forsøk på fysikklab
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
To fysikkstudenter jobber med et eksperiment på lab
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.

Med en master i miljøfysikk og fornybar energi lærer du å bruke fysikk til å finne løsninger innen fornybar energi, klima, karbonfangst, radioaktivitet, miljøovervåkning og helseteknologi. Du får med andre ord kompetanse som er like viktig for jordas fremtid, som den er for arbeidsmarkedet.

Samarbeid tett med forskere og professorer

På miljøfysikk og fornybar energi får du tidlig prøve deg på laben og velger selv hva du vil spesialisere deg i. Du blir også del av et engasjert fagmiljø der du samarbeider tett med forskere for å løse viktige energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet består av over 40 engasjerte professorer, forskere og teknikere – og du kan alltid banke på en professordør når du trenger råd om studier og fag.

Kåret til Norges beste master innen fysikk og kjemi

Mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen fysiske og kjemiske fag i Studiebarometeret 2019 og 2020. Helt siden Studiebarometeret startet har miljøfysikk og fornybar energi-studiet toppet barometeret.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til miljøfysikk og fornybar energi heter Miljøfysikerne. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Som sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi har du mange spennende karrieremuligheter. Kompetansen gjør deg attraktiv i så godt som alle næringer og bransjer – og spesielt innen energi og teknologi. De tidligere studentene våre jobber i dag med alt fra forskning på medisinsk fysikk til utvikling av IT-systemer. Mange har også fått jobb i store energiselskaper. Her er noen av arbeidsgiverne til de nyutdannede kandidatene våre:

Privat næringsliv: Multiconsult, AF-Gruppen, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Hydro, Equinor, Aker Solutions, COWI, DNV, Sopra Steria Forvaltning og statsbedrifter: Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Strålevern, Meteorologisk Institutt, Statsbygg, Statkraft, Statnett, ENOVA, Oslo Universitetssykehus

Forskning og utvikling: NMBU, UiO, UiB, SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Ideelle organisasjoner: ZERO, WWF

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av data, samt behandle, analysere og tolke dataene.
  • Kan analysere matematiske modeller for prosesser f. eks. i fysikk, biologi, teknikk.
  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studieløpet er lagt opp slik at det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet innenfor normert studietid. Det er tilrettelagt for utenlandsopphold i 4. studieår, men det er mulig å reise ut allerede i 2. og 3. studieår.

 • Studentene skal ta følgende emner:

  • innføringsemne 5 sp
  • ex.phil 10 sp
  • matematikk 30 sp
  • informatikk 10 sp
  • fysikk 20 sp
  • statistikk 10 sp
  • økonomi og samfunnsfag 5 sp

  I tillegg skal studentene ha realfagsemner, verktøysemner og programspesifikke emner på til sammen 140 sp., slik at det til sammen minst er 50 sp. matematikk og 60 sp. fysikk.

  I tillegg skal man velge emner på 200-nivå, minst 50 sp. i fysikk, matematikk og informatikk. Sammensetningen av disse emnene velges slik at det tilfredsstiller kravene til forkunnskaper for spesialiseringen på 300-nivå, temaet for masteroppgaven.

  Man må ta 30 sp. emner på 300-nivå, hvorav minst 15 sp. skal være innenfor fysikk. Studiet avsluttes med en 30 sp. masteroppgave.

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere kan søke om å få denne innpasset i studiet. Tidligere utdanning godkjennes emne for emne. Alle obligatoriske emner i utdanningsplanen må være godkjent.

  Studieplan kull 2017-2020

  Studieplan kull 2021

  Studieplan kull 2022

  • Masterprogrammet Miljøfysikk og fornybar energi gir den kombinasjonen av dyp naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som samfunnet trenger for bærekraftig drift og for nyskapning innen industri, næringsliv, offentlig forvaltning og forskning.
  • I undervisningen kan følgende former inngå:

   Forelesninger, utstyrsdemonstrasjoner, oppgavegjennomgang, regneøvelser, laboratoriøvelser kollokvieøvelser, organiserte selvstudier, seminarer, ekskursjoner, prosjektoppgaver, semesteroppgaver og masteroppgave.

  • De fleste emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Masteroppgaven avsluttes med en muntlig presentasjon og eksamen.