Master (2-årig)
Heltid
Bioteknologi

En master i bioteknologi gir deg aktuell og relevant kompetanse og mange spennende jobbmuligheter innen områder som medisin, matproduksjon, industri og miljø. 

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst 2023

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad i bioteknologi, eller tilsvarende fullført utdanningsløp

 • Bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på videregående bachelornivå (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden. For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.
To kvinnelige studenter på et laboratorie

Som masterstudent i bioteknologi får du en unik mulighet til å delta aktivt i forskning underveis i studiet, side om side med anerkjente forskere innen bioteknologi. 

Du lærer blant annet om hvordan bioteknologi kan bidra til å redusere klimagassutslipp, bidra til en mer bærekraftig matproduksjon, og hva som skjer når bakterier blir resistente mot antibiotika. 

Masteroppgaven din skriver du som et lite forskningsprosjekt om noe du ønsker å utforske nærmere, med ulike kombinasjoner av fagområder og emner du interesserer deg for innen mikrobiologi, genetikk og biokjemi.

Du kan selv velge hva du har lyst til å fordype deg i under masteroppgaven din, og kan i tillegg velge fag som passer både oppgaven din og interessene dine. 

Klikk her for å se studieplaner for master i bioteknologi

Karrieremuligheter

Du får ettertraktet kompetanse innen genetikk, molekylærbiologi, biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi. Mastergraden gir deg kunnskap som er verdifull for fagmiljøer ved universiteter, sykehus, offentlig forvaltning og miljøinstitusjoner.

De tidligere studentene våre jobber i dag i industrien, konsulentselskaper, på laboratorier og ved forskningssentre – blant annet med produksjon av mat, kosmetikk og marine produkter, analyse og utvikling av medisiner. 

Mastergraden din kan også åpne for doktorgradsstudier og videre forskning ved universitetssykehus eller andre forskningsinstitusjoner.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter i bioteknologi 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  GENERELL KOMPETANSE:

  Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av kjemisk, biologisk og molekylærbiologisk faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom masteroppgaven.

  Masteroppgaven er et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt, gjennomført under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

  Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- eller arbeidskontekst. Studiet har kun engelskspråklig litteratur, og kandidaten leser internasjonal forskningslitteratur under hele studiet.

  Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til, vitenskapelig litteratur, og kan gi både muntlig og skriftlig fremstilling av vitenskapelige temaer og resultater.

  Kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer i bioteknologi, både i forhold til eget og andres arbeid og kan formidle det bioteknologiske faget på et detaljert og avansert nivå, med korrekte fagtermer, både muntlig og skriftlig.

  KUNNSKAP:

  Har bioteknologiske kunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig (molekylær-, mikro-, cellebiologisk, kjemisk og genetisk).

  Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.

  Har inngående kjennskap til bioteknologiens vitenskapelige teorier, terminologi og metode, og kan anvende disse.

  Har avansert kunnskap innen bioteknologi, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever biologisk, biokjemisk og bioteknologisk kompetanse.

  FERDIGHETER:

  Kan planlegge egne eksperimenter

  Kan innhente og bearbeide data og analysere resultater.

  Kan vurdere og presentere metoder og feilkilder, og ende opp med en objektiv konklusjon.

  Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av biovitenskapelige problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder (kjemi, mikrobiologi, toksikologi, medisin).

  Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det bioteknologiske fagområdet.

  Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjon, da de har en bred teoretisk og praktisk plattform, toppet med spesialisert kunnskap.

 • Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet på godkjente universiteter innenfor normert studietid. Utenlandsstudier kan innpasses i studiet etter avtale med studieveileder og veileder for masteroppgaven. Utvekslingsoppholdet kan innebære emner og/eller masteroppgavearbeid.
 • Masterprogrammet i bioteknologi kan vinkles mot molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller genetikk.

  Uavhengig av hvilken masteroppgave man velger, består den obligatoriske delen av minimum 30 sp med emner på masternivå (300-nivå). Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling fram mot masteroppgaven. Maksimum 30 sp med emner på videregående bachelornivå (200-nivå) kan inngå i graden når man tar en 60 sp masteroppgave. Det er generelt ikke anledning til å ha grunnemner (100-nivå) i dette masterstudiet. Et sett av emner vil avhenge av valg av masteroppgave og vil bli bestemt i god dialog med veileder. Det finnes et utvalg av emner tilknyttet fagfeltene til våre forskningsgrupper, og det vil også være mulig å velge emner utenfor disse fagfeltene.

  Hvilke emner som vil være obligatoriske fordypningsemner avhenger av valg av masteroppgave.

  • Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi for å løse utfordringene innen helse, mat, industri og miljø. Bioteknologimiljøet på NMBU er anerkjent, og studentene deltar i forskning underveis i studiet.
  • Den teoretiske delen av programmet omfatter varierte læringsaktiviteter i form av forelesninger, seminarer/kollokvier, prosjektoppgaver og lærerstøttet selvstudium. Avanserte laboratoriekurs gir trening i praktiske ferdigheter. En hoveddel av studiet utgjøres av arbeid med en eksperimentell oppgave på 60 eller 30 sp, som er et selvstendig forskningsarbeid under veiledning.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under masteroppgaven.
  • Fakultetets masteremner undervises på engelsk ved behov, og det meste av litteraturen er engelsk.

Studieveileder(e):

Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver
Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver