Bachelor
Heltid
Bioteknologi

Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om forståelse for biologiske systemer og avansert teknologi. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

40

Poenggrenser:

51,6/51,3 (2023)

Opptakskrav:

Studiekompetanse + realfagskrav

Opptakskrav bachelor og femårig master NMBU

 • REALFA Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2) Fra Reform -94: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ/ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT)* * NMBU godkjenner også 3NA (3NA er et utgått fag, men forklaringen er: For elever fra Reform 94 kan også 3NA godkjennes. 3NA er faget NA4320 fra VKII naturforvaltning på videregående skole i reform 94).
Student i bioteknologi
Student i bioteknologi
Studenter på fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap leser sammen i biblioteket.
Undervisning på laben
Student på lab

Bioteknologi er et svært aktuelt fagfelt som åpner opp for mange spennende jobbmuligheter.

På bachelorstudiet i bioteknologi får du utforske hvordan celler og organismer kan brukes til spennende, nye løsninger for mennesker, dyr og miljøet. Du lærer ulike former for prøvetaking og analyse, og hvordan man produserer biologiske produkter som antibiotika og enzymer.

Du får besøke ulike bioteknologiske og kjemiske bedrifter for å se hvordan det du lærer deg kan brukes i arbeidslivet. Studentene våre får tett oppfølging og mange lærerike timer på laboratoriet. 

Klikk her for studieplaner

Se litt om hvordan vi har det (Instagram)

Karrieremuligheter

Arbeidsmarkedet innen bioteknologisk industri og forskning er stort, og vil vokse i årene fremover. Våre tidligere studenter jobber i dag innen områder som forskning, medisin, matproduksjon, industri og miljøvern. Noen går direkte ut i jobb etter fullført bachelorgrad, men de fleste velger å fortsette med masterstudier.

Noen går direkte ut i jobb etter fullført bachelorgrad – men de aller fleste velger å fortsette med masterstudier. Mastergraden vil gi deg nyttig dybdekunnskap og større valgfrihet i jobbmarkedet. Velger du å fordype deg i bioinformatikk, kan du blant annet gå videre på master i bioinformatikk og anvendt statistikk – mens du med fordypning i molekylærbiologi vil kunne ta en master i bioteknologi. Mange vil også kunne gå videre på en master i kjemi. 

Les karriereintervjuer med tidligere studenter 

 • På bachelorstudiet i bioteknologi tilbringer kandidaten mange lærerike timer på laboratoriet, og ser nærmere på blant annet hvordan celler og organismer kan brukes til spennende innovasjoner for mennesker, dyr og miljø. Kandidaten lærer ulike former for prøvetaking og analyse – og hvordan man produserer biologiske produkter som antibiotika og enzymer. Som student hos oss får kandidaten besøke ulike bioteknologiske og kjemiske bedrifter for å se hvordan det kandidaten lærer seg kan brukes i arbeidslivet. 

  Kunnskaper

  • Får en solid forståelse av basisfagene kjemi, genetikk, mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi, bioinformatikk, matematikk og statistikk.
  • Får bred kunnskap om metoder og dagsaktuelle problemstillinger innenfor bioteknologiens fagområder i Norge og resten av verden.
  • Får god kunnskap om bioteknologiens effekt på samfunnet, og hvordan bioteknologi kan bidra til bærekraftig utvikling innen helse og miljø.

  Ferdigheter

  • Kan anvende kunnskap og metoder fra basisfagene på teoretiske og praktiske problemstillinger innen det bioteknologiske fagområdet.
  • Kan holde deg oppdatert på nye forskningsresultater og teknologiske utviklinger innen ditt fagfelt.
  • Kan bruke relevante faglige verktøy og teknikker for å gjennomføre enkle forsøk, analyser og statistiske undersøkelser.
  • Har kritiske ferdigheter for å vurdere egen og andres faglige utøvelse på laboratoriet.

  Generell kompetanse

  • Har en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen bioteknologiens fagområder og har innsikt i relevante faglige og etiske utfordringer.
  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og i samarbeid med andre.
  • Kan innhente relevant faglig materiale fra ulike kilder og formidle opparbeidede fagkunnskaper både skriftlig og muntlig.
  • Har evnen til å se muligheter og utvikle nye løsninger for bioteknologiske utfordringer.
 • Det er gode muligheter til å ta både obligatoriske og valgfrie emner i utlandet, på godkjente universiteter innenfor normert studietid. Disse emnene kan innpasses etter avtale med studieveileder.
 • Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi, biologisk data-analyse, matematikk, cellebiologi, generell kjemi, statistikk og genetikk. I andre og tredje året bygges studiet ut med felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av bl.a. mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, statistikk og bioinformatikk. 35 studiepoeng (sp) kan velges fritt blant et stort utvalg av emner, hvor 15 av disse kan være en bacheloroppgave. Her har studentene mulighet til å velge emner som kan gi en videre fordypning i mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller bioinformatikk. Examen Philosophicum (Ex. Phil.) tas i tredje studieår. Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling for studentene.

  Studieplaner B-BIOTEK

  • Studiet vil gi et relevant og bredt grunnlag, som gjør kandidatene i stand til å bidra i utviklingen av bioteknologien og relaterte fagområder. Bioteknologisk kompetanse kan benyttes til å utvikle bedre, tryggere og sunnere mat og fôr. Videre gir bioteknologi gode muligheter for verdiskaping og utvikling innen miljø, ressursutnyttelse, medisin og helse.
  • Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, prosjektoppgaver eller kollokvier. Det legges også opp til gruppe- og prosjektarbeid i flere av emnene. Aktuelle samfunnsspørsmål, inkludert etiske spørsmål knyttet til bruk av bioteknologi, vil bli tatt opp i studiet. Laboratorieundervisning utgjør en viktig del av studiet.
  • Studentens kompetanse evalueres underveis i studiet og ved avsluttende prøver for de enkelte emnene. Det legges vekt på å teste forståelse og handlingskompetanse. Gjennom laboratoriearbeid blir teoretisk kunnskap testet for evnen til å gjennomføre praktiske bioteknologiske oppgaver og rapportskriving.
  • Undervisningen foregår på norsk, men mesteparten av litteraturen er på engelsk.

Studieveileder(e):

Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver
Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver