Master (2-årig)
Heltid
Bioteknologi

En master i bioteknologi gir deg aktuell og relevant kompetanse og mange spennende jobbmuligheter innen områder som medisin, matproduksjon, industri og miljø. 

Søknadsfrist:

Studiestart:

Høst 2024

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad i bioteknologi, eller tilsvarende fullført utdanningsløp

(Karaktersnittet for å komme inn på studiet i 2023 var på 2,9)

 

 • For opptak til masterstudier må du ha fullført en bachelorgrad i bioteknologi eller tilsvarende fullført utdanningsløp. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på videregående bachelornivå (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden. For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.
To kvinnelige studenter på et laboratorie

Som masterstudent i bioteknologi får du en unik mulighet til å delta aktivt i forskning underveis i studiet, side om side med anerkjente forskere innen bioteknologi. 

Du lærer blant annet om hvordan bioteknologi kan bidra til å redusere klimagassutslipp, bidra til en mer bærekraftig matproduksjon, og hva som skjer når bakterier blir resistente mot antibiotika. 

Masteroppgaven din skriver du som et lite forskningsprosjekt om noe du ønsker å utforske nærmere, med ulike kombinasjoner av fagområder og emner du interesserer deg for innen mikrobiologi, genetikk og biokjemi.

Du kan selv velge hva du har lyst til å fordype deg i under masteroppgaven din, og kan i tillegg velge fag som passer både oppgaven din og interessene dine. 

Klikk her for å se studieplaner for master i bioteknologi

Karrieremuligheter

Du får ettertraktet kompetanse innen genetikk, molekylærbiologi, biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi. Mastergraden gir deg kunnskap som er verdifull for fagmiljøer ved universiteter, sykehus, offentlig forvaltning og miljøinstitusjoner.

De tidligere studentene våre jobber i dag i industrien, konsulentselskaper, på laboratorier og ved forskningssentre – blant annet med produksjon av mat, kosmetikk og marine produkter, analyse og utvikling av medisiner. 

Mastergraden din kan også åpne for doktorgradsstudier og videre forskning ved universitetssykehus eller andre forskningsinstitusjoner.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter i bioteknologi 

 • I masterstudiet får kandidaten muligheten til å gå i dybden innen de bioteknologiske fagområdene som reflekterer spesialkompetansen på fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Disse fagområdene er kjemi, mikrobiologi, biokjemi, matvitenskap og bioinformatikk. Emnene som undervises er i stor grad koblet til forskningen som pågår på fakultetet og tilbys ofte i kombinasjon med omfattende laboratoriekurs. Det andre året av studien vil kandidaten gjennomføre en selvstendig masteroppgave i form av et forskningsprosjekt.

  Kunnskaper

  • Har dyp kunnskap innen bioteknologiens fagområder og kan arbeide tverrfaglig
  • Kan se sammenhengene mellom bioteknologiens fagområder og hvordan de kan brukes tverrfaglig til å utvikle nyttige produkter og tjenester for samfunnet.
  • Har inngående kjennskap til og kan anvende bioteknologiens vitenskapelige teorier, terminologi og metoder

  Ferdigheter

  • Kan planlegge egne eksperimenter, innhente og bearbeide data og analysere resultater.
  • Kan gjennomføre analyser av tverrfaglige biovitenskapelige problemstillinger.
  • Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det bioteknologiske fagområdet.
  • Har en bred teoretisk og praktisk kunnskap, toppet med spesialisert viten, som gjør at du kan bidra til nytenkning og innovasjon.

  Generell Kompetanse

  • Kan forstå og bruke vitenskapelig litteratur på en objektiv og kritisk måte, og kunne anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye fagområder
  • Kan jobbe selvstendig, både teoretisk og praktisk
  • Kan kommunisere og samarbeide faglig, både på norsk og engelsk, med andre fagspesialister
  • Er i stand til å bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom din brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom din spesialiserte kunnskap
  • Kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige utfordringer i bioteknologi, både i forhold til eget og andres arbeid og kan formidle det bioteknologiske faget på et detaljert og avansert nivå, med korrekte fagtermer, både muntlig og skriftlig.
 • Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet på godkjente universiteter innenfor normert studietid. Utenlandsstudier kan innpasses i studiet etter avtale med studieveileder og veileder for masteroppgaven. Utvekslingsoppholdet kan innebære emner og/eller masteroppgavearbeid.
 • Masterprogrammet i bioteknologi kan vinkles mot molekylærbiologi, biokjemi, mikrobiologi eller genetikk.

  Uavhengig av hvilken masteroppgave man velger, består den obligatoriske delen av minimum 30 sp med emner på masternivå (300-nivå). Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling fram mot masteroppgaven. Maksimum 30 sp med emner på videregående bachelornivå (200-nivå) kan inngå i graden når man tar en 60 sp masteroppgave. Det er generelt ikke anledning til å ha grunnemner (100-nivå) i dette masterstudiet. Et sett av emner vil avhenge av valg av masteroppgave og vil bli bestemt i god dialog med veileder. Det finnes et utvalg av emner tilknyttet fagfeltene til våre forskningsgrupper, og det vil også være mulig å velge emner utenfor disse fagfeltene.

  Hvilke emner som vil være obligatoriske fordypningsemner avhenger av valg av masteroppgave.

  Studieplaner M-BIOTEK

  • Samfunnet trenger spesialister i genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi for å løse utfordringene innen helse, mat, industri og miljø. Bioteknologimiljøet på NMBU er anerkjent, og studentene deltar i forskning underveis i studiet.
  • Den teoretiske delen av programmet omfatter varierte læringsaktiviteter i form av forelesninger, seminarer/kollokvier, prosjektoppgaver og lærerstøttet selvstudium. Avanserte laboratoriekurs gir trening i praktiske ferdigheter og skriving av labrapporter. En hoveddel av studiet utgjøres av arbeid med en eksperimentell oppgave på 60, 45 eller 30 sp, som er et selvstendig forskningsarbeid under veiledning.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under masteroppgaven.
  • Fakultetets masteremner undervises på engelsk ved behov, og det meste av litteraturen er engelsk.

Studieveileder(e):

Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver
Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver