Logoene fra Sitrap, Senter for fremragende utdanning og Fakultet for landskap og samfunn
SITRAP - Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

SITRAP - Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging

SITRAP er et ressurssenter for fagdidaktikk i romlig planlegging. Senteret skal bidra til bedre undervisning og læring i og på tvers av fag som landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling. SITRAP har status som senter for fremragende utdanning (SFU).

Aktuelt

SITRAP har SFU-finansering over 5 år (2023-2027) med en samlet ramme på ca. 35 mill. kroner. Midlene skal brukes på ulike delprosjekter innenfor tre strategiske områder: studentaktiv læring, integrasjon med praksis og fagdidaktisk utvikling.  SITRAP har en rekke aktiviteter gjennom året.

Våre strategiske områder:

Mer om SITRAP

  •  

  SITRAP skal, med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle metoder for bedre undervisning og læring. Senterets hovedoppgave er å dokumentere og videreutvikle gode erfaringer i undervisningen og bidra til innovasjon gjennom å integrere kreative innspill i piloter og utviklingsprosjekter.  

  SITRAP skal bidra til faglig interaksjon og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Senterets aktiviteter, erfaringer og resultater skal formidles til ulike undervisningsmiljøer internt på Fakultet for landskap og samfunn, på tvers av fakultetene ved NMBU og til andre nasjonale utdanninger i planlegging.

  SITRAP skal ha ambisjoner som kvalifiserer til å fremme en søknad om fremragende undervisning i fagfeltet romlig planlegging.

  (gitt av dekan, desember 2018)

 • I 2022, Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse vurdert 28 søknader om å få status som Senter for fremragende utdannelse. SITRAP ble velget ut sammen med tre andre. Med SFU-status følger midler. Halvparten er støtte fra NMBU og resten kommer fra SFU-ordningen. Sentret vil ha et årlig budsjett på rundt 6,5 millioner.

  Senter for fremragende utdannelse er en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljø til å videreutvikle høyere utdannelse. Statusen blir tildelt for fem år, og kan forlenges i nye fem år etter en evaluering midtveis

 • Romlig planlegging er en felles betegnelse for profesjoner som arbeider målrettet med å finne fremtidige løsninger for problemstillinger knyttet til et definert areal.  

  Målgruppen er både studenter og undervisere ved norske utdanningssteder og internasjonale samarbeidspartnere, samt spennet av profesjonelle som praktiserer i faget. 

  Vi er opptatt av hva de ulike profesjonene har til felles og ikke det som skiller dem, og ofte skaper konflikter i planprosesser. Intensjonen er å forstå hvordan utøvere i de ulike profesjonene anvender sin fagkunnskap, hvordan de lærer, både individuelt og i samarbeid med andre, samt oppøver faglig trygghet. Ambisjonen er å bruke denne innsikten til å utvikle en bedre transfaglig praksis allerede i undervisningen. Med transfaglig praksis mener vi bruk av metoder, teknikker og tenkning som klarer å syntetisere på tvers av ulik vitenskapelig fagkunnskap, erfaringer og politiske meninger og rammer.   

 • Innen 2028 skal vi ha oppnådd:

  • Helhetlig fagdidaktisk kunnskap om hvordan komplekse situasjoner fra virkeligheten kan påvirke undervisning og læring.
  • Studieprogrammer som tilbyr en bredde av læringsmetoder, med fokus på planleggingsverktøy og -teknikker, transfaglig samskaping og integrert problemløsing.
  • Undervisere som inspirerer studenter til å "lære hvordan man lærer," som en grunnleggende ferdighet i møtet med komplekse problemer, og forbereder dem til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.
  • Studenter med selvtillit i håndtering av uklare og raskt skiftende situasjoner.
  • Institusjonell anerkjennelse av kunnskap om fagdidaktikk i romlig planlegging spiller nøkkelrolle for strategiske prioriteringer (fakultet, institutter og departementer).
 • SITRAP er et senter ved Fakultet for landskap og samfunn og har sin organisatoriske forankring på tvers av tre institutter:

  Landskapsarkitektur (ILA)
  By- og regionplanlegging (BYREG) 
  Eiendom og juss (EIEJUSS)

  SITRAP består av:

  • en arbeidsgruppe som har det faglige ansvaret for å utvikle og gjennomføre delprosjektene
  • en styringsgruppe (sfu-styre)
  • en referansegruppe som består av sentrale aktører som vil fungere som spredningsnoder ut til ulike målgrupper. 

  Andre ansatte fra NMBU deltar i en varierende grad i de ulike delprosjektene.

  Ledelse

  Eksterne samarbeidspartnere

  Nord universitetet:

  Kåre Sigvald Fuglseth

  Kåre Sigvald Fuglseth

  Professor, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

  Jon Anders Lindstrøm

  Jon Anders Lindstrøm

  Førsteamenuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

  Arbeidsgruppe

  Pavel Grabalov

  Sverre Nagel Bjordal

  Styringsgruppe

  Referansegruppe

  • FUS Forum for utdanning i samfunnsplanlegging v/leder
  • DOGA v/ Tor Inge Hjemdal
  • KS v/ Henning Berby
  • Viken FK v/ Per Albert Kierulf
  • Nordland FK v/ Heidi Ramsvik
  • Kristiansand kommune v/ Knut Felberg
  • Senter for Eiendomsfag v/ Even Stenvåg Leira
  • Asplan Viak as v/ Per Einar Saxegaard
  • Drammen kommune v/ Lene Basma
  • SEVU NMBU v/ Vigdis Johnsen
  • Læringssenteret NMBU v/ Mike Moulton
  • Urban Lab v/ Viktor Talgø Sivertsen
  • Statsbygg v/ Barbro Grude Eikseth
  • LANDSAM v/ leder av studieutvalget

Kontakt

Fysisk adresse:
Cirkus (Rom 226/227, 2 etg.)
Universitetstunet 3
1433 Ås
Kart

Påmelding til nyhetsbrev:  sitrap@nmbu.no

Facebook
Instagram
LinkedIn