Pedagogisk rammeverk, stimuleringsmidler og priser

Pedagogisk rammeverk, stimuleringsmidler og priser innen utdanning og studiemiljø skal bidra og oppmuntre til utvikling av utdanning og studiemiljø av høy kvalitet på NMBU.

 • Læringssenteret skal bistå fagmiljøene i arbeidet med undervisningskvalitet, og skape kunnskaps- og erfaringsdelingsarenaer innenfor pedagogikk og bruk av digitale verktøy til støtte for læring

  Se læringssenterets side.

 • Egen informasjon for NMBU-ansatte på NMBUs intranett er under utarbeidelse.

 • NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme nye og innovative tilnærminger til undervisning og læring. Læringssenteret lyser ut midler en gang i året for å støtte innovative undervisningsprosjekter.

  Se læringssenterets side om støtte til innovativ undervisning.

 • Universitetsstyret tildeler pris for beste oppgave ved NMBU hvert år.

  Formål: Formålet med prisen er å stimulere til og påskjønne gode oppgaver ved NMBU.

  Prisen er en årlig pris som deles ut for beste oppgave i løpet av ett kalenderår. Prisen er på kr. 25 000,- og ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.

  Prisen skal gå til student(-er) som leverer oppgave på masternivå ved NMBU, og kan tildeles enkeltpersoner eller grupper av personer som leverer felles oppgave. Prisen kan tildeles for masteroppgaver eller prosjektoppgave ved veterinærstudiet, og oppgaver av både 30, 40 og 60 studiepoengs omfang kan nomineres. Oppgaven må være levert innen normert tid etter første gangs oppmelding. Dersom fakultetet har innvilget utsatt innleveringsfrist på maks tre måneder, vurderes oppgaven til å være levert innen normert tid.

  Ansatte og studenter ved NMBU kan fremme forslag på kandidater. Begrunnet søknad og en digital versjon sendes til det fakultet oppgaven ble utarbeidet ved. Frist for oversendelse av forslag til fakultetene er 15. februar (for oppgaver levert sist kalenderår, dvs. mellom 1. januar og 31. desember). Det er ikke et krav at oppgaver som foreslås skal være ferdig sensurert, men sensur må ha falt innen fakultetet nominerer eventuelle kandidater til studiedirektøren (15. mars). Hvert fakultet kan nominere en kandidat til prisen.

  Universitetsstyret deler ut prisen etter innstilling fra en komité bestående av 5 personer, 4 vitenskapelig ansatte og en student som studerer på masternivå. Komitémedlemmer må kunne norsk og engelsk. Ved vurderingen skal komiteen legge vekt på at oppgaven skal vise forståelse, selvstendighet, refleksjon, modenhet og analytisk evne. Videre skal det legges stor vekt på oppgavens faglige fordypning, studentens(-enes) evne til å identifisere problemer innenfor et fagområde samt studentens(-enes) evne til å presentere dette. Studiedirektøren koordinerer arbeidet og er sekretær for komitéen.

  Utfyllende bestemmelser

  Studentenes arbeidsutvalg oppnevner hvert år studentrepresentant til komitéen.

  I oddetallsår (prisåret) har følgende fakulteter ansvar for å oppnevne en vitenskapelig ansatt til komitéen:

  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
  • Veterinærhøyskolen
  • Handelshøyskolen
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning


  I partallsår (prisåret) har følgende fakulteter ansvar for å oppnevne en vitenskapelig ansatt til komitéen:

  • Fakultet for biovitenskap
  • Fakultet for landskap og samfunn
  • Fakultet for realfag og teknologi
  • Studiedirektøren oppnevner fra vilkårlig fakultet


  Vedtekter vedtatt av rektor 10. april 2018

  (endringer februar 2024: Fjernet at pris tildeles under immatrikuleringen samt fjernet at det skal sendes inn to papireksemplar av oppgaven ved nominering)

 • Prisen på kr 100 000,- tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen er donert av Scatec Innovation AS, og deles ut under den årlige doktorgradsseremonien.

  Formålet med prisen er å bidra til mer forskning innen fornybar energi og/eller biovitenskap. Prisen går til vinneren personlig, og skal inspirere og belønne unge forskere som er på terskelen til en karriere innen ovennevnte fagområder. 

  Alle faste ansatte ved NMBU kan fremme kandidater til prisen. Aktuelle kandidater til prisen må ha avlagt en doktorgrad ved NMBU innen fornybar energi og/ eller biovitenskap, i løpet av de to siste årene regnet fra disputasdato til utlysingstidspunktet. 

  De nominerte kandidatene vurderes og vinneren velges ut av en egen komité med representanter fra fakultetene BIOVIT, VET, KBM, REALTEK og MINA, og en representant fra Scatec Innovation AS.

 • Universitetsstyret tildeler utdanningsprisen annet hvert år.

  Vedtekter

  Vedtatt av Universitetsstyret 12.12.2014 Utdanningsprisen (US-sak 158/2014). Justerte vedtekter vedtatt av rektor 10.08.2018, 13.10.2020 og 27.12.2021.

  1. Formålet med utdanningsprisen er å belønne enkeltpersoner/fagmiljøer ved universitetet for et systematisk arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene ved NMBU.
  2. Prisen kan gå til en person eller en gruppe personer fra ett eller flere fakulteter ved NMBU, og kan tildeles tiltak innenfor ett eller flere områder.
  3. Følgende kriterier ligger til grunn for tildeling av prisen:
   • Tiltaket bør være nyskapende og av vedvarende karakter. Det bør også bidra vesentlig til utvikling av utdanningen, inkludert til helhetlig studieprogramtankegang.
   • Tiltaket skal være forankret i NMBUs strategi og læringsfilosofi.
   • Tiltaket skal være gjennomført i kollegialt samarbeid og i et aktivt samarbeid med studenter.
   • Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre fagmiljøer ved NMBU.
  4. Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en komité på seks medlemmer. Rektor oppnevner komitéen som skal bestå av to studenter og fire vitenskapelig ansatte, hvorav minst én har utdanningsvitenskapelig kompetanse. Komitéen oppnevnes når prisen utlyses, og oppnevnes kun for én tildeling. Studiedirektøren er sekretær for komitéen.
  5. Prisen er på kr 100 000,-. Pengepremien tildeles prisvinneren og skal benyttes til videreutvikling av studiekvalitet. Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av en begrunnelse for tildelingen. Fakultetet/fakultetene som tildeles prisen skal rapportere om tildeling og bruk av pengepremien i sine årsrapporter.
  6. Prisen tildeles hvert andre år, vekselvis med forskningsprisen, under forutsetning av at nominerte kandidater er kvalifiserte.
  7. Så vel tilsatte som studenter ved NMBU kan foreslå kandidater til prisen.
  8. Nominasjonene skal beskrive hvordan tiltaket oppfyller kriteriene og hvilke planer som foreligger for videreutvikling av prosjektet. Eget søknadsskjema benyttes. Det skal vedlegges en anbefaling fra dekan.
  9. Frist for innlevering av nominasjoner er 2. mai. Prisen deles ut på NMBUs årlige Læringsfestival eller ved annen passende anledning.
  10. Mangelfulle søknader blir ikke behandlet.
 • For å rette oppmerksomhet på studentmiljøet ved NMBU, har Læringsmiljøutvalget tatt initiativ til at det opprettes en Studiemiljøpris ved NMBU. Prisen ble for første gang utlyst i 2022.

  Retningslinjer for tildeling av prisen:

  • Studiemiljøprisen ved NMBU har som formål å synliggjøre gode tiltak for å stimulere til godt studiemiljø ved NMBU. Mottaker(-e) av prisen må ha gjort noe utover det man normalt kan forvente, for å fremme inkludering, mangfold og trivsel for studenter ved NMBU.
  • Prisen kan tildeles enhver student, studentgruppe eller ansatt ved NMBU.
  • Forslag til kandidater kan fremmes av studenter og ansatte ved NMBU. Nominasjonen skal inneholde kandidatens navn, begrunnelse og kontaktperson.
  • Læringsmiljøutvalget (LMU) offentliggjør frister og prosedyrer for nominasjon av kandidater i samarbeid med studenttingets arbeidsutvalg (i februar/mars).
  • En komité bestående av to studenter oppnevnt av studentenes arbeidsutvalg, sekretær for LMU og en administrativ ansatt fra fakultet utarbeider et forslag til prisvinner.
  • Prisen deles ut av Læringsmiljøutvalget ved NMBU hvert vårsemester, forutsatt det er verdige kandidater til prisen.
  • Prisen er et diplom og blomster.
  • Nominerte kandidater kan offentliggjøres sammen med vinneren/-e av prisen

  Tidligere vinnere av prisen:

  2022: SiÅs studentmentorer
  2023: NMBU Friluftsliv

 • NMBUs studenter tildeler sin egen pris for semesterets beste underviser som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU. Tanken bak er at prisen skal bidra til å stimulere undervisere til bedre undervisning.

Til landingsside for kvalitetssikring av utdanningen (KSU)