• Senter for husdyrforsøk ble etablert i 1994 som et samarbeidstiltak mellom daværende UMB og NVH (Norges veterinærhøgskole). SHF ble fornyet som en del av prosessen med å flytte veterinærfasilitetene fra Oslo til Ås. Anlegget var ferdig i mars 2015 og består av 12.000 kvm bygg, hvor vi finner både storfe, småfe (sau og geit), og gris.

  Det var også et sterkt ønske fra både fjørfenæringen og NMBU om å få reist et fjørfehus ved Ås gård. Dette resulterte i et samarbeid mellom en samlet næring og NMBU, og i desember 2019 stod huset klart for innflytting. Bygget er på 1500 kvm, men kan utvides ved behov.

  Område

  NMBU disponerer 3.200 daa, der SHF forvalter ca. 2.700 daa dyrka mark og ca. 1.400 daa skog. Fordelingen mellom beite, eng til slått og kornåker, varierer fra år til år og avhenger av omlegging av eng. Deler av arealet drives økologisk. Senteret har også et sommerfjøs som er tilknyttet beitearealer.

 • Vår visjon er at SHF skal være den foretrukne samarbeidspartner for gjennomføring av forsøk og undervisning innen husdyrfag, veterinærmedisin og fôr- og landbruksteknologi.

  Våre overordnede mål er å sikre optimal dyrehelse og dyrevelferd, og å kunne tilby optimale utdannings- og forskningsmuligheter. Skape og utvikle sunn og trygg mat tilpasset fremtidige klimautfordringer, og ivareta landbruksareal, skog og kulturlandskap i tråd med bærekraftig matproduksjon.

 • NMBU skal aktivt samhandle med næringsliv, offentlig sektor og arbeidslivet generelt, nasjonalt og internasjonalt. Samhandlingen skal følge NMBUs visjon og verdier og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping med kunnskap, kompetanse og innovative løsninger for både NMBU, offentlig sektor og næringslivet.

  Policy for samarbeid med næringsliv og offentlig sektor