Policy for samarbeid med næringsliv og offentlig sektor 2021-2024

Av Anna Lewandowska-Sabat

Mennesker som samarbeider for miljøvern og bærekraft i en park: de støtter jorden sammen, resirkulerer avfall, voksende planter og velger fornybare ressurser
Mennesker som samarbeider for miljøvern og bærekraft i en park: de støtter jorden sammen, resirkulerer avfall, voksende planter og velger fornybare ressurserFoto: Shutterstock

NMBU skal aktivt samhandle med næringsliv, offentlig sektor og arbeidslivet generelt, nasjonalt og internasjonalt. Samhandlingen skal følge NMBUs visjon og verdier og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping med kunnskap, kompetanse og innovative løsninger for både NMBU, offentlig sektor og næringslivet.

NMBUs samarbeid med næringsliv og offentlig sektor er avgjørende for at universitetets samfunns- og effektmål nås, og både ansatte og studenter skal bidra. Policyen er blant annet et viktig tiltak i målet om styrket arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

På bakgrunn av policyen skal det utarbeides handlingsplaner for NMBUs ledelse og for hvert fakultet.

NMBU skal anvende sin unike tverrfaglig profil og faglig bredde

 • Satse på langsiktig samarbeid med større forskningsinstitusjoner og forsknings- og utdanningssentre
 • Initiere og bidra i nettverk, kunnskapsklynger, arenaer og samarbeidsprosjekter med etablerte og nye næringer i utvikling
 • Bidra aktivt på sektorens fagpolitiske arenaer, råd og styrer innen forskning, utdanning og innovasjon
 • Ha samarbeidsavtaler med de strategisk viktigste aktører
 • Aktivt formidle utdanning, forskning og innovasjon
 • Utvikle kompetanse og kultur i nettverksbygging og -vedlikehold

Næringsliv og offentlig sektor skal bidra i viktige arenaer på NMBU gjennom

 • Et aktivt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Aktivt forsknings- og utviklingsarbeid og samarbeid om undervisning
 • Økt bruk av bistillinger
 • Økt bruk av arbeidspraksis for studenter

NMBU skal styrke samfunnsrelevans i studieprogram på alle nivå

 • Styrke muligheten for praksis/yrkeserfaring integrert i utdanningen
 • Styrke samarbeid om semester- og gradsoppgaver
 • Øke ekstern deltakelse i programråd
 • Øke bruken av eksterne i studieprogrammene, emner, sensorer og bistillinger

NMBU skal legge til rette for å etablere næringsklynger på campus Ås

 • Styrke vårt bidrag til utvikling av gründerselskaper
 • Styrke campus Ås som arena for innovative teknologiske løsninger og tjenesteinnovasjon
 • Tilgjengeliggjøre forskningsinfrastrukturer, fysiske og digitale, for samarbeidspartnere
 • Utvikle campus Øst slik at selskaper og offentlige virksomheter kan etablere seg

NMBU skal være et inviterende universitet

 • Tilby relevant og attraktiv etter- og videreutdanning
 • Styrke alumnusvirksomheten
 • Aktivt videreutvikle arenaer og møteplasser, fysisk og digitalt, som styrker dialogen med næringsliv og offentlig sektor ved blant annet mentorordning, karrieredager og fagseminarer
 • Delta i og legge til rette for etablering av kunnskapsklynger
 • Utvikle effektive rutiner for samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

Publisert - Oppdatert

Del på