Felles innsats for en bærekraftig fremtid

NMBUs strategi 2023-2030

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag. Gjennom en stolt historie som Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole, har NMBU siden 1859 utviklet seg til å bli et verdensledende universitet innenfor flere av våre fagområder. NMBU har en unik kompetanse rettet mot samfunnets store og komplekse utfordringer.

I årene som kommer må verden håndtere klimaendringer, tap av naturmangfold og økende sosial ulikhet i en geopolitisk omskiftelig verden. En lite bærekraftig utvikling truer verdens matsikkerhet og ressursgrunnlag og påvirker økonomisk, politisk og sosial rettferdighet. For å møte disse utfordringene skal NMBU fortsette å utvikle kunnskap og kompetanse som bidrar til gjennomgripende samfunnsendringer mot en bærekraftig framtid.

NMBUs unike sammensetning av sterke fagmiljøer gjør oss spesielt godt rustet til å være en drivende kraft for en bærekraftig utvikling. Omstillingsarbeidet vi og kommende generasjoner står overfor, er avhengig av tverrfaglighet , innovativ forskning og utdanning og kritisk og nyskapende tenkning om hva bærekraft innebærer.

Vi definerer det grønne skiftet som en overgang til et samfunn der sosial og økonomisk utvikling i økende grad er basert på fornybare ressurser og skjer innenfor naturens tålegrenser. For NMBU er ikke minst biomasse fra fotosyntesen en viktig fornybar ressurs. Kunnskap om miljøendringer og samfunnsprosesser er avgjørende for å lykkes med den omfattende omleggingen som verden trenger.

Hos oss er kvalitet, tillit og bærekraft grunnleggende og styrende prinsipper. Framtidige endringer i vår aktivitet skal alltid ivareta dette og være grunnlaget for vår fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Med utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag vil NMBU fram mot 2030 spesielt satse på:

Livslang læring

Store og globale utfordringer gjør at kompetansebehovet i samfunnet er i rask endring. NMBU tilbyr utdanninger som setter våre studenter i stand til å bidra med kompetanse om bærekraftige løsninger på tvers av fag. Samtidig har vi ikke tid til å vente på at nye generasjoner skal forandre verden. Vi skal derfor tilby åpne og tilgjengelige etter- og videreutdanninger til de som har behov for å fornye sin kompetanse i takt med et samfunn og arbeidsliv i endring.

Strategiske ambisjoner:

 • Alle NMBUs studenter skal tilegne seg kunnskap om globale og lokale bærekraftutfordringer og ha kompetanse til å bidra til løsninger innen eget fagfelt.

 • NMBU skal ha relevante, attraktive og fleksible kompetansetilbud, som bidrar til at næringsliv og offentlig forvaltning får nødvendig kompetanse for det grønne skiftet.

 • På NMBU skal studenter delta aktivt i egen utdanning gjennom en læringsprosess som fremmer refleksjon, kritisk tenkning, selvstendighet og innovasjonskraft.

 • NMBUs studenter skal utvikle evne til å lære hele livet.

 • NMBU skal fremme pedagogisk utviklingsarbeid som stimulerer til en utforskende tilnærming til utdanning.
Felles forskningsinnsats

NMBU har en unik sammensetning av fagmiljøer som leverer løsninger og kompetanse for en bærekraftig samfunnsutvikling. Ny kunnskap om komplekse utfordringer krever faglig dybde, kvalitet, og tverrfaglig innsats. Vi legger vekt på tverrfaglighet fordi løsningene ofte finnes i skjæringsflatene mellom våre fagområder og gjennom utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske ambisjoner:

 • NMBU skal prioritere den banebrytende forskningen som driver morgendagens bærekraftige samfunnsutvikling.

 • NMBU skal ha internasjonalt ledende forskningsmiljøer. Dette skal gjøre oss til en attraktiv og relevant samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt.

 • NMBU skal være ledende på tverrfaglig samarbeid innen forskning og forskningsbasert utdanning i våre fagområder.

 • Med åpen vitenskap som tilnærming skal NMBU stimulere til økt kunnskapsproduksjon og styrke samfunnets tillit til forskning.

 • NMBU skal være synlig i samfunnet gjennom formidling av kunnskap og forskningsresultater innen våre fagområder.
Tett på
NMBU / Imagine centre
Innovasjon og nyskaping

NMBU har gjennom innovasjon og nyskaping en nøkkelrolle i å forme framtidens samfunn. For å være med på å håndtere en verden i endring, må kunnskapen fra NMBU bidra til å løse aktuelle og fremtidige problemstillinger. Dette handler om å tenke nytt rundt hvordan samfunnet organiseres, hvordan vi forvalter ressursene våre og hvordan vi bruker teknologien vår. Vi skal derfor stimulere til en kultur som verdsetter nysgjerrighet, kreativitet og verdiskaping.

Strategiske ambisjoner:

 • NMBU skal bidra til å løse samfunnets utfordringer i tett samarbeid og dialog med samfunns- og næringslivet.

 • NMBU skal fremme en kultur som sikrer at ideer og forskningsresultater får samfunnsnyttig anvendelse og bidrar til verdiskaping og bærekraftig omstilling.

 • Alle NMBU-studenter skal gjennom studieløpet få muligheten til å tilegne seg innovasjonskompetanse innen sitt fagfelt.

 • NMBU skal gjennom formidling av vår egen forskning og innovasjon gi befolkningen og beslutningstagere kunnskap om hvordan bærekraftsutfordringene kan løses.
I laboratoriet
Foto: NMBU
Vårt NMBU

Menneskene er vår viktigste ressurs, og NMBU skal være en ansvarlig, attraktiv, inkluderende og mangfoldig organisasjon med et godt og likestilt lærings- og arbeidsmiljø. Universitetet skal bestå av faglig kompetente og ambisiøse ansatte og studenter som trives, respekteres og som får brukt og utviklet sine evner. Universitetsområdet skal være åpent og tilgjengelig og kjennetegnes ved faglige og sosiale møteplasser der vi sammen skaper en god NMBU-kultur.

Strategiske ambisjoner:

 • NMBU skal være en bevisst og kritisk samfunnsaktør ved å fremskaffe, drøfte og formidle kvalifisert, uavhengig kunnskap.

 • NMBU skal ha Norges mest fornøyde studenter.

 • NMBU skal tilrettelegge for og oppmuntre til meningsutveksling i et miljø hvor alle ansatte og studenter tør og vil ytre seg.

 • Alle NMBUs ansatte skal ha oppdatert kompetanse slik at de kan bidra til universitetets arbeid mot en bærekraftig fremtid.

 • Studenter og ansatte skal oppleve tilhørighet til og stolthet over fellesskapet ved NMBU.

 • Administrasjonen skal levere tjenester av høy kvalitet som legger til rette for fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi prioriterer felles, helhetlige og sikre løsninger hvor vi tar i bruk nye metoder og teknologi.

 • NMBU skal ha et tett samarbeid på tvers av fakulteter og administrative enheter. Infrastruktur, bygningsmasse, uteområder og vitenskapelig utstyr skal sambrukes.

 • NMBU skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av vår region.

 • Kunnskapen vi utvikler ved NMBU skal anvendes til å gjøre universitetet mer bærekraftig. NMBU skal utarbeide årlige klimaregnskap, og utforme konkrete og troverdige planer for årlig reduksjon av våre direkte og indirekte klimagassutslipp. Hensynet til bærekraft, natur og klima skal ligge til grunn når avgjørelser tas ved universitetet.
Studenter rundt et bord
Foto: Tommy Normann / NMBU
Foto: Tommy Normann/NMBU

Verdier:

Åpenhet og gjensidig respekt

Det akademiske livet er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaring, arbeid og faglige ståsted. Ansatte og studenter er ansvarlige medborgere og medmennesker i det akademiske samfunnet.

Store ambisjoner

Vi setter oss høye mål og stiller krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør. Vi skal legge til rette for at den enkelte kan oppfylle sitt faglige potensial. Vi skal framme ambisjoner hos våre ansatte og studenter.

Akademisk frihet

Akademisk frihet og forskningens uavhengighet er bærende prinsipper i universitetets virksomhet.

Samspill og fellesskap

Vår virksomhet skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen. Vi skal bygge inkluderende kultur, arbeidsmiljø og faglige fellesskap tuftet på åpenhet, toleranse og samhandling.

Her finner du strategien

Read English version.