NMBU Innsikt

 • NMBU Innsikt
  Foto
  NMBU

Innsikt er et ledelsesinformasjonssystem som skal gi ledere ved NMBU enkel tilgang til og innsikt i styringsinformasjon på tvers av universitetets kildesystemer. Verktøyet skal underbygge NMBUs årshjul, og er et støtteverktøy for oppfølging av mål og tiltak basert på universitetets og fakultetenes strategi.

 

Innsikt

Innlogging Innsikt

Kort fortalt

Innsikt er et verktøy som henter, strukturerer, standardiserer og visualiserer styringsinformasjon fra NMBUs ulike systemer. Dataene lagres i et datavarehus, og visualiseres med Microsoft Power BI. Pålogging til Power BI gjøres i nettleseren eller via Power BI-appen til iOS og Android (se påloggingsknapp over eller Pålogging og tilgang under). I utgangspunktet inneholder verktøyet styringsinformasjon fra områdene utdanning, forskning, økonomi og HR, og henter tilhørende data fra UBW, FS, Cristin, DBH og Studiebarometeret. Datagrunnlaget fra eksisterende og nye kilder videreutvikles kontinuerlig basert på innmeldte behov fra organisasjonen. 

Innsikt-prosjektet startet sommeren 2017 etter inspirasjon fra NTNUs BEVISST-prosjekt, og utvikles og driftes av økonomiavdelingen ved NMBU. Det er kjørt pilot med ledergruppen på Fakultet for biovitenskap mai 2018, og verktøyet rulles fortløpende ut til samtlige fakulteter høsten 2018. 

For spørsmål, hjelp, innspill eller andre henvendelser, kontakt økonomiavdelingen ved Kasper Fellkjær Thoring eller Ann-Solveig Hofseth.

Pålogging og tilgang

Pålogging skjer via Power BI.com i nettleseren eller Power BI-appen (App Store eller Google Play) med fornavn.etternavn@nmbu.no og tilhørende Feide-passord. Alle rapporter som utarbeides sentralt ligger i Power BI-arbeidsområdet Fellesområde Innsikt.

I første omgang gis det tilgang til ledere sentralt og lokalt ved NMBU. Tilgangsforespørsler skal gå via dekan eller avdelingsdirektør til økonomiavdelingen ved Kasper Fellkjær Thoring eller Ann-Solveig Hofseth. Når en bruker får tilgang legges man inn som bruker i datavarehuset, medlem av fellesområdet for Innsikt i Power BI, og man får tildelt Power BI Pro-lisens. Alle lisenskostnader dekkes av økonomiavdelingen.

Datagrunnlag

Under følger en oversikt over datagrunnlaget i Innsikt. Videreutvikling av datagrunnlaget skjer kontinuerlig og oversikten under vil oppdateres i tråd med dette.

Økonomi (UBW)
 • Regnskap- og budsjettdata
 • Prosjektregister
 • Arbeidsordreregister
HR (UBW)
 • Årsverk og tilsatte
 • Sykefravær
Utdanning (DBH/FS)
 • Registrerte studenter
 • Kandidatproduksjon, herunder gjennomføring på normert tid
 • Studiepoengproduksjon
 • Utveksling
 • Søkertall og opptak
 • Studiebarometeret
 • Estimert uttelling på kandidatproduksjon, studiepoeng, utveksling og doktorgrader
Forskning (DBH/FS/Cristin)
 • Forskerutdanning
 • Publikasjoner
 • Publiseringssamarbeid
 • Prosjektsøknader NFR

Funksjoner under utvikling

Verktøyet videreutvikles kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra organisasjonen. Følgende funksjoner er under utvikling per vår 2019:

 • Integrasjon mot studiedatavarehus (STAR), herunder bl.a.
 • Integrasjon mot Cristin-datavarehus (DUCT), herunder bl.a.
  • - Publikasjonssamarbeid
  • - Formidling
 • Integrasjon mot HMS-avvikssystem (Landax)
 • Prosjektsøknader til NFR
 • Prosjektsøknader til EU
 • Overgang til Sharepoint som inngangsportal for alle Innsikt-rapporter

Datavarehus

Innsikt-datavarehuset kjører på Microsoft SQL Server 2016, med databaser som ligger lagret lokalt hos NMBU. Alle spørringer fra Power BI i skyen krypteres gjennom en såkalt gateway før de når NMBUs lokale servere. 

Published 1. november 2018 - 11:05 - Updated 12. september 2019 - 9:01