Kollasj som viser tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere
Foto: Shutterstock; NMBU

Etter- og videreutdanning for lærere

Med etter- eller videreutdanning fra NMBU, får du kompetansen du trenger for å utvikle deg som lærer.

Det kan være vanskelig å skille mellom etter- og videreutdanning. Litt forenklet kan vi si at videreutdanning er alt fra et emne til en hel grad. Alle videreutdanninger har en avsluttende eksamen med studiepoeng. En etterutdanning foregår ofte i korte kurs, og gir deg ikke studiepoeng.

Videreutdanning

Hos oss kan du ta videreutdanningskurs i blant annet matematikk, programmering, akvakultur og skolehage. Kursene er hovedsakelig tilpasset lærere på 8.-13. trinn.

 • Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan lærere få tilbud om videreutdanning i ulike fag. Du kan søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på andre studietilbud/regionale tilbud. For mer informasjon om vikar- og stipendordningene, se www.udir.no/videreutdanning.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Du kan også søke lokalt opptak, som du finner mer info om her.

  Kontakt

Etterutdanning

Vi tilbyr etterutdanning for lærere i blant annet realfag, naturbruk, skolehage, programmering og tverrfaglig undervisning. Etterutdanningen tilbys som tilpassede kompetanseutviklingsopplegg for både barnehager og skoler.

 • I alle samarbeidsprosjekter vil dere jobbe tett med oss på lærerutdanningen, og dere vil få tilpasset oppfølging etter deres behov. Det vil være dere, altså ledelsen og lærerne på skolen, som skal eie og drive utviklingsprosjektet. Vi skal støtte og hjelpe dere.

  Et opplegg kan inneholde:

  • Samarbeid med skolens egne ressurspersoner, for eksempel ressursgrupper eller lærerspesialister
  • Nettverk på tvers av skoler
  • Oppfølgingsmøter mellom skoleledelsen og NMBU
  • Observasjon av undervisning med veiledning og modellering
  • Felles kick-off for hele personalet

  Finansiering av etterutdanningsprosjekter kan skje ved hjelp av nasjonale satsninger og tilhørende tilskuddsordninger som DEKOMP og REKOMP, eller ved at skoleeiere selv finansierer prosjekter.

  Kontakt

Metodikk og ressurser

Lesson Study – en metode der lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning.

EduData – en nettressurs for lærere som skal bruke programmering som verktøy i sine fag.