Informasjon om masterstudier ved Handelshøyskolen

Hvordan søker jeg opptak til masterprogram ved Handelshøyskolen?
Svar: Du søker opptak via Søknadsweb ved NMBU innen søknadsfristen 15. april. Du finner informasjon om hvem som kan søke om tidlig opptak og krav til dokumentasjon ved å klikke her.
Her finner du nærmere informasjon om hvordan du søker opptak til toårig master og høyere årstrinn ved NMBU.

Skal jeg søke opptak til spesialiseringene på masterprogrammene nå?
Svar: Du skal ikke velge spesialisering når du søker opptak til masterprogrammene ved Handelshøyskolen. Du velger spesialiseringene etter at du har fått opptak, og før du skal melde deg til emner til høsten. Ved studiestart vil vi arrangere informasjonsmøter om de ulike spesialiseringsretningene, slik at du har mer informasjon før valget skal tas.
UNNTAK: For opptak til spesialiseringen Business Analytics i masterprogrammet i økonomi og administrasjon (Siviløkonom), så søker du deg direkte til denne spesialiseringen i Søknadsweb. Se nærmere beskrivelse under Opptak på programsidene for dette masterprogrammet!

Ved søknad om opptak til masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, så ønsker vi at du oppgir ønsket studieretning i motivasjonsbrevet som du laster opp som dokumentasjon i mastersøknaden.

Hva trenger jeg å legge ved av dokumentasjon til mastersøknaden?
Svar: Går du på et bachelorprogram ved NMBU og søker opptak til master i økonomi og administrasjon eller samfunnsøkonomi - Applied Economics and Sustainability, så trenger du ikke å laste opp dokumentasjon over utdanning du har avlagt ved NMBU eller ekstern utdanning (utveksling, eller emner tatt ved andre studiesteder) som er innpasset i bachelorprogrammet ditt ved NMBU.

Skal du søke til opptak til master i entreprenørskap og innovasjon eller master i bioøkonomi, så må du huske å laste opp motivasjonsbrev. Her ønsker vi at du oppgir ønsket studieretning i motivasjonsbrevet. Vi anbefaler at motivasjonsbrevet er på ca. en side, og her kan du også trekke frem andre erfaringer og kompetanser du har, samt din personlige motivasjon (eksempelvis arbeidserfaring, frivilligarbeid, interesser o.l.). Du bør også få frem i motivasjonsbrevet hva det er ved vårt program som får deg til å søke, og hva du kan bidra med inn i vårt masterprogram av erfaring, kompetanse og personlige egenskaper. Skrive gjerne også noen ord om hvordan du tenker å bruke kompetansen du får fra vår mastergrad til videre i jobb/karriere.


Må jeg ha fullført 180 studiepoeng for å få opptak til master ved Handelshøyskolen?

Svar: I utgangspunktet må søkere ha fullført 180 studiepoeng for å være kvalifisert for opptak. Men ved årets opptak vil vi åpne for at det kan gis betinget opptak på et masterprogram for de som ikke får gjort seg helt ferdig med bachelorgraden innen utgangen av juni. I slike tilfeller vil vi måtte gjøre en skjønnsmessig vurdering av om årsaken til forsinkelsen skyldes Corona-tiltakene, og om det er realistisk at den som søker kan makte å fullføre bachelorgraden og allikevel følge normal progresjon i masterprogrammet.

Dersom du ikke klarer å ta 180 studiepoeng i vår, og ønsker å søke om betinget opptak, så ønsker vi at du vedlegger et notat til søknaden din i Søknadsweb, der du opplyser om dette og årsaken til at du søker om betinget opptak.

Hvor mange studieplasser er det på master ved Handelshøyskolen?
Svar: Handelshøyskolen kan i år ta opp 165 studenter til våre fire masterprogram. Hvor mange søkere som får tilbud til hvert program vil avhenge av antall søkere til de ulike programmene, hvor gode søkerne er og hvor mange som takker ja til tilbudet om opptak.

I 2020 tok vi opp 92 studenter til master i økonomi og administrasjon, 11 studenter til master i samfunnsøkonomi og 40 studenter til master i entreprenørskap og innovasjon.

Hvordan beregnes karaktergrensen ved opptak?
Svar: Opptaksgrensen oppgis i norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. For å finne gjennomsnittskarakteren så ganges tallet med antall studiepoeng i det enkelte emne. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng).

Handelshøyskolen har laget et excel-ark, hvor du kan beregne din gjennomsnittskarakter.

Hva er karaktergrensen for opptak?
Svar: For å få opptak til masterprogrammene ved Handelshøyskolen kreves minimum C (3,00) som gjennomsnittskarakter.

Karakterkravet ved opptak vil variere avhengig av søkernes karakterer. Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet.

Ved vurdering av søkere til masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, så vil motivasjonsbrev og intervju, som foretas av aktuelle søkere, telle med i tillegg til karaktersnitt.

For 2020 var karaktergrensen/opptaksvurderingen for våre masterprogram slik:

  • Master i økonomi og administrasjon: 3,25
  • Master i samfunnsøkonomi - Economics: 3,00
  • Master i entreprenørskap og innovasjon: C (+ godt motivasjonsbrev og godt intervju)

Når får jeg svar på søknaden?
Svar: Du vil få svar på søknaden senest 20. juli. Søkere som har oppfylt kriteriene for tidlig opptak får svar senest 20. mai. Svar på søknad publiseres i Søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.

Etter at søknadsfristen er gått ut, så vil vi fortløpende gi opptak til søkere som dekker kravene for opptak. For søkere som tar emner ved NMBU i vår, og som har sensur i midten av juni, vil vi kunne gi de første tilbudene i slutten av juni/begynnelsen av juli.

Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har spørsmål om opptaket til master?
Svar: Hvis du har spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering ved opptak til Handelshøyskolen masterprogram, så kan de rettes til studieveileder-hh@nmbu.no. 

Hvis du har spørsmål om opptaksprosessen, eventuelt språkkrav, registrering i Søknadsweb og hvordan du laster opp eventuell dokumentasjon, så rettes de til opptakskontoret ved NMBU på opptak@nmbu.no.

Published 1. April 2020 - 14:52 - Updated 12. February 2021 - 16:16