Kvalifikasjonskrav

Utdanning

Du må ha relevant femårig mastergrad eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

Faglig bakgrunn og karakterkrav

Du må ha sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium og den må være faglig relevant for ph.d.-programmet.

Veterinærhøgskolen legger normalt til grunn følgende krav til sterk faglig bakgrunn i § 5.2 (2) i ph.d.-forskriften:

Søkere med cand.med.vet. -utdanning
• Gjennomsnittskarakteren skal være C eller bedre.
• Dersom søker ikke fyller karakterkrav må fagmiljø redegjøre for hvorfor vedkommende likevel anses å være kvalifisert for opptak.

Søkere med norsk/nordisk mastergrad
• Gjennomsnittskarakter på emner som inngår i mastergrad skal være B eller bedre.
• Karakter på masteroppgaven skal være B eller bedre.
• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag.
• Dersom søker ikke fyller karakterkrav må fagmiljø redegjøre for hvorfor vedkommende likevel anses å være kvalifisert for opptak.

Søkere med utenlandsk høyere utdanning
• Gjennomsnittskarakter på emner som inngår i mastergrad skal være B eller bedre, eller tilsvarende karakterer fra utdanning med andre karaktersystemer/-skalaer.
• Karakter på masteroppgaven skal være B eller bedre, eller karakter på tilsvarende nivå.
• Karakterene fra høyere grads eksamener skal være i den beste halvdel av søkerens studentpopulasjon (Dette må dokumenteres i form av karakterfordeling, rangeringsnummer eller erklæring fra gradsgivende institusjon).
• Dersom søker ikke fyller karakterkrav eller det ikke er mulig å vurdere karakternivå må fagmiljø redegjøre for hvorfor vedkommende likevel anses å være kvalifisert for opptak.
• Utdanningen må tilfredsstille NOKUTs kriterier.

Engelskkunnskaper

Du må dokumentere ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig på en av følgende måter (jf. § 5.2 (3) i ph.d.-forskriften):

 1. Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eller engelsk fordypning fra Vg2 eller Vg3 med bestått karakter, eller International Baccalaureat (IB) Diplom.
 2. Engelsk språktest:
  1. TOEFL-test med minst 580 poeng for Paper-based test (PBT), eller 92 poeng for Internet-based test (IBT), eller
  2. IELTS Academic test med minst 7.0 poeng, eller
  3. Cambridge Certificate, C1 Advanced eller C2 Proficiency, med karakteren C eller bedre, eller
  4. Pearson Test of English (PTE Academic) med minst 65 poeng.
 3. Minimum ett fullført år av universitetsstudier i Storbritannia, Irland, USA, Canada, New Zealand eller Australia. En fullført bachelorgrad, eller minimum ett fullført år av masterstudier, med engelsk som undervisningsspråk, i et nordisk land.

Engelskferdigheter på tilsvarende nivå som beskrevet i punktene a.-c., men dokumentert på andre måter, kan i særskilte tilfeller godkjennes av fakultetet etter en individuell vurdering av søkers dokumentasjon.

Nordiske søkere: Dokumentasjon på engelskkunnskaper fra videregående skole i nordiske land kan sidestilles med Norge, dersom søker har karakter som tilsvarer 4 i fellesfaget engelsk 140 timer. Informasjon finnes på Samordna opptak sine nettsider hvis du søker på det enkelte land.

Finansiering

Du må ha tilstrekkelig finansiering for hele avtaleperioden (dvs. 3 års fulltidsstudier) for å kunne få opptak. Den vanligste finansieringsformen er tilsetting i en stipendiatstilling.

Doktorgradsstipend / stipendiatstilling

Et doktorgradsstipend innebærer at du får et midlertidig ansettelsesforhold (åremålsstilling) med arbeidsplass ved et av universitetets fakulteter. Stipendiatstillinger gis normalt for 3 år uten pliktarbeid eller 4 år med pliktarbeid. For å få en stipendiatstilling må du søke på en utlyst stilling. Ved NMBU legges det kontinuerlig ut nye stillinger. Se oversikt over ledige ph.d.-stillinger her.

Ekstern finansiering

Det er også mulig å få opptak med annen finansiering. Eksempler på slik finansiering kan være ansettelse i stipendiatstilling eller i stilling med tilstrekkelig forskningstid ved en annen institusjon, nærings-ph.d. eller offentlig-sektor-ph.d. Dersom du har ekstern finansiering, må du kunne dokumentere fullfinansiering for hele opptaksperioden inkl. driftsmidler. Kandidater med ekstern arbeidsgiver eller arbeidsplass utenfor NMBU campus må ha et opphold i relevant fagmiljø ved Veterinærhøgskolen på til sammen minst 12 måneder i løpet av ph.d.-utdanningen. Oppholdet kan deles opp i inntil 3 perioder. Etter anbefaling fra instituttleder kan det gis dispensasjon fra bestemmelsen.

Veiledning

Arbeidet med ph.d.-prosjektet skal foregå under individuell veiledning. Fakultetet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten blir inkludert i et relevant og aktivt fagmiljø med seniorforskere og andre ph.d.-kandidater.

Veiledergruppen består av hovedveileder og normalt 1-2 medveiledere. Alle veiledere skal ha doktorgrad, eller bedømt førsteamanuensis-/professor-kompetanse (jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-4 og § 2-2), innenfor relevante fagfelt og være aktive forskere. Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel, «Om ugildhet», § 6-10, gjelder for veilederne. Hovedveileder har hovedansvaret for oppfølging av ph.d.-kandidatens faglige utvikling og gjennomføring i samsvar med fremdriftsplanen, og skal være ph.d.-kandidatens primære kontaktperson. Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten.

Hovedveileder skal være ansatt ved NMBU, og skal ha tidligere erfaring eller opplæring som veileder for ph.d.-kandidater. I særskilte tilfeller, når faglige hensyn tilsier det, kan det oppnevnes ekstern hovedveileder. Dette skal begrunnes og være basert på skriftlig avtale mellom hovedveileders arbeidsgiver og NMBU. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.

Published 23. desember 2020 - 10:16 - Updated 9. mai 2022 - 11:16