Doktorgrad (Ph.d.)
Heltid
Veterinærvitenskap

Opptakskrav:

Løpende

 • Se Forskrift for ph.d.-utdanningen.

  For opptak til ph.d.-programmet Veterinærvitenskap, må søkeren ha faglig relevant utdanning. Søkeren må dokumentere sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium (§5-2 (2)). Veterinærhøgskolen har fastsatt ytterlige kriterier som er åpent tilgjengelige på nettsidene.

  Følgende utdanning kan godkjennes:

  • cand.med.vet.-grad eller veterinærutdanning fra utenlandsk lærested
  • relevant, femårig mastergradannen
  • relevant profesjonsutdanning fra et nasjonalt eller utenlandsk lærested

  Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig, jf.§ 5.2 (3) i ph.d.-forskriften.

  Fakultetet kan, etter innstilling fra Ph.d.-programråd VET, stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

  Les om hvordan du søker opptak på fakultetets nettside.

  Opptaket til ph.d.-utdanningen skal formaliseres gjennom en skriftelig avtale, samt en utdanningsplan og en datahåndteringsplan senest fire måneder etter oppstartdato. Ph.d.-avtale, utdanningplanen og datahåndteringsplanen skal fylles ut av ph.d.-kandidaten i samarbeid med veilederne.

Veterinærvitenskap
Veterinærmedisin

Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og minst 2,5 år med forskningsarbeid. Noen har fire års ansettelse, noe som gir utvidet tid til forskningsdelen eller mulighet for annet faglig arbeid ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Karrieremuligheter

Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet innen veterinærmedisinske fag inkludert dyrevelferd, mattrygghet og helse, samt for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til produksjonsdyr, fisk eller selskapsdyr.

 • LÆRINGSUTBYTTE

  KUNNSKAPER

  Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

  • har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i Veterinærvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet,
  • har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet,
  • kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter, også i et internasjonalt perspektiv,
  • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

  FERDIGHETER

  Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

  • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde,
  • kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker,
  • behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder,
  • har utført original forskning som kan publiseres i form av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering
  • kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon,
  • kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.

  GENERELL KOMPETANSE

  Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

  • kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger,
  • kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter,
  • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora,
  • kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til husdyr- eller akvakulturnæringen, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media,
  • kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger,
  • kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.
 • NMBU legger til rette for utveksling, nasjonalt og internasjonalt. Deler av doktorgradsarbeidet eller doktorgradskurs kan gjennomføres ved andre norske eller utenlandske akademiske institusjoner, der dette kan innpasses i planene og finansiering er sikret.
 • Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NMBU og Utfyllende regler ved VET.

  Informasjon om ph.d.-studiet finner du på fakultetets nettside: www.nmbu.no/fakulteter/veterinaerhogskolen/phd-program-i-veterinaervitenskap

  Instituttene ved NMBU Veterinærhøgskolen har et eget Ph.d-programråd VET som bistår de fire instituttene i opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.-studiet. Se www.nmbu.no/veterinaerhogskolens-styre-og-utvalg

  Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre tre faste seminarer i løpet av avtaleperioden: et startseminar, en midtveisevaluering og et sluttseminar. Se § 9-2 i ph.d.-forskriften. Seminarene anses som ledd i opplæringsdelen og kvalitetssikringen av ph.d.-studiet, og skal gi kandidatene relevante tilbakemeldinger til hjelp i det videre arbeidet.

  Ph.d.-kandidatene skal levere årlige framdriftsrapporter på fastsatt skjema innen 1. oktober hvert år, se § 9-1 i ph.d.-forskriften. Avvik fra planen skal begrunnes. Ph.d.-kandidat og veiledere er i felleskap ansvarlige for framdriften.

  OPPLÆRINGSDELEN

  Ph.d.-kandidaten skal søke om godkjenning av utdanningsplanen og datahåndteringsplan sammen med ph.d.-avtalen innen fire måneder etter oppstart. Utdanningplanen skal inneholde en prosjektbeskrivelse.

  Opplæringsdelens kurs skal være på minimum 30 studiepoeng, inkludert 10 obligatoriske studiepoeng, derav et obligatorisk kurs i forskningsetikk på minimum 5 studiepoeng (VET400 eller tilsvarende).

  Opplæringsdelen skal ses i sammenheng med planen for forskningsarbeidet, slik at ph.d.-studiet samlet gir kandidaten tilstrekkelig faglig bredde, dybde og indre faglig sammenheng. Instituttets representant i Ph.d-programråd VET skal godkjenne opplæringsdelen og sikre at kursene er relevante og samlet sett gir en helhetlig utdanning på et tilstrekkelig nivå.

  NMBU Veterinærhøgskolen gir flere fagspesifikke kurs på doktorgradsnivå, i tillegg anbefales det å vurdere andre kurs på ph.d.-nivå som tilbys ved NMBU.

  Andre muligheter for å oppnå studiepoeng i opplæringsdelen er ved å ta kurs via NOVA Postgraduate School eller andre eksterne institusjoner. Det er også mulig å søke om å få godkjent kurs fra mastergradsnivå i doktorgraden. På temaer der det ikke finnes relevante kurs, kan ph.d.-kandidaten gjennomføre spesialpensum. Alle kurs og frie emner i opplæringsdelen skal ha en ansvarlig lærer/veileder, og kursene skal evalueres med ekstern sensor.

  Kandidatens plan for gjennomføring av opplæringsdelen godkjennes i henhold til §8-2 i Utfyllende regler ved VET.

  Det gis ikke uttelling for arbeid som tilsvarer mindre enn 1,5 studiepoeng eller studiepoeng for opplæring som inngår i en lavere grad. Unntak gjelder opplæring i forbindelse med forskerlinjen ved NMBU Veterinærhøgskolen. NMBU Veterinærhøgskolen forbeholder seg retten til å beregne studiepoeng uavhengig av vekting fra andre institusjoner.

  Dersom det gjøres endringer fra den forespeilte opplæringsdelen ved opptak, må man søke godkjenning for endring av opplæringsdel.

  FAGMILJØET TILKNYTTET STUDIET

  Veiledergruppen skal normalt bestå av hovedveileder og 1-2 medveiledere.

  Alle veiledere skal ha doktorgrad, eller bedømt førsteamanuensis-/professorkompetanse (jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-4 og § 2-2), innenfor relevante fagfelt og være aktive forskere.

  Hovedveileder skal være ansatt ved NMBU, og skal ha tidligere erfaring eller opplæring som veileder for ph.d.-kandidater. I særskilte tilfeller, når faglige hensyn tilsier det, kan det oppnevnes ekstern hovedveileder. Dette skal begrunnes og være basert på skriftlig avtale mellom hovedveileders arbeidsgiver og NMBU. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra fakultetet.

  FORSKNINGSARBEID KNYTTET TIL STUDIET

  Forskningsarbeidet skal utgjøre et vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå (ph.d.-forskriftens § 10). Arbeidet skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med veilederne og evt. eksterne samarbeidspartnere. Det skal utarbeides en realistisk milepælplan, slik at arbeidet kan sluttføres og doktoravhandling innleveres innen utløpet av avtaleperioden. Hovedveileder er særskilt ansvarlig for å sikre en realistisk plan.

  Framdrift av forskningsarbeidet skal rapporteres i den årlige framdriftsrapporten.

  AVHANDLING OG DISPUTAS

  Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og framstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (NMBUs ph.d.-forskriftens § 10).

  Doktoravhandlingen skal vanligvis bestå av tre vitenskapelige artikler, publiserbare i vitenskapelige tidsskrifter. Det er ønskelig at artiklene er publisert eller akseptert for publisering før avhandlingen innleveres, men dette er ofte ikke realistisk innen en treårsperiode. Artiklene skal imidlertid som et minimum være på nivå med førstegangs innsending av manuskript til et tidsskrift. Doktoranden skal være førsteforfatter på minimum to av artiklene. I tillegg skal det utarbeides en sammenfattende del, der doktoranden viser en grundig faglig innsikt og evne til å syntetisere vitenskapelige resultater og diskusjoner på tvers av enkeltartiklene. Doktoranden skal forfatte denne delen alene. Avhandlingen skal for øvrig utformes og innleveres i henhold til § 10 og §13.1 i NMBUs ph.d.-forskrift og den skal ledsages av medforfattererklæringer for hver vitenskapelige artikkel.

  Disputasen starter med en prøveforelesning over et oppgitt emne doktoranden har fått utdelt 10 virkedager på forhånd. Forelesningen skal vare 45 minutter og holdes på et nivå som tilsvarer en forelesning for mastergradsstudenter i faget. To eksterne opponenter går deretter kritisk gjennom avhandlingen, og vurderer svarene doktoranden gir. Bedømmelsen og bedømmelseskomiteens arbeid skal følge § 12 og 15 i NMBUs ph.d.-forskrift.

  STØTTEFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR

  NMBU Veterinærhøgskolen har et eget Ph.d.-programråd VET som skal utvikle og styrke ph.d.-utdanningen og bistå de fire instituttene i gjennomføring av ph.d.-utdanningen.

  Ph.d.-kandidatene får kontorplass ved NMBU Veterinærhøgskolen. Hovedveileder organiserer plass i laboratorium der dette er aktuelt. Instituttet har ansvar for innkjøp/tilgang til PC og IT-ansvarlig ved Veterinærhøgskolen bistår praktisk med innkjøp, tilgang til programvare etc.

  • Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet innen veterinærmedisinske fag inkludert dyrevelferd, mattrygghet og «en helse»-problematikk, samt for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til produksjonsdyr, fisk eller selskapsdyr. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.-kandidaten gjennomfører en utdanning som gir en dypere kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller profesjonsutdanning. Ph.d.-kandidaten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid.
  • KUNNSKAPENE OPPNÅS GJENNOM

   • opplæringsdele på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde,
   • å lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde,
   • utføring av selve forskningsarbeidet,
   • arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der ph.d.-kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter resultatene som en helhet i et internasjonalt fagperspektiv.

   FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM

   • å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. i planlegging av nye prosjektsøknader,
   • veiledning og egen forskning, der ph.d.-kandidaten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse,
   • å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen,
   • deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant,
   • arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee, samt avhandlingen,
   • å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, gi tilbakemelding på kollegers manuskripter, samt delta i seminarer der andre ph.d.-kandidaters og forskeres ideer og resultater diskuteres.

   GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM

   • å delta på et kurs i forskningsetikk av et omfang på minst 5 studiepoeng,
   • veiledning og egen forskning,
   • arbeid med publikasjoner og avhandlingen,
   • prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging, søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon og ha en muntlig presentasjon,
   • å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser,
   • foredrag på nasjonale faglige møter,
   • intervjuer i radio, TV, aviser, andre tidsskrifter eller nettsider.
  • Graden philosophiae doctor tildeles på grunnlag av:

   • godkjent opplæringsdel
   • godkjent vitenskapelig avhandling
   • godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
   • godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

   Se Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, § 12.

   VURDERING AV OPPLÆRINGSDELEN

   Opplæringsdelen vurderes via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave.

   Framdriften følges opp av instituttleder via årlige framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisevaluering og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet.

Studieveileder(e):

Marianne Tandberg

Rådgiver
Oliver Xingwen Li

Oliver Xingwen Li

Rådgiver