Landskapsingeniør

Landskapsingeniør

Bachelor 3 år heltid

Studenter på campus Ås, NMBU.

Foto
NMBU/Håkon Sparre

Er du opptatt av miljø? Vil du være med på å forme våre fysiske omgivelser? Landskapsingeniørstudiet kombinerer kunnskap om natur, teknikk og mennesker. Det gir deg kompetanse til å utvikle og forvalte attraktive utemiljø og bærekraftige landskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Landskapsingeniørene og landskapsarkitektene har felles linjeforening på NMBU: Terra Forma

Landskapsingeniørutdanningen er treårig og gir kompetanse i planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av uterom og landskap. I studietiden vil du jobbe med å løse teoretiske problemstillinger og med konkrete prosjekter, både individuelt og i grupper.

Undervisningen består blant annet av forelesninger, prosjektarbeid, feltarbeid, seminarer og veiledning. Det blir arrangert utferder. Landskapslaboratoriet med planteskolen i den vakre NMBU-parken brukes som læringsarena og laboratorium.

Hva blir du?

Studiet kvalifiserer til ingeniørstilling med lederansvar i private bedrifter eller offentlig forvaltning. Prosjektleder, anleggsleder, kontrollingeniør, driftsingeniør, BIM-koordinator, tilbudskoordinator eller parkforvalter er eksempler på aktuelle stillinger. Konkrete arbeidsoppgaver kan være å utarbeide og følge opp tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte parker, byrom, boligområder, offentlige anlegg, veier, friluftsområder og kulturlandskap.

Landskapsingeniørstudiet fyller også et kompetansefelt mellom landskapsarkitektur- og anleggsgartnerfaget. Etter studiet kan du titulere deg Rådgivende ingeniør landskap (RIL) og inngå i tverrfaglige prosjektteam i konsulentbransjen.

Les mer på nettsidene til Norske landskapsingeniørers forening  NLI. Her vil du blant annet finne noen av bedriftene som har etterspurt kompetansen du får som student hos oss.

I et samfunnsperspektiv har landskapsingeniøren en viktig rolle som påvirker for å få byggebransjen og offentlig forvaltning til å velge bærekraftige løsninger. Grønn mobilitet, sirkulær økonomi, urbant landbruk, naturrestaurering, byøkologi, flomvannshåndtering og økt behov for grønne rekreasjonsområder er blant utfordringene som landskapsingeniøren vil møte i arbeidslivet.

Landskapsingeniørstudiet kombinerer kunnskap om natur, teknikk og mennesker.
Foto
NMBU

Den historiske parterrehagen på NMBU
Foto
NMBU/Håkon Sparre

Overvannshåndtering i NMBU-parken.
Foto
NMBU/Håkon Sparre

Hva lærer du?

I studiet lærer du hvordan uteanlegg planlegges og gjennomføres; fra prosjekteringsfase via anbud til bygging og deretter til skjøtsels-, drifts- og videre utviklingsfase.

Du lærer om metoder og verktøy som benyttes i gjennomføringen. Studiet spenner fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning.

Du lærer å kombinere tekniske fag, naturfag og samfunnsfag, samt ledelse og administrasjon. Samlet gir landskapsingeniørstudiet en bred kompetanse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Det første året kan du lære om hvordan ulike typer landskap bygges opp og formes, og om hvordan de kan håndtere overvann med bruk av bærekraftige løsninger. En basis for å utvikle varige grøntanlegg er kunnskap om blant annet geologi, jord og vann, og en nøkkel til godt gjennomførte byggeprosjekter er anbuds- og kontraktsdokumentene. Hos oss får du en innføring i alt dette i første studieår.

Vi bor stadig mer urbant, og våre bygde landskap kan både berøre og hente inspirasjon fra naturen. I det andre studieåret vil vi ha hovedfokus på naturtyper, planters mangfold og egenskaper og på bærekraftig forvaltning av grøntområder.

Det tredje året vil du kunne opparbeide kompetanse i å lede og administrere prosjekter. Du vil også få en dypere forståelse for ulike materialer og anvende kunnskapen om konstruksjoner og grøntanlegg til å utforme anbudstegninger og beskrivelser. Studiet avsluttes med en obligatorisk bacheloroppgave i et selvvalgt tema.

I studiet er det muligheter for spesialisering gjennom valgfrie emner, som for eksempel økonomi, planlegging, tekniske fag, økologi, plantefag eller praksis i bedrift.

Etter fullført bachelorgrad er det også mulig å søke opptak til masterstudier, for eksempel master i plantevitenskap med studieretningen Grøntmiljø: Plantevitenskap - master  

Har du ikke generell studiekompetanse er det mulig å søke studiet på bakgrunn av riktig realkompetanse

Ta kontakt med studieveileder for oversikt over muligheter ved NMBU!

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Med en relevant bakgrunn (f.eks anleggsgartner) og uten generell studiekompetanse kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Obs: søknadsfristen er 1. mars

Jeg startet uten noen form for bakgrunn innenfor grønt eller anlegg, så utdanningen har vært veldig nyttig for meg. Spesielt nyttig er kunnskapen om kontrakter og entrepriser.

Bea Antoniewicz, Landskapsingeniør og prosjektleder

Oppbygging

Studieplan

Norske landskapsingeniørers forening  NLI