Master (5-årig)
Heltid
Vann- og miljøteknikk

Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i Norge og i andre steder i verden.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene.

Diverse foto med studenter på Waterlab 
hos Realtek.

Samtykke til bruk er innhentet.
Diverse foto med studenter på Waterlab 
hos Realtek.

Samtykke til bruk er innhentet.
Diverse foto tatt med studenter på Fluidlaben hos Realtek.

Rent drikkevann er livsviktig hvor enn du befinner deg i verden, og det kommer det til å fortsette å være i all fremtid. Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk jobber du blant annet med å sikre rent drikkevann, forebygge flom, forhindre forurensing og utvikle fremtidens renseanlegg.

Et trygt valg med gode jobbmuligheter

Samfunnet må investere milliarder i vannbransjen de nærmeste årene, og det er et stort behov for folk både i privat næringsliv og i kommunene. De neste årene skal ledningsnett fornyes og rehabiliteres, og vi står overfor mange nye rensekrav til vann. Samtidig må vi finne løsninger for å håndtere større nedbørsmengder som følge av klimaendringer. Som sivilingeniør fra vann- og miljøteknikk, er det derfor stor sannsynlighet for at du går rett ut i fast, relevant jobb. NMBUs kandidatundersøkelse viser at flesteparten av studenter fra dette masterprogrammet får tilbud om jobb allerede før de er ferdige med studiet.

Du veksler mellom læring på laben og ute i felt

Underveis i studieprogrammet får du bryne deg på mye praksisrettet undervisning og problemløsing. Det betyr at du får mye praktisk erfaring i tillegg til det teoretiske rammeverket. I mange av emnene vil du få undervisning på laboratoriet og reise på ut på befaringer for å se teorien i praksis.

Nå bygges også Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på NMBU. Vannsenteret skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, som også studentene våre vil få bruke. Vannsenteret skal tilrettelegge for samarbeid og det grønne skiftet, slik at vi sammen kan finne gode, bærekraftige løsninger for vann og avløp.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Vann- og miljøteknikk heter AquariÅs. Sjekk dem ut  på Facebook eller Instagram eller besøk nettsiden deres.

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Vil du jobbe med vann og miljø i utlandet?

Etter studiene velger mange av studentene våre å jobbe internasjonalt, på prosjekter som bidrar til å forbedre vannkvaliteten og løse forurensningsproblemer rundt om i verden.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk blir du sivilingeniør og kan jobbe hos mange ulike arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Du kan for eksempel jobbe med å sikre gode vann- og avløpstjenester, god håndtering av overvann etter store regnskyll og å skape et trygt og rent miljø. Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som sørger for:

 • Rent drikkevann i tilstrekkelige mengder. Dette inkluderer valg og beskyttelse av råvannskilder, rensing av råvannet og distribusjonssystemer som leverer det rensede vannet til forbrukerne.
 • God behandling av avløpsvann fra husholdninger og industri. Dette inkluderer ledningsanlegg som transporterer avløpsvannet til renseanlegg, som både fjerner forurensninger og gjenvinner ressursene som finnes i avløpsvannet. Du får også kunnskap om konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder, som kan brukes i både store og små avløpsanlegg.
 • Håndtering av urbant overvann. Det vil si nedbør og smeltevann fra snø som renner av på bakken i tettbygde strøk. Dette inkluderer systemer som fjerner forurensninger i overvannet og som beskytter bygg og annen infrastruktur mot flomskader – også i fremtidens klima med mer intens nedbør.

Her kan du lese om hva tidligere REALTEK-studenter jobber med i dag

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling innen fagområdet vann- og miljøteknikk.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning og utvikling, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger på ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan selvstendig og kritisk vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger.
  • Kan fremheve teknologiske løsninger som kan bidra til utvikling av et bærekraftig og klimatilpasset samfunn.
  • Kan håndtere følgende faser i prosjekter: Idé - plan - dimensjonering av nye anlegg, samt rehabilitering og sanering av eldre anlegg.
  • Kan ha det daglige ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg.
  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.

  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Vann- og miljøteknikk er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.

  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
  • Programspesifikke emner
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner
  • Masteroppgave

  Her kan du se studieplaner.

  • Vannforsyning- og avløpsfaget er sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, og må representere god miljøteknologi. Sivilingeniører fra NMBU skal lede og utvikle denne nødvendige infrastrukturen.
  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.
  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver