Master (5-årig)
Heltid
Vann- og miljøteknikk

Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i Norge og i andre steder i verden.

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

30

Poenggrenser:

Alle i 2022

Opptakskrav:

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Les mer om opptakskrav her.

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk og statistikk som skal dekke MATH111, MATH112, MATH113 samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på 2,5 år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover 2,5 år.

Diverse foto med studenter på Waterlab 
hos Realtek.

Samtykke til bruk er innhentet.
Diverse foto med studenter på Waterlab 
hos Realtek.

Samtykke til bruk er innhentet.
Diverse foto tatt med studenter på Fluidlaben hos Realtek.

Rent drikkevann er livsviktig hvor enn du befinner deg i verden, og det kommer det til å fortsette å være i all fremtid. Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk jobber du blant annet med å sikre rent drikkevann, forebygge flom, forhindre forurensing og utvikle fremtidens renseanlegg.

Et trygt valg med gode jobbmuligheter

Samfunnet må investere milliarder i vannbransjen de nærmeste årene, og det er et stort behov for folk både i privat næringsliv og i kommunene. De neste årene skal ledningsnett fornyes og rehabiliteres, og vi står overfor mange nye rensekrav til vann. Samtidig må vi finne løsninger for å håndtere større nedbørsmengder som følge av klimaendringer. Som sivilingeniør fra vann- og miljøteknikk, er det derfor stor sannsynlighet for at du går rett ut i fast, relevant jobb. NMBUs kandidatundersøkelse viser at flesteparten av studenter fra dette masterprogrammet får tilbud om jobb allerede før de er ferdige med studiet.

Du veksler mellom læring på laben og ute i felt

Underveis i studieprogrammet får du bryne deg på mye praksisrettet undervisning og problemløsing. Det betyr at du får mye praktisk erfaring i tillegg til det teoretiske rammeverket. I mange av emnene vil du få undervisning på laboratoriet og reise på ut på befaringer for å se teorien i praksis.

Her kan du se eksempler på studieplaner.

Nå bygges også Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på NMBU. Vannsenteret skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, som også studentene våre vil få bruke. Vannsenteret skal tilrettelegge for samarbeid og det grønne skiftet, slik at vi sammen kan finne gode, bærekraftige løsninger for vann og avløp.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Vann- og miljøteknikk heter AquariÅs. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram eller besøk nettsiden deres.

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Vil du jobbe med vann og miljø i utlandet?

Etter studiene velger mange av studentene våre å jobbe internasjonalt, på prosjekter som bidrar til å forbedre vannkvaliteten og løse forurensningsproblemer rundt om i verden.

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk blir du sivilingeniør og kan jobbe hos mange ulike arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Du kan for eksempel jobbe med å sikre gode vann- og avløpstjenester, god håndtering av overvann etter store regnskyll og å skape et trygt og rent miljø. Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som sørger for:

 • Rent drikkevann i tilstrekkelige mengder. Dette inkluderer valg og beskyttelse av råvannskilder, rensing av råvannet og distribusjonssystemer som leverer det rensede vannet til forbrukerne.
 • God behandling av avløpsvann fra husholdninger og industri. Dette inkluderer ledningsanlegg som transporterer avløpsvannet til renseanlegg, som både fjerner forurensninger og gjenvinner ressursene som finnes i avløpsvannet. Du får også kunnskap om konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder, som kan brukes i både store og små avløpsanlegg.
 • Håndtering av urbant overvann. Det vil si nedbør og smeltevann fra snø som renner av på bakken i tettbygde strøk. Dette inkluderer systemer som fjerner forurensninger i overvannet og som beskytter bygg og annen infrastruktur mot flomskader – også i fremtidens klima med mer intens nedbør.

Her kan du lese om hva tidligere REALTEK-studenter jobber med i dag

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling innen fagområdet vann- og miljøteknikk.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning og utvikling, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger på ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan selvstendig og kritisk vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger.
  • Kan fremheve teknologiske løsninger som kan bidra til utvikling av et bærekraftig og klimatilpasset samfunn.
  • Kan håndtere følgende faser i prosjekter: Idé - plan - dimensjonering av nye anlegg, samt rehabilitering og sanering av eldre anlegg.
  • Kan ha det daglige ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg.
  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at de kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studiets grunnemner, grunnleggende ingeniøremner og visse høyere grads emner finnes også ved utenlandske universiteter. Studentene kan planlegge og gjennoføre deler av studiet i utlandet, helst i 4. studieår.
 • Alle studenter skal ta følgende:

  • innføringsemne 5 sp
  • ex.phil 10 sp
  • matematikk 30 sp
  • informatikk 10 sp
  • fysikk 15 sp
  • statistikk 10 sp
  • kjemi 10 sp
  • økonomi og samfunnsfag 5 sp

  Studenten skal videre ta 95 sp der man vil få kunnskap i følgende temaer: myndigheter, rettsregler og rammebetingelser; vassdragsteknikk, miljøtekniske metoder, hydraulikk og modellering; drikkevannskilder som grunnvann, innsjøer og elver; vanninntaksarrangement inkludert borebrønner; rensing av og krav til drikkevannet; overføringssystemet fra kilde til tettsted; drikkevannsledningsnettet med tilhørende pumper, ventiler og annet utstyr; oppsamling av avløp i avløpsnett med pumper, kummer, grøfter m.m.; moderne bærekraftig og klimatilpasset overvannshåndtering og utban flomsikring; naturbasert og konvensjonell rensing av avløpsvann; ressursgjenvinning, slambehandling og slamdisponering - utslippsarrangement i resipienten; mål for og planer for bruk av vannforekomster til resipient.

  Alle studenter må ta 30 sp. emner på 300-nivå i tillegg til masteroppgave, inkludert minst et av de to emnene THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs.

  Studiet avsluttes med en 30 sp masteroppgave.

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere

  Studenter med høyere utdanning fra tidligere kan søke om å få denne innpasset i studiet. Tidligere utdanning godkjennes emne for emne. Alle obligatoriske emner i utdanningsplanen må være godkjent.

  Her kan du se eksempler på studieplaner.

  • Vannforsyning- og avløpsfaget er sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, og må representere god miljøteknologi. Sivilingeniører fra NMBU skal lede og utvikle denne nødvendige infrastrukturen.
  • I undervisningen kan følgende former inngå

   1. forelesninger
   2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven som presenteres i plenum
   3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene hvor de presenterer sitt arbeid,
   4. demonstrasjoner
   5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller
   6. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver
   7. laboratorieanalyser
   8. deltagelse på seminarer
   9. utferder og studiereiser
  • Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av sensor.

Studieveileder(e):