Master (5-årig)
Heltid
Matvitenskap og ernæring

Hva skal vi spise i fremtiden? Hvordan kan vi lage nok mat til hele verdens befolkning, uten at det går utover helse, klima og miljø? Med en master i matvitenskap får du verdifull og ettertraktet kunnskap om bærekraftig matproduksjon. 

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

45,1 / 53,2

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

 • Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: https://www.nmbu.no/studier/opptak/opptakskrav

  Språkkrav i norsk - Alle søkere må dekke språkkravet i norsk for høyere utdanning i Norge beskrevet i Samordna opptak https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/

  Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha minst ett av følgende:

  • Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  For opptak til 4. studieår: Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende utdanning, som inkluderer minst 80 studiepoeng studierelevante fag. De studierelevante fagene skal omfatte emner innen matkjemi, mattrygghet, ernæring og råvare- og prosesskunnskap. For å kvalifisere til opptak skal det naturvitenskapelige grunnlaget omfatte emner i matematikk/bioinformatikk, cellebiologi, statistikk, kjemi, biokjemi og mikrobiologi. Studenter som mangler enkelte videregående bacheloremner (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder.

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Mat er en av verdens største industrier og noe vi alle er helt avhengige av. Den kan være både god og dårlig for helsen vår, og produksjonen kan påvirke klima og miljø.

I denne mastergraden lærer du å forstå hva mat egentlig er, hvordan den kjemisk er bygget opp og hvordan den påvirker oss når vi spiser den. Studentene våre lærer også om behandling av råvarer, bruk av prosessutstyr for matproduksjon, forbrukeradferd, emballasjeteknologi, hygiene og mikrobiologi.

Hos oss får du tett oppfølging fra veilederen din og kan delta i spennende forskning underveis i studiet. Du får bruke topp moderne utstyr, som gjør deg godt forberedt når du skal ut i arbeidslivet. Våre studenter har mye tid til praktisk arbeid i laboratoriet og i Matpiloten – Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Vi har også et eget innovasjons-laboratorium for studenter, FoodLabs, hvor du selv kan prøve deg fram for å lage nye matprodukter.

Klikk her for å se studieplaner for master i Matvitenskap og ernæring

Karrieremuligheter

Matindustrien er Norges nest største industri. Mastergraden i matvitenskap gir deg ettertraktet fagkunnskap, og gjør deg kvalifisert for en rekke spennende jobber innen produksjon, utvikling, analyse og kvalitetssikring av mat og næringsmidler.

De tidligere studentene våre jobber i dag i store konsern og i små nisjebedrifter, i fiskeindustrien, på meierier, bakerier, i offentlige virksomheter som Mattilsynet eller med analyse i laboratorium. Noen er ledere og rådgivere, mens andre jobber med produktutvikling, produksjonsledelse og administrasjon.

Over nitti prosent av studentene våre har fått seg en relevant jobb innen seks måneder etter fullførte studier. Mastergraden kan også kvalifisere deg til doktorgradsstudier, der du kan forske videre og bli ekspert innen ditt fagområde.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  GENERELL KOMPETANSE

  • Har en objektiv forståelse av, og kritisk innstilling til vitenskapelig litteratur.
  • Har grundig trening i å arbeide selvstendig; teoretisk gjennom fem års studier av matvitenskapelig faglitteratur, praktisk gjennom laboratorieøvelser i de fleste emner og gjennom masteroppgaven.
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Kan kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie- eller arbeidskontekst.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Kan reflektere over sentrale etiske, helsemessige og vitenskapelige utfordringer i matvitenskap, både i forhold til eget og andres arbeid. Kan formidle matvitenskapsfaget både til spesialister og et bredere publikum.

  KUNNSKAP

  • Har et solid naturfaglig fundament innen basisfagene matematikk, statistikk, kjemi og biologi.
  • Har solide kunnskaper om matvitenskapens betydning for samfunnet, og hvilket bidrag matvitenskap kan ha på miljø, bærekraftig utvikling og helse. Har matvitenskapelige kunnskaper på internasjonalt nivå, og kan arbeide tverrfaglig.
  • Har spesialisert innsikt i et avgrenset område, gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven.
  • Har inngående kjennskap til matvitenskapens teorier, terminologi og metode, og kan anvende denne kjennskapen.
  • Har avansert kunnskap innen matvitenskap, og er forberedt til forskning, undervisning og andre stillinger som krever matvitenskapelig kompetanse

  FERDIGHETER

  • Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av matvitenskapelige problemer, og vurdere løsninger knyttet til miljø og bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra tilgrensende fagområder som for eksempel statistikk, kjemi, mikrobiologi, toksikologi og medisin.
  • Kan utforme egne undersøkelser, innhente, bearbeide og analysere resultater, samt vurdere og presentere metoder og feilkilder, og ende opp med en objektiv konklusjon.
  • Kan tolke sine egne resultater i sammenheng med eksisterende faglige teorier.
  • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • Kan bruke relevante metoder (f.eks. laboratorieferdigheter, statistikk, kjemiske og molekylærbiologiske analyser) for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
  • Kan bidra til nytenkning og innovasjon gjennom sin brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom sin spesialiserte kunnskap.
 • I løpet av det tredje året legges det opp til et semester med mulighet for utveksling. NMBU har utvekslingsavtaler med flere gode universiteter i og utenfor Europa. Utenlandsopphold kan gjennomføres etter avtale med studieveileder.
 • Studenten kan velge mellom tre fordypninger som først blir synlig i det fjerde året av studiet. I alle fordypningene er 250-260 av de 300 studiepoengene obligatoriske, inkludert masteroppgave. De tre første årene er felles for alle studentene som studerer matvitenskap, og emnene skal gi basiskompetanse innen matvitenskap som er forankret i realfag som matematikk, statistikk, kjemi, biokjemi, mikrobiologi og biologi. Man kan velge mellom en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. De tre fordypningene fra det fjerde året er:

  • Produksjon og utvikling av næringsmidler (PUN)
  • Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene (MKH)
  • Ernæring, biomedisin og helse (EBH)

  • I Europeisk sammenheng er næringsmiddelindustrien en av de viktigste bidragsytere til europeisk økonomi, foran andre produksjonssektorer, som for eksempel bilindustrien. Mat- og drikkeindustrien er EUs største industrisektor når det gjelder arbeidsplasser og verdiøkning. Det hviler derfor et stort ansvar på industrien å fremstille gode, trygge og sunne matvarer. Innovasjon og utvikling av nye produkter har også blitt stadig viktigere, og industrien er avhengig av å ta i bruk ny teknologi og satse på stadig mer avanserte produksjonsprosesser. Derfor er det avgjørende at matvitenskapsstudiet ved NMBU også hele tiden tilpasser seg nye trender innen produksjonsmetoder og i tillegg forstå hvordan ulike matprodukter har betydning for helse, miljø og mattrygghet. NMBUs strategi ‘Felles innsats for en bærekraftig framtid’ handler om hvordan universitetet kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål og dermed sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Bærekraftsmålene handler bl.a. om å sikre nok mat og trygg mat, rent vann og ren energi, god helse og utdanning, og stoppe klimaendringene. For å løse utfordringene representert av bærekraftsmålene, kreves det flere kandidater med kompetanse på masternivå og høyere, innen områdene KBM underviser i og forsker innenfor. KBM forsker innen sentrale tema som f.eks. trygg mat, ernæring, helse og innovativ utnyttelse av råvarer til produksjon av nye mat- og fôrprodukter.
  • Undervisningen gjennomføres med varierte læringsaktiviteter som inkluderer forelesninger, kollokvier, gruppearbeid, muntlige presentasjoner, teoretiske prosjektoppgaver, laboratoriearbeid, arbeid i pilotanlegg og ekskursjoner. Videre legges det opp til mulighet for praksisopphold i bedrift. Studentene oppfordres til å delta aktivt i læringsformene. Vi har også samarbeid med andre institusjoner og bedrifter om undervisning, prosjektarbeid og tverrfaglighet.
  • For evaluering av studentens prestasjoner anvendes både mappevurdering og avsluttende prøver. Mappevurdering omfatter deleksamener, rapportinnlevering og semesteroppgaver. Rapporter kan bety rapportering fra arbeid med matproduksjon, laboratorieanalyser og deltakelse på ekskursjon. I noen emner evalueres også kvaliteten av muntlige presentasjoner underveis. Avsluttende prøver er vanligvis skriftlig eksamen ved undervisningsperiodens slutt, men kan også være muntlig eksamen eller prosjektrapporter.
  • NMBU har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter.

Studieveileder(e):