Master (5-årig)
Heltid
Matvitenskap og ernæring

Er du nysgjerrig på fremtidens mat? Vil du sikre en trygg og bærekraftig matproduksjon? Undersøke hvordan næringsstoffer påvirker kroppen?

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

45,1 / 53,2

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

 • Generell studiekompetanse + realfagsfordypning (REALFA)

  REALFA: Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha minst ett av følgende:

  • Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2

  For opptak til 4. studieår: Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende utdanning, som inkluderer minst 80 studiepoeng studierelevante fag. De studierelevante fagene må omfatte emner innen matkjemi, mattrygghet, ernæring og råvare- og prosesskunnskap. For å kvalifisere til opptak skal det naturvitenskapelige grunnlaget omfatte emner i matematikk, cellebiologi, statistikk, kjemi, biokjemi og mikrobiologi. Studenter som mangler enkelte videregående bacheloremner (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder.

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.
Studenter på matvitenskap
Student i matvitenskap på laboratoriet
Kollokviegruppe matvitenskap
Student i matvitenskap på Matpiloten

I denne mastergraden lærer du å forstå hva mat egentlig er, hvordan den kjemisk er bygget opp og hvordan den påvirker oss når vi spiser den. Studentene våre lærer også om behandling av råvarer, bruk av prosessutstyr for matproduksjon, forbrukeradferd, emballasjeteknologi, hygiene og mikrobiologi.

Hos oss får du tett oppfølging fra veilederen din og kan delta i spennende forskning underveis i studiet. Du får bruke topp moderne utstyr, som gjør deg godt forberedt når du skal ut i arbeidslivet. Våre studenter har mye tid til praktisk arbeid i laboratoriet og i Matpiloten – Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Vi har også et eget innovasjons-laboratorium for studenter, FoodLabs, hvor du selv kan prøve deg fram for å lage nye matprodukter.

Mastergraden gir deg verdifull kompetanse innen fagområder som matproduksjon, ernæring og miljø. Studentene våre deltar i forskning underveis i studiet og får bruke moderne utstyr for forskning, innovasjon og undervisning.

Klikk her for å se studieplaner for master i Matvitenskap og ernæring

Se litt om hvordan vi har det på instagram for studieprogrammet og fakultetet

Karrieremuligheter

Matindustrien er Norges nest største industri. Mastergraden i matvitenskap gir deg ettertraktet fagkunnskap, og gjør deg kvalifisert for en rekke spennende jobber innen produksjon, utvikling, analyse og kvalitetssikring av mat og næringsmidler.

De tidligere studentene våre jobber i dag i store konsern og i små nisjebedrifter, i fiskeindustrien, på meierier, bakerier, i offentlige virksomheter som Mattilsynet eller med analyse i laboratorium. Noen er ledere og rådgivere, mens andre jobber med produktutvikling, produksjonsledelse og administrasjon.

Over nitti prosent av studentene våre har fått seg en relevant jobb innen seks måneder etter fullførte studier. Mastergraden kan også kvalifisere deg til doktorgradsstudier, der du kan forske videre og bli ekspert innen ditt fagområde.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper

  • Har solide kunnskaper om utvikling og produksjon av trygge og sunne matprodukter
  • Forstår hvilken kritisk samfunnsrolle kunnskap om mat og matproduksjon har, spesielt når det gjelder bærekraft, mattrygghet og folkehelse
  • Har grunnleggende forståelse av råvarenes kvaliteter og egenskaper som kan anvendes til å lage nye matprodukter gjennom både tradisjonelle og moderne prosessmetoder
  • Har spesialisert innsikt i et avgrenset matvitenskapelig fagområde (produksjon, mattrygghet eller ernæring og biomedisin), gjennom forskningserfaringen i masteroppgaven
  • Har en grunnleggende forståelse av samspillet mellom mat og helse
  • Har bred forståelse i basisfagene matematikk, statistikk, kjemi og biologi som forbereder deg for komplekse utfordringer i matvitenskapen

  Ferdigheter

  • Har evnen til å utføre tverrfaglige analyser av matvitenskapelige problemstillinger, i samarbeid med andre fagspesialister i tilgrensende fagområder
  • Behersker prosessteknologiske utstyr og metoder relevante for prosessering av trygg og sunn mat
  • Har solide laboratorietekniske ferdigheter fra grunnleggende (f.eks kjemi, biokjemi, molekylærbiologi) og Matvitenskapsrettede emner
  • Har teoretisk og praktisk erfaring om råvarers og matproduktenes kjemiske, fysikalske og sensoriske egenskaper
  • Har solide ferdigheter om hygienisk matproduksjon, ansvarsforhold og hendelsesforløp ved matbårne sykdomsutbrudd
  • Kan utforme, gjennomføre og analysere forskningsprosjekter, med en forståelse av metoder, feilkilder og statistisk analyse
  • Kan bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte

  Generell kompetanse

  • Kan jobbe selvstendig, både teoretisk og praktisk
  • Kan kommunisere og samarbeide faglig, både på norsk og engelsk, med andre fagspesialister
  • Er i stand til å bidra til nytenkning og innovasjon, gjennom din brede teoretiske og praktiske plattform, og gjennom din spesialiserte kunnskap
  • Kan forstå og bruke vitenskapelig litteratur på en objektiv og kritisk måte, og kunne anvende dine kunnskaper og ferdigheter på nye fagområder
 • I løpet av det tredje året legges det opp til et semester med mulighet for utveksling. NMBU har utvekslingsavtaler med flere gode universiteter i og utenfor Europa. Utenlandsopphold kan gjennomføres etter avtale med studieveileder.
 • Studenten kan velge mellom tre fordypninger som først blir synlig i det fjerde året av studiet. I alle fordypningene er 250-260 av de 300 studiepoengene obligatoriske, inkludert masteroppgave. De tre første årene er felles for alle studentene som studerer matvitenskap, og emnene skal gi basiskompetanse innen matvitenskap som er forankret i realfag som matematikk, statistikk, kjemi, biokjemi, mikrobiologi og biologi. Man kan velge mellom en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng. De tre fordypningene fra det fjerde året er:

  • Produksjon og utvikling av næringsmidler (PUN)
  • Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene (MKH)
  • Ernæring, biomedisin og helse (EBH)

  • I Europeisk sammenheng er næringsmiddelindustrien en av de viktigste bidragsyterne til økonomien, foran andre produksjonssektorer, som for eksempel bilindustrien. Mat- og drikkeindustrien er EUs største industrisektor når det gjelder arbeidsplasser og verdiøkning. Det hviler derfor et stort ansvar på industrien i å fremstille gode, sunne, og trygge matvarer. Innovasjon og utvikling av nye og bærekraftige matprodukter er også stadig viktigere, og industrien er avhengig av å ta i bruk ny teknologi i produksjonsprosessene. Derfor er det avgjørende at matvitenskapsstudiet ved NMBU er tilpasset nye trender innen produksjonsmetoder og samtidig implementere kunnskap om hvordan ulike matprodukter har betydning for helse, miljø og mattrygghet. NMBUs strategi ‘Felles innsats for en bærekraftig framtid’ handler om hvordan universitetet kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål og dermed sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Bærekraftsmålene handler blant annet om å sikre nok mat og trygg mat, rent vann og ren energi, god helse og utdanning, og stoppe klimaendringene. For å løse utfordringene representert av bærekraftsmålene, kreves det flere kandidater med kompetanse på masternivå og høyere, innen områdene KBM underviser i og forsker innenfor. KBM forsker innen sentrale tema som f.eks. trygg mat, ernæring, helse og innovativ utnyttelse av råvarer til produksjon av nye matprodukter for både mennesker og dyr.
  • Undervisningen gjennomføres med varierte læringsaktiviteter som inkluderer forelesninger, kollokvier, gruppearbeid, muntlige presentasjoner, teoretiske prosjektoppgaver, laboratoriearbeid, arbeid i pilotanlegg og ekskursjoner. Videre legges det opp til mulighet for praksisopphold i bedrift. Studentene oppfordres til å delta aktivt i læringsformene. Vi har også samarbeid med andre institusjoner og bedrifter om undervisning, prosjektarbeid og tverrfaglighet.
  • For evaluering av studentens prestasjoner anvendes både mappevurdering og avsluttende prøver. Mappevurdering omfatter deleksamener, rapportinnlevering og semesteroppgaver. Rapporter kan bety rapportering fra arbeid med matproduksjon, laboratorieanalyser og deltakelse på ekskursjon. I noen emner evalueres også kvaliteten av muntlige presentasjoner underveis. Avsluttende prøver er vanligvis skriftlig eksamen ved undervisningsperiodens slutt, men kan også være muntlig eksamen eller prosjektrapporter.
  • NMBU har samarbeidsavtaler med flere utenlandske universiteter.

Studieveileder(e):

Simon Gustafson Bruerberg

Simon Gustafson Bruerberg

Rådgiver
Ellen Skuterud

Ellen Skuterud

Senioringeniør