Master (5-årig)
Heltid
Lektorutdanning i realfag - LUR

Har du lyst til å gjøre realfag spennende for ungdom? Når du utdanner deg til lektor ved NMBU, får du mastergrad i et av realfagene og kompetanse til å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Lektorutdanning i realfag er et trygt og meningsfullt utdanningsvalg. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + LÆREAL

 

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse og realfagskrav (LÆREAL).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng hvorav minst 60 studiepoeng er relevante realfag for undervisning i skolen, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Mer om kravene for opptak til høyere årstrinn står beskrevet på denne siden.

  Søkere som får tilbud om plass på lektorprogrammet, må legge frem gyldig politiattest ved studiestart.

To kvinnelige og en mannlig student ser på en laptop sammen
Bildet er tatt under undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU
Studenter bøyer seg over grønne planter i grønnsakshage
Kjemistudenter jobber med eksperiment på lab

Det er stort behov for kvalifiserte lærere i Norge. Med lektorutdanning i realfag er du sikret en trygg og meningsfull jobb når du er ferdig med studiet.

Stor valgfrihet i fagkombinasjoner

Vi tilbyr undervisningsfagene biologi, kjemi, fysikk, geofag, naturfag, matematikk, informatikk og økonomi. Du velger å studere to av disse som dine undervisningsfag. Hos oss kan du selv velge hvilke kombinasjoner av undervisningsfag du ønsker. Det er ikke krav om å velge matematikk som undervisningsfag, slik det er ved andre lektorprogram. Det er fullt mulig å ta videreutdanning i matematikk hos oss etter fullført lektorutdanning, dersom du skulle ønske det. 

Norges mest fornøyde lektorstudenter

Vi har Norges mest fornøyde lektorstudenter ifølge Studiebarometeret. Noen av grunnene til at NMBU-studentene er så fornøyde, kan du lese om på studieliv-sidene våre. NMBU er kjent for sitt gode studentmiljø, og mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Lektorutdanningen heter La stå!. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram. Du kan også følge fakultetet på Instagram, Facebook og YouTube for å bli bedre kjent med oss.

Tett på forelesere og skolene

Hos oss får du prøve ut hvordan det er å være lærer allerede første studieår. Praksisopplæringen er en viktig del av studiet, der du får øvelse i å være lærer i skolen og veiledning av erfarne lærere. Studentene våre sier at de føler seg klare til å starte arbeidet i skolen når det nærmer seg slutten på studietiden.

Som student ved NMBU, er du tett på engasjerte forelesere, forskere og teknikere. Det er lett for deg å få oversikt over hvem du skal snakke med både i faglige og studieadministrative spørsmål, og vi er opptatt av å inkludere studentene i arbeidet med lektorutdanningen. 

Vi samarbeider også med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. I løpet av studietiden kan du ta emner i utlandet eller ha utenlandspraksis og dermed få verdifull internasjonal erfaring.   

Bærekraftskompetanse

Vi er veldig opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan vi kan møte de sammensatte utfordringene verden står ovenfor. Hos oss får du en særlig kompetanse innen bærekraft, slik at du kan undervise elever i komplekse, tverrfaglige bærekraftsspørsmål, og legge opp undervisning der elevene er aktive og faglig utforskende.

Her kan du lese om hvorfor realfagene er viktige for å møte bærekraftsutfordringer. I løpet av studiet vil du også være med på å gjennomføre tverrfaglig undervisning i skolen i samarbeid med Universitetsskoleprosjektet.

Karrieremuligheter

Det er et stort behov for kvalifiserte lærere i skolen. Allerede mens du studerer kan du få jobb som øvingslærer på universitetet eller timevikar i skolen. Etter studiene velger de fleste av våre kandidater å bli lærer i videregående skole eller i ungdomsskolen. Hele 87 prosent av de ferdige kandidatene fra NMBU arbeider i skolen, og NMBU har den høyeste andelen kandidater som arbeider i videregående skole (73 prosent). Du kan også være kvalifisert for andre yrker enn lærer. Formidlingskompetanse er viktig i mange bransjer, og en mastergrad i realfag kan gi deg flere ulike jobbmuligheter.

Visste du at du kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet hvis du fullfører lærerutdanning innen realfag

Her kan du lese om hva noen av våre tidligere studenter jobber med.  

 

 

 • Kandidatens læringsutbytte

  Forskrift for rammeplan for lektorutdanning 8-13 er styrende for hva en kandidat som har fullført lektorutdanning i realfag 8-13 ved NMBU skal oppnå I løpet av studiet.

  Kunnskap:

  Kandidaten

  • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og profesjonsfag
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
  • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
  • har kunnskap om sammensatte bærekraftsutfordringer og hvordan disse kan undervises i skolen
  • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse av skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
  • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
  • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
  • har kunnskap om hvordan skape et trygt og godt lærings- og skolemiljø

  Ferdigheter:

  Kandidaten

  • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
  • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
  • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
  • kan gjøre vurderinger og valg i planlegging, gjennomføring og vurdering av tverrfaglig undervisning i blant annet sammensatte bærekraftsspørsmål
  • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
  • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
  • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

  Generell kompetanse:

  Kandidaten

  • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
  • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
  • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
  • kan reflektere over skolens ulike funksjoner, deriblant lærerroller, ansvar og plikter
  • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
  • kan skape god kommunikasjon og legge til rette for elevmedvirkning
  • kan skape gode og trygge rammer for elever gjennom tydelig grensesetting
  • kan inspirere til tro på fremtiden og at egen og kollektiv innsats nytter
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utveksling til 3. studieår. NMBU har avtaler med universiteter i mange land. Les mer om utvekling og avtaler.

  På 4. studieår er det også mulighet til å gjennomføre deler av praksisopplæringen i Tanzania.

 • Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg i to av dem som gir undervisningskompetanse:

  • Biologi
  • Fysikk
  • Geofag
  • Informatikk
  • Kjemi
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Økonomi

  I løpet av andre studieår bestemmer du deg for hvilket av de to fagene du vil fordype deg i. Ved NMBU kan ikke økonomi og naturfag velges som fordypningsfag.

  I løpet av de fire årene skal du ha profesjonsfag og praksisopplæring. Som en lektorstudent skal du ut i praksis på både ungdomsskole og videregående skole. Studiet avsluttes med en masteroppgave i fordypningsfaget.

  Les mer om oppbygging og eksempler på studieplaner her.

  • Realfagene er fag som er med å påvirke og endre verden rundt oss, men det kan også være en kilde til glede, nysgjerrighet, kreativitet og systematisk tenkning hos det enkelte menneske. Realfaglig forståelse er nødvendig hos enkeltmennesket for å kunne ta viktige beslutninger som angår den enkelte og samfunnet. I tillegg til kunnskap fra andre felt er kunnskap i og om realfag essensielt for å møte vår tids store og små utfordringer. Samfunnet har derfor behov for høyt kvalifiserte fagfolk i realfag. Behovet for kvalifiserte realfagslærere er stort i skolen! Rapporten fra evalueringen av lektorprogrammene i Norge i 2022, skriver om NMBU sitt lektorprogram at «Det synes klart at studentene oppnår et læringsutbytte som gjør dem i stand til å fungere godt som realfagslærere i skolen» (NOKUT-rapport 15/2022, s. 135).

   Ved NMBU har vi en visjon om å fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Det betyr at vi utdanner lærere som kan se elever, undervisning og skole i lys av natur, miljø og samfunn. Bærekraftig utvikling, medborgerskap, folkehelse og livsmestring er tett forbundet – og gjensidig avhengige av hverandre for å skape gode liv lokalt, globalt, i nåtid - og for fremtiden. Lærerne vi utdanner skal kunne være gode lærere for elever i fag, håndtere ulike syn i komplekse spørsmål, støtte og utvikle elevene som individer og som aktive deltakere i samfunnet, samt være en positiv kraft i utvikling av egen skole.

  • Lektorutdanningen ved NMBU er basert på aktiv studentdeltakelse. Undervisningen benytter varierte arbeidsmåter og undervisningsmetoder, med vekt på samarbeid og gruppeprosesser, samt praksisbaserte og erfaringsbaserte refleksjoner.

   I utdanningen inngår 100 dager praksis i skolen fordelt over fire av studieårene. Studentene får praksisopplæring fra 1. studieår. Refleksjon over praksis og teori er sentralt gjennom hele utdanningsforløpet.

  • I studiet vil studenten erfare et mangfold av vurderingsformer, som omfatter både skriftlige og muntlige prøver, eksempelvis fremlegg, logger, refleksjonsoppgaver og praksisvurdering. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning.

   I tillegg vil det gjøres en skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studietiden.. Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i læreryrket. Les mer om skikkethet.

Studieveileder(e):

Gayathiri Eelavendan

Gayathiri Eelavendan

Rådgiver
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver