Master (2-årig)
Heltid
Kjemi

Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

Det er to spesialiseringer i toårig master i kjemi: det norske kjemiprogrammet (les mer nedenfor) og den internasjonale studieretningen i Arctic Environmental Forensics. Du kan lese mer om den internasjonale studieretningen her.

Søknadsfrist:

15. april

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende fullført utdanningsløp, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Studenter med kun emnegruppe i kjemi (60 stp.) er kvalifisert, dersom resten av kjemifordypningen tas i mastergraden.

 • Fullført bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende fullført utdanningsløp. Det er ønskelig at bachelorgraden inneholder minst 80 sp i kjemi, men kandidater med emnegruppe i kjemi (60 sp undervisningskompetanse i kjemi) er også kvalifisert. Søkere som mangler enkelte videregående bacheloremner, må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden. For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.
Bilder av Line Degn Hansen som er stipendiat på KBM.
Studenter på KBM i kollokviegruppe
Veiledning på laboratoriet - KBM
Rekordmange vil studere ved Handelshøyskolen NMBU

Som masterstudent i kjemi ved NMBU jobber du tett på Norges ypperste forskere innen feltet. Du får tett oppfølging, mye praktisk arbeid i laboratoriet og kan ta del i spennende forskningsprosjekter.

Masteroppgaven skriver du innenfor et valgfritt område, der du kan velge blant emner i organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi.

Hos oss studerer du side om side med noen av landets dyktigste kjemiforskere. Du vil oppnå en omfattende forståelse av kjemifaget, og bli utrustet med de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bidra på høyt nivå innen forskning, undervisning og industri.   

Vi har også et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe det første vårsemesteret ditt – med nordlys og isbjørner som en del av studiehverdagen! 

Klikk her for å se studieplaner for master i kjemi 

Se litt om hvordan vi har det (Instagram)

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i kjemi lærer du å løse flere arbeidsoppgaver innenfor ditt spesialområde, noe som åpner opp flere karriereveier. Masteren gjør deg samtidig bedre kvalifisert for mer selvstendige stillinger, og dermed også mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Som kjemiker med mastergrad kan du jobbe med alt fra energi og forsvar til helse og mat, og være med på å utvikle nye materialer eller løse miljøproblemer.

De tidligere studentene våre jobber i dag i industrien, konsulentselskaper, offentlig sektor, på laboratorier og ved forskningssentre. Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning).

Les karriereintervjuer med tidligere studenter

 • Kandidater med master i kjemi, oppnår følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper

  • Faglig dybde og bredde: Kan analysere kjemifaglige problemstillinger i lys av fagområdets historiske, tradisjonelle og samfunnsmessige kontekst.
  • Har kjemikunnskaper på et internasjonalt nivå og har muligheten til å arbeide tverrfaglig innen farmasi, medisin, miljøvitenskap og andre teknologiske fagområder.
  • Utvikler gjennom masteroppgaven en dyp forståelse av et spesialisert område innen kjemi.
  • Har inngående forståelse av kjemiske teorier, terminologi og metoder, og kan anvende disse i praksis.

  Ferdigheter

  • Kan utforme og gjennomføre egne eksperimenter, fra datainnsamling til analyse og konklusjon, med en dyp forståelse av metoder og potensielle feilkilder.
  • Får erfaring med tverrfaglig samarbeid rundt kjemiske problemstillinger, og kan utarbeide bærekraftige løsninger.
  • Kan bruke eksisterende teorier og metoder i kjemi, og sette egne resultater inn i en bredere faglig og internasjonal kontekst.
  • Kandidaten vil med sin brede teoretiske og praktiske plattform kunne bidra til nytenkning og innovasjon innen kjemifaget.
  • Gjennom masterprogrammet i kjemi oppnås en omfattende og dyp forståelse av kjemi som fagområde, og kandidaten blir utrustet med de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bidra på høyt nivå innen forskning, undervisning og industri.

  Generell kompetanse

  • Gjennom laboratorieøvelser og en omfattende masteroppgave, blir kandidaten god til å arbeide selvstendig som kjemiker.
  • Masterprogrammet gir trening i å bruke vitenskapelig litteratur og metoder, og kandidaten skal kunne fremstille komplekse temaer klart, både muntlig og skriftlig.
  • Kan reflektere kritisk over etiske og vitenskapelige utfordringer i eget arbeid.
  • Er i stand til å anvende kjemifaglige kunnskaper og ferdigheter i nye sammenhenger.
  • Programmet legger til rette for at kandidaten kan strukturere eget læringsarbeid effektivt.
 • Som kjemistudent har du tilgang til utvekslingsmuligheter over nesten hele verden. Vi har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter og hjelper deg gjerne med å finne et som passer perfekt for akkurat det du drømmer å lære om. 

  Som masterstudent i kjemi har du muligheten til å ta et helt semester på Svalbard. Vårsemesteret i det første studieåret er det lagt opp til at du kan studere arktisk rettede kjemiemner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du en full oversikt over hvilke utvekslingsmuligheter du har, og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
 • Den norske delen av kjemistudiet ved NMBU er inndelt i tre hovedområder; naturstoffkjemi, organisk / uorganisk analytisk kjemi og miljø/radiokjemi.

  • Naturstoffkjemi omfatter biologisk aktive forbindelser i planter, dyr og næringsmidler.
  • Analytisk kjemi omfatter bestemmelse og karakterisering av stoffer som vi omgir oss med, ved bruk av moderne analyseinstrumenter.
  • Miljøkjemi omfatter undersøkelser av korttids- og langtidseffekten av ulike kjemiske stoffer på naturen.

  Masterstudiet inneholder en masteroppgave på 60, 45 eller 30 studiepoeng, der studenten arbeider i en forskningsgruppe. Student og veileder fastsetter i fellesskap omfanget av og innholdet i oppgaven ved start av masterstudiet. I tillegg til forskningsoppgaven er det obligatorisk med 30 studiepoeng emner i kjemi og 30 studiepoeng valgfrie emner, til sammen 60 studiepoeng. Minimum 30 av disse studiepoengene må være på masternivå, og emnene skal støtte opp under det praktiske vitenskapelige arbeidet. Dette sikrer faglig bredde og gir en fordypning innen fagområdet. 

  Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling fram mot masteroppgaven. Emnene settes opp i samråd med veileder. Det er ikke anledning til å ha grunnemner (100-nivå) i dette masterstudiet.

  • Kjemistudiet vil gi studentene en solid kompetanse i kjemi, som kan benyttes bl.a. til å finne bærekraftige løsninger på miljø- og forurensingsproblemer, analyse av pasientprøver, og til utvikling av kvalitetssikret mat, kosttilskudd og medisiner.
  • Den teoretiske undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer eller kollokvier. Studentene lærer eksperimentelle metoder ved selv å stå i laboratoriet, kombinert med forelesninger, seminarer og samtalegrupper. Skriftlig eksamen er en vanlig evalueringsform underveis i studiet, men det brukes også muntlig evaluering eller prosjektinnlevering. Masterstudiet avsluttes med innlevering og muntlig diskusjon av en skriftlig masteroppgave, som beskriver det eksperimentelle arbeidet som er gjort.
  • Studentenes kompetanse evalueres underveis i studiet (mappeevaluering), og ved slutteksamener. Det legges vekt på å teste forståelse og bruk av tilegnet kunnskap. Det legges vekt på utvikling av selvstendighet under masteroppgaven.
  • Undervisningen gis på engelsk ved behov. Det meste av emnelitteraturen er engelsk.

Studieveileder(e):

Janne Beate Utåker

Janne Beate Utåker

Seniorrådgiver
Heidi Rudi

Heidi Rudi

Seniorrådgiver