Master (2-årig)
Heltid
Genomvitenskap

Er du interessert i hvordan genetiske og epigenetiske variasjoner i genom påvirker utviklingen av arter? Er du nysgjerrig på nye genomteknologier og hvordan genomvitenskap kan brukes til å forbedre bærekraft i matproduksjon?

Søknadsfrist:

15 April
Internasjonale søkere 1 desember

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Bachelorgrad i biologi, bioteknologi, husdyr- og plantevitenskap eller tilsvarende utdanning som inkluderer statistikk / bioinformatikk, genetikk/genomikk og laboratoriepraksis.

 

 • Bachelorgrad i biologi, bioteknologi, husdyr- og plantevitenskap eller tilsvarende utdanning som inkluderer statistikk / bioinformatikk, genetikk/genomikk og laboratoriepraksis.

  Det er krav om at søkerne laster opp et motivasjonsbrev som en del av opptaksgrunnlaget. Motivasjonsbrevet bør inneholde informasjon om hvordan man som søker tilfredsstiller opptakskravet.

  Det er et minstekrav til C for opptak. Søkere må demonstrere engelskspråklig evne i samsvar med NMBU-regelverket. Generell informasjon om opptak til NMBU finner du her: https://www.nmbu.no/studier/opptak

Master i Genome Science ved NMBU
DNA-streng

Studiet er bygget på tre hovedpilarer:

 • Genombiologi - hvordan genomet er bygd opp og fungerer.
 • Bioinformatikk og statistikk - genomforskning produserer store mengder data, og bioinformatikk og statistikk er sentrale verktøy for å trekke kunnskap ut av slike data.
 • Laboratorieteknologi - moderne laboratorieteknologi for sekvensering og funksjonelle undersøkelser av genom.

Dette studiet undervises på engelsk.

Du kan lese om studieprogrammet på engelsk ved å velge engelsk språk i den svarte linjen øverst på nettsiden.

Download detalied education plan for the Master in Genome Science

 

Karrieremuligheter

Etter fullført studie har studentene et tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne fortsette med et doktorgradsprogram eller arbeide innenfor utdanning, offentlig forvaltning eller industri.

Du kan få mulighet til å jobbe både nasjonalt og internasjonalt og vil kunne kvalifisere til å jobbe innenfor: avlsselskaper for fisk, dyr og planter, bioteknologiindustrien, statlig, kommunal eller privat sektor som leder, rådgiver/konsulent. 

 

Karriereeksempler:

Thea Marie Låstad - Ettertraktet på jobbmarkedet

 • En kandidat som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i form av kompetanse, kunnskap og ferdigheter:

  Kunnskap:

  • Lære om hvordan genom er bygget opp og regulert, samt kunnskap om forskjellige anvendelser av genomforskning.
  • Lære metoder for å generere og analysere genomiske data.
  • Lære metoder for CRISPR genom-redigering i et våtlaboratorium.
  • Lære om juridiske og etiske aspekter knyttet til genomiske data.
  • Lære å løse biologiske spørsmål ved prosjektarbeid og masteroppgaver som er integrert i forsknings- og institusjonssamarbeid på tvers av Campus Ås.

  Ferdigheter:

  • Studentene vil kunne generere og analysere store datasett som inneholder forskjellige typer genetiske og genomiske data og kritisk kunne evaluere metoder og verktøy for både våtlaboratorium og bioinformatikkanalyse på egenhånd.
  • Masteroppgavene skal gjøre studentene i stand til å planlegge og utføre et småskala forskningsprosjekt ved å bruke relevante vitenskapelige metoder for å løse problemer, tenke kritisk, analysere, tolke og presentere samlet informasjon og anvende faglig kunnskap på en selvstendig måte.

  Generell kompetanse:

  Etter fullført studium har studentene tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne fortsette med et doktorgradsprogram og kan kommunisere og samarbeide profesjonelt i en internasjonal studie- eller arbeidssammenheng.

 • Opptil 30 studiepoeng kan fullføres i utlandet. NMBU har utvekslingsavtaler med flere relevante universiteter.
 • Mastergraden omfatter 120 studiepoeng (ECTS). For alle studieretninger må dette inneholde minst 30 studiepoeng på 300-nivå og en obligatorisk avhandling på 30 eller 60 studiepoeng. Studentene må sette opp en utdanningsplan i samråd med studieveilederen eller i samråd med oppgaveveilederen. Studentene må sørge for at de har den forkunnskaper som er nødvendig for å ta obligatoriske emner.

  • Genomvitenskap har de siste tiårene revolusjonert vår forståelse av levende organismer, og den raske utviklingen av nye og svært effektive teknologier på dette feltet har gjort genomikk til et uunnværlig verktøy innen både forskning, forvaltning og industri. Tilgang på høy kompetanse i analyse og tolkning av genomiske data er derfor kritisk for viktige samfunnsområder.

  • I denne studien kombineres teori og praksis for å utvikle gode ferdigheter for å kunne løse faglige problemstillinger. Studien er en kombinasjon av forelesninger, undervisning i laboratorium, seminarer, gruppearbeid og selvstendig arbeid.
  • Evaluering gjennom de etablerte systemene for de enkelte kursene, som inkluderer obligatoriske oppgaver, skriftlige rapporter, presentasjoner og muntlige og skriftlige eksamener.
  • Studiet gis på engelsk, og er derfor åpent for internasjonale studenter. Høsten 2. studieår er uten obligatoriske kurs, slik at studentene kan være i utlandet i noen måneder, enten for å ta noen kurs eller jobbe med masteroppgaven sin i en internasjonal gruppe. NMBU har over 150 utvekslingsavtaler med partnerinstitusjoner fra hele verden.

Studieveileder(e):