Master (2-årig)
Heltid
Agroecology

Ønsker du å jobbe i et internasjonalt miljø med å løse komplekse problemer? Er du opptatt av bærekraftig landbruk og matsystemer? Vil du koble kunnskap med handling for å gjøre en forskjell? Da er kanskje masteren i agroøkologi et studieprogram for deg. 

Dette studiet undervises på engelsk.

Du kan lese om studieprogrammet på engelsk hvis du velger engelsk-språk i den svarte linjen øverst på nettsiden.

Søknadsfrist:

15 April
Internasjonale søkere 1 desember

Studiestart:

Høst

Opptakskrav:

Det kreves bachelorgrad i agroøkologi, plantevitenskap, økologi, biologi eller annen relevant samfunnsvitenskap (180 stp) med snitt på minimum C.

 • Det kreves bachelorgrad i agroøkologi, plantevitenskap, økologi, biologi eller annen relevant samfunnsvitenskap (180 stp) med snitt på minimum C. Søkere må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper ihht. universitetets regelverk om opptak til engelske masterprogram.

  Mer informasjon språkkunnskaper: Dokumentasjon av språkkunnskaper

Edona Arnesen
Isabeau Compigne
Wheat.

Første semester består av ett obligatorisk emne på 30 studiepoeng (PAE302). Emnet har en tverrfaglig tilnærming til økologiske, økonomiske og sosiale spørsmål i jordbruk og matssystemer. Fokus er på agroøkosystemer, og på individuell og gruppebasert læring.

Andre semester innholdet et 10 studiepoengs emne innen forskningsmetoder (PAE306). I tillegg vil studentene kunne selv velge seg emner som bygger opp under sin fagprofil. En kan velge mellom en  masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng) som avslutning av studiet. Det er også gode muligheter for å dra på utveksling i løpet av masteren om en ønsker det.  

Last ned studieplanen for kull 2024

Karrieremuligheter

Studiet kan kvalifisere for et bredt spekter av stillinger knyttet til konvensjonelt og økologisk landbruk og matsystemer, for eksempel innen rådgivning og utvidelse, utviklingsprosjekter, forvaltning av landbruks- og naturressurser, miljøvern og videreutdanning og forskning.

 

Karriereeksempler: 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

  Kunnskap:

  Beskrive og analysere struktur og funksjon av konvensjonelle og alternative landbruk- og matsystemer.

  Kartlegge og analysere ulike dimensjoner av komplekse landbruk og matsystemer (casestudier). Vise grundig kjennskap til systemiske metoder for analyse av landbruk og matsystemer.

  Ferdigheter:

  Bruke holistiske (systemiske) metoder for å analysere og forbedre situasjoner knyttet til bærekraftig utvikling av landbruks- og matsystemer, basert på aksjonsforskning.

  Gjennomføre tverrfaglige analyser av landbruks- og matsystemer og vurdere løsninger knyttet til bærekraft i samarbeid med kolleger fra andre fagområder.

  Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger i agroøkologi og mht. utvikling av landbruk og mat systemer Sammenligne ulike fortolkninger og metoder innen agroøkologi.

  Beskrive agroøkologiens rolle i forhold til bærekraftig landbruks- og matsystemer i Norge og globalt.

  Lese vitenskapelige artikler.

  Bruke forskjellige kilder til informasjon kritisk og kreativt i analyse av problemstillinger knyttet til utvikling av landbruk- og matsystemer.

  Gjennomføre systemorientert aksjonsforskning og refleksjon i samarbeid med akademikere og aktører i landbruks- og matsystemer.

  Kartlegge og analysere motstridende mål og verdier i forhold til bærekraftig landbruks- og matsystemer i samspillet mellom økonomiske, sosiale og økologiske faktorer.

  Identifisere og forklare etiske problemstillinger knyttet til aktørdeltagelse i forskning og utvikling

  Bidra til en bærekraftig utvikling av jordbruks- og matsystemer gjennom aksjonsforskning inkl. visjonstenkning.

  Kompetanse:

  Lede egen læring ved å:

  Utforske og definere læringsmål og behov

  Lage en strategi for hvordan man skal nå disse mål

  Kontinuerlig reflektere over sin egen læring, og redefinere egne mål og handlinger.

  Arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer, inkludert samspillet mellom de to.

  Kommunisere og samarbeide akademisk i en internasjonal og flerkulturell klasse som også involverer ulike aktører fra ikke-akademiske områder.

  Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk i samarbeid med aktuelle aktører.

  Gjennom masteroppgaven, bruke språket og terminologien i agroøkologi både muntlig og skriftlig.

  Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i fagområdet, både med spesialister og allmennheten. Bidra til strategisk utvikling av landbruk og matsystemer.

  Ta ansvar for å bidra i et arbeids- eller studiemiljø, og kartlegge team-prestasjoner i situasjoner med samarbeid med aktører i landbruks- og matsystemer.

 • Det er gode muligheter for studentene til å studere i utlandet innen den normerte tiden. Det andre eller tredje semesteret kan fullføres enten i Norge eller i et annet land. NOVA og Erasmus tilbyr kurs som kan integreres i deler av programmet i andre og tredje semester. De viktigste samarbeidsuniversitetene ligger i Sverige, Danmark, Finland, Italia, Tyskland, Frankrike, Nederland og USA.
 • Programmet inneholder følgende deler: Sentrale emner i agroøkologi som legger vekt på landbruk og matsystemer PAE302 (30 stp) og PAE306 Agroøkologi: Handlingsorientert forskning (10 stp). Studenter med "Europeisk master" i Agroecology kan velge et emne på inntil 5 stp i fremmedspråk på 100 nivå i masteren. Masteroppgaven er normalt på 30 stp, alternativt 60 stp.

  • Landbruk og matsystemer er økologisk, økonomisk og sosialt viktige i alle samfunn. I hele verden er det bruk for fagpersoner som forstår seg på slike systemer, som er komplekse, multifunksjonelle og i stadig endring. Mastergraden i agroøkologi gir en faglig innføring i hvordan en kan beskrive, analysere og forbedre både gårdsdrift og virksomheter i hele matsystemet. Studentene får anledning til å utvikle handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. Emnene i programmet omfatter miljømessige, produksjonsrettede, økonomiske og sosiale utfordringer i landbruk og matsystemer: Tverrfaglig aktivitet for å hanskes med komplekse endringsprosesser; en bærekraftig utvikling på lokalt og globalt plan; økologisk landbruk. Programmet forbereder studentene på en rekke stillinger innen tradisjonelt og økologisk landbruk og matsystemer, som f.eks. rådgivere, ansatte i utviklingsprosjekter, miljøvern, offentlig forvaltning og skoleverket (med pedagogikk).
  • Programmet starter med et semester som introduserer studentene til strukturer og funksjoner i landbruks- og matsystemer, metodologi for beskrivelse, analyse og forbedring av slike systemer, og individuell og gruppebasert læring. Dette støttes av forelesninger, seminarer og veiledning knyttet til prosjektarbeid ute i felt. Undervisningsmetodene i de neste semestrene avhenger av hvilke kurs som er valgt.
  • Evalueringen av studentenes læring er en integrert del i læreprosessen. Denne legger vekt på studentenes evne til å utføre handlinger og sette teori ut i praksis. I det første semesteret evalueres dette på bakgrunn av skriftlig gruppearbeid og individuelt arbeid. I de neste semestrene avhenger dette av hvilke kurs som er valgt.

Studieveileder(e):

Cathrine Strømø

Seniorrådgiver

Nina Rosita Hansen

Seniorkonsulent