Utveksling A til Å

Før du skal søke

Det er veldig viktig at du sjekker at utvekslingsavtalene du vil søke på gjelder for ditt studieprogram eller fagområde. Under er gjøremål som er felles for alle som søker utveksling uansett verdensdel.  

Hvordan søke om utveksling

  • Du må ha 60 studiepoeng innen du reiser ut.
  • Studieopplegget ditt i utlandet må bli en del av graden din ved NMBU. Her må man undersøke selv via vertsuniversitetets nettsider om de tilbyr relevante emner innenfor avtalen. 
  • Flere utvekslingsavtaler krever minimum snitt på B eller C for å søke på utveksling.
  • De fleste utvekslingsavtalene har språkkrav. Sjekk at du oppfyller disse (minimum 4 i engelsk fra VGS)
 • Fristene for å søke utveksling er:

  1. 1. februar for høstsemesteret, vårsemesteret elle hele studieåret
  2. 15. september for vårsemesteret (restopptak)
 • Fyll ut elektronisk søknad om utveksling:


  Du får svar på søknaden din innen fire uker med informasjon om hvilket universitet du er nominert til.

Før avreise

 • Når du søker om å få dra på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner må NMBU dele personopplysninger om deg med institusjonen for at de skal vurdere søknaden.
  Les mer om GDPR og utveksling.

 • Søk om forhåndsgodkjenning av emner hos studieveilederen ved fakultetet ditt. Dette er viktig for at utvekslingsoppholdet skal bli godkjent som en del av din grad ved NMBU og for at du skal få støtte fra Lånekassen.

   

  Les mer om godkjenning av fag.

 • Søknad om forhåndsgodkjenning av fag bør være ferdigbehandlet før du søker om støtte til Lånekassen.
  Les mer om finansieringsmuligheter

 • Ved et utenlandsopphold er det nødvendig å forsikre seg og sørge for at man har de vaksinasjonene som anbefales å ha på sitt studiested. I enkelte land kreves også visum og oppholdstillatelse.   

  Helseforsikring

  For de som er pliktig medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Som student i utlandet er du normalt medlem av Folketrygden dersom du er stønadsberettiget fra Lånekassen. I tillegg til dette vil du trenge en forsikring som dekker nødvendige forhold før du reiser på studieopphold i utlandet.

  Skal du til et land innenfor EØS-området?

  Sørg for at du har med deg et Europeisk Helsetrygdkort før du reiser. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere. Du søker om Europeisk helsetrygdkort gjennom HelseNorge sine nettsider. 

  Skal du til et land utenfor EØS-området?

  I så fall vi du trenge helseforsikring utover helsetrygdkortet ditt.

  Skal du til USA?

  HELFO har egen ordning for studenter i USA som får utdanningstøtte gjennom Lånekassen. Gjennom trygdesystemet i Norge er du tilknyttet Equian, og spørsmål om helseforsikring av norske studenter i USA kan rettes til helfo@equian.no

  Forsikringen bør minimum dekke:

  • Ulykke, innbo- og reise
  • Utgifter til sykehusopphold dersom du reiser utenfor EØS-området/USA
  • Utgifter til hjemtransport ved alvorlig skade/dødsfall

  Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom NMBU fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på studentenes vegne. Staten er såkalt selvassurandør.

  Dersom studenter ønsker å ha samme forsikringsdekning som arbeidstakere ved universitetet, må de tegne en egen reise- og personskadeforsikring. I noen tilfeller kan studenter fremdeles være dekket av foreldrenes forsikringer.

  Studenter som studerer eller som reiser på feltarbeid i utlandet skal ha reiseforsikring. Studentene bør derfor undersøke om de har forsikring som vil dekke eventuell skade, tap og hjemreise ved sykdom under utenlandsoppholdet.

  Det er studentenes ansvar å sørge for at de har reiseforsikring før de reiser ut.

  Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.

  Visum og oppholdstillatelse
  Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk. 

  Vaksiner
  Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Du finner mer informasjon hos Reiseklinikken.
  Se hjemmesiden til Reiseklinikken her.

  Råd fra myndighetene
  Det hender at studenter reiser til land som er preget av uro og konflikt. Utenriksdepartementet har oversikt over situasjonen i ulike land og vil kunne hjelpe til med informasjon om utrygge områder. Dersom du har spørsmål i forhold til dette, kan det være lurt å ta kontakt med UD, eventuelt sjekke internettsidene. Norske myndigheter kan av og til fraråde at nordmenn reiser til spesielle områder, og slike beskjeder kan komme på kort varsel.

 • Alle NMBU-studenter som reiser på delstudier i utlandet må sette seg inn i NMBUs råd for sikkerhet i utlandet.

  Under utlandsoppholdet

  • Husk å oppdatere dine pårørende og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om din adresse og telefon i utlandet. NMBU informeres gjennom oppdatering på StudentWeb. Du kan enkelt besørge automatisk videresending av NMBU e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet. Se NMBU-support
  • Sett deg inn i informasjon fra NAV internasjonalt vedrørende sykdom i utlandet, samt vilkårene i din private reiseforsikring.
  • Gjør deg kjent med, og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i utlandet.
  • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god reisebok kan gi en del retningslinjer.
  • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.
  • Gå aldri med mye penger på deg. Husk også på at det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
  • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.
  • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.
  • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
  • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!

  Hvis noe skjer

  • I mindre akutte eller kritiske situasjoner - ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.
  • Ved behov for legehjelp kan vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.
  • Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS) legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV utland (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere informasjon om ordningen i de enkelte land. Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.
  • I krisesituasjoner, sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller NMBU blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.
  • Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) – følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

  Hvis du utsettes for ulykker eller kriser som kan oppleves vanskelig å håndtere kan du ta kontakt med Sjømannskirken. Studentprestene og organisasjonens andre medarbeidere i utlandet er tilgjengelige for deg. Beredskapsarbeidet spenner fra å gi omsorg til enkeltmennesker til å bistå ved større katastrofer. Kontakt Sjømannskirken på deres døgnbemannede beredskapstelefon +47 951 19 181
   
  Sjømannskirken har lansert en app med oversikt over alle lokale nødnumre, uansett hvor i verden du er. Appen bruker mobilnettet og GPS for å posisjonere brukeren. Det er i tillegg mulig å legge inn relevant informasjon om blant annet forsikringsselskap, kontaktnummer til pårørende og arbeidsgiver. Tilgang til app'en finner du ved å søke "sjømannskirken" i din app-butikk.

 • Er du oppmeldt i emner må du aktivt avmelde deg disse. Dette bekrefter ovenfor Lånekassen at du er en aktiv student, og har rett til støtte fra dem mens du er på utveksling.  Alle må logge seg inn på StudentWeb for å semesterregistrere seg og betale semesteravgiften før reisen.

Når du er i utlandet

 • Skal du ta andre emner enn de du søkte forhåndsgodkjenning for?
  Ta kontakt med studieveileder ved ditt fakultet for spørsmål om emnevalg og godkjenning.

 • Registrer på StudentWeb

 • Få kunnskap om hvordan du skal håndtere forskjellige situasjoner ved å spille studentspillene "Trygg student" og "Trygg student i utlandet"

  Spillet «Trygg student» gir studenter kunnskap om hvordan de kan håndtere studentlivets ulike utfordringer. Hvordan få et godt studentliv? Hva kan du gjøre når hverdagen blir krevende, eller enn uønsket hendelse skjer? I dette spillet lærer du litt mer om hva du selv kan gjøre, og når det er lurt å ta kontakt med andre.

  Nå er også spillet "Trygg student i utladet" tilgjengelig.

  Last ned appen Attensi skills, logg inn med koden "studentlivet" og registrer deg med telefonnummer!

 • Hvis du må avbryte oppholdet, må du informere vertsuniversitetet, utveksling@nmbu.no og Lånekassen

Etter hjemkomst

 • For å kunne søke om endelig godkjenning trenger du karakterutskrift fra vertsuniversitetet ditt, som viser hvilke emner du har bestått på utveksling. Karakterutskriften blir enten sendt direkte til deg eller til SIT. I noen tilfeller må karakterutskrift bestilles før den er sendt. Om den sendes til SIT vil du bli varslet via e-post. Det er viktig at du tar godt vare på den originale karakterutskriften.

 • Når du kommer tilbake fra utveksling, må du søke om endelig godkjenning av emnene du har tatt på utveksling. Du trenger endelig godkjenning for å få utvekslingsoppholdet innpasset i graden din ved NMBU og få gjort om deler av studielånet til stipend.

  Hvordan søke endelig godkjenning:

  Du søker om endelig godkjenning til studieveilederen ved fakultetet ditt. Hun/han skal ha en kopi av karakterutskriften din i tillegg til søknad.  

 • Du som har vært på utveksling er en viktig ressurs for NMBU, og vi vil gjerne ha din hjelp med å promotere utveksling. Ettersom de erfaringene du gjør deg i utlandet er verdifulle for framtidige utvekslingsstudenter, må du levere en rapport fra utvekslingsoppholdet ditt til NMBU. Rapporten leverer du til din utvekslingskoordinator på SIT og den vil bli publisert på NMBU Utvekslingsbloggen og/eller på facebooksiden Utveksling NMBU.  

  De som har vært på utveksling gjennom Erasmus+ vil i tillegg få tilsendt en epost fra Europa-kommisjonen med lenke til en portal der du skal levere en rapport kalt EU-survey.