Paris. Foto: Pixabay

Utveksling i Europa og Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid i Europa. Det er knyttet til en egen stipendordning, som gjør det mulig å ta deler av din utdanning i et land innen EU, EØS, Island eller Tyrkia.

Fordeler ved å reise på utveksling gjennom Erasmus+:

 • Du får et Erasmusstipend på 470 eller 530 euro i stipend per måned
 • Du betaler ikke skolepenger ved vertsuniversitetet
 • Vertsuniversitetet hjelper deg ofte med å skaffe bolig
 • Du har vanligvis muligheten til å være med på egne introduksjonsprogram for Erasmusstudenter.
 • Her finner du en oversikt over kravene til å reise på utveksling gjennom Erasmus+.

  • Du må være student på et gradsgivende studieprogram ved NMBU når du søker og under utvekslingsoppholdet.
  • Utvekslingen må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.
  • Du må reise til en institusjon som NMBU har Erasmusavtale med (gjelder studieopphold).
  • Du må ha bestått minst 30 studiepoeng når du søker og minimum 60 studiepoeng ved avreise
  • Minimum oppholdslengde for studieopphold i Erasmus+ er 2 måneder (60 dager).
  • Man kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen var gjennom en annen institusjon enn NMBU.
 • Hvor mye kan du få i Erasmusstipend?

  Stipendet er fra høsten 2023 på enten 470 eller 530 euro per måned, avhengig av kostnadsnivået i landet. Erasmusstipendet kommer i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen:

  • 530 euro til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige
  • 470 Euro til de andre programlandene

  Ønsker du å reise mer miljøvennlig? Ved å reise "grønt" kan du få 100 EUR ekstra (engangsbeløp), pluss opp til 4 reisedager med stipend.

  Hva er det som defineres som grønne reiser?

  For å kunne motta stipendet må over 50% av reisen bestå av miljøvennlige transportmidler som buss eller tog.

  Stipend for grønne reiser blir utbetalt sammen med reststipendet etter endt utvekslingsopphold. 

  Du søker om grønt stipend via nettskjema

  Merk at søknadsfristen er senest innen din avreise fra vertsuniversitetet eller  30.januar for høstsemesteret og 30.juni for vårsemesteret om du er ferdig etter disse datoene. 

  Learning Agreement (OLA)

  Alle studenter som drar på utveksling gjennom Erasmus+ må fylle ut en Learning Agreement. Dette er en kontrakt som må signeres av studenten, fakultetet ved NMBU og av vertsuniversitetet. NMBU bruker Online Learning Agreement (OLA), som vil signeres digitalt av alle parter.

  Learning Agreement skal inneholde en beskrivelse av hvilke emner du skal ta på utveksling, og gir deg en trygghet på at emnene du består kan godkjennes som en del av graden din.

  Opprett din OLA konto eller bruk den digitale platformen ved vertsuniversitetet.

  Når din OLA er signert av studenten vil aktuell studieveileder automatisk motta et varsel om signering på epost. Når OLA er signert av alle parter må man laste den ned som PDF å sende til utveksling@nmbu.no Last ned Erasmus+ App for å følge med på OLA og for annen nyttig info.

  PDF versjon av OLA?

  Du kan laste ned en PDF versjon av OLA dersom vertsuniversitet krever en papirversjon. Den kan også signeres på papir dersom nødvendig.

 • Gjennom Erasmus+ kan studenter ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass, som en del av studiet . Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også mulig for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+. Det forutsettes at et slikt opphold kan godkjennes av fagmiljø/fakultet som del av studentens grad ved NMBU.

  Det er også mulig å søke praksisopphold gjennom Erasmus+ etter endt grad. Et slikt opphold må godkjennes av fagmiljø/fakultet.

  Praksisopphold under studiene

  • Du må være student på et studieprogram ved NMBU når du søker om praksisopphold.
  • Praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved NMBU.
  • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.
  • Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager).
  • En tre-parts praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships)  må fylles ut og signeres av studenten, en representant fra fakultetet ved NMBU (som oftest studieveileder) og arbeidsgiver. Avtalen skal sikre at praksisoppholdet vil bli godkjent som en del av studieprogrammet ved NMBU.

  Du må enten finne frem til praksisoppholdet selv, eller i samråd med instituttet/fakultetet ditt på NMBU. Med få unntak har ikke instituttene/fakultetene ved NMBU avtaler med eksterne partnere om å sende studentene sine ut på Erasmus praksisopphold.

  Vi har løpende frist for å søke om Erasmus+ praksisopphold og stipend: Søknaden må være en utfylt Learning Agreement for Traineeships, signert av student, studieveileder/fakultetet og arbeidsgiver.  Fakultetet bekrefter ved å signere at de forhåndsgodkjenner praksisoppholdet.

  Satsene for praksisopphold:

  • € 460 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige
  • € 410 per måned i de andre programlandene

   Det gis et tilleggstipend på 150euro for praksisstudenter. 

  Praksisopphold etter endt grad

  Forutsetninger for å søke om Erasmus+-stipend for et praksisopphold etter endt grad:

  • Du må ha vært student på et studieprogram ved NMBU, og du må ha meldt inn ønsket hos institutt eller fakultet om å gjennomføre praksisoppholdet i løpet av siste semester før innlevert sluttoppgave på Bachelor- eller Master-nivå. 
  • Du må selv finne frem til praksisplass inenfor EU/EØS.
  • Praksisplassen må godkjennes av fakultet/institutt
  • Praksisoppholdet må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden
  • Du må sende søknad (ferdig utfylt og signert Learning Agreement) senest 1.mai i det siste semesteret i graden din. Hvis du ferdigstiller studiene i desember er 1.desember siste frist for å sende søknad til utveksling@nmbu.no  

  I tillegg må du sørge for å:

  • Legge frem praksismuligheten på en så god måte at dette enkelt kan godkjennes av fagmiljø eller fakultet.
  • Være tilstrekkelig forsikret - vi anbefaler en student reiseforsikring, ansvars- og ulykkesforsikring som dekker det som kreves av denne typen opphold.
  • Betale semesteravgift.

  Studenter som øker om et praksisopphold som skal inngå i en grad, vil bli prioriterte dersom vi mottar mange søknader.

  Søknadskrav:

 • Korttidsmobilitet er et utvekslingsopphold som består av en digital og en fysisk del. Du må få minst 3 ECTS for deltakelsen, og den fysiske delen må være på mellom 5 og 30 dager. Du kan få stipend for den fysiske delen.

  Hva kan du få støtte til

  • Studenter som reiser på korttidsmobilitet mottar 70 EUR per dag fra dag 1 til 14. En reisedag før og en reisedag etter aktiviteten kan også dekkes  
  • Dersom du reiser grønt kan du få 50 euro ekstra i stipend
  • Studenter med færre muligheter mottar tilleggsstipend (top-up) på 100 EUR for korttidsmobilitet som varer 5 til 14 dager, og 150 EUR for korttidsmobilitet som varer 15 til 30 dager. Tilleggsstipend for praksis gjelder ikke i dette tilfellet. 

  Eksempler på type opphold

  • Sommerkurs med fysisk og digital del. Den digitale delen kan være før, under eller etter det fysiske oppholdet 
  • Blended intensive programmes (BIP) som avholdes av partneruniversiteter  
  • Emner som tilbys ved partnerinstitusjon som er kortere enn et vanlig utvekslingssemester
 • NMBU er tildelt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) av Europakommisjonen for perioden 2021-2027.

  Høgare utdanningsinstitusjonar som ønsker å delta i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha eit gyldig Erasmus Charter for Higher Education for å kunne delta i aktivitetane i programmet.

  I charteret er NMBU gitt pliktar når universitetet deltek i aktivitetar i Erasmus+.

  Gjennom eit felles sett av pliktar vil charteret også bidra til å sikre kvaliteten på samarbeidsaktivitetane universitetet deltar i med utanlandske partnaruniversitet gjennom Erasmus+.

Erasmus Policy StatementErasmus student CharterConfirmation of Erasmus exchage