Retningslinjer for eksamenskandidater - gjennomføring av skriftlig eksamen ved NMBU

For alle NMBU eksamener

 1. Alle eksamener ved NMBU gjennomføres i henhold til forskrift om studier ved NMBU (studieforskriften). Eksamenskandidaten (kandidaten) må før eksamen ha satt seg inn i studieforskriften og denne instruks.
 2. Kandidaten må innen oppmeldingsfristen være meldt opp til eksamen via Studentweb. Eventuelle problemer/feil må meldes Studentenes informasjonstorg (SiT) innen oppmeldingsfristen.
 3. Kandidater som har behov for spesialtilpasning/tilrettelegging ved eksamen må søke om dette innen fristen. Se akademisk kalender for frist.
 4. Kandidaten må selv, via Studentweb, holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
 5. Kandidaten må via den nettbaserte emnebeskrivelsen sjekke tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha med seg hjelpemidlene til eksamen. Kandidaten må kun benytte tillatte hjelpemidler. Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller annet fra medstudenter/andre under eksamen.
 6. En innlevert besvarelse, digitalt eller på papir, kan ikke leveres tilbake eller unndras sensur. Dette gjelder selv om legeattest leveres etter at eksamen er gjennomført.
 7. Det er ikke tillatt med noe form for kommunikasjon mellom kandidatene eller andre personer under eksamen, så fremt annet ikke er spesifisert. Dette gjelder både ved hjemmeeksamen og campusbasert eksamen. Ved en campusbasert eksamen må kandidater som har spørsmål eller har behov for en kort pause gi tegn til en av eksamensvaktene.
 8. Hva som gjelder spesifikt for eksamen på campus eller hjemme er spesifisert under.

Nyttige lenker

  1. Kandidaten må møte senest 30 minutter før eksamen begynner uavhengig av om eksamen gjennomføres digitalt eller på papir. 
  2. Møter kandidaten for sent eller i feil rom kan kandidaten bli nektet adgang til eksamen.
  3. Ingen kandidater har adgang til eksamenslokalet før eksamensvaktene er på plass.
  4. Digital (WISEflow) eksamen: For å kunne gjennomføre eksamen digitalt må nødvendig nettleser være lastet ned på maskinen før eksamensdagen. Kandidaten må også ha testet at han/hun kommer inn på det NMBUs trådløse nettverk (Eduroam).
  5. Kandidaten må via den nettbaserte emnebeskrivelsen sjekke tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha med seg hjelpemidlene til eksamen. Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller annet fra medstudenter/andre under eksamen.
  6. Kandidaten skal vise gyldig legitimasjon med bilde (studentkort /Pass/ førerkort). Grunnet forbud mot bruk av mobil under eksamen kan digitalt semesterkort ikke benyttes som legitimasjon.
  7. Mat/drikke, skrivesaker samt tillatte hjelpemidler tas med til kandidatens plass. Sekk/veske, avslått mobiltelefon og yttertøy plasseres på anvist sted. Grunnet utfordringer med smartklokker, må alle armbåndsur legges vekk på anvist sted. Det er klokke på veggen i alle eksamenssaler.
  8. Dersom kandidaten ønsker kan følgende tas med: eksternt tastatur / mus (kablet, ikke trådløst), støydempende ørepropper uten lyd eller nettilgang. Tospråklig ordbok kan tas med dvs. fra morsmål til norsk eller fra morsmål til engelsk. Ordboka skal være fri for notater.
  9. Kandidaten kan ikke ta med: ekstra skjerm, ekstra PC, Pad, Kindle eller tilsvarende, digitale notater / digital pensumlitteratur  eller e-bøker

  Digital eksamen (WISEflow)

  1. Ved eksamen i digitalt eksamenssystem skal eksamensbesvarelsen skrives på PC. Det er kun tegninger og evt. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven eksamensbesvarelse vil normalt ikke bli sensurert.
  2. Det er krav om at kandidaten har egen PC ved gjennomføring av digital eksamen.
  3. Kandidatene må på forhånd gjøre seg kjent med systemet som benyttes under digital eksamen, så de vet hva de skal gjøre under eksamen.
  4. Kandidaten er selv ansvarlig for å påse at det er korrekt fil(er) som leveres og at filen(ene) er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute. Kontroller alltid at rett fil er levert.

  Eksamen på papir

  1. Kandidaten får utlevert eksamenspapir og omslagsark. Annet papir kan ikke benyttes.
  2. Eksamensbesvarelsene skal være anonyme og kandidaten får tildelt kandidatnummer som skal påføres alle ark i besvarelsen. Påse at rett kandidatnummer påføres.
  3. Kandidaten kan ikke levere besvarelsen sin eller levere blankt (kun utfylte omslagsark) før 30 minutter etter at eksamen er i gang.
  4. Kulepenn må benyttes på eksamenspapiret for at det skal gi gjennomslag. Vær oppmerksom på at det kan bli gjennomslag på flere ark dersom flere papir ligger oppå hverandre. Kandidaten har selv ansvar for det han/hun leverer som besvarelse, og at håndskriften er leselig.
  5. Når ordinær eksamenstid er ute har kandidaten maks 15 minutter til å nummerere, påføre kandidatnummer og sortere besvarelsen. Kandidaten har selv ansvaret for å skille det trelags eksamenspapiret fra hverandre og legge det i rett omslag. Dersom kandidaten fortsetter å skrive på besvarelsen etter at eksamenstiden er ute betraktes dette som forsøk på fusk.
  6. Kladdeark kan normalt ikke leveres inn som del av besvarelsen.
  7. Når kandidaten er klar til å levere sin besvarelse, ved campusbasert eksamen, må kandidaten gi det tegn til eksamensvakten. Kandidaten blir sittende på sin plass til besvarelsen er levert, kontrollert og kvittert av eksamensvakten. Innleverte besvarelser blir ikke under noen omstendighet levert tilbake til kandidaten.
  8. Kandidaten har kun adgang til å ta med selve eksamensoppgaven og den rosa kopien av besvarelsen ut av eksamenslokalet etter endt eksamen. Alt annet eksamenspapir (brukt og ubrukt) må leveres til vaktene. Dersom eksamensoppgaven har vært gitt i form av flervalgsprøve eller det har vært egne svarark med oppgaven kan kandidaten ikke påregne å få med seg en kopi av besvarelsen sin.
  9. En kandidat som blir syk under eksamen må velge hvorvidt vedkommende skal levere legeattest, levere en blank besvarelse eller levere inn besvarelsen sin til sensurering. Mer informasjon om dette finnes på siden Akutt syk under eksamen.
  1. Ved eksamen i digitalt eksamenssystem skal eksamensbesvarelsen skrives på datamaskin. Det er kun tegninger og evt. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven eksamensbesvarelse vil normalt ikke bli sensurert.
  2. Det er krav om at kandidaten har egen PC ved gjennomføring av digital hjemmeeksamen. Sørg også for stabilt nett.
  3. Kandidatene må gjøre seg kjent med systemet som benyttes under digital eksamen, så de vet hva de skal gjøre under eksamen.
  4. Kandidaten er selv ansvarlig for å påse at det er korrekt fil(er) som leveres og at filen(ene) er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute. Kontroller alltid at rett fil er levert. Følg instruksjonene i WISEflow når du skal levere. Når du har lastet opp besvarelsen må du velge lever, ikke gå ut. 
  5. Kandidaten må ha mobilen tilgjengelig under WISEflow hjemmeeksamen, det kan bli sendt ut viktig informasjon angående eksamen på sms.
  6. Hvis muntlig eksamen gjennomføres digitalt må kandidaten i forkant av eksamen kontrollere at mikrofon, høytaler og kamera virker. Det er ikke tillatt å gjøre opptak av muntlig eksamen hverken av kandidaten eller fakultetet.
  • Målform: Eksamensoppgaver skal foreligge på nynorsk og bokmål, hvis begge målformer brukes av oppmeldte studenter i emnet. I emner som tilbys på norsk eller engelsk etter behov, utformes eksamensoppgaven normalt på det språket emnet undervises i. I et emne som undervises på engelsk er eksamensoppgaven kun på engelsk.
  • Språk: Eksamensbesvarelsen kan leveres på nynorsk, bokmål, svensk, dansk eller engelsk. Hvis det er krav om at oppgaven kun kan besvares på engelsk, skal dette framgå av emnebeskrivelsen til emnet.
  • Ordbok: Studenter har anledning til å ha med enkel tospråklig ordbok hvis eksamen avvikles på et annet språk enn morsmålet. Ordboka skal være fri for notater.