Hjelpemidler, referanser, fusk og plagiering

Hjelpemidler ved campusbasert eksamen

I emnets emnebeskrivelse på nett skal det stå hvilke hjelpemidler som gjelder ved eksamen. Tillatte hjelpemidler skal også opplyses om i eksamensoppgaven. 
Det er  kun hjelpemidler som har vært i vanlig bruk i det aktuelle emne, og som kan stilles til disposisjon for alle studentene, som tillates.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen eller annen vurderingsordning i et emne skal være i samsvar med følgende koder:
- A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
- B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
- C1: alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
- C2: alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
- C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.

Kontroll av hjelpemidler

Ved campusbasert eksamen der det benyttes eksamensinspektører skal alle medbrakte hjelpemidler enkeltvis kontrolleres av inspektørene.

Studentens ansvar – lovlige og ulovlige hjelpemidler

 • Du må selv ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamenslokalet. Dette gjelder ikke der NMBU stiller hjelpemidler til disposisjon. 
 • Det er ikke lov å ha med eller ha tilgang til andre hjelpemidler enn det som er angitt som tillatt ved den aktuelle eksamenen.
 • Du er selv ansvarlig for at medbrakte hjelpemidler til ved campusbasert eksamen ikke inneholder ulovlige notater. Det er ikke tillatt med lån av hjelpemidler mellom studenter under eksamen.
 • All tilgang til og bruk av mobiltelefon eller digitale hjelpemidler som inneholder kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet under en campusbasert eksamen, betraktes som fusk. Unntak gjelder kun der det på eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen er presisert at hjelpemidler med kommunikasjonsutstyr er tillatt.
 • Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom medstudenter eller med andre personer under en eksamen, hvis ikke slik kommunikasjon er presisert som et tillatt hjelpemiddel i eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen. Dette gjelder både ved eksamen som gjennomføres på campus og som hjemmeeksamen.
 • Ved campusbasert eksamen betyr hjelpemiddelet alle typer kalkulatorer, så fremt annet ikke er presisert i eksamensoppgaven eller i emnebeskrivelsen, en kalkulator som ikke inneholder filer, ikke er knyttet til internett, strømnettet eller skriver, ikke kommuniserer med andre enheter, ikke støyer og som bare består av en enkelt gjenstand.

Ordbok ved campusbasert eksamen

Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok, fra morsmål til norsk og norsk til morsmål. Tilsvarende regel gjelder dersom eksamen holdes på engelsk (gjelder også for studenter med norsk som morsmål på et engelskspråklig emne). Ordboka skal være fri for notater.

Hjelpemidler ved hjemmeeksamen

I emnets emnebeskrivelse på nett skal det stå hvilke hjelpemidler som gjelder ved eksamen. Husk også å sjekke eksamensinformasjon i emnerommet i Canvas. Tillatte hjelpemidler skal også opplyses om i eksamensoppgaven. 

Du må holde deg oppdatert om tillatte hjelpemidler i det enkelte emne, og ha disse tilgjengelig til eksamen. Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler enn de som er oppgitt som tillatt til den enkelte eksamen. Å ta hjemmeeksamen i stedet for i en campusbasert eksamen gjør eksamenssituasjonen annerledes, ikke minst kan dette gjelde hvilke hjelpemidler du har tilgang til og mulighetene for å få hjelp av andre.

Selv om en hjemmeeksamen er annerledes, så gjelder fortsatt de samme reglene for hva som regnes som plagiering og fusk og konsekvensene av slike handlinger. Derfor er det viktig at du er bevisst på dette og at du setter deg godt inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt for din eksamen, og at du unngår å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt. 

Det er ikke tillatt med kommunikasjon mellom medstudenter eller andre personer under eksamen, hvis ikke slik kommunikasjon spesifikt er oppgitt som et tillatt hjelpemiddel i eksamensoppgaven eller på Canvas.

Ved eksamen skal du vise hva du har lært ved å besvare med dine egne formuleringer. Du skal ikke testes i din evne til å klippe og lime fra andre kilder. Dette er også viktig å huske på dersom du benytter notater som inneholder direkte avskrift fra forelesningsfoiler etc. eller f. eks fellesnotater med andre studenter o.l.

Benytt deg av tilgjengelige nettressurser, se lenker, for å lære mer om å skrive akademisk tekst, referere korrekt og å unngå plagiering og fusk.

Tips!

 • Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i hvilke hjelpemidler som er tillat under hjemmeeksamen og kun bruke disse.
 • Det er også viktig at du lærer deg korrekt bruk av kilder og referanser.
 • Skriv besvarelsen med egne ord. Ikke "klipp og lim" fra andre.
 • Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i informasjonen på denne siden om fusk og plagiering. Du finner også lenker til nyttige nettsider med verktøy og ressurser.
 • Dersom du ikke har fått opplyst at samarbeid med andre er tillatt, så vil slikt samarbeid regnes som forsøk på fusk. 
 • NMBU definerer fusk som «enhver handling som sikter mot å gi studenten et uberettiget studieresultat eller et uberettiget fortrinn ved evaluering av studieprestasjon». Alle former for plagiering er å betrakte som en uberettiget fordel, men det er viktig å påpeke at ikke alle har en fullstendig forståelse av hva plagiering innebærer. De risikerer dermed å jukse uten være klar over det.
 • Å plagiere er å etterlikne eller kopiere andres arbeid (åndsverk), enten delvis eller i sin helhet, for deretter å fremstille det som sitt eget. Den vanligste formen for plagiering skjer ved bruk av andres ideer uten å informere om opphav. Ved bruk av informasjon hentet fra andre steder er det derfor viktig å inkludere kilder og referanser i teksten din. Korrekt kildebruk og referanseteknikk kan læres på bibliotekets side Referansestiler – sitering og litteraturliste 
 • Gjenbruk av egenprodusert tekst fra tidligere oppgaver og eksamener kvalifiserer også som plagiering. Hvis du har skrevet om det samme temaet før unngås selvplagiat ved å basere seg på andre kilder og gjenskape ideene deretter. Dersom du gjenbruker noe av din egen tekst må du huske å henvise til ditt eget verk. 

Hvordan skrive akademisk tekst og sitere korrekt 

Lær deg hvordan du skriver og siterer korrekt i akademisk skriving. Verktøy og ressurser for å skrive akademiske tekster

 Hva er fusk og plagiering

 • Fusk er å oppnå et resultat på ulovlig vis og NMBU ser svært alvorlig på fusk og plagiering da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor både medelever og institusjonen NMBU.
 • Det sees like strengt på fusk på skole- og hjemmeeksamen, obligatoriske innleveringer som andre oppgaver og arbeid som skal leveres inn i løpet av studietiden ved NMBU.

Eksempler på fusk og plagiering

Fusk er enhver handling som sikter mot å gi studenten et uberettiget studieresultat eller et uberettiget fortrinn ved evaluering av studieprestasjon.

Eksempler på fusk. Omtalen er ikke uttømmende.

 • Brudd på eksamensforskrifter ved NMBU kan være fusk.
 • Fusk kan bestå i å skaffe seg kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter i den hensikt å dra fordel av kjennskapet under eksamen.
 • Handlinger som på falsk grunnlag sikter mot å gi en student fordeler under eksamen i form av forlenget tid eller ekstra hjelpemidler kan være fusk. 
 • Fusk kan være å manipulere eksamensbesvarelsen etter levering i den hensikt å oppnå bedre bedømming.
 • Fusk kan bestå i å skaffe seg tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt etter NMBUs oppgitte hjelpemiddelkoder for den pågjeldende skriftlige eksamen. Dette gjelder uavhengig av om det ulovlige hjelpemiddel består av papir, mobiltelefon eller annet utstyr, og uavhengig av om hjelpemiddelet befinner seg i eksamenslokalet eller annet sted hvor kandidaten kan skaffe seg tilgang til hjelpemiddelet under eksamen.
 • Fusk kan bestå i at en innlevert oppgave er utarbeidet av en annen person enn den som står oppført som eksaminand.
 • Plagiat er fusk. Eksempler på plagiering: Gjengivelse eller sitater fra bøker, artikler, internettsider, egne eller andres oppgaver, bruk av bilder, grafer o.l. uten kildehenvisning, sitattegn eller annen tilkjennegivelse i teksten/bildet/tegningen som viser hvor materialet er hentet fra.
 • Fusk kan bestå i at en innlevert besvarelse er brukt av eksaminanden selv til en tidligere eksamen, med mindre slik bruk er avtalt med faglærer

Flere eksempler på fusk og plagiering

• Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr under eksamen
• Å bruke av eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt. Eksempler på dette er lapper og ark med pensumrelatert informasjon, egne notater etc.
• Å ikke oppgi kilder eller å oppgi fiktive kilder
• Svar som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som eget svar
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av en annen person ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Svar som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person
• Svar som helt eller delvis har vært brukt av studenten selv ved en tidligere eksamen eller innlevering
• Innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv
• Brudd på reglene om samarbeid
• Å gjengi eller sitere fra lærebøker, fagbøker, andres oppgaver, materiale som er hentet fra internett osv. uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat fra andre (plagiat)
• Å gjengi eller sitere fra tekst du tidligere har skrevet i en innlevert oppgave, uten å klart markere at det er en gjengivelse/sitat du tidligere har levert (selvplagiering)

Digitalt plagieringskurs

Her finner du NMBUs digitale plagieringskurs hvor du lærer hva plagiering er og hvordan du unngår det. Kurset består av en video og en quiz som må gjennomføres for at kurset skal bestås.

Konsekvenser av fusk og plagiering

Det er NMBUs klagenemnd som vedtar hvilke sanksjoner fusk eller plagiering skal få for den enkelte student. Konsekvensene kan bli utestengelse fra NMBU i inntil et år, samt miste retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i det samme tidsrommet. Eksamen, oppgaven eller innleveringen din vil bli annullert.

Husk at retten til å annullere en eksamen, oppgave eller innlevering ikke foreldes jf. UH loven § 4-7 nr. 4. Det betyr at dersom det er mistanke om fusk eller plagiering kan saken tas opp selv om du har forlatt universitetet. Dersom det foreligger et vedtak om annullering må vitnemål eller karakterutskrift leveres tilbake til NMBU

Hvordan fusk og plagiering kan oppdages

• Av eksamensvakten under eller i forbindelse med campusbasert eksamen.
• Stikkprøver utført av ansatte i Studieavdelingen under campusbasert eksamen
• Av sensor ved  sensurering av en eksamen, oppgave anen tekst.
• Bruk av Ouriginal (tidl. Urkund) - et tekstgjennkjenningsprogram som sjekker studentens elektronisk innleverte besvarelse opp mot andre studenters oppgaver, internettkilder m.m.


Published 21. mai 2014 - 16:03 - Updated 29. august 2022 - 14:09