Begrunnelse og klage på karakter

Du kan be om begrunnelse for karakterfastsetting og du kan klage på karakterfastsetting eller på formelle feil ved eksamen.

Begrunnelse

Du har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen. Det anbefales at du ber om begrunnelse for karakterfastsettingen før du tar standpunkt til om du vil sende inn en klage eller ikke. Gjennom begrunnelsen skal du bli orientert om de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av din prestasjon.

Hvor henvender du deg?

Krav om begrunnelse rettes til emneansvarlig lærer. Dersom læreren ikke er tilgjengelig rettes begrunnelsen til emneansvarlig fakultet. Hvilket fakultet som er ansvarlig for emnet finner du i emnebeskrivelsen.

Når kan du be om begrunnelse?

Du må be om begrunnelse innen én uke fra karakteren ble publisert i Studentweb. Du får epost når sensuren blir kunngjort i Studentweb. NB! Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Når kan du forvente svar?

Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at du har bedt om dette. Det er sensors valg om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig.

Klage på karakter

 • Du bør be om begrunnelse før du klager på karakter.
 • I emner med langsgående vurderinger er det klagerett når endelig karakter i emnet er kunngjort i Studentweb, og det kan kun klages på den endelige karakteren i emnet.
 • Det kan ikke klages på karakter for muntlige prestasjoner, bedømming av praksisstudier og lignende, eller på karakter for forprøver som er bestått. 
 • Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakteren vil kun gjelde for den som  har klaget.
 • Skal du klage på karakter ber vi deg bruke elektronisk skjema

Klage på karakter (bokmål)

Klage på karakter (nynorsk) 

Hvor lang klagefrist har du?

Klagen må fremsettes innen tre uker etter at karakteren er kunngjort. Har du bedt om begrunnelse innen fristen for å be om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du får begrunnelsen.

Hvem behandler klagen og hvor lang tid tar klagebehandlingen?

 • Studieavdelingen mottar klagene og sender videre til emneansvarlig fakultet som oversender klagen til to nye sensorer.
 • En klage kan trekkes inntil ny sensur er kunngjort via Studentweb.
 • Sensur som følge av klage skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal fakultetet sende deg et foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere og, dersom det er mulig, angi når man regner med å få klagen behandlet.
 • Når ny sensur er publisert blir du varlset via din NMBU epostadresse.

Utfallet av klagen

Karakteren etter ny sensurering kan forbli uendret, eller endres til en bedre eller dårligere resultat enn den opprinnelige karakteren. Karakterfastsettingen ved den nye sensureringen kan ikke påklages, men du kan be om begrunnelse for den. 

 • For gruppearbeider der bare en en eller noen av gruppemedlemmene har klaget, gjelder den nye vurderingen kun den som har klaget.
 • Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, og klage på sensuren over den skriftlige delen av eksamen resulterer i endring til gunst eller ugunst for klager, holdes ny muntlig prøve før fastsetting av endelig karakter. Dette gjelder også ved klage på gradsoppgave.
 • Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes. De involverte sensorene fra opprinnelig sensur og ny sensur vurderer dette i fellesskap og kommer frem til en omforent endelig karakter, eventuelt også i samarbeid med fagansvarlig

Klage over formelle feil

Skal du klage over formelle feil ved avvikling av eksamen må du gjøre det skriftlig. Klagen kan sendes som epost til post@nmbu.no Klagen må sendes innen tre uker etter at du ble kjent med det forhold som begrunner klagen. Fakultetet behandler klagene som 1. instans. Dersom klager ikke får medhold, er klagenemda endelig instans.

 • Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil eventuell klage over formelle feil er avgjort
 • Sensor kan kun vurdere en eksamensbesvarelse ut ifra hva som faktisk står i besvarelsen. Sensor kan ikke vurdere hva som kunne vært skrevet i en besvarelse gitt at forholdene, under f. eks eksamen, hadde vært annerledes.

 

Published 30. April 2015 - 10:33 - Updated 29. september 2021 - 10:11