Begrunnelse, klage på karakter og formelle feil

Begrunnelse

Du har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen. Det anbefales at du ber om begrunnelse for karakterfastsettingen før du tar standpunkt til om du vil sende inn en klage eller ikke. 

Merk at du kan be om begrunnelse i StudentWeb, ikke via emneansvarlig.

For emner med vurdering bestående av flere karaktergivende deler (samlet vurdering), kan du kun be om begrunnelse på enkeltdelene.

Frist 

Du må be om begrunnelse innen 1 uke etter at karakteren er publisert i StudentWeb. Du får e-post når dette skjer. 

Du skal normalt motta begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om dette. Sensor kan velge å gi den skriftlig eller muntlig. 

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter (hvor karakteren meddeles muntlig etter gjennomføring), må du be om begrunnelse direkte til sensor ved meddelingen (ikke i StudentWeb). 

Hvordan be om begrunnelse 

Du kan be om begrunnelse i StudentWeb via lenke på resultat-siden, eller ved å trykke på fanen «Mer» og velge siden Begrunnelse og klager

Skriftlige begrunnelser blir publisert på samme side – enten som en tekstfil eller lenke til WISEflow (avhengig av eksamensform).

I WISEflow kan du lese begrunnelsen på flow-siden: 

Klage på karakter

Du bør be om begrunnelse før du klager på karakter.

Det kan ikke klages på karakter for muntlige prestasjoner, bedømming av praksisstudier og lignende, eller på karakter for forprøver som er bestått. 

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakteren vil kun gjelde for den som har klaget.

For emner med vurdering bestående av flere karaktergivende deler (samlet vurdering), kan du klage på enkeltdelene, men ikke på emnet som en helhet. I emner med mappevurdering kan du kun klage på mappen som en helhet, ikke på de enkelte arbeidene i mappen. 

Frist 

Klagen må fremsettes innen 3 uker etter at karakteren er kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du får begrunnelsen.  

Hvordan klage på karakter 

Du kan klage på karakteren i StudentWeb ved å trykke på fanen «Mer» og velge siden Begrunnelse og klager. Her kan du også trekke klagen frem til ny sensur er kunngjort. Resultatet kommer på samme side, og du blir varslet på e-post. 

Klagebehandling 

Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold. Dersom den ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal fakultetet sende deg et foreløpig svar der det gjøres rede for årsak og, dersom det er mulig, angi når man regner med å få klagen behandlet. 

Trekke klage 

Du kan velge å trekke klagen inntil ny sensur er gitt. Dette gjøres på siden «Begrunnelse og klager» i StudentWeb

Utfallet av klagen 

Karakteren etter ny sensurering kan forbli uendret, eller endres til et bedre eller dårligere resultat. Karakterfastsettingen ved den nye sensureringen kan ikke påklages, men du kan be om begrunnelse for den (ved å kontakte fakultetet direkte).  

Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, skal den skriftlige delen vurderes på nytt etter en klage. Dersom ny sensur resulterer i endret karakter, vil det holdes ny muntlig prøve før fastsetting av endelig karakter. Dette gjelder også ved klage på gradsoppgaver. 

Klage over formelle feil

Skal du klage over formelle feil ved avvikling av eksamen må du gjøre det skriftlig. Vi ber om at du benytter skjema

Klagen må sendes innen 3 uker etter at du ble kjent med det forhold som begrunner klagen. Fakultetet behandler klagene som første instans. Dersom klager ikke får medhold, er NMBU klagenemda endelig instans.

  • Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil eventuell klage over formelle feil er avgjort
  • Sensor kan kun vurdere en eksamensbesvarelse ut ifra hva som faktisk står i besvarelsen. Sensor kan ikke vurdere hva som kunne vært skrevet i en besvarelse gitt at forholdene, under f. eks eksamen, hadde vært annerledes.

Prosessen videre når du klager over formelle feil

  1. Klagen din sendes til emneansvarligfakultetet som gjør en vurdering av klagen. Fakultetet behandler klagen som første instans. Når klagen er behandlet av fakultetet vil du få beskjed om utfallet, som regel via studieavdelingen eller direkte fra fakultetet.
  2. Dersom fakultetet gir deg medhold i klagen vil de finne en løsning for å rette opp feilen.
  3. Dersom du ikke får medhold dvs. at de mener det ikke har skjedd en formell feil, kan klagen sendes videre til behandling av NMBU klagenemnd. Klagen din oversendes i samråd med deg. Det vil si at studieavdelingen kontakter deg for å høre om du ønsker at saken skal behandles av nemnda.
  4. Det er klagenemnda selv som avgjør hvorvidt klagen din er av en slik karakter at de kan behandle den. Nemnda kan som hovedregel ikke behandle rene fagspesifikke saker.
  5. Dersom klagenemnda behandler saken din må du påregne at du må møte i nemnda for å gi din forklaring.
  6. Klagenemda er endelig instans. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages. 
  7. Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil eventuell klage over formelle feil er avgjort. Frist for å klage over karakter regnes fra tidspunktet fra du ble gjort kjent med nemndas avgjørelse.
Published 30. April 2015 - 10:33 - Updated 18. mai 2022 - 13:43